Ko­dėl konservatoriai ne­my­li­ pat­rio­tų


Pa­si­ro­dė ži­nia, kad prem­je­ras A. Ku­bi­lius pa­si­bai­gus kri­zei įsi­pa­rei­go­ja di­din­ti pen­si­jas spar­čiau nei ki­tas iš­mo­kas. Ta­čiau tai, kas da­ro­ma da­bar, sun­kiai su­vo­kia­ma. Per­nai val­dan­čio­ji ko­a­li­ci­ja vie­ne­riems me­tams su­stab­dė ga­li­my­bę pen­si­nin­kams pa­si­rink­ti pen­si­ją, pa­skai­čiuo­jant ją iš ge­riau ap­mo­kė­to dar­bo už­mo­kes­čio ne­pri­klau­so­my­bės me­tais. Tai ti­ko bu­vu­siems di­si­den­tams, so­vie­ti­niais me­tais iš­mes­tiems iš dar­bo ir ne­ga­lė­ju­siems tu­rė­ti sta­žo. Kai ano­ji val­džia pri­ėmė tokį įsta­ty­mą, ma­no pus­se­se­rė džiau­gė­si, kad ga­lės gau­ti di­des­nę pen­si­ją, nes te­gau­na tik 580 li­tus. Džiau­giau­si ir aš – ma­no pen­si­ja dėl mė­ty­mo iš dar­bo sie­kia tik 640 li­tų, to­dėl ten­ka pri­si­dur­ti dir­bant. Ir štai da­bar Sei­mas dve­jiems me­tams ati­de­da ga­li­my­bę pa­si­rink­ti di­des­nio už­dar­bio lai­ko­tar­pį (nuo 1994 me­tų).

Tai­gi pen­si­ja vėl bus skai­čiuo­ja­ma tik pa­gal so­vie­ti­nį lai­ko­tar­pį ir nu­ken­tės bu­vę ko­vo­to­jai di­si­den­tai, per­se­kio­ti ir paže­min­ti pa­rei­go­se. Ko­dėl de­ši­nie­ji, vaiz­duo­da­mi pat­rio­tus, taip skriau­džia bu­vu­sius ko­vo­to­jus už ne­pri­klau­so­my­bę?

Ir dar. Jie veid­mai­niš­kai kal­ba, kad esą kai­rie­ji tu­rė­jo įves­ti to­kį at­nau­jin­tą skai­čia­vi­mą. Jei­gu nau­jo skai­čia­vi­mo ne­įve­dė kai­rie­ji, ta­da ne­abe­jo­ti­nai tu­rė­tų jį įves­ti de­ši­nie­ji. De­ja, po me­tų at­si­sa­ky­mą per­skai­čiuo­ti „pra­tę­sė“ dar dve­jiems me­tams, o pas­kui tik­riau­siai pra­tęs dar to­liau. Dar dau­giau, ži­no­ma, kad vals­ty­bi­nę pen­si­ją gau­na net 100 tūkst. „nu­si­pel­nu­sių“ vei­kė­jų. Be abe­jo­nės, ko­vo­to­jai už ne­pri­klau­so­my­bę iš tų „nu­si­pel­nu­sių­jų“ su­da­ro tik ma­žu­mą, nes par­ti­za­nų va­dai ar par­ti­za­nai be­veik vi­si yra žu­vę, o di­si­den­tų bu­vo la­bai ne­daug.

Va­di­na­si, dau­gu­ma vals­ty­bi­nes pen­si­jas gau­nan­čių iš­rink­tų­jų yra bu­vu­sie­ji ko­mu­niz­mo sta­ty­to­jai, da­bar ta­pę „pat­rio­tais“, „ko­vo­to­jais už ne­pri­klau­so­my­bę“ ir pan. Iš tik­rų­jų dau­giau­sia tai bu­vę ka­gė­bis­tai ir kom­par­ti­jos vei­kė­jai, gau­nan­tys pen­si­jas ir iš Mask­vos. Apie „nu­si­pel­nu­sių“ so­vie­ti­nių vei­kė­jų pen­si­jas pa­klaus­ta mi­nist­rė I. Ši­mo­ny­tė kal­bą nu­krei­pė į trem­ti­nių pen­si­jas, „pa­mirš­da­ma“ ko­la­bo­ran­tų pen­si­jas.

Da­ly­va­vau JDJ suor­ga­ni­zuo­ta­me mi­tin­ge Kau­ne. Ėjau kar­tu su į uni­ver­si­te­tą at­vy­ku­siu ame­ri­kie­čiu pro­fe­so­riu­mi. Per mi­tin­gą ir po jo pro­fe­so­rius da­li­jo­si įspū­džiais. Jis ste­bė­jo­si lie­tu­vių ra­mu­mu: vie­nas pra­ne­šė­jas pa­kal­ba, vi­si pa­plo­ja, pas­kui šne­ka ki­tas, žmo­nės vėl pa­plo­ja. Jo­kių šūks­nių, jo­kių gar­ses­nių rei­ka­la­vi­mų, jo­kio triukš­mo. Pro­fe­so­riaus nuo­mo­ne, Lie­tu­vo­je tik­rai nie­kas il­gai ne­si­keis – nei bus įves­ti pro­gre­si­niai mo­kes­čiai (kai iš daug už­dir­ban­čio at­ima­ma dau­giau nei pu­sė jo pa­ja­mų), nei bus di­di­na­mos pen­si­jos ir so­cia­li­nės iš­mo­kos. Čia iš­ug­dy­tas tik lau­ki­nis ka­pi­ta­liz­mas, kai at­ėju­si val­džia kaž­ko­dėl nu­rė­žia pen­si­jas, kai di­džtur­čiai lai­ko­mi di­džiau­sio­je pa­gar­bo­je – jų pi­ni­gus tie­siog drau­džia­ma pa­lies­ti, di­di­nant mo­kes­čius.

„XXI amžius“

2009.12.15

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.