Ankstyvas 2013 metų liepos 27-osios rytas. Vilnius. Virš miesto suka ratus sraigtasparnis, gąsdindamas kregždes, kurios kaip paklaikusios šaudo po Senamiesčio erdves. Prieigos prie Gedimino prospekto atitvertos, ties jomis budi policijos ir specialiųjų kovinių padalinių ekipažai, raitoji policija mankština žirgus.

Prie Vinco Kudirkos aikštės būriuojasi eitynių „Baltic Pride“ dalyviai, virš jų galvų plevėsuoja vaivorykštinės vėliavos, balionai ir plakatai. Nuo Kudirkos aikštės iki prospekto galo ties arkikatedra, kur telkiasi kitaip nusiteikę miestelėnai su savo vėliavomis ir plakatais („Vagys, grąžinkite vaikams vaivorykštę“), su dujokaukėmis ir apsauginiais lietpalčiais, ant nugarų prisiklijavę šūkį „Stop AIDS“ šeimos vertybių entuziastai, monsinjoras Alfonsas Svarinskas su trispalve ir šv. Kryžiumi, kelias užvertas neregėtai gausaus policijos kordono.

Continue reading „Tikrasis Europos Sąjungos veidas“

Padėti vargšams buvo kardinolo Bergoljo gyvenimo tikslas, bet ar jis įstengs reformuoti bažnyčią? „Mums padarė įspūdį žmogaus, kuris gyvena pagal Evangeliją, absoliutus paprastumas ir didis dvasingumas“, – sako konklavos dalyvis. Seksualinės moralės, abortų ir kontracepcijos klausimais didelių permainų iš Pranciškaus nelaukite, sako ekspertas Vatikano klausimais, pažymėdamas, kad Bergoljo požiūris į homoseksualizmą „apskritai siaubingas“.

Chorchės Marijo Bergoljo (Jorge Mario Bergoglio) išrinkimas buvo toks netikėtumas, kad Italijos vyskupai iš pradžių pasiuntė sveikinimą ne tam kardinolui, praneša "The New York Times". Tad kodėl gi laimėjo Bergoljas? „Viena iš priežasčių ta, kad Vatikano kardinolai, saugantys savo biurokratinį aparatą, atmetė numanomą favoritą – kardinolą Andželą Skolą, kuriam teikė pirmenybę reformatai“, – tvirtina laikraštis.

Continue reading „Pasaulis susipažįsta su Popiežiumi Pranciškumi“

Trys paskirti kardinolai parengė Popiežiui pranešimą apie Vatileaks‘o tyrimo rezultatus, ir tame dokumente išsakomos prielaidos, kad egzistuoja gėjų lobizmas Vatikane, rašo Concita de Gregorio laikraštyje “La Repubblica”.

„Per praėjusius 50 metų mes sužinojome, kad pirmykštė nuodėmė egzistuoja, ji pasireiškia asmeninėmis nuodėmėmis, kurios gali išaugti į nuodėmingas struktūras. Mes pamatėme, kad Viešpaties laukuose visada yra piktžolių, kad į Šventojo Petro tinklus įkliūva ir blogų žuvų“.

„Ketvirtadienis, spalio 11-oji. Tą dieną, praėjus 50 metų po Antrojo Vatikano Susirinkimo, Bažnyčia prisimena Popiežių Joną XXIII. Benediktas XVI, kreipdamasis iš balkono į aikštėje susirinkusius jaunuolius iš organizacijos „Katalikų veikimas“, ištarė tokius žodžius: „Prieš 50 metų aš, kaip ir jūs dabar, buvau aikštėje, mes žiūrėjome ir klausėmės Popiežiaus žodžių, kupinų poezijos ir gėrio. Tada mes buvome laimingi, kupini entuziazmo, mes buvome įsitikinę, kad ateina naujas Bažnyčios pavasaris“.

