valdis-dombrovskis

Krizės apimtose euro zonos valstybėse sumažinus algas ir pensijas, būtina sumažinti atlyginimus ir Briuselio valdininkams, – taip mano Latvijos ministras pirmininkams Valdis Dombrovskis.

Skolų krizės laikais euro zonoje būtina sumažinti ir išlaidas Europos Sąjungos aparatui, – tokia Latvijos ministro pirmininko Valdžio Dombrovskio nuomonė. „Sunku paaiškinti krizės apimtų šalių piliečiams, kodėl jų pensijos mažinamos, o atlyginimai Briuselyje ir toliau auga“, – pareiškė Latvijos politikas interviu vokiečių portalui bild.de. Todėl, anot V.Dombrovskio, būtina sumažinti darbo užmokesčius ES valdininkams.

Continue reading „Latvija ragina sumažinti Europos valdininkų algas“

kubilius_stovi_1

Pra­ėju­sią sa­vai­tę su Lie­tu­vos prem­je­ru An­driu­mi Ku­bi­liu­mi Vil­niu­je su­si­ti­kę Lat­vi­jos ir Es­ti­jos prem­je­rai Val­dis Domb­rov­skis ir An­dru­sas An­si­pas pa­reiš­kė, kad jiems įne­šė abe­jo­nių po­li­ti­kų ini­cia­ty­va dėl jė­gai­nės sta­ty­bos su­reng­ti kon­sul­ta­ci­nį re­fe­ren­du­mą.

Ta­čiau ir lat­viai, ir es­tai, kaip sa­kė A. Ku­bi­lius, yra „la­bai in­ten­sy­vaus ben­dro dar­bo part­ne­riai, to­liau de­ran­tis ir su „Hi­ta­chi“ kom­pa­ni­ja, ir de­ran­tis dėl pa­pil­do­mų ga­ran­ti­jų, ku­rių jie no­ri iš Lie­tu­vos pu­sės, dėl sa­vo in­ves­ti­ci­jų ap­sau­gos“. Kaip ži­no­ma, Sei­mo spren­di­mu, kon­sul­ta­ci­nis re­fe­ren­du­mas dėl ato­mi­nės elek­tri­nės sta­ty­bos ren­gia­mas kar­tu su par­la­men­to rin­ki­mais spa­lio 14 die­ną.

Continue reading „Latvija ir Estija kol kas nepritaria Visagino AE“

berzinis_grybauskaite

Latvijos prezidentas Andris Berzinis, kalbėdamas per televiziją LNT, pareiškė, esą Antrojo pasaulinio karo laikų Latvijos legiono veteranai nusipelnė pagarbos, o ne pasmerkimo.

„Jie buvo įtraukti į Vokietijos fašistinį legioną Waffen SS. Jie kovėsi, kad apgintų Latviją. Latviai legione nebuvo nusikaltėliai“, – aiškino Latvijos prezidentas A. Berzinis. Jis teigė, kad užsienio kritika dėl kovo 16-osios veteranų eitynių yra nesuprantama, nepagrįsta.

Continue reading „Latvijos prezidentas užtarė buvusius latvių legionierius“

latvija_info

Latvijos prezidentas Andris Bėrzinis interviu televizijai LNT pasiūlė įvesti naują politinę administracinę sistemą šalyje. Ir 20-čia proc. sumažinti parlamento narių skaičių – nuo 100 iki 80.

„Dėl deputatų skaičiaus išeitis gali būti labai paprasta – jų skaičius gali priklausyti nuo Latvijos gyventojų skaičiaus.

Todėl gali būti proporcija – jeigu šalyje gyvena 2,5 mln. gyventojų, tai gali būti 100 deputatų, jeigu mažiau, negu 2 mln., tai deputatų gali būti tik 80“, – siūlė prezidentas. Jis ragino šiuos klausimus apsvarstyti vietos ir užsienio ekspertams.

Continue reading „Siūlo įvesti naują politinę administracinę sistemą Latvijoje“

valdis_dombrovskis_1

Latvijos valdžia pirmadienį pareiškė, kad masinis lėšų paėmimas iš švediškų bankų Latvijoje prasidėjo dėl apgaulingų gandų, kuriais siekta destabilizuoti padėtį šalyje, ir kad policijos pajėgos tiria tą klausimą.

Praėjusį savaitgalį latviai atsiėmė neįtikėtinai dideles sumas grynųjų pinigų iš švediškų bankų šalyje bankomatų, nes pasklido gandai, kad tiems bankams kilo problemų, pranešė pirmadienį Tomas Bektmanas, švediškojo Swedbank AB komunikacijos direktorius.

Continue reading „Latvija tiria, iš kur pasklido gandai, išprovokavę grynųjų pinigų atsiėmimą“