Lietuva atominę elektrinę vis tik statys


Pra­ėju­sios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nį Sei­mas bal­sa­vo dėl Ato­mi­nės elek­tri­nės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų, ku­rie rei­ka­lin­gi Vi­sa­gi­no ato­mi­nės elek­tri­nės (VAE) sta­ty­boms bei kon­ce­si­jos su­tar­ties su stra­te­gi­niu in­ves­tuo­to­ju Ja­po­ni­jos kor­po­ra­ci­ja „Hi­ta­chi“.

Dėl vie­no iš svar­biau­sių stra­te­gi­nių įsta­ty­mų pa­kei­ti­mų pri­ėmi­mo bu­vo bal­suo­ja­ma var­di­niu bal­sa­vi­mu, tru­ku­siu vi­są pus­va­lan­dį.

Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė pa­skel­bė, kaip bal­sa­vo kiek­vie­nas Sei­mo na­rys. Iš vi­so da­ly­va­vo 74 Sei­mo na­riai, tai­gi vos pu­sė. Ato­mi­nės elek­tri­nės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo klau­si­mu „už“ bal­sa­vo 70 Sei­mo na­rių, „prieš“ – 2 (Kęs­tu­tis Gla­vec­kas, Lai­mon­tas Di­nius), su­si­lai­kė – 2 (Da­lia Kuo­dy­tė, Arū­nė Stir­bly­tė). Opo­zi­ci­jo­je esan­tys so­cial­de­mok­ra­tai ir dau­gu­ma „tvar­kie­čių“ bei Miš­rios gru­pės at­sto­vų įsta­ty­mams ne­pri­ta­rė, bal­sa­vi­mo me­tu iš­ėjo iš sa­lės.

Už­tat val­dan­či­ą­ją ko­a­li­ci­ją pa­lai­kė Dar­bo par­ti­ja. Ato­mi­nės elek­tri­nės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai pri­im­ti. Sei­mū­nai, bal­suo­da­mi var­di­niu bal­sa­vi­mu, „pa­lai­mi­no“ kon­ce­si­jos su­tar­tį su stra­te­gi­niu in­ves­tuo­to­ju ja­po­nų „Hi­ta­chi“.

Ne­su­ta­ri­mai tarp Sei­mo frak­ci­jų ir vi­suo­me­nės

Į svars­ty­mą dėl VAE sta­ty­bos Sei­me su­si­rin­ko gru­pe­lė vi­suo­me­ni­nin­kų – jau­nuo­liai su rai­dė­mis ant marš­ki­nė­lių su­dė­lio­jo žo­džių jun­gi­nį „ATOMINEI NE“. Ki­ti emo­cin­gai re­a­ga­vo į par­la­men­ta­rų pa­si­sa­ky­mus prieš bal­suojant. Vie­nų tei­gi­nius ly­dė­jo plo­ji­mai, ki­tų – pa­si­pik­ti­ni­mo ko­men­ta­rai.

Po abie­jų bal­sa­vi­mų iš Sei­mo bal­ko­ne su­si­rin­ku­sių­jų ato­mi­nės elek­tri­nės ša­li­nin­kų ir opo­nen­tų gir­dė­jo­si plo­ji­mai, su­si­mai­šę su ne­pa­si­ten­ki­ni­mo šūks­niais. Sei­mo pir­mi­nin­kei I. De­gu­tie­nei net­gi te­ko ra­min­ti su­si­rin­ku­sius ato­mi­nės elek­tri­nės prie­ši­nin­kus, sa­kant, kad Sei­mo „po­sė­dis nė­ra spek­tak­lis“.

Kai ku­rie kon­ser­va­to­riai tei­gė, kad VAE yra „pui­ki ga­li­my­bė vie­ti­niam ver­slui“, į ša­lį bus at­vež­tos „pa­čios pa­žan­giau­sios“ bran­duo­li­nės tech­no­lo­gi­jos, o nei­gia­mas bal­sa­vi­mas dėl kon­ce­si­jos su­tar­ties Lie­tu­vą de­šimt­me­čiams „pa­smerk­tų izo­lia­ci­jai ir pri­klau­so­my­bei“ nuo už­sie­nio mo­no­po­li­jų dik­ta­to.

Opo­zi­ci­jos at­sto­vai pik­ti­no­si, kad dėl šio svar­baus klau­si­mo neat­si­klau­sia­ma vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir „kuo to­liau, tuo dau­giau ky­la klau­si­mų“ dėl VAE pro­jek­to, o at­sa­ky­mų nie­kas ne­su­lau­kia, be to, kon­ce­si­jos su­tar­tis pri­mes di­džiu­lius įsi­pa­rei­go­ji­mus „net ne­pa­klau­sus pi­lie­čių ir ne­ži­nant jų va­lios“.

Pla­nai: AE jau dirbs 2020 me­tais

Pa­gal skai­čia­vi­mus nau­jos ato­mi­nės elek­tri­nės pro­jek­tas kai­nuos apie 17 mlrd. li­tų. Lie­tu­va pro­jek­tui tu­rė­tų skir­ti 6 mlrd. li­tų. No­ri­ma, kad elek­tri­nės sta­ty­bos dar­bai pra­si­dė­tų 2015 me­tais. Elek­tros ga­my­bos pra­džia pla­nuo­ja­ma nuo 2020 me­tų. Ti­ki­na­ma, kad ato­mi­nės elek­tri­nės sta­ty­bos su­kur­tų 6 tūkst. nau­jų dar­bo vie­tų.

Skai­čiuo­ja­ma, kad 2020–2022 me­tais pra­dė­jus veik­ti VAE elek­tros kai­na tu­rė­tų siek­ti 17–25 ct/kWh. Kon­ce­si­jos su­tar­ty­je dėl VAE nu­sta­ty­ta, kad Lie­tu­va val­dys 38 proc. ben­dro­vės ak­ci­jų, stra­te­gi­niam in­ves­tuo­to­jui teks 20 proc., Lat­vi­jos „Lat­ve­ner­go“ – 20 proc., Es­ti­jos „Eesti Ener­gia“ – 22 proc. Kon­ce­si­jos su­tar­tis tu­rė­jo bū­ti pa­si­ra­šy­ta iki bir­že­lio 28 d. Jei pa­si­ra­šy­mas įvyks, bus to­liau tę­sia­mi pro­jek­ta­vi­mo dar­bai. Ga­lu­ti­nis spren­di­mas in­ves­tuo­ti tu­rė­tų bū­ti pri­im­tas iki 2015 m. ko­vo 31 d.

Pa­si­ra­šy­mas ati­dė­tas

Ja­po­ni­ja pra­ne­šė, kad Kon­ce­si­jos su­tar­tis su stra­te­gi­niu in­ves­tuo­to­ju dėl nau­jos Vi­sa­gi­no ato­mi­nės elek­tri­nės su Ja­po­ni­jos kor­po­ra­ci­ja „Hi­ta­chi“ ne­bus pa­si­ra­šy­ta iki bir­že­lio 28 die­nos, kaip skelb­ta iki šiol. Ją ti­ki­ma­si pa­si­ra­šy­ti iki šių me­tų pa­bai­gos.

Kaip sa­kė ener­ge­ti­kos mi­nist­ras Ar­vy­das Sek­mo­kas, tai pa­da­ry­ta tam, kad „mes ga­lė­tu­me to­liau tęs­ti de­ry­bas su re­gio­ni­niais part­ne­riais ir su „Hi­ta­chi“. Da­bar part­ne­riai tu­ri su­de­rin­ti gra­fi­ką dėl tar­pi­nių žings­nių ir ga­lu­ti­nės da­tos“. Anot jo, kon­ce­si­jos su­tar­tis su „Hi­ta­chi“ tu­rė­tų bū­ti pa­si­ra­šy­ta ne vė­liau kaip iki šių me­tų pa­bai­gos. Sei­mas, bir­že­lio 21 die­ną pri­im­da­mas įsta­ty­mus dėl nau­jos ato­mi­nės elek­tri­nės sta­ty­bos, šį ter­mi­ną (bir­že­lio 28 d.) pa­nai­ki­no.

Pro­ku­ro­rai jau ti­ria ky­šių skan­da­lą

Kai pra­ėjusią sa­vai­tę Sei­me vi­rė aist­ros dėl nau­jos Vi­sa­gi­no bran­duo­li­nės jė­gai­nės sta­ty­bų, Lie­tu­vą už­klu­po nau­jas ato­mi­nis skan­da­las. Pa­si­ro­džius in­for­ma­ci­jai iš JAV, Lie­tu­vos Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo ky­ši­nin­ka­vi­mo Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės (IAE) ad­mi­nist­ra­ci­jo­je.

Or­ga­ni­zuo­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir jam va­do­vau­ti pa­ves­ta Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rai, o jį at­lik­ti – Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai (STT). Iš JAV at­ėju­sio­je in­for­ma­ci­jo­je bu­vo tei­gia­ma, kad 1999–2004 me­tais vyk­dant pro­jek­tus IAE ame­ri­kie­čių ben­dro­vė „Da­ta Sys­tems & So­lu­tions“ ga­lė­jo skir­ti net iki 44,8 mln. li­tų ky­šių tuo­me­čiams jė­gai­nės va­do­vams. IAE tuo­met va­do­va­vo ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vik­to­ras Še­val­di­nas, ki­ti aukš­tas pa­rei­gas ėję įmo­nės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai.

Nors bu­vęs va­do­vas ži­niask­lai­dai pa­nei­gė ga­vęs ky­šių ar do­va­nų, iš­sky­rus laik­ro­dį, „ku­rio kai­nos iki šiol ne­ži­no“, ta­čiau pra­ne­ša­ma apie la­bai kon­kre­čius kal­ti­ni­mus ky­ši­nin­ka­vi­mu, nu­ro­dant pi­ni­gų su­mas. Apie „ga­li­mai ne­skaid­rų el­ge­sį“, kaip „ap­gai­lė­ti­ną“, iš bu­vu­sios „po­no V. Še­val­di­no va­do­vau­ja­mos va­do­vy­bės“ pu­sės už­si­mi­nė ir prem­je­ras A. Ku­bi­lius – „dėl to ir bu­vo kei­čia­ma va­do­vy­bė 2009–2010 me­tais, kad tai ne­si­kar­to­tų“. Gai­la, kad prem­je­ras apie tuos nu­si­kal­ti­mus pra­ne­šė tik da­bar ir tik da­bar pu­se lū­pų pa­si­aiš­ki­na vi­suo­me­nei.

Įta­ri­mai ko­rup­ci­ja kels abe­jo­nių

Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės de­ry­bi­nin­kas su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) Nei­las Tan­ke­vi­čius per­spė­jo, kad pra­ne­ši­mai apie ga­li­mą ko­rup­ci­ją už­da­ro­mo­je Ig­na­li­nos ato­mi­nė­je elek­tri­nė­je ga­li su­kel­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) abe­jo­nių dėl to­les­nio fi­nan­sa­vi­mo.

Dis­ku­si­jo­je Sei­mo Eu­ro­pos in­for­ma­ci­jos biu­re pa­klaus­tas, ar pra­ne­ši­mai apie ga­li­mą ko­rup­ci­ją už­da­ro­mo­je IAE ga­li pa­veik­ti ES pa­rei­gū­nų po­žiū­rį, di­plo­ma­tas sa­kė: „Jei­gu įta­ria­ma, kad pro­jek­te vyks­ta kaž­kas ne taip, ži­no­ma, ky­la abe­jo­nių, ar ten rei­kia skir­ti dau­giau pi­ni­gų. To­kiu as­pek­tu ir ver­ti­na­mas Ig­na­li­nos fi­nan­sa­vi­mas“.

Pa­klaus­tas, ar įta­ri­mai ko­rup­ci­ja ga­li virs­ti Lie­tu­vai ne­pa­lan­kiu ar­gu­men­tu de­ry­bo­se, N. Tan­ke­vi­čius aiš­ki­no: „To­kie at­ski­ri da­ly­kai nė­ra iš­ke­lia­mi, ke­lia­mas tik es­mi­nių pro­jek­tų vyk­dy­mo sklan­du­mas. Pa­grin­di­niai pro­jek­tai yra B1,2,3,4, ku­rie yra vė­luo­jan­tys ir ku­rie ga­li stab­dy­ti vi­są eks­plo­a­ta­ci­jos nu­trau­ki­mo pro­ce­są. Ir į tai krei­pia­mas di­džiau­sias dė­me­sys. Jei­gu ten dar­bai vyks sklan­džiai, bus pa­pras­čiau su­si­tar­ti ir dėl to­les­nio fi­nan­sa­vi­mo“.

Kur mi­li­jar­das?

Pra­ėju­sią sa­vai­tę žen­gus dar vie­ną žings­nį nau­jo­sios ato­mi­nės elek­tri­nės link, už­da­ro­ma se­no­ji Ig­na­li­nos ato­mi­nė elek­tri­nė tam­pa gal­vos skaus­mu ne tik Lie­tu­vai, bet ir vi­sai Eu­ro­pai. Di­des­nės pa­ra­mos IAE už­da­ry­ti sie­kian­ti Lie­tu­va iš­girs­ta vis dau­giau ne­pa­ten­kin­tų bal­sų iš Briu­se­lio.

Kol kas iš­va­dos Lie­tu­vai ne­pa­lan­kios – siū­lo­ma skir­ti tris kar­tus ma­žiau pi­ni­gų nei pra­šo mū­sų ša­lies val­džia. Į Ig­na­li­nos ato­mi­nę elek­tri­nę lie­pą at­vyk­sian­tis Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys Ma­ria­nas Je­a­nas Ma­ri­nes­cu yra Biu­dže­to kon­tro­lės ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas dėl IAE už­da­ry­mo, ir į jo iš­va­das at­si­žvelgs Eu­ro­pos Par­la­men­tas.

Kol kas jis sa­ko, kad Lie­tu­va pa­ti kal­ta, jog pa­te­ko į to­kią si­tu­a­ci­ją, kad rei­ka­lin­gi pi­ni­gai ma­ži­na­mi ke­lis kar­tus. Jis klau­sia, ar yra nor­ma­lu, kai Lie­tu­va, jau pa­nau­do­ju­si mi­li­jar­dą eu­rų Ig­na­li­nos ato­mi­nei elek­tri­nei už­da­ry­ti, ją ga­li įjung­ti nors ir šian­dien.

M. J. Ma­ri­nes­cu sa­ko, kad Lie­tu­va tu­ri aiš­kiai at­sa­ky­ti į klau­si­mą, kur kon­kre­čiai bu­vo pa­nau­do­tas mi­li­jar­das eu­rų. Be to, Lie­tu­va ir pa­ti tu­ri ieš­ko­ti fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių. Tai – ša­lies at­sa­ko­my­bė.

Gin­čai ne­ty­la

Išties, Ig­na­li­nos AE už­da­ry­mo pro­jek­tai vė­luo­ja dve­jus ir net dau­giau me­tų. Nors da­ly­je sta­ty­bų aikš­te­lių styp­so su­stin­gę kra­nai ir vos šmėkš­te­li vie­nas ki­tas dar­bi­nin­kas, Ig­na­li­nos AE už­da­ry­mo pro­jek­tų ran­go­vas Vokietijos–Rusijos ben­dro­vė „NUKEM Tech­no­lo­gies“ ti­ki­na, kad jo­kios kri­zės sta­ty­bo­se nė­ra.

Dar­bai vyks­ta ir juos baig­ti pla­nuo­ja­ma taip, kaip nu­ma­ty­ta: svar­biau­sią ob­jek­tą – pa­nau­do­to bran­duo­li­nio ku­ro sau­gyk­lą (va­di­na­mą pro­jek­tu B1) – iki 2013-ųjų pa­bai­gos, ki­tus (va­di­na­mus pro­jek­tais B2, B3 B4) – pus­me­čiu vė­liau. Vė­luo­ja­ma esą tik dėl ob­jek­to su­dė­tin­gu­mo ir vis iš­ky­lan­čių nau­jų ap­lin­ky­bių. Lie­tu­viai, jau ne kar­tą gir­dė­ję ran­go­vų pa­ža­dus ir pa­si­tei­si­ni­mus (Ig­na­li­nos už­da­ry­mo pro­jek­tai vė­luo­ja dve­jus ar net ket­ve­rius me­tus), abe­jo­ja jų pa­grįs­tu­mu.

Sau­gyk­la, į ku­rią tu­rės bū­ti su­vež­tas kol kas ant­ra­ja­me už­da­ry­tos jė­gai­nės re­ak­to­riu­je ir ba­sei­nuo­se sau­go­mas ku­ras, tu­rė­jo bū­ti baig­ta dar per­nai, ta­čiau dar­bai įklim­po prieš po­rą me­tų už­sa­ko­vui ir ran­go­vui su­si­gin­či­jus dėl jų ver­tės. Ig­na­li­nos AE ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Žil­vi­nas Jurk­šus sa­ko: „Kol ne­tu­ri­me pa­skai­čiuo­to, iki ga­lo įver­tin­to pro­jek­to gra­fi­ko, mes šian­dien pa­sa­ky­ti ne­ga­li­me. Tai yra tiks­las“.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai įsi­ki­šus kiek pa­ju­dė­jęs pro­jek­tas vėl strin­ga – Ig­na­li­nos ato­mi­nė ne­pri­ima „NUKEM Tech­no­lo­gies“ part­ne­rio – Vo­kie­ti­jos ben­dro­vės GNS – pa­ga­min­tų kon­tei­ne­rių, ku­rie ne­ati­tin­ka tech­ni­nio pro­jek­to pa­ra­met­rų. Už­sa­ko­vai rei­ka­lau­ja, kad kon­tei­ne­rių sau­gu­mą pa­tvir­tin­tų Lie­tu­vos ar Vo­kie­ti­jos ato­mi­nės sau­gos ins­pek­to­riai. Kon­tei­ne­rių ga­min­to­ja – vals­ty­bi­nė Vo­kie­ti­jos bran­duo­li­nių at­lie­kų ap­tar­na­vi­mo įmo­nė – ti­ki­na, kad vi­si jau 20 me­tų Ig­na­li­nai tie­kia­mi jų kon­tei­ne­riai yra sau­gūs.

Ener­ge­ti­kos mi­nist­ras Ar­vy­das Sek­mo­kas sa­ko, kad pa­gal tai, kaip vyks­ta dar­bai, o ypač po vie­šu­mon iš­ki­lu­sių kai ku­rių su­bran­go­vų ky­ši­nin­ka­vi­mo is­to­ri­jų, Ig­na­li­nos ato­mi­nės už­da­ry­mo pro­jek­tų ran­go­vas jam pa­si­ti­kė­ji­mo ne­ke­lia. Už­sa­ko­vas sa­ko už dar­bus ran­go­vui mo­kė­si­ąs tik ta­da, kai šis pa­teiks ga­ran­ti­jų, kad vi­si už­da­ry­mo pro­jek­tai bus baig­ti lai­ku. Vė­luo­jan­tys už­da­ry­mo dar­bai tie­sio­giai ker­ta Ig­na­li­nos ato­mi­nei per ki­še­nę. Kol iš ant­ro­jo re­ak­to­riaus ne­iš­im­tas pa­nau­do­tas bran­duo­li­nis ku­ras, jo prie­žiū­ra kas­met kai­nuo­ja apie 2 mln. li­tų.

O de­ran­tis dėl to­les­nio jė­gai­nės už­da­ry­mo dar­bų fi­nan­sa­vi­mo Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­vi­rai pri­ki­ša Lie­tu­vai: „Kam jums pa­pil­do­mi šim­tai mi­li­jo­nų at­ei­ty­je, jei iš skir­tų pi­ni­gų be­veik ket­vir­ta­da­lio mi­li­jar­do ne­pa­nau­do­jo­te“.

Pa­dė­tis ru­de­nį ga­li keis­tis

Po­li­to­lo­gai sa­ko, kad Sei­me pri­im­ti įsta­ty­mai dėl Vi­sa­gi­no ato­mi­nės elek­tri­nės dar ne­ga­ran­tuo­ja, jog pro­jek­tas bus tę­sia­mas ir įgy­ven­din­tas taip, kaip pla­nuo­ja da­bar­ti­nė val­džia. Eks­per­tai at­krei­pia dė­me­sį, kad da­bar­ti­nė val­dan­čio­ji ko­a­li­ci­ja po spa­lį vyk­sian­čių rin­ki­mų ga­li pra­ras­ti dau­gu­mą.

Yra di­de­lė ti­ki­my­bė, kad ru­de­nį ar­ba ki­tų me­tų pra­džio­je dis­ku­si­ja dėl Vi­sa­gi­no ato­mi­nės elek­tri­nės pro­jek­to bus at­nau­jin­ta ir nau­jas Sei­mas ga­li re­vi­zuo­ti da­bar­ti­nius spren­di­mus. Pa­sak kai ku­rių po­li­to­lo­gų, toks sce­na­ri­jus jau tu­ri pre­ce­den­tą – ener­ge­ti­kos ben­dro­vę „Leo LT“, ku­ri bu­vo įsteig­ta so­cial­de­mok­ra­tų val­dy­mo me­tais, į val­džią at­ėjus kon­ser­va­to­riams, buvo iš­ar­dy­ta, abe­jo­jant skaid­ru­mu.

Šiuo klau­si­mu svar­bi bus pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės po­zi­ci­ja. So­cial­de­mok­ra­tai, pa­si­ša­li­nę iš sa­lės ir ne­da­ly­va­vę bal­sa­vi­me, no­ri pa­ro­dy­ti, kad jie at­si­ri­bo­ja nuo da­bar­ti­nės si­tu­a­ci­jos, o po ru­dens rin­ki­mų im­sis bent jau įsta­ty­mo pa­tai­sų.

Gintaro Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

Laikraštis „XXI amžius“

2012.07.08

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.