Pagal gyvenimo trukmę Lietuva – tarp paskutiniųjų


Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ti­kė­ti­na gy­ve­ni­mo truk­mė yra vie­na iš trum­piau­sių Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES), bet il­ges­nė nei kai­my­ni­nė­se Ru­si­jo­je ir Bal­ta­ru­si­jo­je. Tai ro­do Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos (PSO) pa­skelb­ta 2012 me­tų Eu­ro­pos svei­ka­tos ata­skai­ta.

2006–2010 me­tų duo­me­ni­mis, Eu­ro­pos re­gio­no žmo­nių vi­du­ti­nė ti­kė­ti­na gy­ve­ni­mo truk­mė bu­vo 76–77 me­tai. Tuo me­tu Lie­tu­vo­je ji vi­dur­kio ne­sie­kė – svy­ra­vo maž­daug tarp 73 ir 74 me­tų. Pa­na­ši truk­mė už­fik­suo­ta ir kai­my­ni­nė­je Lat­vi­jo­je. Abi Bal­ti­jos ša­lys pa­gal šį ro­dik­lį at­si­li­ko nuo 37 vals­ty­bių ir at­si­dū­rė že­miau­siai iš tir­tų ES ša­lių.

Jos ap­len­kė sep­ty­nias re­gio­no ša­lis, iš jų kai­my­ni­nes Bal­ta­ru­si­ją ir Ru­si­ją. Il­ges­nė ti­kė­ti­na gy­ve­ni­mo truk­mė nei Lie­tu­vo­je ar Lat­vi­jo­je bu­vo Len­ki­jo­je bei Es­ti­jo­je. Šio­se ša­ly­se ji la­biau pri­ar­tė­jo prie Eu­ro­pos re­gio­no vi­dur­kio. Eu­ro­pos re­gio­ne žmo­nės il­giau­siai gy­ve­na Švei­ca­ri­jo­je, Iz­ra­e­ly­je, Is­lan­di­jo­je, Ita­li­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, Šve­di­jo­je – vi­sur apie 82 me­tus.

Lie­tu­va dar pa­si­žy­mė­jo di­de­liu ato­trū­kiu tarp ti­kė­ti­nos vy­rų ir mo­te­rų gy­ve­ni­mo truk­mės.

Mo­te­rys čia gy­ve­na be­veik 79 me­tus – apie 11 me­tų il­giau nei vy­rai, ku­rių ti­kė­ti­na gy­ve­ni­mo truk­mė ne­sie­kia 68 me­tų. Di­de­lis skir­tu­mas, sie­kian­tis 10 ir dau­giau me­tų, už­fik­suo­tas Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je, Ru­si­jo­je, Uk­rai­no­je, Bal­ta­ru­si­jo­je, Ka­zach­sta­ne, Mol­do­vo­je, Kir­giz­sta­ne.

Ty­rė­jai pa­ste­bi ry­šį tarp ne­il­gos ti­kė­ti­nos gy­ve­ni­mo truk­mės ir di­de­lio skir­tu­mo tarp vy­rų bei mo­te­rų gy­ve­ni­mo truk­mės.

Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

2013.03.28

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *