Sei­mas ėmė­si „dar­bie­čių“ imu­ni­te­to


Ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas Da­rius Rau­lu­šai­tis krei­pė­si į Sei­mą dėl fi­nan­si­nė­mis ma­chi­na­ci­jo­mis kal­ti­na­mų Dar­bo par­ti­jos na­rių Vik­to­ro Us­pas­ki­cho, Vy­tau­to Gap­šio ir Vi­ta­li­jos Von­žu­tai­tės tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo. D. Rau­lu­šai­tis pa­žy­mė­jo, kad Pro­ku­ra­tū­ra šiuos Dar­bo par­ti­jos at­sto­vus Sei­me pra­šo pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ar ki­taip su­var­žy­ti jų lais­vę.

Jo tei­gi­mu, į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą dėl V. Us­pas­ki­cho, V. Gap­šio ir V. Von­žu­tai­tės imu­ni­te­to pa­nai­ki­ni­mo krei­pė­si Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas. „Dar­bie­čių“ pir­mi­nin­kas V. Us­pas­ki­chas, Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­muo­ju pa­va­duo­to­ju ne­se­niai iš­rink­tas V. Gap­šys ir V. Von­žu­tai­tė kal­ti­na­mi suk­čia­vi­mu.

D. Rau­lu­šai­tis sa­kė, jog mi­nė­ti „dar­bie­čiai“, ei­da­mi at­sa­kin­gas pa­rei­gas par­ti­jos va­do­vy­bė­je, or­ga­ni­za­vo ap­gau­lin­gą par­ti­jos bu­hal­te­ri­jos ap­skai­tą. Dar­bo par­ti­ja, kaip ju­ri­di­nis as­muo, kal­ti­na­ma, kad 2004–2006 me­tais jos do­ku­men­tuo­se ne­fik­suo­ta apie 25 mln. li­tų pa­ja­mų ir apie 23 mln. iš­lai­dų, su­si­ju­sių su tur­tu, įsi­pa­rei­go­ji­mais ar struk­tū­ros pa­si­kei­ti­mais.

Sei­mo nu­ta­ri­me dėl lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos, sprę­sian­čios „dar­bie­čių“ tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­nimo klau­si­mą, nuspręsta, kad mi­nė­tai ko­mi­si­jai va­do­vau­s val­dan­čio­jo­je ko­a­li­ci­jo­je su Dar­bo par­ti­ja esan­čios par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vas An­drius Ma­zu­ro­nis.

Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju pa­skir­tas „dar­bie­tis“ Ar­tū­ras Pau­laus­kas.

Be mi­nė­tų Sei­mo na­rių ko­mi­si­jo­je taip pat tu­rė­tų dirb­ti so­cial­de­mok­ra­tai Da­rius Pet­ro­šius, Ar­tū­ras Skar­džius, Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė, „dar­bie­čiai“ Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas, Ša­rū­nas Bi­ru­tis, kon­ser­va­to­riai Ar­vy­das Anu­šaus­kas, Kęs­tu­tis Ma­siu­lis, Sta­sys Šed­ba­ras, li­be­ra­las Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vė Van­da Krav­čio­nok ir par­ti­jos „Drą­sos ke­lias“ na­rys Jo­nas Var­ka­la. Sa­vo dar­bą lai­ki­no­ji ko­mi­si­ja tu­rė­tų baig­ti iki gruo­džio 21 die­nos.

Dis­ku­tuo­jant dėl lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos su­dė­ties, lai­ki­nai prem­je­ro pa­rei­gas ei­nan­tis An­drius Ku­bi­lius abe­jo­jo siū­ly­mu ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju skir­ti Dar­bo par­ti­jos at­sto­vą A. Pau­laus­ką. Lai­ki­nai kraš­to ap­sau­gos mi­nist­rės pa­rei­gas ei­nan­ti kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė pa­brė­žė, kad ko­mi­si­jai skir­to dar­bo lai­kas yra per daug iš­tęs­tas.

Kon­ser­va­to­rių par­ti­jos frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Jur­gis Raz­ma siū­lė į ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo pos­tą skir­ti ne „dar­bie­tį“ A. Pau­laus­ką, o ka­den­ci­ją tei­sin­gu­mo mi­nist­ro pa­rei­go­se be­bai­gian­tį R. Ši­ma­šių. Šiai ini­cia­ty­vai Sei­mas ne­pri­ta­rė.

Par­la­men­tas taip pat ne­pri­ta­rė ir gru­pės Sei­mo na­rių teik­tam pa­siū­ly­mui ko­mi­si­jos dar­bo lai­ką su­trum­pin­ti iki sa­vai­tės. Kon­ser­va­to­rių par­ti­jos at­sto­vė Vi­li­ja Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė pa­brė­žė, jog Pro­ku­ra­tū­ra iki šiol dėl Sei­mo na­rių imu­ni­te­to nai­ki­ni­mo kreip­da­vo­si į par­la­men­tą dėl to, kad bū­tų ga­li­ma pra­tę­si iki­teis­mi­nius ty­ri­mus ar­ba at­lik­ti ki­tus pro­ce­si­nius veiks­mus by­lo­je, tuo me­tu V. Us­pas­ki­cho, V. Gap­šio ir V. Von­žu­tai­tės at­ve­ju, par­la­men­ta­rės tei­gi­mu, kal­ti­ni­mai by­lo­je jau yra pa­teik­ti ir pa­ti by­la yra bai­gia­mo­jo­je sta­di­jo­je.

„Drą­sos ke­lio“ at­sto­vė Au­re­li­ja Stan­ci­kie­nė pa­reiš­kė, jog ko­mi­si­jos su­dė­tis lei­džia ma­ny­ti, kad spren­di­mas jau ži­no­mas, ir nie­ko jai svars­ty­ti ne­rei­kia. Ji taip pat pa­brė­žė, kad dar­bas iki gruo­džio 21 d. spren­di­mą nu­kels bent pus­me­čiui. D. Rau­lu­šai­tis pa­tvir­ti­no, kad, jei Sei­mas ne­pa­nai­kins „dar­bie­čių“ tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės, by­la bus nu­trauk­ta.

Slaptai.lt nuotraukoje: Darbo partijos lyderis Viktoras Uspaskich.

2012.12.04

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *