Dar kartą apie su­dė­tin­gą pa­dė­tį už­da­ro­mo­je ato­mi­nė­je jė­gai­nė­je


Apie už­da­ro­mos Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės (IAE) pro­jek­tus plūs­ta prieš­ta­rin­ga in­for­ma­ci­ja, ta­čiau aki­vaiz­du, kad pro­jek­tai brangs­ta šim­tais mi­li­jo­nų li­tų ir ke­le­rius me­tus vė­luo­ja. To­kia pa­dė­tis iš­ryš­kė­jo prieš skan­da­lin­gai vy­ku­sį IAE Kor­po­ra­ty­vi­nių rei­ka­lų di­rek­to­riaus Os­val­do Čiuk­šio at­sta­ty­di­ni­mą pra­ėju­sią sa­vai­tę.

Tęs­ti jė­gai­nės už­da­ry­mą Lie­tu­vai ga­li tek­ti sa­vo lė­šo­mis, nes ES kol kas nu­si­tei­ku­si tam skir­ti tik pu­sę rei­ka­lin­gos trijų milijardų litų su­mos. Pa­grin­di­niai už­da­ry­mo pro­jek­tai – lai­ki­no­sios pa­nau­do­to ku­ro sau­gyk­los (B1) ir kie­tų­jų ra­dio­ak­ty­vių­jų at­lie­kų tvar­ky­mo ir sau­go­ji­mo kom­plek­so (B2/3/4) sta­ty­ba – vė­luo­ja ir brangs­ta dėl pa­grin­di­nio ran­go­vo – ru­siš­ko ka­pi­ta­lo Vo­kie­ti­jos ben­dro­vės „NUKEM Tech­no­lo­gies“ (NT) kal­tės. IAE skai­čiuo­ja, kad vė­luo­jant pro­jek­tui B1, bran­duo­li­nis ku­ras ir to­liau sau­go­mas IAE rek­to­riu­je ir ba­sei­nuo­se, o dėl to IAE iš vi­so pa­tirs apie 56 mln. Lt pa­pil­do­mų iš­lai­dų, apie 2,5 mln. Lt per mė­ne­sį.

O. Čiuk­šys anks­čiau yra sa­kęs, kad IAE už­da­ry­mo dar­bai vė­luo­ja apie trejus–ketverius me­tus. Jo tei­gi­mu, ir to­liau strin­ga pa­nau­do­to bran­duo­li­nio ku­ro (B1) ir ki­tų sau­gyk­lų sta­ty­ba, o kie­tų­jų ra­dio­ak­ty­vių­jų at­lie­kų ka­pi­ny­no vie­nos da­lių įren­gi­mas (B2) iš es­mės dar ne­pra­dė­tas. Pir­ma­sis pro­jek­tas pa­gal per­nai su­de­rin­tą nau­ją gra­fi­ką tu­rė­jo bū­ti baig­tas šie­met lie­pos mė­ne­sį, ta­čiau nau­jas ter­mi­nas – 2012 me­tų lap­kri­tis. „Nu­kem“ įgy­ven­di­na du di­de­lius IAE už­da­ry­mo pro­jek­tus – įren­gia 123 mln. eu­rų (425 mln. li­tų) ver­tės kie­tų­jų ra­dio­ak­ty­vių­jų at­lie­kų sau­go­ji­mo kom­plek­są ir sta­to 193 mln. eu­rų (666 mln. li­tų) pra­di­nės ver­tės lai­ki­ną­ją pa­nau­do­to bran­duo­li­nio ku­ro sau­gyk­lą.

„Nu­kem“ rei­ka­lau­ja mo­kė­ti pa­pil­do­mai de­šim­tis mi­li­jo­nų eu­rų už dar­bus, nes esą jie vė­luo­ja dėl Lie­tu­vos kal­tės. IAE ir Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bė ini­ci­ja­vo de­ry­bas su Eu­ro­pos re­konst­ruk­ci­jos ir plėt­ros ban­ku, kad IAE už­da­ry­mo fi­nan­sa­vi­mo lė­šo­mis dis­po­nuo­tų pa­ti Lie­tu­va, ku­ri taip pat pa­ti, be „Nu­kem“ pa­gal­bos įgy­ven­din­tų ir ki­tus už­da­ry­mo pro­jek­tus. Už ERPB ad­mi­nist­ruo­ja­mus pi­ni­gus esą sam­do­mi bran­gūs už­sie­nio eks­per­tai, ku­rių pa­slau­gos per me­tus kai­nuo­ja apie keturis mi­li­jo­nus eu­rų.

Pro­jek­tas B1 ge­ro­kai už­tru­ko ir dėl ran­go­vės „Ran­ga IV“ ban­kro­to. Dar dau­giau ne­ri­mo ke­lia ži­nia, kad Lie­tu­va, 2014–2020 m. fi­nan­sa­vi­mo lai­ko­tar­piui IAE už­da­ry­mo dar­bams tęs­ti pra­šan­ti 870 mln. eu­rų, ga­li gau­ti ma­žiau nei pu­sę šios su­mos. ES už­da­ro­moms elek­tri­nėms (Lie­tu­vo­je, Bul­ga­ri­jo­je ir Slo­va­ki­jo­je) kol kas nu­ma­ty­ta skir­ti tik 700 mln. eu­rų. Ma­no­ma, iš šios su­mos Lie­tu­va ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į 300–400 mln. eu­rų.

At­lei­dus ne­pa­lan­kų IAE Kor­po­ra­ty­vi­nių rei­ka­lų di­rek­to­rių O. Čiuk­šį, ku­ris bu­vo pa­grin­di­nis de­ry­bi­nin­kas su už­da­ry­mo dar­bų ran­go­ve Vo­kie­ti­jos ben­dro­ve „Nu­kem“ ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, pa­dė­tis nė­ra ge­ra. Tačiau pa­dė­ties Ig­na­li­nos ato­mi­nė­je elek­tri­nė­je ne­dra­ma­ti­zuo­jan­tis Prem­je­ras An­drius Ku­bi­lius sa­ko, jog jė­gai­nės už­da­ry­mo dar­bai tę­sia­mi, ir jis ti­ki­si pa­siek­ti pa­žan­gos, įgy­ven­di­nant ke­le­rius me­tus vė­luo­jan­čius mi­li­jar­di­nės ver­tės pro­jek­tus. Lie­tu­vai esą pa­vy­ko su­stab­dy­ti dar­bų vė­la­vi­mą, ta­čiau Vy­riau­sy­bei ky­la abe­jo­nių, ar vi­sa įran­ga ati­tin­ka tech­no­lo­gi­nius sau­gos rei­ka­la­vi­mus, taip pat dėl kai ku­rių už­sie­nio eks­per­tų pa­si­rin­ki­mo.

A. Ku­bi­lius pri­pa­ži­no, kad po 2010 me­tų, kai pa­si­kei­tė IAE va­do­vy­bė, yra ge­rų da­ly­kų, bet esa­ma ir pro­ble­mų, o di­džiau­sios jų – smar­kiai vė­luo­jan­tys ir brangs­tan­tys už­da­ry­mo dar­bai, kai dar 2005 me­tais anks­tes­nių Vy­riau­sy­bių ir įmo­nės va­do­vy­bės su pa­grin­di­niu ran­go­vu „Nu­kem“ kom­pa­ni­ja buvo pa­si­ra­šy­tos su­tar­tys, ku­rios ne­pa­kan­ka­mai ap­gi­na Lie­tu­vos in­te­re­sus. Svar­biau­si pro­jek­tai vė­luo­ja nuo dvie­jų iki dau­giau nei tre­jų me­tų. Nors pa­vy­ko tą vė­la­vi­mą su­stab­dy­ti, nė­ra iš­spręs­ti rei­ka­lai dėl kai ku­rių tech­no­lo­gi­nių da­ly­kų.

Iš­kė­lęs O. Čiuk­šio at­sta­ty­di­ni­mo klau­si­mą, ener­ge­ti­kos mi­nist­ras Ar­vy­das Sek­mo­kas bu­vu­sį IAE va­do­vą kal­ti­no dir­bus su per­sų kil­mės de­ry­bi­nin­ku, ku­ris ga­lė­jo tu­rė­ti są­sa­jų su ki­tų ša­lių spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms bei už­si­i­ma ne­skaid­riu in­ves­ta­vi­mu. Esą vie­na iš O. Čiuk­šio at­lei­di­mo prie­žas­čių yra ta, kad jis bu­vo nu­sam­dęs per­sų kil­mės, bet Švei­ca­ri­jos pi­lie­ty­bę tu­rin­tį ir Lon­do­ne gy­ve­nan­tį de­ry­bi­nin­ką Ra­mi­ną Wa­li, ku­ris pa­dė­jęs Lie­tu­vai de­rė­tis su Ru­si­jos ka­pi­ta­lo val­do­ma „Nu­kem“ įmo­ne.

Kon­ser­va­to­riams bai­mę su­kė­lė gan­dai apie R. Wa­li są­sa­jas su ki­tų ša­lių spe­cia­lio­sio­mis tar­ny­bo­mis. Krei­pė­mės į ati­tin­ka­mas spe­cia­li­ą­sias tar­ny­bas, pa­si­tik­rin­ti, kas yra po­nas R. Wa­li ir ko­kia jo veik­la Lie­tu­vo­je, – taip TV3 Ži­nioms sa­kė A. Sek­mo­kas, ta­čiau Lie­tu­vos spe­cia­lio­sios tar­ny­bos jo­kių slap­tų ry­šių ne­nu­sta­tė, tik ži­no­ma, kad jis iš sa­vo ban­ko są­skai­tų yra pa­ė­męs dau­giau nei 2 mln. li­tų gry­nais ir gal­būt rė­mė par­ti­jas, ta­čiau mo­kes­ti­nių pa­žei­di­mų nė­ra pa­da­ręs.

Taip pat su­ži­no­ta, jog R. Wa­li gau­na la­bai di­de­lį at­ly­gį – už po­ros mė­ne­sių dar­bą jam bu­vo iš­mo­kė­ta 600 tūkst. li­tų. O. Čiuk­šys sa­ko, kad kon­ser­va­to­riai sklei­džia gan­dus ir taip ban­do pa­si­tei­sin­ti, ko­dėl jį at­lei­do. Pa­sak jo, R. Wa­li bu­vo nu­sam­dy­tas bri­tų tei­si­nin­kų kon­to­ros „Te­ylor Wes­sing“, ku­ri, lai­mė­ju­si kon­kur­są, at­sto­va­vo Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės in­te­re­sams. Anot O. Čiuk­šio, R. Wa­li anks­tes­nis dar­bas Ig­na­li­no­je nie­kam ne­kliu­vo – su šiuo už­sie­nio de­ry­bi­nin­ku dir­bo ir da­bar­ti­nis įmo­nės di­rek­to­rius Žil­vi­nas Jurk­šus.

Ener­ge­ti­kos mi­nist­ras A. Sek­mo­kas tvir­ti­na, kad už­da­ro­mos IAE per­so­na­lo kai­ta yra nor­ma­li, ir ma­no, kad se­nie­ji spe­cia­lis­tai iš dar­bo ne­iš­eis. Jo nuo­mo­ne, pa­grin­di­nis IAE ran­go­vas ben­dro­vė „Nu­kem Tech­no­lo­gies“ yra ne­pa­ti­ki­ma ir ga­li lai­ku ne­pa­baig­ti pro­jek­tų.

Pa­nau­do­to bran­duo­li­nio ku­ro sau­gyk­lą, va­di­na­mą pro­jek­tu B1, pla­nuo­ja­ma baig­ti ki­tą­met, o ki­tų pro­jek­tų „Nu­kem tech­no­lo­gies“ ne­be­tu­rė­tų vyk­dy­ti. B1 eks­plo­a­ta­ci­ja tu­rė­jo pra­si­dė­ti ko­vo mė­ne­sį, ta­čiau da­bar ši da­ta nu­kel­ta į ki­tų me­tų lie­pą. Ran­go­vas pa­rei­ka­la­vo 300 mln. Lt pa­di­din­ti ket­ve­rius me­tus vė­luo­jan­čio kie­tų­jų ra­dio­ak­ty­vių at­lie­kų sau­go­ji­mo kom­plek­so, va­di­na­mo pro­jek­tu B2, B3, B4, fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau Lie­tu­va su tuo ne­su­tin­ka. Mi­nist­ras ban­dys pa­siek­ti, kad ge­ne­ra­li­nis ran­go­vas iki ga­lo įgy­ven­din­tų B1 pro­jek­tą, o B2, B3, B4 pro­jek­tus jis „var­giai pa­jė­gus įgy­ven­din­ti“.

A. Sek­mo­kas pla­nuo­ja, kad ki­tus pro­jek­tus įgy­ven­dins ne­be „Nu­kem“, nors anks­čiau su­da­ry­tos su­tar­tys „kom­pli­kuo­ja si­tu­a­ci­ją“. Lie­tu­va skai­čiuo­ja, kad nuo 2014 me­tų iš nau­jos Eu­ro­pos Są­jun­gos per­spek­ty­vos IAE už­da­ry­mui rei­kės iki 800 mln. eu­rų (apie 2,8 mlrd. Lt). Anks­čiau bu­vo skelb­ta, kad bus pra­šo­ma apie milijardo eu­rų (3,4 mlrd. Lt), ta­čiau, kaip sa­kė A. Sek­mo­kas, „de­ry­bos su Ko­mi­si­ja dėl ki­tos fi­nan­si­nės per­spek­ty­vos yra su­dė­tin­gos. Mes tu­ri­me tu­rė­ti la­bai stip­rią ko­man­dą ir iš Ener­ge­ti­kos, ir iš Fi­nan­sų, ir iš Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jų. Iki šiol bu­vę re­sur­sai yra ne­pa­kan­ka­mi“.

  Įvai­rūs IAE už­da­ry­mo dar­bai pa­di­di­na iš­lai­das. Vien per pas­ta­ruo­sius 20 mė­ne­sių ko­man­di­ruo­tėms Ig­na­li­nos AE iš­leis­ta apie mi­li­jo­nas litų, o jė­gai­nė jau pa­skel­bė kon­kur­są, ku­ria­me sie­kia įsi­gy­ti dar apie 1000 avia­bi­lie­tų. Anot Ig­na­li­nos AE at­sto­vų, ko­man­di­ruo­tės už­da­ro­mos elek­tri­nės dar­buo­to­jams yra bū­ti­nos dėl įvai­riau­sių prie­žas­čių: nuo per­ka­mos įran­gos ban­dy­mų iki de­ry­bų su ru­siš­ko ka­pi­ta­lo val­do­ma kom­pa­ni­ja „Nu­kem“ bei Briu­se­lio pa­rei­gū­nais. Per­nai IAE ko­man­di­ruo­tėms iš­lei­do 441 tūkst. Lt. Šią su­mą su­da­rė 127 tūkst. Lt ke­lio­nių bi­lie­tams ir 314 tūkst. vieš­bu­čiams, dien­pi­ni­giams ir ki­toms ko­man­di­ruo­čių iš­lai­doms.

Šie­met šis ro­dik­lis dar di­des­nis – Ig­na­li­nos AE per pir­mus aš­tuo­nis šių me­tų mė­ne­sius ke­lio­nėms jau iš­lei­do 534 tūkst. Lt. Per ki­tus me­tus Ig­na­li­nos AE ad­mi­nist­ra­ci­ja pla­nuo­ja ir to­liau skir­ti ne­ma­žai dė­me­sio bei pi­ni­gų ke­lio­nėms – Ig­na­li­nos AE pla­nuo­ja įsi­gy­ti iki 1066 avia­bi­lie­tų. Pre­li­mi­na­rus me­ti­nis bi­lie­tų kie­kis – 355. Ig­na­li­nos AE at­sto­vų tei­gi­mu, iš­lai­das ko­man­di­ruo­tėms ir bū­si­mus skry­džius į už­sie­nį ska­ti­na pats Ig­na­li­nos AE už­da­ry­mo pro­ce­sas. Esą dau­ge­liui šio pro­ce­so da­lių ke­lio­nės yra bū­ti­nos. Įmo­nės spe­cia­lis­tai tu­ri vyk­ti į ga­myk­las ste­bė­ti ga­myk­li­nių ban­dy­mų ir pa­tvir­tin­ti įran­gos tin­ka­mu­mą ar­ba iden­ti­fi­kuo­ti jos trū­ku­mus.

Ne­ma­žai iš­lai­dų ke­lio­nėms pa­rei­ka­la­vo ir ki­ti pro­ce­sai, pa­vyz­džiui, san­ty­kių aiš­ki­ni­ma­sis su jė­gai­nės už­da­ry­mo dar­bus at­lie­kan­čia ru­siš­ko ka­pi­ta­lo kon­tro­liuo­ja­ma kom­pa­ni­ja „Nu­kem“ dėl pro­jek­tų vė­la­vi­mų pa­nai­ki­ni­mo bei trū­ku­mų pa­ša­li­ni­mo. Daž­niau­siai Ig­na­li­nos AE dar­buo­to­jai iki šiol ke­lia­vo į Briu­se­lį dėl eu­ro­pi­nių klau­si­mų, į Lon­do­ną – dėl tei­si­nių. Taip pat skrai­dy­ta į vals­ty­bes, glau­džiai su­si­ju­sias su ato­mi­ne ener­ge­ti­ka, pvz., Vo­kie­ti­ją, kur ga­mi­na­ma Ig­na­li­nos AE už­da­ry­mui rei­ka­lin­ga įran­ga, bei Aust­ri­ją, kur yra tarp­tau­ti­nės ato­mi­nės ener­ge­ti­kos agen­tū­ros TATENA būs­ti­nė.

Pa­aiš­kė­jo, kad ke­liais tūks­tan­čiais li­tų pa­di­dė­jo IAE va­do­vo at­ly­gi­ni­mas – jis da­bar sie­kia 29 tūkst. Lt. O. Čiuk­šys yra sa­kęs, kad ne­pai­sant už­tik­ri­ni­mų apie at­ly­gi­ni­mų per­žiū­rė­ji­mą, IAE va­do­vo Ž. Jurk­šo pa­ta­rė­jai – To­mas Liu­kai­tis, Ai­das Šuo­pys ir Vai­das Skir­man­tas – ir­gi ne­skurs­ta, jų mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mai vir­ši­ja 10 tūks­tan­čių li­tų. Nuo pra­ėju­sių me­tų lap­kri­čio elek­tri­nė­je dir­ban­tis spe­cia­lis­tas iš Vo­kie­ti­jos Kars­te­nas Fran­kas, pri­sta­to­mas kaip eks­plo­a­ta­vi­mo nu­trau­ki­mo pro­jek­tų eks­per­tas ar­ba ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­ta­rė­jas, per mė­ne­sį pa­gal su­tar­tį dir­ban­tis tik dvi sa­vai­tes, gau­na 56 tūks­tan­čių li­tų al­gą. Li­ku­sį lai­ką jis pra­lei­džia Vo­kie­ti­jo­je ir dir­ba ki­to­je ben­dro­vė­je. Tie­sa, vi­ce­mi­nist­ras ir nau­ja­sis IAE val­dy­bos pir­mi­nin­kas Ar­vy­das Da­ru­lis tvir­ti­no, kad be K. Fran­ko pa­gal­bos iš­mon­tuo­ti re­ak­to­rius bū­tų ne­įma­no­ma.

Laikraščio “XXI amžius” publikacija

2011.09.29

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *