Konservatorių reklaminei kampanijai pinigų netrūksta


Dau­giau­sia lė­šų iš gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio su­rin­kę kon­ser­va­to­riai tei­gia, kad pa­na­šią su­mą iš­lei­do su tuo su­si­ju­siai in­for­ma­ci­nei kam­pa­ni­jai.

Ne­ofi­cia­lio­mis ži­nio­mis, val­dan­čio­ji kon­ser­va­to­rių par­ti­ja tam iš­lei­do apie 700 tūkst. li­tų.

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pra­ėju­sią sa­vai­tę pra­ne­šė, kad par­ti­joms gy­ven­to­jų skir­ta mo­kes­čio da­lis sie­kia 1 mln. 946 tūkst. 915 li­tų, o TS-LKD su­rink­ta da­lis di­džiau­sia – jai 1 proc. gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM) sky­rė 7,8 tūkst. žmo­nių, ben­dra su­ma sie­kia 504 tūkst. 984 li­tus. Va­di­na­si, iš­lai­dos re­kla­mai buvo ge­rokai didesnės už gau­tas pa­ja­mas.

TS-LKD rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Rai­mun­das Alek­na ne­at­sklei­džia kon­kre­čios su­mos, kiek kai­na­vo re­kla­mi­nio vaiz­do kli­pų kū­ri­mas, tran­slia­vi­mas per te­le­vi­zi­ją ir in­ter­ne­tą, spe­cia­lios in­ter­ne­ti­nės nuo­ro­dos su­kū­ri­mas ir ki­ta. Jis tei­gia, kad in­for­ma­ci­nė kam­pa­ni­ja pa­si­tei­si­no ne fi­nan­siš­kai, o ug­dant pi­lie­tiš­ku­mą. Pa­va­sa­rį pra­si­dė­ju­si kon­ser­va­to­rių par­ti­jos or­ga­ni­zuo­ta re­kla­ma per te­le­vi­zi­jas ir in­ter­ne­te su­kė­lė kai ku­rių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų pa­si­pik­ti­ni­mą, mat jų duo­me­nys re­kla­mi­nė­je par­ti­jos sve­tai­nė­je pa­tal­pin­ti be iš­anks­ti­nio per­spė­ji­mo.

Li­be­ra­lų są­jū­dis in­for­ma­ci­nei kam­pa­ni­jai iš­lei­do apie 20 tūkst. li­tų. Šiai par­ti­jai 3,4 tūkst. gy­ven­to­jų pa­au­ko­jo 228 tūkst. 551 li­tą. Ki­tos par­ti­jos jo­kių kam­pa­ni­jų ne­da­rė, ta­čiau lė­šas rin­ko ki­tais bū­dais. Pa­vyz­džiui, Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­ga apie ga­li­my­bę 1 proc. GPM per­ves­ti par­ti­jai pla­ti­no tik vi­di­niais ko­mu­ni­ka­ci­jos tin­klais par­ti­jos na­riams, ir tai nie­ko ne­kai­na­vo. Bu­vo su­rink­ta 130 tūkst. 487 li­tų.

Dau­giau­siai gy­ven­to­jų sa­vo GPM da­lį sky­rė Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jai – 9,5 tūkst., o jų per­ves­ta su­ma sie­kia 207 tūkst. 933 li­tus. Dar­bo par­ti­jai 1 proc. su­mo­kė­to GPM sky­rė 6,3 tūkst. gy­ven­to­jų, par­ti­ja gau­na 176 tūkst. 421 li­tą. „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ gaus 113 tūkst. 761 li­tą iš 3 tūkst. mo­kes­čio da­lį per­ve­du­sių gy­ven­to­jų, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga – 58 tūkst. 784 li­tus iš 1,6 tūkst. gy­ven­to­jų, Są­jun­ga TAIP iš 1,4 tūkst. gy­ven­to­jų gaus 67 tūkst. 15 li­tų.

Tai, kad val­dan­čia­jai TS-LKD sa­vo pa­ja­mų mo­kes­čio da­lį per­ve­dė kiek ma­žiau, 7,8 tūkst. gy­ven­to­jų, bet gau­na­ma su­ma yra pa­kan­ka­mai di­de­lė (504 tūkst. 984 li­tai), ro­do, jog kon­ser­va­to­rių par­ti­jos rė­mė­jai ar na­riai yra ne­skurs­tan­tys žmo­nės.

Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos duo­me­ni­mis, iš vi­so pra­šy­mus per­ves­ti par­ti­joms mo­kes­čio da­lį pa­tei­kė 45 tūkst. 786 gy­ven­to­jai. Pa­ra­ma per­ves­ta 36 par­ti­joms iš ofi­cia­liai re­gist­ruo­tų 45. Ta­čiau kai ku­rioms par­ti­joms sa­vo mo­kes­čio da­lį sky­rė tik ke­li žmo­nės, o be­veik dvi­de­šim­ties par­ti­jų rė­mė­jų ne­bu­vo nė šim­to.

Ga­li­my­bė 1 proc. GPM per­ves­ti par­ti­joms įsi­ga­lio­jo šie­met, Sei­mui pri­ėmus pa­tai­sas, ku­rio­mis rem­ti par­ti­jas už­draus­ta ver­slui, o gy­ven­to­jams ri­bo­tas au­kas lei­džia­ma au­ko­ti tik po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos me­tu. Tad di­džio­sioms par­ti­joms, pa­si­sky­ru­sioms ke­lias de­šim­tis mi­li­jo­nų li­tų iš biu­dže­to, vėl ati­ten­ka di­džiau­sia gy­ven­to­jų pa­ra­ma.

Be­je, laik­raš­tis „XXI am­žius“, pa­gal skai­ty­to­jų tei­kia­mą GPM anks­čiau gau­da­vęs iki 10–15 tūkst. li­tų pa­ra­mos, žy­mią jos da­lį pra­ra­do, kai prem­je­ro A. Ku­bi­liaus po­tvar­kiu bu­vo su­ma­žin­tas GPM dy­dis, at­ėmus iš jo svei­ka­tos drau­di­mo mo­kes­tį. Laik­raš­tis netrukus pa­tirs dar di­des­nius nuos­to­lius, nes kai ku­rie TS-LKD na­riai, dėl be­veik mi­li­jo­ną kai­na­vu­sios „in­for­ma­ci­nės re­kla­mos“, da­lį sa­vo GPM pa­sky­rė par­ti­jai ar­ba su ja su­sie­tiems „fon­dams“.

Nuotraukoje: konservatorių lyderiai – premjeras Andrius Kubilius ir Seimo pirmininkė Irena Degutienė.

Laikraštis „XXI amžius”

2012.09.25

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *