Keletas svarbesnių rinkiminių aspekų


Seimo rinkimuose savo sąrašus kelia 17 partijų

Kaip pranešė Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkas Zenonas Vaigauskas, spalį vyksiančiuose Seimo rinkimuose savo kandidatų sąrašus kelia 17 partijų ir viena keturių partijų koalicija.

Maksimalų 141 kandidato skaičių kelia aštuonios politinės partijos: Darbo partija, Lietuvos lenkų rinkimų akcija, Liberalų sąjūdis, Lietuvos socialdemokratų partija, Valstiečių ir žaliųjų sąjunga, sąjunga TAIP, partija „Tvarka ir teisingumas“ bei Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai. Trumpiausias Emigrantų partijos sąrašas, jame 30 kandidatų. Lietuvos centro partija, Tautininkų sąjunga, Lietuvos socialdemokratų sąjunga ir Tautos vienybės sąjunga sudarys rinkimų koaliciją „Už Lietuvą Lietuvoje“, kuriai per rinkimus reikės įveikti 7 proc. rinkimų barjerą.

Kai kurios partijos kelia kandidatus tik vienmandatėse rinkimų apygardose.

Tarp tokių yra ir šiemet prieš pat rinkimus susikūrusi partija „Lietuvos sąrašas“. Ji Žirmūnų rinkimų apygardoje iškėlė poeto Liudviko Jakimavičiaus ir Baltijos apygardoje Šarūno Navickio kandidatūras. Per tris dešimtis kandidatų registruoti kaip save iškėlę. Jie rinkimuose dalyvauja savarankiškai vienmandatėse apygardose.

Dvylikai save iškelti siekusių kandidatų nepavyko surinkti būtinų 1 tūkst. rinkėjų parašų. Z. Vaigauskas pranešė, kad du kandidatai, pildydami rinkimų anketas, nurodė, kad praeityje yra bendradarbiavę su užsienio (Sovietų Sąjungos) specialiosiomis tarnybomis. Kaip sakė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) vyriausioji specialistė Kristina Burinskaitė, koordinuojanti ir specializuoto tinklalapio www.kgbveikla.lt turinį, Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) jau perduoti vieno kandidato duomenys, rodantys, kad jis sovietmečiu bendradarbiavo su KGB.

Anksčiau duomenis apie 1500 slaptųjų KGB bendradarbių turėjo Valstybės saugumo departamentas. Z. Vaigauskas sakė, kad buvę KGB rezervistai pagal įstatymą neįvardijami kaip asmenys, slapta bendradarbiavę, ir jiems savo anketiniuose duomenyse ir rinkimų plakatuose šio biografijos fakto nurodyti nebūtina. Beveik 30 kandidatų nurodė, jog praeityje buvo teisti. VRK pradėjo tikrinti visų kandidatų biografijas, todėl gali būti, kad atsiras tokių, kurie yra nenurodę teistumo. Jiems bus atimta teisė dalyvauti Seimo rinkimuose.

Z. Vaigausko duomenimis, daugiamandatėje apygardoje šiemet iškelta beveik 1800 kandidatų. Pridėjus kandidatus vienmandatėse apygardose, iš viso dėl parlamentaro mandato varžysis apie 2000 kandidatų. Tad į vieną mandatą (iš 141) vidutiniškai pretenduos po 13–14 kandidatų. Taip pasiektas naujas rinkimų rekordas. Kai kuriose vienmandatėse rinkimų apygardose varžysis net 15 ir daugiau kandidatų. 2008-aisiais parlamentaro kėdės siekė kiek daugiau nei pusantro tūkstančio piliečių, o 2004-aisiais metais dar mažiau. Tąsyk pretendentų į parlamentarus buvo 1250.

TS-LKD na­rys rin­ki­muo­se da­ly­vaus su „Drą­sos ke­liu“

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) par­ti­jai ne­ži­nant, ką da­ry­ti su vie­no­je vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je su­si­kau­ti ža­dan­čiais dviem Pa­ne­vė­žio po­li­ti­kais Va­ka­ri­nė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je Pa­ne­vė­žy­je, Vil­niaus Laz­dy­nų sky­riaus na­rys An­ta­nas Bu­ro­kas nu­spren­dė da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se su par­ti­ja „Drą­sos ke­lias“ vien­man­da­tė­je Šir­vin­tų–Vil­niaus apy­gar­do­je.

Nors vi­sus dvi­de­šimt me­tų jis yra Vy­tau­to Land­sber­gio ša­li­nin­kas ir ma­to, kad rei­kia kaž­ką da­ry­ti, nu­spren­dė kan­di­da­tuo­ti ki­to­je par­ti­jo­je, nes ir anks­čiau ne­bi­jo­jo per Sau­sio 13-osios įvy­kius, tai ir da­bar nie­ko ne­bi­jo. A.Bu­ro­kas ne­ke­ti­na at­si­sa­ky­ti kon­ser­va­ty­vių pa­žiū­rų, o su „Drą­sos ke­liu“ rin­ki­muo­se da­ly­vau­ti nu­ta­rė ma­ty­da­mas Ne­rin­gos Venc­kie­nės par­ti­jos ak­ty­vu­mą. Jis su­pran­tąs sun­kią An­driaus Ku­bi­liaus pa­dė­tį, kuris „au­ko­ja­si, prie­var­ta ei­da­mas su li­be­ra­lais“.

A. Bu­ro­kas da­ly­vaus rin­ki­muo­se kaip „Drą­sos ke­lio“ kan­di­da­tas ir dau­gia­man­da­tė­je, ir vien­man­da­tė­je apy­gar­do­se. TS-LKD vyk­do­ma­sis sek­re­to­rius Rai­mun­das Alek­na pa­gra­si­no, kad jei A. Bu­ro­kas iš tie­sų da­ly­vaus rin­ki­muo­se su „Drą­sos ke­liu“, tai il­gai­niui jis ne­be­bus TS-LKD na­rys.

Pri­sta­ty­tas ko­a­li­ci­jos „Už Lie­tu­vą Lie­tu­vo­je“ są­ra­šas

Ke­tu­rių par­ti­jų ko­a­li­ci­jos „Už Lie­tu­vą Lie­tu­vo­je“ kan­di­da­tų są­ra­šui per Sei­mo rin­ki­mus va­do­vaus Sig­na­ta­rų klu­bo pre­zi­den­tė Bi­ru­tė Va­lio­ny­tė. Ant­ruo­ju nu­me­riu šia­me kan­di­da­tų są­ra­še įra­šy­tas bu­vęs Są­jū­džio ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rys Al­vy­das Me­da­lins­kas, tre­čiuo­ju – ki­tas bu­vęs šios gru­pės na­rys An­ta­nas Bu­ra­čas, ket­vir­tuo­ju – par­la­men­ta­ras, Tau­ti­nin­kų są­jun­gos ly­de­ris sig­na­ta­ras Gin­ta­ras Son­gai­la, penk­tuo­ju – Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ar­vy­das Aks­ti­na­vi­čius.

Pir­ma­ja­me kan­di­da­tų de­šim­tu­ke yra Lie­tu­vos cen­tro par­ti­jos va­do­vas Eu­ge­ni­jus Skrups­ke­lis, Sei­mo na­rys sig­na­ta­ras Ka­zi­mie­ras Uo­ka, sig­na­ta­ras Aud­rius Ru­dys, Tau­tos vie­ny­bės są­jun­gos ly­de­ris Al­gi­man­tas Ma­tu­le­vi­čius bei par­la­men­ta­ras Ge­di­mi­nas Na­vai­tis. Ant­ra­ja­me de­šim­tu­ke įra­šy­ti pro­fe­so­riai Al­vy­das But­kus, Al­gi­man­tas Kir­ku­tis, Arū­nas Gu­mu­liaus­kas, sig­na­ta­ras Al­gir­das En­driu­kai­tis. Ap­gai­lė­ti­na, kad iki rug­pjū­čio pa­bai­gos vy­ku­sios „Drą­sos ke­lio“ ir ko­a­li­ci­jos „Už Lie­tu­vą Lie­tu­vo­je“ de­ry­bos dėl ben­dro kan­di­da­tų są­ra­šo Sei­mo rin­ki­muo­se žlu­go, ne­pa­sie­kus kom­pro­mi­so su­da­ry­ti pla­čią ko­a­li­ci­ją.

Naglis Pu­tei­kis re­gist­ra­vo­si ir kaip sa­va­ran­kiš­kas Sei­mo rin­ki­mų da­ly­vis

Val­dan­čio­sios Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) Da­nės apy­gar­do­je kan­di­da­tu ke­lia­mas Sei­mo na­rys Nag­lis Pu­tei­kis re­gist­ra­vo­si ir kaip sa­va­ran­kiš­kas rin­ki­mų kam­pa­ni­jos da­ly­vis. Taip jis pa­no­ręs pa­si­tik­rin­ti rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą. Už­tat pa­gal Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mą, kaip sa­vo kan­di­da­tū­rą ke­lian­tis sa­va­ran­kiš­kai, jis pri­va­lė­jo su­rink­ti ne ma­žiau kaip 1 tūkst. tos apy­gar­dos rin­kė­jų pa­ra­šų. Par­ti­jų ke­lia­miems kan­di­da­tams vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se to­kio bar­je­ro įveik­ti ne­rei­kia. N. Pu­tei­kis sa­kė ne­no­rįs bū­ti „rin­kė­jams pri­mes­tas“ kan­di­da­tas. Jis ne­ke­ti­na pa­lik­ti TS-LKD, nors dau­ge­liu klau­si­mų prieš­ta­rau­ja par­ti­jos „ge­ne­ra­li­nei li­ni­jai“ ir re­mia „Lie­tu­vos są­ra­šą“ bei „Drą­sos ke­lią“.

Saulius Sto­ma – „Drą­sos ke­lio“ kan­di­da­tas

Iš Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) pa­si­trau­kęs par­la­men­ta­ras Sau­lius Sto­ma įre­gist­ruo­tas kan­di­da­tu į Sei­mą Kau­no Dai­na­vos vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je – jį iš­kė­lė Ne­rin­gos Venc­kie­nės par­ti­ja „Drą­sos ke­lias“. To S. Sto­ma sie­kė ir bū­da­mas TS-LKD na­riu, ta­čiau par­ti­ja tam ne­pri­ta­rė. Kon­ser­va­to­riai jo kan­di­da­tū­ros nu­ta­rė ne­kel­ti nei Dai­na­vos, nei ku­rio­je nors ki­to­je vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je.

Ne­tru­kus po šio par­ti­jos spren­di­mo, par­la­men­ta­ras pa­si­trau­kė iš TS-LKD gre­tų. Pats par­la­men­ta­ras tei­gė taip pa­si­el­gęs dėl par­ti­jos va­dų „amo­ra­lios lai­ky­se­nos“ Gar­lia­vos is­to­ri­jo­je. Dai­na­vos apy­gar­do­je S. Sto­ma grum­sis su bu­vu­siu par­ti­jos ko­le­ga, kon­ser­va­to­riu­mi Ka­zi­mie­ru Kuz­mins­ku, vie­nu Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rių Eri­ku Ta­ma­šaus­ku, so­cial­de­mok­ra­te Vio­le­ta Bo­rei­kie­ne, „dar­bie­čiu“ Ge­di­mi­nu Gri­gu, li­be­ral­cen­tris­tu Min­dau­gu Ši­vic­ku, res­pub­li­ko­ne Lo­li­ta Tu­raus­kie­ne bei tau­ti­nin­ku Min­dau­gu Šim­kū­nu.

Audrius Nakas traukiasi iš kandidatų

„Drąsos kelio“ atstovas, aktorius Audrius Nakas pasitraukė iš kandidatų vienmandatėje Senamiesčio rinkimų apygardoje, nes nenori konkuruoti su tautininku Gintaru Songaila. Jo nuomone, vieno tikslo siekiantys žmonės neturėtų konkuruoti vienas su kitu. A. Nakas kartu apgailestauja, kad „Drąsos keliui“ nepavyko sukurti vieningo antisisteminio fronto. Jo nuomone, kai kuriose apygardose dar galima buvo ieškoti kompromisų, kad vienas iš antisisteminių jėgų kandidatų turėtų šansų laimėti.

Tačiau A. Nakas nesitraukia iš „Drąsos kelio“ kandidatų sąrašo daugiamandatėje rinkimų apygardoje. Čia jam buvo numatyta 40-oji pozicija.

Arnas Klivečka protestuoja

Laidų vedėjas ir aktorius Arnas Klivečka traukiasi iš partijos „Tvarka ir teisingumas“ kandidatų sąrašo. Pirmadienį Vyriausiojoje rinkimų komisijoje (VRK) jis parašė prašymą išbraukti iš kandidatų sąrašų. Partijos „Tvarka ir teisingumas“ vicepirmininkas Valentinas Mazuronis teigė esąs informuotas, jog A. Klivečka nebedalyvaus rinkimuose.

Neoficialiomis žiniomis, atsisakydamas kandidatuoti, jis protestuoja dėl to, kad kandidatu neregistruojamas partijos „Tvarka ir teisingumas“ pirmininkas, nušalintasis prezidentas Rolandas Paksas. Kaip žinoma, Konstitucinis Teismas neseniai nutarė, jog naujosios Seimo rinkimų įstatymo pataisos, sudariusios sąlygas Seimo rinkimuose dalyvauti apkaltos proceso tvarka iš prezidento posto pašalintam R. Paksui, prieštarauja Konstitucijai.

Laikraštis “XXI amžius”

2012.09.19

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *