Gyventi ar gerti?


„Viskas ko reikia, kad blogis triumfuotų, – tai geriems žmonėms nieko nedaryti.“ Taip yra pasakęs Edmund Burke.

Lietuva šiuo metu yra tragiškai, katastrofiškai, juodai nugirdyta.

O didžiausia nelaimė ta, kad žmonės iki šiol to nesupranta. Per ilgametį atviros ir slaptos reklamos įtaigojimą susiformavo „nuzombinto“ žmogaus savižudiškos nuostatos, išreiškiamos tokiais terminais kaip „kultūringas“, „saikingas“, „proginis“ gėrimas.

Tiksliau reikėtų sakyti ne gėrimas, o savęs nuodijimas. Nugirdytas, su alkoholio „išplautomis“ smegenimis žmogus to jau nesuvokia.

Pasaulio Sveikatos Organizacija (PSO) yra paskelbusi, kad jei gryno alkoholio kiekis vienam gyventojui tenka 7-8 litrai, prasideda tos tautos spartus išnykimas. Paliudijimui įdedu tris citatas iš žymaus rusų chirurgo, akademiko Dr. Fiodoro Uglovo knygų:

„Profesoriaus B.I. Iskakovo duomenimis, kuris alkoholio problemą ištyrė labai nuodugniai, dorovės ardymas prasideda labai anksti, net ,,saikingai“ vartojant spiritinius gaminius, kai vienam žmogui tenka 3-4 litrai per metus. Esant tokiam alkoholio suvartojimo lygiui prasideda alkoholinis dorovės kolapsas. Prasideda doros smukimas tarp suaugusiųjų ir jaunimo. Kaip žinome iš istorijos, su moralės smukimu prasidėjo visų žinomų civilizacijų žūtis. Didėjant alkoholio suvartojimui iki 6-8 litrų žmogui per metus, auga nervinių, lytinių ir imuninių apsaugos ląstelių plazmos alkoholizacija.

Pradeda vystytis ekonominio ir gamybos sulėtėjimo, technikos atsilikimo, mokslo, kultūros, švietimo, meno bendra sąstingio atmosfera. Kai alkoholio suvartojimas pasiekia 10-15 ir daugiau litrų vienam gyventojui, prasideda grandininė tautų išsigimimo ir degradacijos reakcija pagal ,,trijų kartų“ dėsnį: lieka santykinai sveikų pusė gimdytojų, ketvirtis vaikų, viena aštuntoji anūkų – su nepataisomu genofondo išsigimimu. Vystosi demografinis kolapsas, kai apsigimusių vaikų gimsta daugiau, nei sveikų ir greitėja tautos degradacija. Metams einant pasirodo vis daugiau apsilpusio proto mokslininkų, rašytojų, žurnalistų, valdytojų.

Dėl to gimsta nevykę, debilūs ir paprasčiausiai nusikalstami projektai. Šalies padėties analizė parodė, kad alkoholis yra priešas numeris 1. Per 50 metų alkoholio pagalba nužudyta žmonių, padaryta žala ekonomikai ir mūsų tautai atnešta nepataisomų bėdų daugiau, nei Hitlerio metais.“ Ф.Г. Углов „Правда и ложь о разрешенных наркотиках”, 1986.

Lietuvos stagnaciją puikiai paaiškina išgerto alkoholio kiekis.

„Buvo išvestas svarbus sociologinis dėsnis: jei vidutinis alkoholio suvartojimas viršija 17 litrų absoliutaus alkoholio per metus, tai defektinių ir protiškai atsilikusių vaikų gimimas viršija normalių vaikų gimimą. O tai reiškia, kad prasideda tautos susinaikinimas. („Знание — сила”, 1989, № 2)“

„Savo masteliais šalies praradimai nuo alkoholio, daugėjant protiškai ir fiziškai atsilikusių žmonių skaičiui, prilyginami kariniams praradimams. Esminis skirtumas tas, kad po bet kokio karo šalis galėjo atstatyti savo praradimus pilnaverte naująja karta, tai alkoholizuotos valstybės praradimai neatstatomi. Protiškai atsilikę žmonės duoda tokius pačius protiškai atsilikusius palikuonis. Prasideda tautos protinio lygio mažėjimas. Vienintelis būdas sustabdyti šį procesą yra išguiti alkoholį iš visuomenės gyvenimo. Федор Г. Углов „САМОУБИЙЦЫ”.“

Alkoholio vykdomą degradaciją išminčiai pastebėjo dar antikiniame pasaulyje: Girtuokliai gimdo girtuoklius (Plutarchas). Girtavimas – savotiška beprotybė. Aristotelis. Girtavimas – savanoriškas išprotėjimas. Seneka. Gerti vyną taip pat žalinga, kaip ir vartoti nuodus. Seneka. Girtumas yra lygiai tokia pat būklė kaip pražūtis. Pitagoras. Girtavimas – vaikų silpnumo ir ligotumo priežastis. Hipokratas

Lietuvos verslininkai prašo valdžios  leidimų atsivežti darbuotojų iš užsienio. Kodėl jie to prašo, kai Lietuvoje yra virš 300 000 bedarbių? Viena iš priežasčių, ypač kaime, tai nugirdytas darbininkas. Kaimuose labai daug bedarbių, bet daugelis iš jų yra prasigėrę, t.y. jau nugirdyti vykdomos valdžios politikos.

Yra moralinė visų priimta tiesa, kad geras tikslas negali būti pasiekiamas blogomis priemonėmis. Tikslas nepateisina priemonių. Negali daryti bloga, kad išeitų į gera. Geras tikslas turi būti pasiekiamas moraliomis priemonėmis. Kodėl žmonija pasmerkė Staliną ir Hitlerį? Juk jie siekė „šviesesnės, laimingesnės ateities“ savo liaudžiai ir nacijai. Net ir vaikui aišku, kad todėl, kad to siekdami paliko kalnus lavonų.

Bet tokios paprastos tiesos nesupranta didelė Lietuvos Seimo narių grupė, balsuodama už alkoholio prieinamumo didinimą: ilgindami pardavimo laiką ir mažindami akcizus. 

O kas yra alkoholis? Alkoholis yra mutageninis, neurotropinis, protoplazminis, kancerogeninis, teratogeninis, depresinis, narkotinis nuodas – C2H5OH. Apie tai jau senokai yra paskelbusios žinomos pasaulinės organizacijos ir garsūs  mokslininkai.

Visos Rusijos kovos su girtavimu suvažiavimas 1910 m. (tarp delegatų buvo 150 gydytojų ir mokslininkų medikų) nutarė: ,,Maistiniu produktu gali būti tik absoliučiai nekenksmingas organizmui dalykas. Alkoholis, kaip narkotinis nuodas, bet kuriose dozėse, atneša žmogui milžinišką žalą. Nuodydamas ir ardydamas organizmą, jis sutrumpina žmogaus gyvenimą vidutiniškai 20 metų.“

„Alkoholis priklauso narkotinėms medžiagoms, kurios paralyžiuojančiai veikia į kiekvieną gyvą ląstelę … ypač į galvos smegenų žievės ląsteles … daro paralyžiuojantį poveikį į centrinės nervų sistemos (CNS) aukščiausius skyrius ir nebestabdo žemesniųjų skyrių mechanizmų. Tuo paaiškinamas (alkoholio) paveikto žmogaus elgesys, nes stabdomasis procesas aukštuosiuose skyriuose jau nukentėjo.“ А. Н. Тимофеев „Нервно-психические нарушения при алкогольной интоксикации” (Л., 1955 г.)

V. K. Fiodorovas, artimiausias I. P. Pavlovo mokinys, straipsnyje „О начальном влиянии наркотиков (алкоголя и хлоралгидрата)” tvirtina, kad  ,,alkoholis yra narkotikas ir kaip kiekvienas narkotikas turi savo ypatumus, ir tik detalėse skiriasi nuo kitų narkotikų: visos alkoholio poveikio fazės į CNS yra ištemptos … euforija naudojant alkoholį labiau matoma, kuo ir paaiškinama žmogiškos visuomenės trauka prie alkoholio.“ („Труды физиологической лаборатории И. П. Павлова”, 1949 г.).

„Alkoholis priklauso prie narkotinių nuodų, kuris iš visų kūno audinių labiausiai veikia į CNS.“ (А. И. Введенский: „О вменяемости алкоголиков”, М., 1935 г).

„Alkoholio veikimas į organizmą visuose jį turinčiuose gėrimuose (degtinės, likeriai, vynai, alūs ir t.t.) panašus į narkotinių medžiagų ir tipinių nuodų (tokių kaip chloroformas, efyras, opijus ir kt.) veikimą.“Н. Е. Введенский (П. С. П., т.7, Л., 1963 г., ст. „О действии алкоголя на человека”).

В.Т.Кондратенко ir А.Ф.Скугаревский knygoje „Алкоголизм” (Минск, 1983 г.) rašo: ,,Pagrindinis farmakologinis alkoholio veikimas į centrinę nervų sistemą yra narkotinis.“

Sovietų standartas ГОСТ 18300-72: ,,Etilo spiritas – lengvai užsiliepsnojantis, bespalvis skystis su specifiniu kvapu, priskiriamas prie stipriai veikiančių narkotikų, pradžioje sukeliančių sužadinimą, o po to CNS paralyžių.“

Sovietų standartas №1053 ГОСТ 5964-82: ,,Alkoholis – etilo spiritas, priklauso stipriai veikiantiems narkotikams.“

1975 m. Pasaulio Sveikatos Organizacijos 28 sesija pripažino alkoholį narkotiku, ardančiu sveikatą.

Большая Советская энциклопедия т.2 стр.116: Alkoholis priklauso stipriai veikiantiems narkotikams.“

Alkoholio prieinamumo didinimas reiškia žmonių, kurie juos išrinko, nuodijimo didinimą. Reiškia tautos genocidą, nes 20 litrų gryno alkoholio kiekis vienam Lietuvos gyventojui (http://www3.lrs.lt/docs2/ZGPRFGTF.PDF) sunaikins 50 proc. genofondo per 25 metus.

LR Seimo nariai sako, kad taip jie padidins įplaukas į biudžetą ir sumažins kontrabandą. T.y. Stalino-Hitlerio metodu sieks gerų tikslų, – „gero tikslo sieks blogomis priemonėmis“. Paliks kalnus nuo alkoholio žuvusių žmonių. O ką šiuo atveju sako mokslas:

2006 m. Rusijos Federacijoje iš alkoholio surinkta 55,4 milijardų rublių į biudžetą. O nuostoliai sudarė 500 milijardų rublių. Sobriologijos dėsnis yra toks: ,,nuostoliai iš alkoholio valstybei yra visada didesni už gautą pelną.“ Prof. V. Krivonogov.

Štai keli pvz.: XVIII amžiuje Vengrijoje gyveno didelė alkoholikė Ada Jurkė (g. 1740 m.) Per 85 m. jos palikuonių buvo 834. Mokslininkams pavyko ištirti 709 Ados Jurkės palikuonių gyvenimus. Iš 709 girtuoklės palikuonių buvo: 106- gimę negyvi, 142 – valkataujantys elgetos, 64 – invalidai, gyvenantys prieglaudose, 181 – prostitutės, 76 – plėšikai (visi teismo bausti), iš jų 7 žmogžudžiai, nuteisti mirties bausme. Per 75 m. ši girtuoklių šeima valstybei kainavo apie 16 milijonų aukso kronų (kalėjimų, prieglaudų išlaikymo išlaidos, vagiant ir plėšiant padaryti nuostoliai ir t.t.) (Paulius Petronis ,,Klastingi spąstai“. Vilnius, 1992 p.46)

Prieš kovos už blaivybę metų, alkoholio pardavimai 11 penkmetyje davė TSRS iždui 169 milijardus rublių. T.y. vidutiniškai 33 milijardus ,,girtų“rublių per metus. Mainais ji nusinešė 5 milijonus žmogiškų gyvybių. Be to įvairių nuostolių pavidale ji nusinešė 600 milijardų rublių. T.y. apie 120 milijardų rublių per metus. (П.Н. Шихарев. «Жить без алкоголя». Москва, «Наука», 1988. С.).

Komisijos Совета Министров СССР (į kurios sudėtį įėjo akademikas АН СССР G. Marčuk, akademikas АМН СССР N. Blochin ir akademikas АПН СССР М. Кandrakov) išvados: ,,..Maskvoje .. pagrindinėmis mirties priežastimis darbingo amžiaus žmonių tarpe yra traumos ir apsinuodijimai, 80 proc. atvejų susiję su alkoholio vartojimu. 60 proc. vyrų, naudojančių alkoholį, miršta iki 50 m.“ ,,Kasmet nuo apsinuodijimo alkoholiu miršta 40 tūkstančių žmonių. Daugiau pusė avarijų keliuose įvyksta dėl alkoholio vartojimo.“ „66 proc. visų vagysčių, 80 proc. plėšimų, daugiau nei pusė sunkių nusikaltimų padaroma apgirtusių asmenų.“ (Pastebėsiu, kad užsienio šalių mokslininkų nuomone, šalyje, nutraukusioje alkoholio gamybą ir vartojimą galima bus uždaryti 9/10 savo kalėjimų. – Ф.У.) „Ekonominiai nuostoliai, susiję su alkoholio vartojimu, 2-3 kartus viršija pelną, gautą iš alkoholinių gėrimo realizacijos.“ Ekonomisto B.I. Iskakovo, kuris vadovauja statistiko katedrai НИИ народного хозяйства им. Г. Плеханова – nuomone, ekonominiai alkoholio nuostoliai 5-7 kartus viršija jo pardavimo įplaukas.

Kad pateisintų savo siekimą nugirdyti tautą, mafija atkakliai siekia įrodyti, kad alkoholio pardavimas naudingas valstybei. Iš tiesų tai grubus melas. Alkoholis neša milžiniškus praradimus ir nuskurdinimą visuomenei ir valstybei. Net prie valstybinės monopolijos kiekvienas rublis, gautas iš alkoholio, neša valstybei 6-7 rublius nuostolių – ir visumoje nuskurdina šalį. Taip, pvz. 1960 vienam žmogui teko 3 litrai alkoholio per metus. Tuo metu nacionalinis finansinis prieaugis sudarė 11—12 proc.. 1982 m. mafija pasiekė alkoholio gamybą ir suvartojimą vienam žmogui 12 litrų per metus. Esant tokiam masiniam suvartojimui ir gamybai, mes, pasak mafijos, turėtume suklestėti, praturtėti ir nacionalinis augimas padidėti 4 kartus. Bet jis sumažėjo beveik 6 kartus ir sudarė iš viso 2 proc. ir tebekrenta. Todėl alkoholis yra pražūtingas visuomenei ir valstybei. (Ф.Г.Углов Человеку мало века 2001)

Ir taip įvairių šalių ekonomistų skaičiavimai veda prie vienodos išvados: vienas iš alkoholio pelno gautas litas, rublis, doleris, krona neša 3-7 kartus didesnius nuostolius valstybei.

Bet klausimas lieka atviras. O ką daryti su kontrabanda?

Prancūzai mano, kad nelegalus alkoholio suvartojimas prilygsta nuo 50% iki 100% legaliam suvartojimui. (Ю.П.Лисицин и Н.Я.Копыта).

Atsakymas yra labai paprastas: pasinaudoti jau buvusia patirtimi.

Rusijos Liaudies Komisarų taryba 1919 12 19 priėmė nutarimą su Lenino parašu, uždrausdama šalyje samanės gamybą ir prekybą. (Известия ВЦИК, 01.01.20 г.). Už samanės varymą, prekybą ir pirkimą buvo numatyta mažiausiai 5 metai kalėjimo su turto konfiskacija. Ф.Г. Углов „Ломехузы“, Ленинград 1991. Bauda viršijo darbininko metų uždarbį.

Šiais laikais patarimą duodą Vladimiras Ždanovas. Tereikia priimti įstatymus, kurie sukeltų policininko interesą. T.y. didelės baudos už kontrabandą liūto dalį atiduoti pasieniečiui, muitininkui, policininkui. O jei jie nenorėtų tokio gausaus premijavimo, – po trumpų kursų išduoti licenzijas „kovai su nelegaliu, kontrabandiniu alkoholiu“ visiems norintiems.  Visi išvykę lietuviai, išgirdę apie tokias aukso kasyklas, kaip mat sugrįžtų į Lietuvą „kovai su kontrabanda“.

Dar yra vienas alkoholio mafijos argumentas: kioskininkai, benzino pardavėjai, „maistininkai“ liks be darbo. Ir kokie geri tie mūsų seimo nariai, kurie ypač rūpinasi, kad alkoholio prekiautojai neliktų be darbo.

Čia  mums pagelbės garsus komedijų rašytojas, dar matęs Atėnų spindesį, augęs Periklio valdymo laikais, Aristofanas. Pagrindinė jo pirmųjų komedijų „Archaniečiai“, „Raiteliai“ ir kt. tema buvo kova prieš karą. Aristofanas pjesėje „Taika“ (421 m.) pasakoja apie Atikos valstietį Trigėją, kuris išvaduoja iš nelaisvės taikos dievaitę. Visi laimingi, nepatenkinti tik tie, kurie iš karo pelnosi: „aiškiaregiai karo kurstytojai ir ginklų gamintojai“.

Pasirodo daugelio Seimo narių moralė mažai skiriasi nuo ano meto karo kurstytojų moralės. Taika, ramybė – nėra vertybės. Svarbiausia, kad ginklų gamintojai neliktų be darbo. Taip ir prievartavimai, žudymai, avarijos, barniai namuose, gaisrai, skenduoliai, vagystės, psichozės, neurozės, išsigimimai, pilni kalėjimai ir ligoninės, invalidumas – nevertybė, – svarbu kad liaudies nuodytojai neliktų be darbo. Štai keli to patvirtinimai:

Žymiausių pasaulio mokslininkų, Nobelio premijos lauretų prof. Žano Dossė ir Fransua Žakobo duomenimis alkoholis ir tabakas Prancūzijoje kasmet nusineša iki 100 000 gyvybių, neįskaičiuojant milžiniško invalidų ir protiškai atsilikusių nuo gimimo žmonių skaičiaus. Ligų ir invalidumo tiesioginė priežastis – šių nuodų naudojimas Prancūzijos iždui kasmet atsieina 18 milijardų dolerių.  „Советская Россия” (№261, 14.11.90 г.)

Nuo 60 iki 88 proc. skyrybų įvyksta dėl vieno iš sutuoktinių girtavimo. 90 proc. baisiausių nusikaltimų padaroma alkoholio pagrindu. Geriantys gyvena 20 m. trumpiau.

Prancūzijos ,,Denoel“ leidykla išleido Fransua de Kloze knygą „Prancūzijos melas“. Autorius rašo, kad Prancūzijoje alkoholis sukelia 1/4 nelaimingų atsitikimų darbe, 40 proc. eismo nelaimių ir žmogžudysčių. Daugybę ligų, kurias sukelia alkoholis. Vieno alkoholiko gydymas ligoninėje kainuoja 2,5 k. brangiau, nei nealkoholiko. 42 proc. ne pačio prasigėrusio Paryžiaus rajono valstybinių ligoninių biudžeto suryja girtuokliavimas. (Ф.Г.Углов «Человек среди людей», «Молодая гвардия» 1978)

Nuo priežasčių, susijusių su alkoholiu, miršta kas 3 mirusysis. Nuo tabako – kas 5. Kodėl žmonės geria?

Jei trumpai, tai geria todėl, kad tai narkotikas, plačiai reklamuojamas ir laisvai bei pigiai pardavinėjamas. Geria todėl, kad nežino tiesos apie alkoholį. Tai pagrindinė priežastis.  

Engelsas rašė, kad pagrindinė alkoholizmo priežastis yra alkoholinių gėrimų prieinamumas. PSO, praėjus 100 m., ištyrusi kovos su alkoholizmu patirtį, pripažino, kad alkoholizmo plitimas reguliuojamas spiritinių gėralų kainomis, kad visų rūšių propaganda be įstatyminių priemonių yra neefektyvi. (Федор Г. Углов „САМОУБИЙЦЫ”).

Pati gamyba ženkliai formuoja alkoholio naudojimo normas. (Žinomas K. Markso teiginys, kad jei gamyba eina pirma paklausos, tai gamyba jėga paima paklausą). Todėl, kad ir kokia visuomenės pažiūra būtų į girtavimą ir alkoholizmą,  kol laisvai prekyboje bus alkoholiniai gėrimai, visuomenėje visuomet bus ir girtuokliai, ir alkoholikai. Ф.Г. Углов „Ломехузы“, Ленинград 1991.

Dar 1975 m. PSO padarė išvadą, kad be įstatyminių priemonių (t.y. draudžiamųjų), visos prieš alkoholinės propagandos rūšys yra neefektyvios. (Ф.Г. Углов „Правда и ложь о разрешенных наркотиках”, 1986.)

Tai ką daryti?

„Ir kaip tas, kuris pergyveno kruviną karą, sušunka: ,,Šalin karą!“, – taip aš šaukiu: ,,Šalin alkoholį!“ Nenuodykite jaunų gyvybių šiuo nuodu! Vienintelis būdas nutraukti karą – nustoti kariauti. Vienintelis būdas nutraukti girtavimą – nustoti pardavinėti alkoholį. Kinija nutraukė visuotinį opiumo rūkymą, uždrausdama jį auginti ir įvežti į šalį. Visi filosofai, dvasininkai ir gydytojai galėjo tūkstantį metų iki užkimimo teigti opiumo žalą, bet, kol nuodas prieinamas, jį rūko. Tokia jau žmogaus prigimtis.“ Dž. Londonas. (A. Endriukaitis. Klastingas apgavikas, Kaunas, Šviesa 1989, psl.161)

Dž. Londonas savo knygoje „Miežio grūdas“ rašo, kad viena iš priežasčių, kodėl anuo metu moterims buvo suteikta teisė balsuoti, – kad jos padėtų per rinkimus išrinkti blaivius, moralius politikus, valdžios pareigūnus. Gerb. moterys, merginos! Jūsų yra žymiai daugiau už vyrus. Atidėkite kuriam laikui savo politines pažiūras ir per Savivaldybės, o vėliau ir per Seimo rinkimus pirmenybę teikite politiko santykiui su blaivybe. „Medį pažinsi iš vaisių“. Nerinkite alkoholio mafijai parsidavusių, tautą girdančių politikų. „Tik blaivi tauta gali išlikti“. Vydūnas.

Nuotraukoje: straipsnio autorius kunigas Robertas Skrinskas.

2010.12.17

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *