Žvilgsnis į homoseksualų eitynes iš šalies


Ge­gu­žės 8 die­ną pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je vy­ko ho­mo­sek­su­a­lų ei­ty­nės. Nors ir bu­vo sau­go­mi po­li­ci­jos, ta­čiau sa­vo pa­ra­do jie ne­bai­gė, to­dėl ga­li­ma ti­kė­tis dar vie­nų ei­ty­nių. Dau­gu­ma pa­ra­do žiū­ro­vų ne­pri­ta­rė jam, ta­čiau at­si­ra­do ir pa­lai­kan­čių­jų. Pa­si­klau­sius įvai­raus am­žiaus žmo­nių pa­si­sa­ky­mų ga­li­ma iš­girs­ti įvai­rių nuo­mo­nių. Ho­mo­sek­su­a­lai ir jų ša­li­nin­kai tei­gia, kad Lie­tu­va – de­mo­kra­tinė vals­ty­bė, to­dėl to­kius ren­gi­nius ga­li­ma lais­vai or­ga­ni­zuo­ti ir kiek­vie­nas tu­ri tei­sę taip reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę. Ta­čiau juk nor­ma­lūs, tra­di­ci­nės orien­ta­ci­jos žmo­nės ne­ren­gia pa­ra­dų. O ga­lų ga­le, jei va­do­vau­ja­mės de­mo­kra­tinės vals­ty­bės prin­ci­pais, tuo­met rei­kia at­si­žvelg­ti į dau­gu­mos nuo­mo­nę, nes bū­tent taip de­mo­kra­tiškai pri­ima­mi nu­ta­ri­mai.

No­rint su­ži­no­ti Lie­tu­vos žmo­nių dau­gu­mos nuo­mo­nę ne­rei­kia net or­ga­ni­zuo­ti re­fe­ren­du­mo ar ko­kios pa­na­šios ap­klau­sos – pa­kan­ka pa­ma­ty­ti per te­le­vi­zi­jos dis­ku­si­jų lai­das bal­suo­jan­čių žmo­nių skai­čių. Pa­vyz­džiui, ge­gu­žės 6 die­nos va­ka­re te­le­vi­zi­jos lai­do­je „Va­lan­da su Rū­ta“ prieš ho­mo­sek­su­a­lų ei­ty­nes pa­si­sa­kė dau­giau nei de­šimt tūks­tan­čių šios lai­dos žiū­ro­vų, o už to­kį pa­ra­dą – vos dau­giau nei šim­tas. At­si­žvel­gi­mas į dau­gu­mos nuo­mo­nę ir yra vie­nas iš de­mo­kra­tinės vals­ty­bės val­dy­mo prin­ci­pų, nes jei vi­si da­rys ką pa­no­rė­ję, „nes čia de­mo­kra­tinė vals­ty­bė“, ta­da vie­toj de­mo­kra­tijos at­si­ras anar­chi­ja. Ap­skri­tai ne­ma­žai ma­no ben­dra­am­žių tei­gia, jog lais­vas ir ki­tų nuo­mo­nės ne­pa­veik­tas žmo­gus su­vo­kia, kad to­le­ran­ci­ja ho­mo­sek­su­a­lų at­žvil­giu yra bū­ti­na, nes juk vi­si esa­me ly­gūs ir gy­ve­na­me šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, ta­čiau, ma­no nuo­mo­ne, bū­tent taip tei­gian­tys yra pa­veik­ti ki­tų nuo­mo­nės ir kar­to­ja ho­mo­sek­su­a­lų tei­gi­nius apie ly­gias tei­ses.

Vis dėl­to dau­ge­liui prie­šin­gai ma­nan­čių sun­kiai su­pran­ta­ma, ko­dėl ga­li­ma de­monst­ruo­ti sa­vo iš­kry­pė­liš­kus san­ty­kius su ki­tais žmo­nė­mis. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čia tei­gia, jog ho­mo­sek­su­a­lius as­me­nis rei­kia gerb­ti, ta­čiau rei­kia smerk­ti to­kius jų san­ty­kius. To­dėl Baž­ny­čia pa­si­sa­ko prieš jų ei­ty­nes. Štai Šven­to­jo Sos­to at­sto­vas Bal­ti­jos ša­ly­se Apaš­ta­li­nis nun­ci­jus Lui­gi Bo­naz­zi sa­ko: „Ka­ta­li­kų Baž­ny­čia prieš­ta­rau­ja gė­jų ei­ty­nėms, siek­da­ma įspė­ti žmo­nes apie so­cia­li­nius pa­vo­jus, ku­rie ky­la ban­dant iš­trin­ti vy­riš­ku­mo ar mo­te­riš­ku­mo svar­bą žmo­gaus as­me­ny­je“. Ly­giai taip pat Baž­ny­čia sa­ko, jog žmo­gus nė­ra Die­vas, kad ga­lė­tų, kaip tei­gia ho­mo­sek­su­a­lai, pats pa­si­rink­ti sa­vo orien­ta­ci­ją. Įdo­mu, ar jie pa­gal­vo­ja, jog jei­gu jų tė­vai bū­tų bu­vę to­kios nuo­mo­nės ir pa­si­rin­kę to­kią orien­ta­ci­ją, vi­si tie gė­jai ir les­bie­tės net ne­bū­tų at­si­ra­dę šia­me pa­sau­ly­je. Aiš­ku, gal nuo to ne­bū­tų blo­giau, ta­čiau lo­giš­kai mąs­tant, jei­gu iš vy­ro ir mo­ters san­ty­kių ga­li at­si­ras­ti nau­ja gy­vy­bė, ku­ri yra ver­ty­bė, o iš ho­mo­sek­su­a­lių san­ty­kių ne­at­si­ran­da nie­kas, iš­sky­rus li­gas, kam tuo­met jų rei­kia? Juk jie ir de­monst­ruo­ja sa­ve, ren­gia sa­vo pa­ra­dus tam, kad pri­trauk­tų dau­giau žmo­nių, ku­rie dar nė­ra su­ža­lo­ti ir gy­ve­na pa­gal Die­vo žmo­gui duo­tą gy­ve­ni­mą ir nurodytus san­ty­kius.

Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

„XXI amžius“, Nr. 37

2010.05.21

 

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.