Vukas Jeremičius išrinktas „stipriojo“ galia – įsikišus Rusijai


Bir­že­lio pir­mo­je pu­sė­je į Jung­ti­nių Tau­tų Ge­ne­ra­li­nės Asam­blė­jos (JTGA) 67-osios se­si­jos pir­mi­nin­ko pos­tą iš­rink­tas Ser­bi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Vu­kas Je­re­mi­čius, ku­riam pa­lai­ky­mą iš­reiš­kė Ru­si­ja.

Slap­ta­me bal­sa­vi­me jis nu­run­gė Lie­tu­vos nuo­la­ti­nį at­sto­vą Jung­ti­nė­se Tau­to­se Da­lių Če­kuo­lį.

Ser­bas rin­ki­mus lai­mė­jo ne­la­bai žy­mia per­sva­ra: už V. Je­re­mi­čių bal­sa­vo 99 asam­blė­jos na­riai, už D. Če­kuo­lį – 85.

V. Je­re­mi­čius bu­vo iš­rink­tas „stip­rio­jo“ ga­lia – Ru­si­ja, kaip or­ga­ni­za­ci­jos na­rė, pa­žei­dė or­ga­ni­za­ci­nę tai­syk­lę ne­kon­ku­ruo­ti su iš anks­to re­gio­ni­nė­je vals­ty­bių gru­pė­je iš­kel­tu kan­di­da­tu. To­kiu kan­di­da­tu iš Ry­tų Eu­ro­pos re­gio­no, pe­ri­man­čio va­do­va­vi­mą JTGA, tu­rė­jo tap­ti D. Če­kuo­lis.

Tei­gia­ma, kad jis ne­kė­lė sim­pa­ti­jų Ru­si­jai, nes yra pa­pik­ti­nęs Krem­lių sa­vo pa­reiš­ki­mu, esą Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­ga Lie­tu­vai „ne­at­ne­šė lais­vės“. Pa­gal eg­zis­tuo­jan­čią prak­ti­ką, į JTGA pir­mi­nin­ko pos­tą pa­ei­liui kan­di­da­tuo­ja vie­nos iš pen­kių re­gio­ni­nių vals­ty­bių gru­pių iš­kel­tas at­sto­vas.

Ry­tų Eu­ro­pos gru­pei pri­klau­san­ti Lie­tu­va dar 2004 me­tais pra­ne­šė ki­toms gru­pės na­rėms, kad teiks sa­vo kan­di­da­tą į JTGA 67-sios se­si­jos pir­mi­nin­kus, ir jo­kia ki­ta vals­ty­bė, iki Ser­bi­jai prieš pus­me­tį su­lau­žant nu­si­sto­vė­ju­sią tai­syk­lę, ne­pa­reiš­kė no­ro siek­ti šių pa­rei­gų. Ru­si­ja su Ser­bi­ja ve­ta­vo bal­sa­vi­mą re­gio­ni­nės gru­pės vi­du­je ir pa­rei­ka­la­vo jį per­kel­ti į JTGA.

Dvie­jų kan­di­da­tų aki­sta­ta – pir­ma­sis at­ve­jis po maž­daug 20 me­tų, kai JT Ge­ne­ra­li­nės asam­blė­jos pir­mi­nin­ka­vi­mą pe­ri­man­tis re­gio­nas ne­ran­da ben­dro su­ta­ri­mo dėl vie­no kan­di­da­to. Ry­tų Eu­ro­pa, pe­ri­man­ti Ge­ne­ra­li­nės asam­blė­jos vai­rą, šį­kart tei­kė du kan­di­da­tus, mat, nei lie­tu­vis, nei ser­bas ne­pa­no­ro nu­si­leis­ti.

Ofi­cia­lio­ji Mask­va at­vi­rai de­kla­ra­vo pa­lai­ky­mą V. Je­re­mi­čiaus, į ko­vą įsi­trau­kiu­sio tik šie­met, kan­di­da­tū­rai. 36-erių Ser­bi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras yra bai­gęs pres­ti­ži­nius Kemb­ri­džo ir Har­var­do uni­ver­si­te­tus, bu­vu­sio il­ga­me­čio pro­eu­ro­pie­tiš­ko Ser­bi­jos pre­zi­den­to ir bū­si­mo­jo prem­je­ro Bo­ri­so Ta­di­čiaus ben­dra­žy­gis.

2012.07.08

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.