saulius_stoma

Nusikalstamas farsas tęsiasi, įgauna pagreitį. Ir kartu su karštligiška skuba atsiranda naujų įkalčių.

Skubantieji daro klaidų, nes juos gena galimų pokyčių valstybėje ir teisingo teismo baimė. Štai Laimutė Stankūnaitė pagaliau atskleidė, kodėl reikėjo jėga plėšti jos dukrą iš gimtųjų namų.

Jeigu tą elementarią tiesą iki šiol suprato tik Neringos Venckienės šalininkai, dabar ji aiškėja visiems, kurie dar nori kažką suprasti.

Televizijos žinioms L. Stankūnaitė pranešė prašanti pakartotinai apklausti mergaitę pedofilijos byloje, nes ji jau neigia buvusi seksualiai išnaudota. „Mergaitė pradeda prisiminti savo ankstesnį gyvenimą, dėl ko atsirado ta melaginga istorija. Kai ji bus stipri dalyvauti apklausoje, tai bus padaryta.“

Continue reading „Raudonas skuduras“

venckiene_neringa

Tai, kas įvyko Klonio gatvėje, Garliavoje, 2012 m. gegužės 17 d., kai mano brolio Drąsiaus Kedžio mažametė dukrelė buvo prievarta atplėšta nuo manęs ir klykianti ištempta, jai ant galvos užmetus galimai cheminių medžiagų pripurkštą skudurą, galutinai patvirtino, kad mes gyvename šalyje, kurios valdžia yra visiškai degradavusi.

Valdžia praradusi bet kokį etikos, moralės supratimą, absoliučiai praradusi sąžinę ir elementarų žmogiškumą. Tai patvirtino faktą, kad Lietuvos Respublikos valdžios postuose sėdi žmonės, kurie nebegina ir neatstovauja bendražmogiškų vertybių. Ką jau bekalbėti apie tautines, patriotines, kurių samprata šių žmonių sąmonėje jau seniai visiškai išblankusi.

Continue reading „Nužmogėjimas“

pedofilams_stop

Po gegužės 17 d. Garliavoje įvykdyto teismų sprendimo, kuomet iš globėjos Neringos Venckienės namų buvo paimta ir motinai Laimutei Stankūnaitei perduota Drąsiaus Kedžio dukra, visuomenėje kilo labai audringa reakcija, per šalį nusirito mitingų ir protesto akcijų banga.

Naujienų portalo Balsas.lt skaitytojai taip pat atidžiai seka vadinamosios pedofilijos bylos eigą, vienas naujienų portalo skaitytojas pateikė net 110 neatsakytų pedofilijos bylos klausimų (kalba netaisyta).

Continue reading „110 neatsakytų pedofilijos klausimų – ar sulauksime atsakymų“

kubilius_stovi_1

Lie­tu­vos vals­ty­bė per­žen­gė žmo­giš­ko­sios pil­na­me­tys­tės ri­bą. Dvi­de­šimt ant­rie­ji ne­pri­klau­so­my­bės me­tai nė­ra daug pa­sau­lio is­to­ri­jo­je. Vie­ni sa­ko, kad tai tik aki­mir­ka. Ki­ti, ly­gin­da­mi  su prieš­ka­riu, pri­si­me­na, kad anuo­met Lie­tu­va jau bu­vo ne­te­ku­si Klai­pė­dos, bet at­ga­vu­si Vil­nių kar­tu su „drau­giš­kai“ nu­si­tei­ku­sio­mis SSRS di­vi­zi­jo­mis, dy­džiu pri­ly­gu­sio­mis vi­sai mū­sų prieš­ka­rio ka­riuo­me­nei. O Pu­pų Dė­dė pra­na­šiš­kai dai­na­vo, kad „Vil­nius mū­sų, o mes ru­sų“.

Šian­dien op­ti­mis­tai ir pe­si­mis­tai mo­suo­ja plunks­no­mis, lie­da­mi ra­ša­lą ir įtū­žį vie­šo­se ir in­ter­ne­ti­nė­se dis­ku­si­jo­se, gin­čy­da­mie­si, ko dau­giau Lie­tu­vo­je – gė­rio ar blo­gio. Tuo tar­pu ci­niš­kes­ni re­a­lis­tai krau­na­si la­ga­mi­nus ir ieš­ko lai­mės sve­tur. Ga­li­ma bū­tų pa­sa­ky­ti, kad to­kių skal­ses­nės duo­nos ieš­ko­to­jų bu­vo vi­sa­da. Ta­čiau ne­pro­por­cin­gai di­de­lis iš­bė­gė­lių srau­tas pri­ver­čia su­klus­ti – kaž­kas čia ne­ge­rai… Kaip sa­kė ne­mir­tin­go­jo Šeks­py­ro he­ro­jus, kaž­kas blo­gai su Danijos ka­ra­lys­te.

Continue reading „Ne­gy­jan­čios Lie­tu­vos žaiz­dos“

venckiene

Pastarųjų dienų įvykiai verčia į Jus prabilti atviru laišku. Įvairių minčių ir pastebėjimų kyla ne tik skaitant Jūsų interviu ir viešus pasisakymus (“Laisvas Laikraštis, 2010-11-20-26) bei kaip į juos reaguoja jūsų profesinė bendruomenė, bet ir stebint reakciją, kuri ištiko vadinamuosius jūsų mergytės gynėjus ir jūsų rėmėjus, kai spaudoje pasirodė keletas straipsnių, susijusių su vaiko teisių apsaugos tragedija Lietuvoje, bet parašytų labai jau “ne-savo” žmogaus.

Tada ir susimąsčiau – kokio atvirumo ir kokio demokratiškumo bus kuriamoji partija, jeigu jai kaip ir dabar negražiai valdžios vadinamiems “violetiniams” tebus vienintelė “teisinga” žurnalistė (kiti yra blogi), vienintelis laikraštis (kiti yra blogi), kurie privalės tikėti, jog “Stankūnaitė bloga, o teta – gera”.

Continue reading „Atviras laiškas teisėjai Neringai Venckienei“

radzevicius_tttttttt

Prieš pusę metų, balandžio pradžioje, atviru laišku kreipiausi į politikus, teisėsaugą ir žiniasklaidą su paprastu prašymu – stabdykime pedofiliją ir spekuliacijas šia tema. Kas pasikeitė nuo to laiko?

Gero įvyko mažai. Greičiau, atvirkščiai. Naujos aukos, naujos bylos, nauji skandalai. O štai prieš porą dienų gavau vieno kolegos žurnalisto laišką. Jame atvirai kalbama jau apie naujas skandalingos istorijos skandalizavimo pasekmes – nesaugu tampa ir patiems žurnalistams. Pacituosiu laiško tekstą:

“Rugsėjo X d. X televizijos laidoje „AAAAAAA“ didelėmis raidėmis ekrane buvo parodyta mano pavardė, tuo metų vedėjui X. Y. teigiant, esą vienas dienraštis ir jo žurnalistas dirba už pedofilų mestus pinigus.

Continue reading „Pedofilijos tema ir spekuliacijos kelia grėsmę žurnalistams“

venckiene_neringa

Rugsėjo 4 dieną Kaune, Vienybės aikštėje prie Karo muziejaus įvyko pilietinis mitingas „Laisvė ar priespauda“, kuriame pagerbtas šių metų pavasarį nužudyto kovotojo su pedofilija Drąsiaus Kedžio atminimas. Mitingo dalyviai reikalavo, kad Lietuvos teisėsauga imtųsi esminių reformų ir teisinės valstybės atkūrimo.

Šį mitingą organizavo ,,Drąsiaus kelio“ judėjimas, judėjimas „Vytis“, Kauno Jungtinis Demokratinis judėjimas, Visuomeninė piliečių sąjunga, Tautos Ateities forumas, asociacija „Vienybės forumas“. Renginyje dalyvavo ir D.Kedžio teta Audronė Skučienė, pusbrolis Tadas Skučas. Į mitingą susirinko apie 500 kauniečių ir miesto svečių.

Continue reading „Organizuojamas didžiulis puolimas prieš D.Kedžio seserį teisėją Neringą Venckienę“

juska_naujas

Buvęs Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras  Stanislovas Stulpinas, savo interviu “Lietuvos žinioms” (paskelbtas šių metų rugpjūčio 25  dieną), išdrįso pasakyti, rodos, jau seniai visiems žinomą polišinelio paslaptį – pedofilija įtariamas Audrius Ūsas galimai buvo VSD informatorius ir kad būtent A. Ūsas galimai suteikė VSD informacijos apie Darbo Partijos juodąją buhalteriją.

Tad iš S. Stulpino interviu iškyla dvi versijos, kurios galimai šiuo metu ir yra pagrindinės. Apie tai netiesiogiai liudija sunkiai suprantama, brangiai kainuojanti L. Stankūnaitės apsauga – šioje byloje itin svarbią rolę, jeigu ne pagrindinę, vaidina svetimos šalies specialiosios tarnybos.

Continue reading „Polišinelio paslaptys“

kedys_px600

Lietuvos žmones kviečiame atvykti į pilietinę akciją prie Kedžių namų! Pilietinė akcija įvyks prie Kedžių namų Kauno pakraštyje. Tikslus adresas: Garliava, Kluonio gatvė Nr. 5. Apginkime balandžio mėnesį klastingai nužudyto Drąsiaus Kedžio dukrelę. Pedofilijos bylos tyrimas visai įstrigo. Prieš keletą dienų nužudytas dar vienas šios skandalingos bylos įtariamasis – pedofilija įtariamas verslininkas. Tiesa, oficiali versija byloja, esą mirties būta ne smurtinės. Tačiau kiekvienas blaiviai mąstantis žmogus suvokia, kaip ir kodėl atliekamos tokio pobūdžio nelaimės. Taigi Drąsiaus Kedžio dukrelei yra iškilęs rimtas pavojus. Pedofilų klanui liudininkai nereikalingi. Akivaizdu, kad įtakingas pedofilų klanas siekia pašalinti visus iki vieno likusius gyvus liudininkus.

Continue reading „Apginkime Drąsiaus Kedžio dukrelę!“

ped

Praėjusį penktadienį paaiškėjo, jog prokurorai panaikino kaltinimus verslininkui A.Ūsui garsiojoje pedofilijos byloje dėl mažametės D.Kedžio dukrelės prievartavimo. Tokia nutartis priimta dar sausio 26 dieną. A.Ūsas kaltinamas tik tvirkinimu, o už tai jam gresia tik lygtinis teistumas ar bauda. Tai sukėlė visuomenės protestus Vilniuje ir Kaune. Sausio 29 dieną 19 valandą prie Generalinės prokuratūros Vilniuje ir Kaune prie Kauno Apygardos prokuratūros susirinkę minios žmonių piktinosi tokiais prokurorų veiksmais ir reikalavo generalinio prokuroro A.Valantino atstatydinimo. Žmonės laikė plakatus su užrašais “Stop pedofilijai“, “Kiek tavyje Drąsiaus“. Įėjimas į prokuratūrų pastatus buvo nuklotas žvakutėmis.

Continue reading „Pedofilų klano klastos“