Konstantinas Michailovas – Nikulinas: “prašau mane paleisti iš suėmimo”


Šių metų liepos 14-ąją buvęs Rygos OMON milicininkas Konstantinas Michailovas Vilniaus Apygardos teisme perskaitė prašymą, kodėl jam negali būti pratęsta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.

Buvusio OMON pareigūno K.Michailovo kalbą pateikiame skaitytojams išverstą į lietuvių kalbą be jokių  sutrumpinimų. Manome, jog civilizuotos, padorios, demokratinės valstybės visuomenė privalo įsiklausyti ne tik į prokurorų ir teisėjų, bet ir į tų, kurie ginasi, nuomonę. Juolab kad K.Michailovo ir jo advokatų Arnūno Marcinkevičiaus bei Ingridos Botyrienės argumentai dažnai nutylimi, ignoruojami, nepastebimi.

Visuomenės aktualijų portalas Slaptai.lt nesako, kas čia teisus, o kas – kaltas. Mes tik esame įsitikinę, jog buvusio omonininko K.Michailovo prašymas, kuriame – per dvidešimt argumentų,  vertas visuomenės dėmesio. Beje, griežčiausia kardomoji priemonė K.Michailovui ir vėl – pratęsta.

VILNIAUS APYGARDOS TEISMUI

Konstantins Michailovs, gim. 1967 m. liepos 25 d., esančio Lukiškių Tardymo izoliatoriuje – kalėjime, adresu Lukiškių skg. 6, Vilnius

P   R   A   Š   Y   M   A   S

dėl paleidimo iš suėmimo

2010-07-14

Gerbiamoji kolegija, tai eilinis prašymas dėl mano paleidimo iš suėmimo, kadangi nei vieno iš anksčiau pareikštų prašymų dėl neatidėliotino paleidimo iš suėmimo teismas iki šiol tinkamai nenagrinėjo ir neišsprendė.

Nors teismas iki šiol nerado drąsos principingai išspręsti mano ankstesnius prašymus ir paleisti mane iš suėmimo, tikiuosi, kad šį kartą klausimas dėl mano paleidimo iš suėmimo, kaip ir priklauso, bus išspręstas teigiamai, remiantis įstatymų reikalavimais ir vadovaujantis Lietuvos Apeliacinio ir Aukščiausiojo teismo suformuota teismine praktika.

Esu įsitikinęs, kad Kolegija, kurios sudėtyje yra pats Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus Pirmininkas, žino ir negali nežinoti įstatymų reikalavimų ir paleidimo iš suėmimo pagrindų, bei aukštesnių instancijų teismų nutarimų panašiose bylose (pastaba: privalomų visiems žemesnės instancijos teismams). Nors aš ir mano advokatai ne kartą smulkiai ir išsamiai išdėstėme visus pagrindus ir priežastis, dėl kurių aš turiu būti nedelsiant paleistas iš suėmimo, laikau savo pareiga atkreipti Jūsų dėmesį į esamus faktus:

1. Nusikaltimas, kuris buvo įvykdytas 1991-07-31 Medininkų muitinės poste, kurio padarymu esu nepagrįstai kaltinamas, turi būti kvalifikuojamas pagal atitinkamą tuo metu galiojusio Baudžiamojo kodekso straipsnį (1991 m. Lietuvos BK 105 str.), o ne pagal 2003 m. įsigaliojusio naujojo Baudžiamojo kodekso straipsnį, nes jis negalioja atgal laiko atžvilgiu. Apie tai Jūsų Kolegija negali nežinoti.

2. Pagal 1991 m. Lietuvos Baudžiamąjį kodeksą šiam nusikaltimui, kurio aš neįvykdžiau, niekaip ir niekuo neprisidėjau prie jo įvykdymo, buvo ir dabartiniu metu yra taikomas 10-ties metų senaties terminas, kuris suėjo ir pasibaigė prieš 9-erius metus, t.y. 2001 m. liepos 31 d. Apie tai Jūsų Kolegija negali nežinoti.

3. Netgi jei tikėti nepagrįstais prokurorų tvirtinimais, kad aš neva slapsčiausi nuo Lietuvos teisėsaugos (nors neturėjau tam jokio pagrindo ir priežąsčių), tai pagal 1991 m. Lietuvos Baudžiamąjį kodeksą tokiu atveju taikomas 15-os metų senaties terminas, pradedant jį skaičiuoti nuo nusikalstamo įvykio momento. Todėl šis senaties terminas suėjo ir baigėsi prieš 4-erius metus, t.y. 2006 m. liepos 31 d.

4. Sutinkamai su Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutarimais ir išaiškinimais, o taip pat su Lietuvos Apeliacinio teismo praktika, mano atžvilgiu privalomai turi būti taikomas 1991 m. Lietuvos Baudžiamasis kodeksas, galiojęs Medininkuose įvykdyto nusikaltimo metu. Apie tai Jūsų kolegijai pilnai žinoma ir apie tai Jūs negalite nežinoti!!!

5. Remiantis Lietuvos Baudžiamojo proceso kodekso reikalavimais, pasibaigus senaties terminams (10 metų pasibaigė 2001 m. liepos 31 d., o 15 metų – 2006 m. liepos 31 d.) baudžiamasis persekiojimas privalo būti nedelsiant nutrauktas, o kardomoji priemonė panaikinta tuo pat momentu, kai tik teismui tampa žinoma apie senaties termino pasibaigimą. Apie tai Jūs taip pat negalite nežinoti.

6. Apie tai, kad visi senaties terminai suėjo ir pilnai pasibaigė, jau buvo žinoma tuo pat metu, kai buvo išduodamas Europos arešto orderis, kurio pagrindu 2007 m. lapkričio 27 d. buvau sulaikytas ir suimtas Rygos mieste, Latvijos Respublikoje. Apie tai Kolegijai žinoma ir apie tai Jūs negalite nežinoti.

7. Be to, bylos medžiagoje yra pakankamai ir net gausybė įrodymų, kad nuo pat mano neteisėto sulaikymo, nesant tam bet kokių pagrindų, tiek aš pats, tiek ir mano advokatai ne kartą yra perspėję ir pranešę prokuratūrai bei visų instancijų teismams apie seniai pasibaigusius senaties terminus. Apie tai Jums taip pat negali būti nežinoma, jei Kolegija, susipažinusi su byloje esančia medžiaga, to nepraleido.

8. Todėl apie senaties terminų pasibaigimą teismui ir prokuratūrai buvo žinoma tiek išduodant Europos arešto orderį dėl mano suėmimo, tiek ir tuo metu, kai aš buvau atvežtas į Lietuvos Generalinę prokuratūrą, tiek ir tuo momentu, kai man buvo skiriama kardomoji priemonė – suėmimas Vilniaus m. apylinkės teisme, tiek ir kiekvieną kartą, kai buvo tęsiamas neteisėto mano suėmimo terminai, tiek ir kiekvieną kartą, kai buvo nagrinėjami mano ir mano advokatų skundai. Apie tai Jums taip pat negali būti nežinoma.

9. Remiantis aukščiau išdėstytu, neginčytinai akivaizdu, kad Lietuvos Generalinės prokuratūros kaltinamasis aktas, kurio pagrindu vyksta teismo procesas šioje byloje, yra ne tik nepagrįstas, bet ir neatitinka baudžiamojo ir baudžiamojo proceso kodeksų reikalavimų, kategoriškai prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarimams ir išaiškinimams. Dėl šios priežasties, šitokio kaltinamojo akto pagrindu vykstantis teismo procesas yra nepagrįstas ir visiškai neteisėtas!!! Apie tai Jums privalo būti žinoma nuo pat baudžiamosios bylos su kaltinamuoju aktu gavimo teisme momento, o juo labiau nuo pirmo teismo posėdžio dienos ir negalėjo būti nežinoma.

10. Remiantis aukščiau išdėstytu, laikymas manęs suimtu – kalinime bei pastovus suėmimo termino tęsimas yra visiškai ir pilnai neteisėtas, nepaisant jokių valstybės kaltintojų bei teismo argumentų ir prielaidų. Viliuosi, kad tai Jums taip pat puikiai ir pilnai žinoma.

11. Be to, byloje nėra jokių duomenų, o juo labiau įrodymų, apie bet kokį mano prisidėjimą prie Lietuvos policijos ir muitinės pareigūnų nužudymo. Į tai vykstant procesui tiek aš, tiek ir mano advokatai ne kartą ir pastoviai prašome atkreipti dėmesį ir įsigilinti. Apie tai Jums taip pat neabejotinai žinoma.

12. Viso teisminio nagrinėjimo iš esmės laikotarpiu, kurio metu jau esu laikomas suimtu daugiau nei 2,5 metų, nė vienas iš valstybės kaltinimo nurodytų liudytojų nepatvirtino kaltinamajame akte man surašytų ir pateiktų kaltinimų. Dar daugiau, visi iki šio momento apklausti teisme liudytojai parodė, kad mane mato pirmą kartą arba yra matę tik televizijos laidose, o apie mano dalyvavimą (tiesioginį ar netiesioginį) nusikaltime nieko nežino. Net nukentėjusysis Tomas Šernas teismui patvirtino, kad muitinės užpuolimo metu manęs nematė. Apie tai Jums taip pat negali būti nežinoma.

13. Lietuvos baudžiamojo proceso kodeksas nurodo, kad, nesant pakankamų ir patikimų žinių apie tai, kad asmuo dalyvavo nusikaltimo padaryme, skirti jam kardomąją priemonę – suėmimą, o juo labiau tęsti jo suėmimo terminus negalima ir kategoriškai draudžiama. Priešingu atveju atsiranda nusikalstamai neteisėto laisvės atėmimo požymiai ir kyla Baudžiamajame kodekse už tai numatytos atsakomybės klausimas. Apie tai Jums taip pat žinoma.

14. Įvykio vietos apžiūros medžiagoje užfiksuoti nieko bendro su manimi neturintys pėdsakai ir pirštų antspaudai, kurie, remiantis ekspertų išvadomis, priklauso kitiems asmenims. Tikiuosi, kad tai Jums yra žinoma.

15. Be to, dar 2003 m. gegužės mėnesį Vilniaus apylinkės teismas, remdamasis Generalinės prokuratūros prašymu, pasirašytu valstybės kaltintojo Rolando Stankevičiaus, nustatė mano alibi, t.y. kad tuo metu, kai buvo užpultas Medininkų muitinės postas ir nužudyti policijos bei muitinės pareigūnai, aš buvau Vilniaus OMON bazės pastate ir vien jau dėl šios priežąsties negalėjau vienu ir tuo pačiu metu būti nusikaltimo vietoje. Šis Apylinkės teismo nutarimas yra įsiteisėjęs ir įstatymų nustatyta tvarka nepanaikintas. Tai Jums taip pat yra puikiai žinoma!

16. Dar daugiau. Nuo 2010 m. balandžio 26 d. aš esu laikomas suimtu absoliučiai neteisėtai, nes suėmimo terminas buvo pratęstas praleidus įstatymo numatytą suėmimo pratęsimo termino datą. Kaip bebūtų apmaudu, tačiau trijų mėnesių laikotarpio, pradedant sausio 28 diena, trukmės skaičiavimas yra elementarus 4-tos klasės mokinio lygio matematikos uždavinys. Todėl nepaisant jokių, prokurorų ir teismo dėstomų prielaidų, paaiškinimų ir argumentų nuo 2010 m. balandžio 26 d. šitokiu suėmimu man neteisėtai atimta laisvė. Tai Jūsų Kolegijai taip pat žinoma!

17. Iš paskutiniosios Apeliacinio teismo nutarties, paskelbtos dalyvaujant mano advokatams ir žiniasklaidos atstovams, teksto ir teisėjos žodinio išaiškinimo sužinojau, kad dabar mano suėmimas grindžiamas kažkokiu „viešuoju interesu“. Kiek man žinoma, tai nei Baudžiamojo proceso kodeksas, nei kiti Lietuvos įstatymai nenumato jokio panašaus pobūdžio pagrindo ir nesuteikia galimybės laikyti žmogų suėmime kaip „viešojo“, taip ir bet kokio kitokio intereso pagrindu. Tai Jūsų Kolegijai turi būti puikiai žinoma!

18. Byloje iki šiol nėra jokių duomenų, o juolab įrodymų, kad aš neva ketinu bėgti ir slėptis nuo teismo, trukdyti procesui arba įvykdyti kokius nors nusikalstimus, ar daryti kitokius teisės pažeidimus. Todėl, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais, kurie Jūsų kolegijai privalo būti pilnai ir išsamiai, tiksliai žinomi, nėra jokio ir nė vieno pagrindo toliau tęsti mano suėmimą, remiantis tokiais ir panašiais argumentais arba valstybės kaltintojų nuiojatomis grindžiamomis prielaidomis. Aš, iki mane sulaikant, niekada nesislapsčiau ir nevengiau tardymo bei teismo, nusikalstama veikla neužsiiminėjau ir neužsiimu. Apie tai Jūsų kolegijai taip pat turi būti žinoma.

19. Remiantis ir vadovaujantis Lietuvos Baudžiamojo ir Baudžiamojo proceso kodeksų, o taip pat Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos reikalavimais, esant aukščiau išvardintoms aplinkybėms, mano suėmimas ir kalinimas bei terminų tęsimas bet kuriam laikotarpiui yra absoliučiai neteisėtas. Tai Jūsų kolegijai taip pat yra žinoma.

20. Sutinkamai su Lietuvos Konstitucinio teismo ir Aukščiausiojo teismo išaiškinimais dėl privalomo teismo nutarčių turinio savo nutartyje dėl prokuroro kreipimosi pratęsti mano suėmimo terminą privalote pažodžiui tiksliai išdėstyti visus šiame mano prašyme neatidėliotinai nutraukti mano neteisėtą kalinimą nurodytus argumentus, o taip pat ir mano gynėjų argumentus. Be to, esate griežtai įpareigoti, todėl privalote šiuos išaiškinimus vykdyti tiksliai. Šių išaiškinimų Jūsų Kolegija negali nežinoti.

21. Aukščiau išdėstytų argumentų pagrindu, prokuroras neturi teisės remtis argumentais, nenurodančiais ir neatskleidžiančiais teismui duomenų bei įrodymų apie mano dalyvavimo nagrinėjamame nusikaltime. Todėl jis neturi teisės remtis vien formaliu liudytojų pavardžių ir byloje esančių dokumentų pavadinimų išvardinimu. Teismas, savo ruožtu, privalo nuodugniai ir išsamiai patikrinti kiekvieno, prokuroro įvardinto, duomens – įrodymo turinį ir reikšmingumą. Taip pat privalote savo nutartyje nurodyti, kokia konkrečia informacija, atskleisdami jos esmę, remiatės darydami vienokią ar kitokią išvadą. Lygiai taip pat privalote savo nutartyje pateikti argumentus ir konkrečius duomenis, paneigiančius mano ir mano advokatų išdėstytus teiginius bei argumentus, ir nurodyti kas, kaip ir kodėl juos paneigia. Neabejoju, kad Jūsų Kolegijai gerai žinoma, kad priešingu atveju priimta nutartis pratęsti mano suėmimo terminą bus neteisėta ir nepagrįsta, kaip tai buvo iki šiol.

Remdamasis aukščiau išdėstytu, prašau Jūsų atmesti prokuroro prašymą dėl eilinio mano suėmimo termino pratęsimo ir nedelsiant paleisti mane iš suėmimo teismo salėje.

Gintaro Visocko nuotraukoje: buvęs Rygos OMON milicininkas Konstantinas Michailovas – Nikulinas.

2010.07.22

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *