Premjeras sako, kad stebuklo nebus


Op­ti­mis­ti­niais pa­ža­dais šil­dy­tis pi­ges­ne ši­lu­ma prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius jau ne­si­svai­do. Ant­ra­die­nį kal­bė­da­mas LR ra­di­jui Prem­je­ras tei­gė, kad kai­nų šį šil­dy­mo se­zo­ną su­ma­žin­ti ne­pa­vyks. Prem­je­ras sa­kė, kad vie­nin­te­lė ga­li­my­bė ma­žin­ti są­skai­tas už šil­dy­mą – re­no­vuo­ti dau­gia­bu­čius.

„Var­gu, ar per šį šil­dy­mo se­zo­ną ga­li­ma bū­tų ką nors pa­keis­ti, ne­bent įvyk­tų ste­buk­las, ir gam­ti­nių du­jų kai­nos su­ma­žė­tų nuo va­sa­rio 1-osios, bet tai yra sva­jo­nės. Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad per il­gai Lie­tu­vo­je bu­vo kal­ba­ma apie gy­ve­na­mų­jų na­mų re­no­va­ci­ją, ne­bu­vo veiks­mų, ku­rie tap­tų tam tik­rais re­zul­ta­tais, bet, aš ma­nau, kad eks­per­tai aiš­kiai sa­kė, kad yra pats re­a­liau­sias ke­lias. Mes ne­tu­ri­me al­ter­na­ty­vų ap­si­rū­pin­ti gam­ti­nė­mis du­jo­mis iš ša­lies ir ka­dan­gi bio­ku­ro ka­ti­lų per­tvar­kyti per trum­pą lai­ko­tar­pį ir­gi yra ne­įma­no­ma, tai rei­ka­lin­ga kuo grei­tes­nė gy­ve­na­mų­jų na­mų re­no­va­ci­ja“, – in­ter­viu LRT ra­di­jui sa­kė prem­je­ras A. But­ke­vi­čius.

Daug šal­tes­nis už lap­kri­tį gruo­dis ši­lu­mos su­var­to­ji­mą dau­gia­bu­čiuo­se iš­au­gi­no dvi­gu­bai. Ši­lu­mos tie­kė­jai pra­ne­šė, kad gruo­dį už teik­tą ši­lu­mą gy­ven­to­jams iš­siųs­tos be­veik dvi­gu­bai di­des­nės są­skai­tos nei lap­kri­tį. Mies­tuo­se, kur ši­lu­mai ga­min­ti dau­giau­sia nau­do­ja­mos gam­ti­nės du­jos, už stan­dar­ti­nį, ne­re­no­vuo­tą še­šias­de­šim­ties kvad­ra­ti­nių met­rų būs­to šil­dy­mą teks mo­kė­ti iki 500 li­tų.

Są­skai­tos, ši­lu­mi­nin­kų tei­gi­mu, iš­au­go dėl at­ša­lu­sių orų. Did­mies­čiuo­se ši­lu­ma la­biau­siai pa­brangs­ta kau­nie­čiams. Nors vis tei­gia­ma, kad Kau­ne jau tuoj sumažės ši­lu­mos įkai­niai, bet sąskaitos tik didėja.

Kai ku­riuo­se dau­gia­bu­čiuo­se jau 2012 me­tais 80 kv. met­rų bu­to iš­lai­dos šil­dy­mui pa­siek­da­vo 900 li­tų, t. y. vir­ši­jo vi­du­ti­nį pen­si­jos dy­dį. Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja (LŠTA) skai­čiuo­ja, kad se­nos sta­ty­bos dau­gia­bu­čiuo­se, ku­riuo­se gy­ve­na dau­giau­siai ša­lies gy­ven­to­jų, 60 kv. m. plo­to bu­to šil­dy­mui rei­kė­jo 1500 kWh per mė­ne­sį (lap­kri­tį – 780 kWh).

LŠTA pre­zi­den­to Vy­tau­to Sta­siū­no tei­gi­mu, gy­ven­to­jams šil­dy­mas gruo­dį bus skaus­min­ges­nis ne tik dėl šal­tes­nių orų, bet ir esą di­des­nės gam­ti­nių du­jų kai­nos pa­ly­gi­nus su 2012 me­tais (nors du­jų kai­na kaip tik nuo šie­met su­ma­žė­ju­si). Prieš me­tus už pir­mą žie­mos mė­ne­sį vil­nie­čiams te­ko vi­du­ti­niš­kai mo­kė­ti 360 Lt už 60 kv. m. bu­tą se­nos sta­ty­bos dau­gia­bu­ty­je, da­bar – apie 447 Lt.

2013.01.19

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *