Liustracija Ukrainoje (2)


 Kam taikomi draudimai dirbti valstybinėse pareigose

1. Draudžiama 10 metų dirbti aukščiau nurodytose valstybinėse pareigose asmenims, kurie ne mažiau metus laiko užėmė atitinkamas pareigas V. Janukovyčiaus prezidentavimo laikotarpyje nuo 2010 metų vasario 25 d. iki 2014 metų vasario 22 d. Įskaičiuojant patį V. Janukovyčių Įstatyme išvardinti visi aukščiausias pareigas ir vadovaujančius postus užėmę pareigūnai (per 80 asmenų), tarp jų – ministrai, centrinių žinybų ir tarnybų vadovai, kariuomenės vadai, Generalinis prokuroras ir sričių prokuratūros vadovai, Aukščiausios teisingumo tarybos nariai (išskyrus Aukščiausiojo teismo pirminką, jam padaryta išimtis už nuopelnus), Aukščiausios teisėjų kvalifikacinės komisijos nariai, Teismų administracijos vadovas ir jo pavaduotojai. 
 
2. Draudžiama 10 metų dirbti valstybinėse pareigose pareigūnams ir tarnautojams, užėmusiems ir žemesnes pareigas įvykių nuo 2013 m. lapkričio 21 d. iki 2014 m. vasario 22 d. metu (Euromaidano revoliucijos metu), jei jie nebuvo tuo metu atleisti iš pareigų jų pačių prašymu.

 
Tarp jų – praktiškai visi 1 punkte išvardinti asmenys ir visi teisėsaugininkai, prokuratūros darbuotojai bei teisėjai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai persekiojo nuo kriminalinės arba administracinės atsakomybės 2014 m. sausį-vasarį Parlamento priimtais įstatymais atleistus asmenis.  
 
3. Draudžiama 5 metus dirbti pareigose teisėjams, prokurorams, teisėsaugininkams, kurie nuo 2013 m. lapkričio 21 d. iki 2014 m. vasario 22 d. nesivadovavo 2014 m. vasarį Parlamento priimtu įstatymu   dėl amnestijos ir visiškos politinių kalinių reabilitacijos.
 
4. Draudžiama 10 metų užimti valstybines pareigas visiems komunistams, kurie buvo išrinkti ir dirbo vadovaujančiose pareigose Sovietų Sąjungos komunistų partijoje, Ukrainos Komunistų partijoje, kitos buvusios SSRS respublikos Komunistų partijoje, pradedant rajono komiteto sekretoriais  ir aukštesniais, buvo išrinkti ir dirbo vadovaujančiose pareigose pradedant Ukrainos Komjaunimo centro komiteto sekretoriumi ir aukštesniais sekretoriais, buvo KGB SSRS, KGB USSR, kitų buvusios SSRS sąjunginių respublikų  KGB, SSRS GRU etatiniais darbuotojais ar neviešais agentais, baigė aukštąsias SSRS KGB mokyklas (išskyrus technines specialybes).
 
5. Draudžiama 5 metus dirbti valstybinėse pareigose asmenims, kurie užimdami valstybines pareigas  nuo 2010 metų vasario 25 d. iki 2014 metų vasario 22 d. savo sprendimais, veikimu ar neveikimu, jei tai bus nustatyta įsigaliojusiu teismo sprendimu, atliko veikas, nukreiptas į V. Janukovyčiaus valdžios uzurpaciją, nacionalinio saugumo, gynybos ir teritorinio vientisumo pagrindų griovimą, sukėlusį  žmogaus teisų ir laisvių pažeidimus.
 
6. Draudžiama 5 metus užimti valstybines pareigas pareigūnams, teisėjams, prokurorams ir teisėsaugininkams, kurie savo sprendimais, veikimu ar neveikimu, jei tai bus teismo nustatyta įsigaliojusiu teismo sprendimu, atliko veikas, nukreiptas prieš konstitucinės piliečių teisės taikiai susirinkti ir dalyvauti susirinkimuose, mitinguose, eisenose ir demonstracijose realizavimą, arba nukreiptas žalos fizinių asmenų gyvybei, sveikatai, turtui padarymui įvykių nuo 2013 m. lapkričio 21 d. iki 2014 m. vasario 22 d. metu.
 
7. Draudžiama 5 metus dirbti valstybinėse pareigose ir tarnybose visiems pareigūnams, tarnautojams, teisėjams, prokurorams, teisėsaugininkams, jei įsigaliojusiu teismo sprendimu nustatyta, kad jie bendradarbiavo su užsienio specialiosiomis tarnybomis kaip slaptieji informatoriai perduodant operatyvinę informaciją, savo sprendimais; veikimu ar neveikimu atliko ar padėjo atlikti veikas, nukreiptas į nacionalinio saugumo, gynybos arba teritorinio šalies vientisumo pagrindų griovimą; viešai ragino pažeisti šalies teritorinį vientisumą ir suverenitetą; kurstė tautinę neapykantą; savo neteisėtais sprendimais, veikimu ar neveikimu sukėlė Europos žmogaus teisių teismo pripažintų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pažeidimus. 
 
8. Draudžiama 10 metų užimti pareigas asmenims, kurių atžvilgiu patikrinus nustatyta, kad jie turto, pajamų, išlaidų ir finansinių įsipareigojimų deklaracijose už praeitus metus pateikė netikras žinias apie savo turtą (turtines teises), ir/arba nustatytas deklaracijoje nurodyto (nurodytų) turto (turtinių teisių), įgyto (įgytų) užimant valstybines pareigas, vertės neatitikimas pajamoms, gautoms iš teisėtų šaltinių.  
 
Kaip bus vykdoma liustracija
 
Pareigūnas, valdininkas, tarnautojas, teisėjas, prokuroras, kitoks liustruojamas pareigas užimantis asmuo privalo ne vėliau negu per 10 dienų po liustracijos jo įstaigoje paskelbimo pateikti įstaigos vadovui arba liustruojančiai institucijai pareiškimą, kuriame turi pareikšti savo nuomonę, taikomi jam ar netaikomi draudimai dirbti jo užimamose pareigose, ir sutikimą atlikti jo atžvilgiu patikrinimą bei viešinti apie jį surinktas žinias. Pareiškimo nepateikimas yra pagrindas atleisti asmenį iš pareigų.
 
Už liustracijos organizavimą ir vykdymą yra atsakinga Teisingumo ministerija. Kaip tvirtino  dabar veikiančio Liustracijos komiteto pirmininkas Jegoras Sobolevas, jos ministras Pavelas Petrenko ir darbuotojai pirmieji turės praeiti liustravimo procedūrą. Ministerija ne vėliau negu per mėnesį nuo įstatymo įsigaliojimo sudaro liustraciją atliekančių (vykdančių) institucijų pagal kompetenciją sąrašą, kurį ne vėliau kaip per 10 dienų patvirtina Ministrų taryba. Ji taip pat prie ministerijos įsteigia patariamąją visuomeninę instituciją liustracijai stebėti, į kurią kviečiami žurnalistai ir visuomenės atstovai. Liustracijos procesą kontroliuoja ir Aukščiausioji Rada Konstitucijos įgaliojimų jai apimtyje. 
 
Asmens patikrinimą (liustravimą) organizuoja institucijos, kurioje jis dirba, vadovas (jau praėjęs liustraciją). Jis turi įgaliojimus atleisti iš pareigų asmenį, kurio atžvilgiu vyksta patikrinimas.
 
Liustraciją atliekanti (vykdanti) institucija patikrina:
 
1) liustruojamojo pareiškime pateiktų duomenų apie netaikymą jam Įstatymu numatytų draudimų tikrumą,
 
2) liustruojamojo turto, pajamų, išlaidų ir finansinių įsipareigojimų deklaracijoje už praeitus metus pateiktų duomenų apie jo turtą (turtines teises) tikrumą ir/arba deklaracijoje nurodyto (nurodytų) turto (turtinių teisių), įgyto (įgytų) užimant valstybines pareigas, vertės atitikimą pajamoms, gautoms iš teisėtų šaltinių.  
 
Liustraciją atlikusi (įvykdžiusi) institucija patikrinimo išvadą su šios institucijos vadovo parašu pateikia liustraciją organizavusios institucijos vadovui. Ši išvada gali būti apskųsta teisme.
 
Visa liustracijos medžiaga, tap pat teismų sprendimai tuo klausimu, skelbiama viešai oficialiame ministerijos portale. Fiziniai ir juridiniai asmenys nurodytais portale telefonais ir e-pašto adresais gali pranešti ministerijai, liustraciją vykdančioms institucijoms ir visuomeninei patariamajai institucijai prie ministerijos jiems žinomus faktus apie liustruojamąjį. Visi šie faktai privalo būti išnagrinėti. 
 
Liustracijos pabaigos data Įstatyme nenumatyta. 
 
KOMENTARAS:
 
Kartu su Aukščiausiojoje Radoje pirmu skaitymu priimtu antikorupcinių įstatymų paketu, praėjusiu Vakarų ekspertų aprobaciją,  liustracijos įstatymas turėtų pasitarnauti teisingumo valstybėje įtvirtinimui. Optimizmą kelia tai, kad liustracijos įstatyme akcentuojamas viešumas ir visuomeninių organizacijų, o tokių, Euromaidano pagimdytų, Ukrainoje netrūksta, poveikis liustracijos procesui. Atkreiptinas dėmesys, kad Ukrainos liustracijos įstatyme nenurodomi jokie išimtiniai liustracijos atvejai, „susiję su galimu valstybės paslapčių atskleidimu“. Viskas vieša. Ir tai – karo metu.
 
Deja, panašiame reikale Lietuvoje viešumo iš viso nebuvo ir tai buvo viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl Lietuvoje turime tik liustracijos parodiją. 
 
Apskritai liūdna ir nyku darosi palyginus ukrainiečių liustracijos įstatymą su lietuvišku atitikmeniu 2012 m. pabaigos aktualioje redakcijoje „Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymas“, žiniasklaidoje dar vadinamu „liustracijos įstatymu“. 
 
Liustracija Lietuvoje skirta tik kagėbistams. Liustracija – siaurame KGB draugų ratelyje, beveik jokio viešumo, bendradarbiavusiems su KGB – plačiausios galimybės dirbti valstybės tarnyboje. Ir juodas jumoras mūsų liustracijoje: nuslėpęs nuo rinkėjų, nuo valstybės, kad jis tebėra Rusijos KGB-FST agentas, dabar gal jau vykdantis politines savo patronų užduotis užsienyje (nebent turėtų KGB-FST išduotą bendradarbiavimo sutarties nutraukimo dokumentą), demaskuotas Lietuvos Respublikos pilietis Nr. 1, Respublikos Prezidentas  už tai atsako tik kaip už priesaikos sulaužymą. 
 
O atsakomybė – vienintėlė: Seimo inicijuota apkalta ir nušalinimas. Žiūrėk, praėjus nustatytam laikui krikščioniško gailestingumo ekstazės apimtų Lietuvos rinkėjų dėka ir vėl prezidentu bus išrinktas. Pagal principą – leiskime nusikaltėliui pasitaisyti. Ir kitokio būdo, kaip dar kartą išbandyti nusikaltėlį valdžia, nemato. Beje, jei Seime Prezidentas turi daugumą jį remiančių Seimo narių, kaip tai buvo prezidentaujant Mykolui Brazauskui, jam ir apkaltos ir nušalinimo gali nebūti.   
 
xxx
 
23 metai praėjo, prireikė kruvino Euromaidano ir Rusijos karinės agresijos, kurios metu ryškiai atsiskleidė liustracijos nebuvimo pasekmės, bet geriau vėliau, negu niekada. Jau nelaukdami liustracijos įstatymo įsigaliojimo iš vieno ypač korumpuoto ir kyšininkavimu kontrabandoje pasižymėjusio  Pasienio tarnybos departamento „savo noru“ skubiai pradėjo trauktis aukščiausieji V. Janukovyčiaus laikų departamento pareigūnai – generolai ir pulkininkai. Padėk, Dieve, ukrainiečiams. O mums?
 
Nuotraukoje: straipsnio autorius Kastytis Stalioraitis.
 
2014.10.09
print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *