Kovojančios Lietuvos Vasario 16-osios deklaracija


Va­sa­rio 16-ąją, mi­nė­da­mi 1918 me­tais Lie­tu­vos Ta­ry­bos pa­si­ra­šy­tą Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės ak­tą, švenčiame Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną.

Is­to­ri­jos vin­giai lė­mė, kad po 31-erių me­tų, 1949 m. va­sa­rio 16 d., Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Mi­nai­čių kai­me, Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos šta­bo bun­ke­ry­je bu­vo pri­im­tas taip pat vals­ty­bi­nės reikš­mės do­ku­men­tas – Lie­tu­vos lais­vės ko­vos są­jū­džio (LLKS) Ta­ry­bos De­kla­ra­ci­ja.

Šis tuo me­tu vie­nin­te­lės tei­sė­tos Lie­tu­vos val­džios do­ku­men­tas nuož­mios so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos są­ly­go­mis skel­bė sie­kį at­kur­ti ne­pri­klau­so­mą par­la­men­ti­nę Lie­tu­vos Res­pub­li­ką, ir iš šių die­nų žvel­giant, su­jun­gė 1918-ųjų ir 1990-ųjų Lie­tu­vą. Tai­gi pri­me­na­me LLKS Ta­ry­bos 1949 metų va­sa­rio 16-osios De­kla­ra­ci­jos iš­ta­kas ir pri­ėmi­mo ap­lin­ky­bes. Nors par­ti­za­ni­nis ka­ras Lie­tu­vo­je pra­si­dė­jo dar 1944 me­tais, ta­čiau ban­dy­mai įsteig­ti ben­drą po­grin­džio va­do­vy­bę il­gą lai­ką bu­vo ne­sėk­min­gi. Tik po be­veik pen­ke­rių ko­vos me­tų, 1949-aisiais, pa­ga­liau pa­vy­ko įkur­ti ka­ri­nio ir po­li­ti­nio va­do­va­vi­mo cen­trą, ku­riam bu­vo pa­val­dūs vi­sos Lie­tu­vos par­ti­za­nai.

Tų me­tų va­sa­rį Pri­si­kė­li­mo apy­gar­do­je (Rad­vi­liš­kio r.) įvy­ko par­ti­za­nų va­dų su­va­žia­vi­mas, į ku­rį su­si­rin­ko gin­kluo­to­jo pa­si­prie­ši­ni­mo va­do­vy­bė iš vi­sos Lie­tu­vos: Jo­nas Že­mai­tis-Vy­tau­tas, lai­ki­nai ėjęs Ben­dro de­mo­kra­tinio pa­si­prie­ši­ni­mo są­jū­džio (BDPS) pre­zi­diu­mo pir­mi­nin­ko pa­rei­gas; Al­gi­man­to, Vy­tau­to ir Di­džio­sios Ko­vos par­ti­za­nų apy­gar­dų įga­lio­ti­nis Juo­zas Ši­bai­la-Me­rai­nis, lai­ki­nai ėjęs BDPS Vi­suo­me­ni­nės da­lies vir­ši­nin­ko pa­rei­gas; Pet­ras Bart­kus-Žad­gai­la, BDPS pre­zi­diu­mo sek­re­to­rius; Adol­fas Ra­ma­naus­kas-Va­na­gas, Pie­tų Lie­tu­vos par­ti­za­nų sri­ties va­das; Alek­san­dras Gry­bi­nas-Faus­tas, Tau­ro apy­gar­dos va­das; Vy­tau­tas Gu­žas-Kar­das, Va­ka­rų Lie­tu­vos par­ti­za­nų sri­ties šta­bo vir­ši­nin­kas; Le­o­nar­das Gri­go­nis-Už­pa­lis, Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos va­das, ir Bro­nius Lie­sys-Nak­tis, Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos šta­bo vir­ši­nin­kas.

Reng­ti su­va­žia­vi­mą bu­vo la­bai sun­ku – bet ko­kios par­ti­za­nų ke­lio­nės bu­vo labai ri­zi­kin­gos, nes MGB tu­rė­jo už­ver­ba­vę agen­tais ne tik dau­gy­bę kai­mo gy­ven­to­jų, bet ir par­ti­za­nų. At­ke­lia­vę į su­tar­tas su­si­ti­ki­mo vie­tas va­dai ir ly­din­čio­ji ap­sau­ga tu­rė­jo vie­ni ki­tiems įro­dy­ti, kad yra tik­ri par­ti­za­nai, nes as­me­niš­kai prieš tai ne­bu­vo ben­dra­vę, o kon­tak­tai tarp at­ski­rų par­ti­za­nų struk­tū­rų bu­vo pa­lai­ko­mi tik per ry­ši­nin­kus.

minaiciai_2

Pie­tų Lie­tu­vos par­ti­za­nų at­sto­vai A. Ra­ma­naus­kas-Va­na­gas ir A. Gry­bi­nas-Faus­tas, 1948 m. gruo­dį iš­vy­kę su­si­tik­ti su Va­ka­rų Lie­tu­vos par­ti­za­nų va­do­vy­be, Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos šta­ba­vie­tę pa­sie­kė tik 1949 m. va­sa­rio pra­džio­je. Su J. Že­mai­čiu-Vy­tau­tu jie su­si­ti­ko va­sa­rio 6 d., kai šis at­vy­ko į Šiau­lių valsčiuje esantį Jau­ge­lių kai­mą. Be sve­čių iš Už­ne­mu­nės, ten jo jau lau­kė L. Gri­go­nis-Už­pa­lis, V. Gu­žas-Kar­das ir J. Ši­bai­la-Me­rai­nis. Po­rą die­nų vy­ko ne­ofi­cia­lūs pa­si­ta­ri­mai. Va­sa­rio 8 d. še­ši bū­si­mi LLKS sig­na­ta­rai iš­vy­ko į Sa­jų so­dy­bą Ba­lan­diš­kė­se.

Čia su­si­ti­ko su li­ku­siais dviem su­va­žia­vi­mo da­ly­viais – B. Lie­siu-Nak­ti­mi ir P. Bart­ku­mi-Žad­gai­la. Iš ten vi­si kar­tu iš­vy­ko į Mik­nių so­dy­bą Mi­nai­čių kai­me. Nuo va­sa­rio 10 d. Mik­nių so­dy­bos svir­ne įreng­ta­me Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos va­do L. Gri­go­nio-Už­pa­lio bun­ke­ry­je vi­rė in­ten­sy­vus su­va­žia­vi­mo dar­bas. Pir­ma­ja­me po­sė­dy­je bu­vo nu­tar­ta pa­keis­ti vy­riau­sio­sios par­ti­za­nų va­do­vy­bės pa­va­di­ni­mą į Lie­tu­vos lais­vės ko­vos są­jū­dį (LLKS).

Ki­tuo­se po­sė­džiuo­se bu­vo su­da­ry­ta LLKS va­do­vy­bė, svars­to­ma są­jū­džio po­li­ti­nė pro­gra­ma, LLKS sta­tu­tas, įsta­tai, pri­im­ti krei­pi­mai­si į są­jū­džio da­ly­vius ir Lie­tu­vos gy­ven­to­jus, ki­ti svar­būs do­ku­men­tai. Iš vi­so ap­svars­ty­ti net 23 klau­si­mai. Ar­tė­jant Va­sa­rio 16-ajai, bu­vo nu­tar­ta pa­skelb­ti do­ku­men­tą, ku­ria­me bū­tų pa­tvir­tin­tas sie­kis at­kur­ti ne­pri­klau­so­mą de­mo­kra­tinę vals­ty­bę. Ši po­li­ti­nė de­kla­ra­ci­ja įtei­si­no LLKS kaip vi­suo­ti­nio or­ga­ni­zuo­to gin­kluo­to­jo pa­si­prie­ši­ni­mo so­vie­ti­nei oku­pa­ci­jai or­ga­ni­za­ci­ją, o jos Ta­ry­bą – kaip vie­nin­te­lę tei­sė­tą val­džią oku­puo­tos Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas, įver­tin­da­mas šio do­ku­men­to reikš­mę Lie­tu­vos vals­ty­bės tęs­ti­nu­mui, 1999 m. sau­sio 12 d. pri­ėmė įsta­ty­mą, pri­pa­žįs­tan­tį LLKS Ta­ry­bos 1949 m. va­sa­rio 16 d. De­kla­ra­ci­ją Lie­tu­vos vals­ty­bės tei­sės ak­tu.

LLKS Ta­ry­bos po­sė­džiai bai­gė­si va­sa­rio 20 dieną. Nors su­va­žia­vi­mo die­nos su­ar­ti­no par­ti­za­nus ir bu­vo gai­la skir­tis, Pie­tų Lie­tu­vos par­ti­za­nai iš­sku­bė­jo į sa­vo veik­los ra­jo­ną. Pa­lik­da­mi bun­ke­rį par­ti­za­nų va­dai pra­šė so­dy­bos šei­mi­nin­ko Sta­nis­lo­vo Mik­niaus už­pil­ti jį že­mė­mis, ta­čiau šei­mi­nin­kas svir­ne įreng­tą bun­ke­rį iš­sau­go­jo iki 1953 me­tų.

At­kū­rus Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę Mik­nių so­dy­bo­je bu­vo įreng­ta pa­min­kli­nė len­ta, o 2003 me­tais Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro (LGGRTC) rū­pes­čiu pa­sta­ty­ta pa­min­kli­nė kom­po­zi­ci­ja su lais­vės ko­vo­to­jams skir­tais ti­pi­niais at­mi­ni­mo žen­klais. 2009 m. va­sa­rį mi­nint Lie­tu­vos par­ti­za­nų va­dų su­va­žia­vi­mo ir LLKS Ta­ry­bos 1949 m. va­sa­rio 16 d. De­kla­ra­ci­jos pa­skel­bi­mo še­šias­de­šimt­me­tį, ku­ria­me da­ly­va­vo ne tik Lie­tu­vos vals­ty­bės va­do­vai, bet ir daug aukš­tų sve­čių iš už­sie­nio, bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys, kad ti­pi­niai at­mi­ni­mo žen­klai ir kuk­lus pa­min­kli­nis ak­me­nu­kas nė­ra čia vy­ku­sių Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo is­to­ri­jai itin reikš­min­gų įvy­kių tin­ka­mas įam­ži­ni­mas.

LGGRTC, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ir po­li­ti­nių ka­li­nių bei trem­ti­nių vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vai ėmė­si žy­gių de­ra­mai pa­gerb­ti Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jus, LLKS Ta­ry­bos 1949 m. va­sa­rio 16 d. De­kla­ra­ci­jos sig­na­ta­rus ir jų at­lik­tą dar­bą su­va­žia­vi­mo me­tu. 2010 m. ge­gu­žę, pra­bė­gus dau­giau nei 60 me­tų nuo is­to­ri­nio su­va­žia­vi­mo, LGGRTC bu­vu­sios Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos va­da­vie­tės vie­to­je su­ren­gė ar­che­o­lo­gi­nius ty­ri­mus. Re­mian­tis ras­ta in­for­ma­ci­ja, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė at­sta­tė Mik­nių so­dy­bo­je bu­vu­sį svir­ną ir bun­ke­rį.

Tais pa­čiais me­tais LGGRTC įren­gė bun­ke­rio in­ter­je­rą ir pa­sta­tė me­mo­ria­lą LLKS Ta­ry­bos 1949 m. va­sa­rio 16 d. De­kla­ra­ci­jai ir jos sig­na­ta­rams at­min­ti (skulpt. Jo­nas Ja­gė­la). 2010 m. lap­kri­čio 22 d., da­ly­vau­jant Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei, įvy­ko iš­kil­min­gas me­mo­ria­li­nio kom­plek­so ati­da­ry­mas. 2012 me­tais LGGRTC baigs reng­ti pa­ro­dą, ku­ri su­pa­žin­dins me­mo­ria­lo lan­ky­to­jus su LLKS su­va­žia­vi­mu, jo me­tu pri­im­ta De­kla­ra­ci­ja ir sig­na­ta­rais.

Šių me­tų va­sa­rio 16 d. Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ir LGGRTC kvie­čia į me­mo­ria­li­nia­me kom­plek­se vyk­sian­tį iš­kil­min­gą Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mą. Ren­gi­nio me­tu kon­cer­tuos Grin­kiš­kio ir Pa­šuš­vio kul­tū­ros na­mų ko­lek­ty­vai, bus ga­li­ma ap­žiū­rė­ti at­sta­ty­tą bun­ke­rį, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-oji rink­ti­nė vi­sus ren­gi­nio da­ly­vius vai­šins ka­rei­viš­ka ko­še ir ar­ba­ta. Ren­gi­nio pra­džia – 15 val. Šią šven­ti­nę die­ną bū­ki­me kar­tu!

Parengta pagal LGGRTC in­for­ma­ci­ją.

Nuotraukose: Me­mo­ria­las 1949 m. va­sa­rio 16 d. pa­skelb­tos LLKS Ta­ry­bos De­kla­ra­ci­jos ir jos sig­na­ta­rų at­mi­ni­mui ir Mik­nių so­dy­bo­je at­kur­to bun­ke­rio in­ter­je­ras.

2012.02.16

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.