Ar Ipolitas Užkurnis leis nukelti savo “Vytautą Didįjį”?


Esame paskelbę mūsų portale (Vytauto Visocko straipsnyje “Aš už tave didesnis”, taip pat laikraštyje ”XXI amžius”, Nr. 56, 2011 08 12 ) Medžio drožėjų meistrų meistro Ipolito Užkurnio našlės Auksės Aurelės Užkurnienės laišką Lietuvos Respublikos kultūros ministrui A.Gėlūnui ir Trakų rajono savivaldybės administracijai, kuriame ji protestuoja prieš ketinimą demontuoti Ipolito Užkurnio skulptūrą “Vytautas Didysis” (1994 m., katalogo Nr. 1205), sukurtą Vytautų klubo prašymu ir tais pačiais metais pastatytą Trakuose, Karvinės saloje.

Šiomis dienomis ji prašė paskelbti jos laišką, adresuotą Vytauto Didžiojo sąjungos pirmininkei Birutei Valionytei, Trakų rajono savivaldybės merui Vincui Kapočiui ir Trakų istorijos muziejaus direktoriui Virgilijui Poviliūnui. Štai tas tekstas:

Gavau pakvietimą š. m. rugpjūčio 25 dieną 16 valandą dalyvauti pokalbyje prie apskritojo stalo „Statykime paminklą Vytautui Didžiajam Trakuose kartu“. Jau pati tema neleidžia man dalyvauti šioje diskusijoje. Ipolitas Užkurnys Vytauto Didžiojo skulptūrą yra padovanojęs Vilniaus Vytautų klubui (parūpinusiam ąžuolą), o klubas ją padovanojo Trakų miestui. Gerbdama savo velionio vyro atminimą, saugodama autoriaus teises nepritariu kito autoriaus skulptūros, skirtos Vytautui Didžiajam, statymui Trakų Karvinės saloje  vietoj Ipolito Užkurnio sukurtos.

1995 m. balandžio 3 d. raštu Trakų miesto savivaldybė pareiškė nuoširdžią padėką Ipolitui Užkurniui už nuostabią dovaną Trakų miestui – medžio skulptūrą „Vytautas Didysis“ (rašto kopija ir padėka pridedama 1 adresatui, originalai saugomi Lietuvos literatūros ir meno archyve, f. 326, ap. 1, b. 207).

Trakų rajono savivaldybės administracija, atsiliepdama į mano 2011-07-14 raštą Nr. AP2-1725, savo 2011-08-11 rašte Nr. AP3-2961 išdėstė planus pastatyti Trakuose skulptoriaus G. Karaliaus skulptūras, skirtas Vytautui Didžiajam ir Lietuvos Didžiajai Kunigaikštienei Birutei. Prie minėto rašo pridėjo:

1. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. S1-255 „Dėl Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto paminklo“ kopija, 1 lapas.

2. Trakų rajono savivaldybės tarybos mero 2010 m. lapkričio 25 d. potvarkio  P2-91  „Dėl darbo grupės sudarymo“ kopija, 2 lapai.

3. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. S1-84 „Dėl Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto paminklo pastatymo vietos“ kopija, 1 lapas.

4. Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto paminklo pastatymo Trakų mieste darbo grupės, sudarytos Trakų rajono savivaldybės mero 2010 m. lapkričio 25 d. potvarkiu  P2-91,  posėdžio protokolo 2011-01-05 Nr. 2 kopija, 3 lapai.

Paaiškėjo, kad Trakų miesto savivaldybė jau yra padariusi sprendinius dėl G. Karaliaus skulptūros pastatymo Karvinės saloje vietoj I. Užkurnio sukurtos.

Liko neįgyvendintas (net bandymo įgyvendinti nebuvo) Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto paminklo pastatymo Trakų mieste darbo grupės 2011-01-05 posėdžio protokolo Nr. 2  3 punktas: „Suderinti su medinės skulptūros Vytautui Didžiajam autoriumi Ipolitu Užkurniu jos nukėlimą ir perduoti Trakų istorijos muziejui saugoti“. Darbo grupės žiniai – Ipolitas Užkurnys mirė 2004 metų lapkričio 10 dieną.

Savo nuomonę dėl Ipolito Užkurnio skulptūros nukėlimo esu išdėsčiusi Lietuvos Respublikos kultūros ministrui ir Trakų rajono savivaldybės administracijai. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2010-07-20 rašte Nr.S2-1912, adresuotame man ir Trakų rajono savivaldybei, nepritarė, kad Ipolito Užkurnio sukurtas paminklas Vytautui Didžiajam būtų iškeltas iš  Karvinės salos Trakuose.

Įdomiausia tai, kad Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto paminklo pastatymo Trakų mieste darbo grupė jau stovinčio paminklo nukėlimą ir perdavimą Trakų istorijos muziejui yra įsipareigojusi “suderinti su medinės skulptūros Vytautui Didžiajam autoriumi Ipolitu Užkurniu”. Beje, Kultūros ministerija Lietuvos Vytautų klubui ir Trakų rajono savivaldybei pranešė, kad ji “taip pat nepritaria masyvaus bronzinio paminklo Vytautui Didžiajam pastatymui Karvinės saloje Trakuose. Kultūros ministerijos manymu, paminklas Vytautui Didžiajam turėtų būti statomas ne Trakuose, o šio Lietuvos valdovo gimtinėje Senuosiuose Trakuose, kuriuose jo atminimas iki šiol nėra tinkamai įamžintas” (Kultūros viceministrė Nijolė Laužikienė).

Nuotraukoje: Ipolitas Užkurnys, šimtais savo skulptūrų įamžinęs lietuvių tautos didžiavyrių, knygnešių, baudžiauninkų, tremtinių bei šių laikų iškilių asmenybių ir paprastų tėvynainių atminimą, daugybe kryžių ir rūpintojėlių paženklinęs tautos sopulingus ir džiaugsmingus įvykius, medyje gaivinęs literatūros kūrėjų bei jos personažų atminimą.

2011.08.23

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.