Continue reading „Seksas ir karjera. Kas slypi už Benedikto XVI atsistatydinimo“

steponavicius_gintaras

Spa­lio 25 die­ną vi­suo­me­ni­nin­kų klu­bas „Sa­vas­tis“ pri­ėmė pa­reiš­ki­mą, ad­re­suo­tą pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei, Sei­mo pir­mi­nin­kei Ire­nai De­gu­tie­nei ir mi­nist­rui pir­mi­nin­kui An­driui Ku­bi­liui, ku­rį pa­skel­bė por­ta­las www.savastis.lt.

Ten teigiama, kad „kei­čia­ma at­kur­tos ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos vals­ty­bės kon­cep­ci­ja“.

Lie­tu­vo­je su­si­klos­tė to­kia prak­ti­ka, kad Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius sa­vo veik­lą ir kon­cep­ci­jas kon­struo­ja ab­so­liu­čiai ne­pri­klau­so­mai nuo is­to­riš­kai su­ve­re­nios Lie­tu­vos vals­ty­bės idė­jos ir li­be­ra­liai, t. y. at­mes­da­mas Lie­tu­vos Są­jū­džio pro­kla­muo­tą tau­ti­nės mo­kyk­los idė­ją, Lie­tu­vos pir­mo­sios ne­pri­klau­so­my­bės ir oku­pa­ci­jos me­tų pa­tir­tį iš­lai­kant is­to­ri­nius ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos vals­ty­bės sa­vi­mo­nės sie­kių pa­ma­tus.

Continue reading „Švietimo ministras griauna valstybės pagrindus“

juska_naujas

Jeigu manote , kad Valstybės priešu galima tapti tik papuolus į tokias sąmokslo teorijų istorijas kaip Will Smith personažas  filme „Valstybės priešas”  ( „Enemy of the State” ), – klystate. 

Tarp kitko,  šiame filme esama tiesos – tai  Elektroninio Sekimo Centras, kurio analogas yra ir Lietuvoje – valstybėje, tvirtai kovojančioje už Žmogaus Teises ir Laisves kaimyninėje Baltarusijoje ir visiškai nekaimyniniame Afganistane. bet Lietuvoje nereikia turėti slaptų dokumentų ar kito informacijos šaltinio ar netyčia iššifruoti „Merkurijaus kodo”. Lietuvoje pakanka parašyti tai, ką gali pagalvoti “statistinis skaitytojas” arba savo nuomonę – komentarą internete. Ir vargas tam žmogui, kurio nuomonė kertasi su oficialiąja arba yra netinkama įtakingai grupei asmenų, sergančių kokia nors fobija.

Continue reading „Valstybė, nubaudusį žmogų už jo įsitikinimus ar nuomonę, laiko jį savo priešu …“

nera kuo didziuotis

Atviro žodžio portalas TiesiaiSviesiai.LT ir Facebook grupė „Stop pedofilijai Lietuvoje“ palaiko Lietuvių Tautinio Centro pareiškimą dėl galimos homoseksualizmo propogavimo Lietuvoje ir kviečia apsaugoti mūsų vaikus nuo neigiamos jų psichikai įtakos, bei nuo panašių „projektų“.

Lietuvių Tautinis Centras (LTC) sunerimęs dėl spaudoje pasirodžiusių pareiškimų apie Lietuvos mokyklas turinčius pasiekti mokymo projektus, kurių ugdymo turinys gali labai neigiamai paveikti mokinių psichiką, moralę, seksualinę tapatybę ir socialinę saviraišką.

Vienas iš tokių projektų – „Mokytojų, moksleivių, tėvų ir NVO atstovų tarpkultūrinių gebėjimų plėtra“ – remiasi J. Reingardės, N. Vasiliauskaitės ir R. Erentaitės parengtu tyrimu „Tolerancija ir multikultūrinis ugdymas bendrojo lavinimosi mokyklose“.

Continue reading „Lietuvos mokyklose per mažai kalbama apie homoseksualumą?“

rimas_armaitis

Nepriklausomybę Lietuvai iškovojo Sąjūdis. Tačiau nepriklausomybė buvo įtakojama neoliberalizmo krikštatėvių bei šalininkų ir mūsų  pseudodemokratų su iškraipyta pasaulėžiūra į demokratiją.

Per tokius politikos įrankius kaip tarptautinės finansinės institucijos demokratija po truputį buvo pakeista į laukinių Vakarų kapitalizmą – feodalizmą. Šiai dienai neoliberalizmo (“laukinio kapitalizmo“) koncepciją jie vadina demokratija, o jei kas prieš neoliberalizmą, tas neva prieš demokratiją.

Pavyzdžiui, JAV pagrindą visada sudarė liberalizmas, o dabar – neoliberalizmas, todėl tos ideologijos neigimas iškart traktuojamas kaip pavojus laisvės ideologijai “demokratijai“ ir tuo pačiu – socializmo, musulmoniško fundamentalizmo ir kt. propagavimu. Mūsų pseudodemokratų dėka visi sąžiningi ir ištikimi savo Tėvynei Lietuvos šviesuoliai, Sąjūdžio iniciatoriai buvo išstumti iš valdžios kaip demokratijos esybės neišmanėliai. 

Continue reading „Ką byloja “Auksinio milijardo” teorijos autorių projektas?“

video_cip

Kovo 29-ąją grupė entuziastų organizuoja protesto mitingą. Protesto akcija rengiama prie Vilniaus miesto savivaldybės Europos aikštėje 13 valandą dienos. Šios akcijos iniciatoriai – Edmundas Girskis, Miglė Nargėlaitė ir Mindaugas Valatis. Jų manymu, visiems, kurie remia tradicines tautos vertybes, propaguoja aukštą moralę bei dorą gyvenimo būdą, privalu smerkti sausio 27-osios Vilniaus miesto savivaldybės sprendimą, laiminantį seksualinių mažumų gyvenimo būdo reklamavimą sostinėje rengiamoje demonstracijoje. Pasak videostudijos “SLAPTAI” svečių, Vakarų valstybių pavyzdys byloja, kad tokie netradicinės seksualinės orientacijos atstovų renginiai – tik pirmas žingsnis į visas gyvenimo sritis apimantį visuomenės demoralizavimą. Omenyje turimos tos pačios lyties asmenų santuokos, homoseksualių porų siekis įsivaikinti, nenatūralių santykių propogavimas mokyklose, darželiuose…

Continue reading „Kodėl reikalingas kovo 29-osios mitingas prie Vilniaus miesto savivaldybės?“

pedofilai_1

„СОРАТНИК“ 2009`4. Tyrimai parodė, jei žmogus išgeria kasdien daugiau, nei 15 ml spirito, mirtingumas didėja. (Шевченко Н.М. Кардиология. – М., 2004. – С.132). Atlikus meta-analizę 200 tyrimų apie mažų alkoholio dozių naudojimą (apie 25 gr. alkoholio kasdien), rasta, kad išaugo tokių susirgimų skaičius: cirozė, alkoholizmas, viršutinių kvėpavimo, skrandžio, krūtinės organų vėžys, hemoraginis insultas, pankreatitas. Atlikus didelį 44187 meno-pauzėje esančių moterų tyrimą, kurios kasdien vartojo po 20 gr alkoholio kasdien, krūties vėžio rizika padidėjo 28%. Kasdieninis net 10 gr. alkoholio priėmimas sukelia kancerogeninį efektą. Po alkoholio pavartojimo kraujyje padidėja katecholaminų koncentracija (adrenalinas, noradrenalinas)… Aluje ir vyne yra tiramino, kuris turi hipertenzinį (t.y. padidinantį arterinį spaudimą) poveikį.

Continue reading „“Ne tik apynasris spaudos laisvei, bet ir mirties civilizacijos pagerbimas”“

skrinskas_slaptai

LIETUVOS IDĖJA. Reikia pažvelgti į Lietuvos kiek tolimesnę ateitį, nei siekia naujų rinkimų data. Reikia visapusiškesnio požiūrio į Lietuvą, nei mato politinių partijų parsidavusi konjunktūra. Dėl vykdomos antikrikščioniškos mirties kultūros politikos (sekso, iškrypimų, abortų, eutanazijos ir kt.), propagandos ir dėl sparčios demografinės kaitos Europa po kelių dešimtmečių taps islaminiu kalifatu.

Kaip Lietuva prievartaujama, parodo radikali reakcija į įstatymą, kuriuo siekiama apsaugoti vaikus nuo homoseksualų propagandos. Nors 85 proc. Lietuvos gyventojų už tokį įstatymą, apie demokratiją nekalbama. O čia jau principinis klausimas: ar mes būsime Lietuva, ar iškrypėlių žemė?

Galime kurti LDK pagrindu Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, Latvijos, gal Gruzijos ir Armėnijos Šveicarijos kantonų pavyzdžiu savarankiškų valstybių aljansą, susietą bendra idėja, išlaikant narystę kitose struktūrose. Tad jei mums svarbus kultūrinis, nacionalinis, religinis išlikimas – sutvirtėjimas – ir ėjimas į ateitį, tą kelią į ateitį turime tiesti.

Lietuva turi būti šventas žodis kiekvienam jos piliečiui.

Nuotraukoje: “Pro Vita” rengėjas kunigas Robertas Skrinskas.

Continue reading „“Nes tylėjimas reiškia sąjungą su Liucifieriu”“

Afrika

 — Ndorobų žmonės! — pasakė jie gentainiams. — Daugelis skriaudė, apgaudinėjo ir apvaginėjo mūsų tautą, bet mes niekada nieko panašaus nedarėme. Mes tokie seni, kad užmiršome, ar buvome jauni. Tačiau atmename, kad niekada nė vienas ndorobas neapgaudinėjo savo genties žmonių. Šitas vaikinas pirmasis taip pasielgė, ir nusprendėme, kad jam ne vieta tarp sąžiningų ndorobų. Todėl išvejame jį iš Ndoto kalnų. Tačiau, kad jisai, nusileidęs nuo šitų kalnų, nedarytų mums gėdos, nevogtų ir neduotų dingsties kitų genčių žmonėms manyti, jog visi ndorobai vagys, nusprendėme padaryti taip, kad jo rankos negalėtų vogti. Ir tada atsistojo Loičoras, didysis ndorobų mganga, ir, visiems susirinkusiems matant, lėtai, kad tai būtų pamoka visiems, perpjovė nusikaltėliui rankų pirštų sausgysles, paskui abiejų rankų sausgyslių galiukus surišo odiniu diržu, o žaizdas užliejo bičių vašku. Po mėnesio, kai sausgyslės suaugo, sunerti pirštai pavirto gniaužtu, seniūnai išvijo vaikiną iš kalnų. Taip jis prarado savo tėviškę ir atėjo į svetimųjų žemes su baisiu apgaviko ženklu.

Continue reading „Kodėl Afrikos ndorobų genties žmonės niekada nevagia?“

spalvoti gejai

Paminėsiu tik vieną iš įstatymo punktų, kuris bene aiškiausiai atskleidžia jame įtvirtintas nelygias galimybes. Drastiškiausiai ir pavojingiausiai vis baisiau „europėjančios“ Lietuvos aplinkybėmis išrodo didžiulius ir ilgalaikius neigiamus padarinius visuomenei žadantis 6 straipsnio pirmojo punkto trečiasis poskyris. Cituoju: „Švietimo įstaigos, kiti švietimo teikėjai bei mokslo ir studijų sistemai priklausančios įstaigos privalo užtikrinti vienodas sąlygas asmenims nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos (paryškinta mano – T. T.), negalios, etninės priklausomybės, religijos, kai […] sudaromos, tvirtinamos švietimo programos.“ Ar ir pas mus katalikų tėvai bus sodinami į kalėjimus, nes draus savo vaikams mokytis iš biologijos vadovėlių, kur nurodoma, kad galimi trys (V+V, M+M, V+M) šeimos modelio variantai? Kitose šalyse precedentų jau esama.

Continue reading „Nelygių galimybių įstatymas: kas verčia mus statyti naują Babelio bokštą?“