Aiškėja kyšininkavimo IAE afera


Lietuvos Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je ki­lo są­my­šis, kai pa­si­ro­dė ži­nios apie tai, kad JAV įmo­nė „Da­ta Sys­tems & So­lu­tions“ apie 2000 me­tus yra ky­ši­nin­ka­vus už­sa­ky­mams Ig­na­li­nos ato­mi­nė­je elek­tri­nė­je (AE) gau­ti.

Pro­ku­ra­tū­ra iš pra­džių pra­ne­šė, kad ši įmo­nė Lie­tu­vo­je at­lie­ka­ma­me ty­ri­me nė­ra mi­ni­ma. Ta­čiau JAV tei­sin­gu­mo de­par­ta­men­to pra­ne­ši­me skel­bia­ma, kad „Da­ta Sys­tems & So­lu­tions“ mo­kė­jo ky­šius Ig­na­li­nos AE pa­rei­gū­nams ir gau­da­vo su­tar­tis pa­slau­goms elek­tri­nei teik­ti.

Sie­kus nu­slėp­ti šią sche­mą, ky­šiai bu­vo nu­krei­pia­mi per ke­lis JAV ir už­sie­nio su­bran­go­vus. Sa­vo ruož­tu su­bran­go­vai pa­kar­to­ti­nai če­kiais ar per­ve­di­mais at­li­ko mo­kė­ji­mus aukš­tas pa­rei­gas ei­nan­tiems Ig­na­li­nos AE pa­rei­gū­nams“. Už tas „pa­slau­gas“ Ig­na­li­nos AE va­do­vų pa­pir­ki­mu kal­ti­na­ma JAV įmo­nė „Da­ta Sys­tems & So­lu­tions“ 1999–2006 me­tais jė­gai­nė­je įgy­ven­di­no pen­kis mi­li­jo­ni­nės ver­tės pro­jek­tus.

„Da­ta Sys­tems & So­lu­tions“ 1999–2004 me­tais yra lai­mė­ju­si ke­le­tą Ig­na­li­nos AE už­sa­ky­mų, ku­rių ver­tė svy­ra­vo nuo 1,3 mln. JAV do­le­rių iki 13 mln. eu­rų. Siek­da­ma gau­ti už­sa­ky­mus ben­dro­vė duo­da­vo ky­šius tuo­me­ti­niam Ig­na­li­nos AE ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui, Ma­ta­vi­mų ir kon­tro­lės de­par­ta­men­to va­do­vui ir jo pa­va­duo­to­jui, Tarp­tau­ti­nių pro­jek­tų de­par­ta­men­to di­rek­to­riui bei jė­gai­nės pa­grin­di­niam in­for­ma­ci­jos tech­no­lo­gi­jų (IT) spe­cia­lis­tui.

Tei­gia­ma, kad už pa­slau­gas gau­nant už­sa­ky­mus „Da­ta Sys­tems & So­lu­tions“ 1999–2002 me­tais per tar­pi­nin­kus tuo­me­ti­niam Ig­na­li­nos AE Ma­ta­vi­mų ir kon­tro­lės de­par­ta­men­to va­do­vui če­kiais ir per­ve­di­mais bu­vo iš­mo­kė­ta 50 tūkst. JAV do­le­rių, jo pa­va­duo­to­jui – 30 tūkst. do­le­rių, Tarp­tau­ti­nių pro­jek­tų de­par­ta­men­to di­rek­to­riui – 44 tūkst. do­le­rių, pa­grin­di­niam IT spe­cia­lis­tui – 16 tūkst. do­le­rių. Be to, 2003–2004 me­tais vie­nam iš su­bran­go­vų bu­vo per­ves­ta dar 246,8 tūkst. do­le­rių Ig­na­li­nos AE pa­rei­gū­nams.

Taip pat aiš­kė­ja, kad Ma­ta­vi­mų ir kon­tro­lės de­par­ta­men­to va­do­vui 2000-ųjų gruo­dį bu­vo ap­mo­kė­tos atos­to­gos Flo­ri­do­je, o 2002-ųjų spa­lį bu­vo ap­mo­kė­tos Ig­na­li­nos AE ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­rius ir Ma­ta­vi­mų ir kon­tro­lės de­par­ta­men­to va­do­vo atos­to­gos Ha­va­juo­se. Ig­na­li­nos AE ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui 2004-ųjų sau­sį bu­vo pa­do­va­no­tas 2,7 tūkst. do­le­rių ver­tės „Car­tier“ laik­ro­dis. Ig­na­li­nos AE 1991–2010 me­tais va­do­va­vo Vik­to­ras Še­val­di­nas.

Jau ki­tą die­ną po pra­ne­ši­mų Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės pa­rei­gū­nų ga­li­mo ky­ši­nin­ka­vi­mo (Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 225 str. 3 d.) ir pik­tnau­džia­vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi (Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 228 str. 1 d.).

Laikraštis “XXI amžius”

2012.06.30

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.