Pernai lietuviai suvartojo daugiau alkoholio, daugiau ir rūkė


Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, vie­nas Lie­tu­vos gy­ven­to­jas per­nai su­rū­kė 5 pa­ke­liais dau­giau ci­ga­re­čių ir iš­gė­rė lit­ru dau­giau al­ko­ho­lio nei už­per­nai.

Skai­čiuo­ja­ma, kad per me­tus vie­nas lie­tu­vis su­rū­kė 42 ci­ga­re­čių pa­ke­lius ir su­var­to­jo vi­du­ti­niš­kai 11,9 lit­ro le­ga­laus ab­so­liu­taus al­ko­ho­lio. Kiek­vie­nam vy­res­niam nei 15 me­tų gy­ven­to­jui pra­ėju­siais me­tais te­ko vi­du­ti­niš­kai 14,1 lit­ro, ar­ba 1,2 lit­ro dau­giau nei už­per­nai, ab­so­liu­taus al­ko­ho­lio.

Anot sta­tis­ti­kų, spi­ri­tuo­tų al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ga­my­ba per­nai pa­di­dė­jo 4,3 proc., taip pat au­go ir fer­men­tuo­tų gė­ri­mų ga­my­ba, ku­ri pa­di­dė­jo 16,4 proc. Iš fer­men­tuo­tų gė­ri­mų la­biau­siai pa­di­dė­jo pu­to­jan­čių fer­men­tuo­tų gė­ri­mų (52,7 proc.) ga­my­ba. Vy­nuo­gių vy­no ir ver­mu­to 2011 me­tais pa­ga­min­ta 0,6 mln. de­ka­lit­rų, ar­ba 15,5 pro­cen­to ma­žiau nei 2010 me­tais. Dau­giau­sia pa­ga­min­ta alaus – 30,5 mln. de­ka­lit­rų, jo ga­my­ba per me­tus pa­di­dė­jo 4,6 pro­cen­to.

Ket­vir­ta­da­liu iš­au­go ir al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų im­por­tas, dar la­biau pa­di­dė­jo eks­por­tas, ypač spi­ri­ti­nių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų (42,4 proc.). 2011 me­tais par­duo­ta 3,6 mln. de­ka­lit­rų spi­ri­ti­nių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų – 483,7 tūkst. de­ka­lit­rų (15,6 proc.) dau­giau nei 2010 me­tais. Vy­no bei fer­men­tuo­tų gė­ri­mų par­duo­ta 6,6 mln. de­ka­lit­rų, ar­ba 222 tūkst. de­ka­lit­rų (3,5 proc.) dau­giau. Kaip ir kas­met, dau­giau­sia par­duo­ta alaus – 29,9 mln. de­ka­lit­rų. Tai 643,9 tūkst. de­ka­lit­rų (2,2 proc.) dau­giau nei 2010 me­tais.

Al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų maž­me­ni­nės kai­nos per­nai su­ma­žė­jo 1,1 pro­cen­to. At­pi­go vai­sių vy­nas – 7,4 proc., li­ke­ris ir Lie­tu­vo­je ga­mi­na­mas alus – po 2,6 proc., vis­kis – 2 proc., Lie­tu­vo­je ga­mi­na­ma deg­ti­nė – 1,2 proc., sta­lo vy­nas – 1,1 proc., ta­čiau pa­bran­go trauk­ti­nės – 3,8 proc., im­por­ti­nė deg­ti­nė – 3,1 proc., ver­mu­tas – 1,7 pro­cen­to.

Ne­pai­sant pa­di­dė­ju­sių kai­nų, rū­ka­lų su­var­to­ji­mas Lie­tu­vo­je taip pat au­go. Skai­čiuo­jant vy­res­nius nei 15 me­tų gy­ven­to­jus, vie­nam gy­ven­to­jui te­ko vi­du­ti­niš­kai 49 le­ga­lūs ci­ga­re­čių pa­ke­liai.

Ci­ga­re­čių ga­my­ba Lie­tu­vo­je, ­ly­gin­ant su 2010 me­tais, pa­di­dė­jo 13,2 pro­cen­to, jų im­por­tas – 42,2 pro­cen­to.

2012.06.22

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *