Kol anglies gavyba ir naudojimas Jungtinėse Amerikos valstijose yra ženkliai sumažėjęs, Europoje „išgyvename kažkokį anglies „aukso amžių““, sako Anne-Sophie Corbeau iš Tarptautinės energetikos agentūros (angl. International Energy Agency, IEA).

Elektros energijos kiekis, pagaminamas anglį deginančiose elektrinėse, sparčiai auga. Kai kuriose Europos valstybėse šis augimas siekia 50 proc. per metus. Ir, kadangi deginant anglį CO2 tarša elektros kilovatvalandei ženkliai lenkia kitas iškastinio kuro rūšis, tokia tendencija bado pirštais į Europos aplinkosauginius siekius. Taigi, kas nutiko?

 

Continue reading „Taršioji Europos paslaptis: neprašytas anglies renesansas“

gazprom

Lie­tu­vos prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius prieš tris sa­vai­tes Sankt Pe­ter­bur­ge su­si­ti­ko su Ru­si­jos mi­nist­ru pir­mi­nin­ku Dmit­ri­ju­mi Med­ve­de­vu ir tei­gė iš­gir­dęs, kad ru­sai pui­kiai su­pran­ta Lie­tu­vos ap­si­spren­di­mą dėl Tre­čio­jo ener­ge­ti­kos pa­ke­to.

Tei­gia­mai A. But­ke­vi­čius įver­ti­no ir D. Med­ve­de­vo as­me­ny­bę. Jis aiš­ki­no, kad vie­nas svar­bių klau­si­mų bu­vo ener­ge­ti­ka ir pra­de­dant kal­bė­ti D. Med­ve­de­vas pats pa­sa­kė, kad jis pui­kiai su­pran­ta, jog tai yra Lie­tu­vos ap­si­spren­di­mas dėl Tre­čio­jo ener­ge­ti­kos pa­ke­to. Ne­bu­vo ke­lia­ma jo­kių rei­ka­la­vi­mų, kad Lie­tu­va pa­keis­tų po­zi­ci­ją. 

Tik bu­vo pri­min­ta, kad ji pa­si­rin­ko pa­čią griež­čiau­sią po­zi­ci­ją net­gi ly­gi­nant su Len­ki­ja ir Vo­kie­ti­ja. Fak­tiš­kai bu­vo pri­pa­žin­ta, kad ši­tas spren­di­mas pri­im­tas, ir tai Lie­tu­vos vals­ty­bės rei­ka­las. Dvi­ša­lis prem­je­rų ly­gio su­si­ti­ki­mas vy­ko po tre­jų me­tų per­trau­kos, kai 2010 me­tų ko­vą Mask­vo­je dvi­ša­lius klau­si­mus ap­ta­rė tuo­me­ti­niai mi­nist­rai pir­mi­nin­kai An­drius Ku­bi­lius ir Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas.

Continue reading „Ar Lietuva pasiduos „Gazprom“ malonei?“

gazprom

Rusijos koncerno „Gazprom“ valdybos pirmininko pavaduotojas Aleksandras Medvedevas metiniame koncerno akcininkų susirinkime įrodinėjo, jog „Gazprom“ tikisi, esą derybos su Lietuva dėl dujų baigsis palankiai.

Jis komentavo padėtį, kuri susidarė Lietuvai planuojant reorganizuoti „Gazprom“ partnerę „Lietuvos dujas“ pagal ES „trečiąjį energetikos paketą“. „Dujų tranzitas ir tiekimas į Lietuvą apsaugoti kontraktais, todėl ekonominių neigiamų pasekmių derybų metu mes nematome“, – pažymėjo A. Medvedevas.

Continue reading „“Gazpromo” skaičiavimai“

gazprom

Rusijos Federacijos leidinys „Vedomosti“ rašo, kad RF kompanija „Gazprom“ 2011-ųjų metų pabaigoje suskaičiavo ne tik gerokai padidėjusį pelną, bet ir išaugusias kaimyninių šalių skolas, kurios tuo metu siekė 6,4 mlrd. JAV dolerių.

Žiniasklaidos duomenimis, buvusių sovietinių respublikų skola kompanijai „Gazprom“ per praėjusius metus išaugo apie 36 proc.

Continue reading „Kaimyninių šalių skolos „Gazpromui“ pasiekė naujų aukštumų“

sakalys

Kaip aiškina žodynai, reketas yra tam tikros pinigų sumos reikalavimas, panaudojant psichologinį ar fizinį smurtą, šantažą. Tai viena iš tipiškų nusikalstamų organizacijų veiklų. Viena iš kelių naudojamų reketo formų – mokesčio už „apsaugą“ nuo tapimo nusikaltimo objektu.

Prie tokių organizacijų Vilniuje, ko gero, priskirtinos „Vilniaus energija“, „Lietuvos dujos“. Vieši žaidimai „Gazpromo“ dujų kaina, šilumos tinklų „modernizavimas“ akivaizdžiai „šildo“ ir „Vilniaus energiją“, ir „Lietuvos dujas“, tarpininkus, valdininkus, ir tik gyventojai už minimalų pašildymą moka pasakiškus pinigus. Šilumininkai siuntinėja gyventojams „informaciją“, kurioje daug nulių, valandinėse televizijos laidose kalba apie kažkokius dienolaipsnius, vidutinius šilumos kiekius ir geriamą šilumos vandenį ir kitus, mums nesuprantamus, dalykus.

Continue reading „Įteisintas reketas ir šilumos ūkio modernizacija“

gricenko_anatolij

Anatolijus Gricenko – įtakingas asmuo Ukrainoje. Šiandien jis vadovauja Ukrainos parlamento Saugumo ir gynybos komitetui. Šis tikrai svarbų postą užimantis politikas pareiškė, jog “Ukraina gali išsiversti ir be rusiškų dujų”. Suprask, Rusijos dujos Ukrainai – nebereikalingos. Neva Ukraina galinti pragyventi ir be “Gazpromo” paslaugų. Šis skandalingas pareiškimas nuskambėjo kaip griaustinis saulėtą dieną.

Kol kas sunku suprasti, kokių tikslų siekia ponas A.Gricenko, pateikdamas Kremliui ir “Gazpromui” tokią nemalonią žinią. Galbūt egzistuoja tik dvi versijos. Arba šie žodžiai ištarti vardan populistinių tikslų, arba Ukrainos Aukščiausiosios Rados Saugumo ir gynybos komiteto vadovas nuoširdžiai įsitikinęs, jog tai – realu ir įmanoma.

Continue reading „Ukrainos parlamentaras Anatolijus Gricenko: “Mums visai nereikia rusiškų dujų”“