Policininkų įžeidimu apkaltintas menininkas kovoja toliau


Il­ga­me­tė­je by­lo­je, ku­rio­je du Kau­no me­ni­nin­kai bu­vo ap­kal­tin­ti pa­rei­gū­nų įžei­di­nė­ji­mu, pra­lai­mė­jęs Li­nas Her­ma­nas, ku­rį Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mas nu­tei­sė 3,9 tūkst. li­tų bau­da, ti­ki­si lai­mė­ti.

L. Her­ma­no skun­dą pri­ėmė nag­ri­nė­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mas. Pra­ėju­sią sa­vai­tę tu­rė­jęs vyk­ti teis­mo po­sė­dis bu­vo ati­dė­tas, nes L. Her­ma­nas pa­pra­šė nu­ša­lin­ti vals­ty­bės jam pa­skir­tą ad­vo­ka­tą. Jis no­ri, kad jį to­liau gin­tų anks­tes­nė gy­nė­ja, ku­ri da­ly­va­vo že­mes­nės ins­tan­ci­jos teis­me.

Pa­skir­ta­sis ad­vo­ka­tas Vaclovas Kaminskis, kuris, L. Hermano žiniomis, yra atstovavęs su KGB susijusių asmenų interesams ir negalėsiąs tinkamai atstovauti nuteistajam, su­ti­ko bū­ti nu­ša­lin­tas. Teis­mas su­ti­ko ati­dė­ti by­los nag­ri­nė­ji­mą, leisdamas L. He­ma­nui pra­šy­ti skir­ti jam ki­tą gy­nė­ją.

Jau mi­ręs dai­li­nin­kas vit­ra­žis­tas Ka­zi­mie­ras Va­len­tas Žal­taus­kas ir vaiz­do me­ni­nin­kas L. Her­ma­nas ke­lis me­tus tu­rė­jo by­li­nė­tis su gru­pe po­li­ci­nin­kų dėl in­ci­den­to, ku­rio me­tu vy­rai ap­kal­tin­ti pa­si­prie­ši­ni­mu pa­rei­gū­nams ir jų įžei­di­nė­ji­mu. Ka­muo­ja­mas li­gų ir per­se­kio­ji­mų, K. V. Žal­taus­kas šių me­tų ko­vą mi­rė, ne­su­lau­kęs nė 50-ies me­tų, o L. Her­ma­nas, to­liau per­se­kio­ja­mas ne­tei­sė­tus veiks­mus vyk­džiu­sių po­li­ci­nin­kų, bir­že­lį bu­vo pri­pa­žin­tas kal­tu ir nu­baus­tas pi­ni­gi­ne bau­da.

Ta­ria­mo nu­si­kal­ti­mo by­la pra­si­dė­jo 2008 me­tais, kai K. V. Žal­taus­kas at­vy­ko į sve­čius pas L.Her­ma­ną, o ta­me pa­čia­me dau­gia­bu­ty­je gy­ve­nęs kai­my­nas ap­kal­ti­no K. V. Žal­taus­ką, kad šis dvi­ra­čiu kliu­dęs ir ap­ga­di­nęs dau­gia­bu­čio kie­me pa­sta­ty­tą au­to­mo­bi­lį. L. Her­ma­no kai­my­nui iš­kvie­tus po­li­ci­ją, pa­rei­gū­nai tei­gė su­lau­kę pa­si­prie­ši­ni­mo ir įžei­di­nė­ji­mų, to­dėl tu­rė­ję kvies­ti pa­stip­ri­ni­mą.

Me­ni­nin­kai sa­vo ruož­tu tei­gė, kad po­li­ci­nin­kai įsi­ver­žė į bu­tą, su­ra­ki­no juos ant­ran­kiais, nors jie vi­sai ne­si­prie­ši­nę. Me­ni­nin­kams te­ko pa­bū­ti už gro­tų, o vė­liau jiems il­gai tai­ky­tas na­mų areš­tas.

Laikraštis „XXI amžius”

2013.01.06

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *