Liberalai ir pedofilai griauna Lietuvą


„Ge­gu­žės 17 die­nos įvy­kiai Gar­lia­vo­je pra­no­ko ne tik 1941-ųjų bir­že­lio 14 die­nos trė­mi­mus į Si­bi­rą, bet ir 1991-ųjų sau­sio 13-osios įvy­kius Vil­niu­je“, – tei­gia kai ku­rie pe­do­fi­lų kla­no ir tei­sė­sau­gos struk­tū­rų su­pla­nuo­to smur­to ak­tą ma­tę liu­di­nin­kai.

Da­bar, kai bru­ta­laus smur­to pa­da­ri­niai tei­sė­sau­gos struk­tū­rų me­la­gin­gai už­glais­to­mi, kiek pla­čiau no­ri­si pa­žvelg­ti, ko­kios jė­gos vei­kė Gar­lia­vo­je. Šio smur­to iš­ta­kų ten­ka ieš­ko­ti XX am­žiaus 6 de­šimt­me­ty­je, kai aukš­to ran­go KGB ir ko­mu­nis­tų par­ti­jos funk­cio­nie­riai Lie­tu­vo­je vyk­dė oku­pa­ci­nį re­ži­mą, Va­la­kam­piuo­se kel­da­vo pe­do­fi­li­nes or­gi­jas. Tuo­met apie tai ma­žai kas ži­no­jo, nes tu­rė­ta prie­mo­nių „už­čiaup­ti bur­nas“.

La­bai pa­na­šią si­tu­a­ci­ją šian­dien iš­gy­ve­na Lie­tu­va. Tei­gia­ma, kad Lie­tu­vo­je nė­ra pe­do­fi­li­jos ir jos kla­no, dik­tuo­jan­čio kraš­to gy­ve­ni­mą. Tai kam ko­vo­ti su „vė­jo ma­lū­nais“, jei­gu jų nė­ra!? Bet ši ko­va jau nu­si­ne­šė ne vie­ną gy­vy­bę. Jei­gu Lie­tu­vo­je tik­rai nė­ra pe­do­fi­li­jos kla­no, tai kam Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai rei­kė­jo pa­nau­do­ti to­kias gau­sias rep­re­si­nes pa­jė­gas, kad iš tei­sė­tos glo­bė­jos bū­tų iš­plėš­ta mer­gai­tė ir ati­duo­ta pe­do­fi­lų ben­dri­nin­kei?

Ko­dėl su­si­do­ro­ja­ma su Ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­rais, bet at­ri­ša­mos ran­kos pa­lec­kiu­kams? Ko­dėl at­ku­ria­mas so­vie­ti­nis Glav­li­tas ir įve­da­ma griež­ta cen­zū­ra? Kas tai pa­da­rė? Pre­zi­den­tė? Sei­mas? O gal čia pe­do­fi­lų kla­no (ku­rio „nė­ra“!) pa­da­ri­nys ir Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos sa­vi­va­lė? Tai štai kaip griau­na­ma Lie­tu­vos Res­pub­li­ka, ku­ri vis pra­ran­da tei­si­nės ir de­mo­kra­tinės vals­ty­bės sta­tu­są.

Lie­tu­vos tei­sė­sau­ga at­si­dū­ru­si ran­ko­se li­be­ra­lų, ku­riuos „Tarp­tau­ti­nių žo­džių žo­dy­nas“ įvar­di­ja kaip žmo­nes, ne­tu­rin­čius sa­vo nuo­mo­nės, gal­būt vyk­dan­čius kaž­ko­kio sve­ti­mo gai­va­lo no­rus su­griau­ti Lie­tu­vą. Tūks­tan­čiai ne­įvyk­dy­tų teis­mo spren­di­mų Lie­tu­vo­je ne me­tus ir ne dve­jus lau­kia ant­sto­lių ir ne­su­lau­kia, o Gar­lia­vo­je, Klo­nio gat­vė­je, to­kios pa­jė­gos! Tai pa­da­ry­ta prieš pe­do­fi­lų teis­mą, kad kaž­kam bū­tų už­čiaup­tos bur­nos.

Ko­dėl Lie­tu­vo­je tei­sė­sau­ga pa­te­ko į žmo­nių (li­be­ra­lų), ne­tu­rin­čių sa­vo nuo­mo­nės, ran­kas? Ko­dėl tei­sė­sau­ga ne­dir­ba pre­ven­ci­nio dar­bo? Ko­dėl ad­vo­ka­tas ne­pa­ren­gė L. Stan­kū­nai­tės, kad ji Gar­lia­vo­je pro gau­siai su­si­rin­ku­sių­jų mi­nias pa­kel­ta gal­va už ran­ky­tės iš­si­ves­tų duk­rą iš glo­bė­jos na­mų? Vie­toj šio dar­bo ad­vo­ka­tas vyk­dė prie­var­ti­nių struk­tū­rų veiks­mus. Tei­sė­sau­ga to­kiam prie­var­tau­to­jui ne­dels­da­ma tu­rė­jo už­dė­ti ant­ran­kius, o šis iš te­le­vi­zi­jos ek­ra­no šyp­so­si. Ne­jau­gi ir šiuo at­ve­ju bus su­tryp­ta Lie­tu­vos Te­mi­dė? Kur mus ve­da žmo­nės (li­be­ra­lai), ne­tu­rin­tys sa­vo nuo­mo­nės. Kur mes ei­na­me, jei ne į su­si­nai­ki­ni­mą!?

Pri­si­min­ki­me 1989 me­tus, kai Lie­tu­vos KGB še­fas ge­ne­ro­las Edu­ar­das Eis­mun­tas vie­no­je te­le­vi­zi­jos de­ba­tų lai­do­je sa­kė: „Tai kas, kad jūs at­gau­si­te tą sa­vo ne­pri­klau­so­my­bę, bet per fi­nan­si­nes gru­puo­tes kraš­tą val­dy­si­me mes“. Ir šie iš te­le­vi­zi­jos ek­ra­no iš­girs­ti KGB ge­ne­ro­lo žo­džiai jau re­a­li­zuo­ja­mi. Per fi­nan­si­nes gru­puo­tes ne­ma­to­ma E. Eis­mun­to ran­ka jau di­ri­guo­ja ir pe­do­fi­lų kla­nui, ku­rio Lie­tu­vo­je „nė­ra“.

Ne­su tei­si­nin­kas, bet man at­ro­do, jog ir Kė­dai­nių teis­mo spren­di­mas pa­rem­tas ne­ma­to­ma KGB ge­ne­ro­lo E. Eis­mun­to ran­ka. Ar di­plo­muo­tas tei­si­nin­kas ga­lė­jo pri­im­ti spren­di­mą grą­žin­ti mer­gai­tę bio­lo­gi­nei mo­ti­nai, ne­pa­nai­ki­nus Ne­rin­gos Venc­kie­nės tu­rė­to duk­te­rė­čios – Gar­lia­vos mer­gai­tės – glo­bė­jos sta­tu­so? Ši teis­mo gal­būt są­mo­nin­gai pa­da­ry­ta pro­ce­dū­ri­nė klai­da 2012 gegužės 17 dieną Gar­lia­vo­je su­kė­lė Klo­nio gat­vės gru­bų ir ne­tei­sė­tą štur­mą.

N. Venc­kie­nei glo­bė­jos sta­tu­sas pa­nai­kin­tas tik 2012 m. gegužės 17 dieną. Svei­kas pro­tas sa­ko, jog iki šios da­tos vi­si N. Venc­kie­nės veiks­mai gi­nant Gar­lia­vos mer­gai­tę bu­vo tei­sė­ti, nes ji nau­do­jo­si mer­gai­tės glo­bė­jos tei­sė­mis. Tik ko­dėl ši­to ne­su­pran­ta žmo­nės (li­be­ra­lai), ne­tu­rin­tys sa­vo nuo­mo­nės!? Iki 2012 m. gegužės 17 die­nos vi­si Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos pa­da­ry­ti iš­puo­liai prieš N. Venc­kie­nę – nie­ki­niai. Tai tu­rė­tų su­pras­ti ir žmo­nės, ne­tu­rin­tys sa­vo nuo­mo­nės.

Šian­dien N. Venc­kie­nė Lie­tu­vai tam­pa Or­le­a­no mer­ge­le. Žmo­nės be sa­vo nuo­mo­nės, ne­są­ži­nin­gi mi­nist­rai, Lie­tu­vos tei­sė­sau­ga, smur­tau­jan­tys ad­vo­ka­tai, po­li­ci­jos le­gio­nai, ne­min­dy­ki­te Lie­tu­vos Tri­spal­vės, bet klaup­ki­tės prieš Ža­ną d’Ark.

Rei­kia ti­kė­ti, jog Gar­lia­vos įvy­kius (jei­gu no­rės) tin­ka­mai įver­tins ir Lie­tu­vos Pre­zi­den­tė, ap­do­va­no­da­ma N. Venc­kie­nę pa­čiu aukš­čiau­siu Lie­tu­vos or­di­nu – Vy­čio Kry­žiu­mi.

Nuotraukoje: teisėja Neringa Venckienė.

Šią dau­ge­lio Lie­tu­vos žmo­nių nuo­mo­nę Klai­pė­do­je už­ra­šė Z. G. BARAVYKAS.

Laikraštis „XXI amžius“

2012.06.22

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.