Panašėja į 1923-aisiais J. Pil­sud­skio su­kur­tą an­ti­lie­tu­viš­ką or­ga­ni­za­ci­ją POW


Kau­ne vy­ku­sia­me Lie­tu­vos lais­vės ko­vos są­jū­džio vi­suo­ti­nia­me su­va­žia­vi­me pri­im­tas pa­reiš­ki­mas, ad­re­suo­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tei, Sei­mo Pir­mi­nin­kei ir Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui, ku­ria­me at­krei­pia­mas dė­me­sys į Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA), va­do­vau­ja­mos mū­sų vals­ty­bės nie­kin­to­jo V. To­ma­šev­skio, veik­lą.

Gau­da­ma pa­lai­ky­mą iš Len­ki­jos val­dan­čių­jų, ji vis la­biau įžū­lė­ja, agi­tuo­da­ma ne­si­lai­ky­ti Lie­tu­vos įsta­ty­mų, nie­kin­da­ma mū­sų vals­ty­bę tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je, nau­do­ja­si va­di­na­mą­ja „len­ko kor­ta“ – įsi­pa­rei­go­ji­mu Len­ki­jai. LLRA na­riai, vyk­dy­da­mi sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus Len­ki­jai, ne­pa­klus­da­mi Lie­tu­vos Kon­sti­tu­ci­jai ir įsta­ty­mų rei­ka­la­vi­mams, skleis­da­mi me­lą Eu­ro­po­je ir net JAV apie len­kų ma­žu­mos ta­ria­mas skriau­das Lie­tu­vo­je, tam­pa ne­lo­ja­lūs Lie­tu­vos vals­ty­bės at­žvil­giu.

Kaip at­krei­pia dė­me­sį pa­reiš­ki­mą pa­si­ra­šę įga­lio­ti su­va­žia­vi­mo pir­mi­nin­kai dim. mjr. Vy­tau­tas Bal­sys ir dim. vyr. ltn. Zig­mas Ta­ma­kaus­kas, LLRA vis la­biau pa­na­šė­ja į 1923 me­tais J. Pil­sud­skio su­kur­tą an­ti­lie­tu­viš­ką Lie­tu­vos len­kų or­ga­ni­za­ci­ją POW, ku­rios pra­gaiš­tin­gus kės­lus mes vi­si ži­no­me. Lie­tu­vos sau­gu­mas tą or­ga­ni­za­ci­ją lai­ku iš­aiš­ki­no ir lik­vi­da­vo.

LLRA ul­ti­ma­ty­viais rei­ka­la­vi­mais, mi­tin­gais ir boi­ko­tais ban­do pa­tai­sy­ti sau no­ri­ma lin­kme nau­ją­jį Lie­tu­vos švie­ti­mo įsta­ty­mą, vers­da­ma mo­kyk­las ir dar­že­lius len­ki­ni­mo ži­di­niais. Sie­kia­ma, kad tam tik­ro­je te­ri­to­ri­jo­je bū­tų ki­to­kia švie­ti­mo sis­te­ma, ki­ta kal­ba bū­tų vyk­do­mas ofi­cia­lus su­si­ra­ši­nė­ji­mas, bū­tų leis­ta len­kų moks­lei­viams tu­rė­ti ki­to­kį – pa­di­din­tą – „mo­ki­nio krep­še­lį“, lie­tu­viš­kus vie­to­var­džius ra­šy­ti su­sla­vin­tais pa­va­di­ni­mais. Tai jau už­mas­kuo­tas au­to­no­mi­jos sie­ki­mas na­cio­na­li­niu pa­grin­du, mū­sų vals­ty­bės skal­dy­mas.

Pa­sak pa­reiš­ki­mo au­to­rių, LLRA val­do­muo­se Vil­niaus ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nuo­se yra aki­vaiz­di lie­tu­viš­kų mo­kyk­lų dis­kri­mi­na­ci­ja: lie­tu­viš­kos mo­kyk­los ir dar­že­liai nai­ki­na­mi ar­ba pri­jun­gia­mi prie daug ma­žes­nių len­kiš­kų mo­kyk­lų (Gli­tiš­kių pra­di­nė mo­kyk­la, ku­rio­je mo­kė­si 28 vai­kai pri­jung­ta prie len­kiš­kos, ku­rio­je tik 5 mo­ki­niai).

Į lie­tu­viš­kas mo­kyk­las ski­ria­mi mo­ky­to­jai len­kai, ku­rie blo­gai mo­ka lie­tu­vių kal­bą. LLRA rū­pi ne Vil­ni­jos len­kų ge­ro­vė, jų eko­no­mi­nis ir kul­tū­ri­nis vys­ty­ma­sis, o stra­te­gi­niai ge­o­po­li­ti­niai tiks­lai, to­kie pa­tys, kaip ir J. Pil­sud­skio. Len­kų na­cio­na­lis­tai pa­čio­je Len­ki­jo­je rau­do­nais da­žais te­plio­ja li­tu­a­nis­ti­nės kul­tū­ros pa­min­klus. Bals­to­gės te­le­vi­zi­ja nu­trau­kė lai­das lie­tu­vių kal­ba, Berz­ny­ko ka­pi­nė­se vie­tos kle­bo­no ini­cia­ty­va at­si­ra­do 1920 me­tais žu­vu­sius mū­sų ka­rius įžei­džian­tis už­ra­šas.

Ste­bi­na ir mū­sų že­mė­je an­ti­lie­tu­viš­kos or­ga­ni­za­ci­jos „Ar­mi­ja kra­jo­va“ li­ku­čių bei jos nau­jų­jų pa­se­kė­jų de­monst­ra­ty­vus jo­di­nė­ji­mas vil­kint uni­for­mas, sta­to­mi pa­min­klai.

Pri­si­min­ti­nas ir LLRA rė­mė­jas iš Šir­vin­tų ra­jo­no Drau­čių kai­mo, iš­šau­dęs vi­sus to kai­mo lie­tu­vius, ku­rio by­la, pa­tai­kau­jant Len­ki­jai, bu­vo už­gniauž­ta. Jau pa­čia­me LLRA or­ga­ni­za­ci­jos pa­va­di­ni­me yra dvi­pras­my­bė, ar­ba, švel­niai ta­riant, ne­pa­si­ti­kė­ji­mą ke­lian­ti gud­ry­bė: ši V. To­ma­šev­skio par­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja lie­tu­viš­kai va­di­na­ma „Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja“, ver­čia­ma į len­kų kal­bą, ak­cen­tuo­ja­ma vi­sai ki­ta pras­mė – „Ak­ci­ja Wy­borc­za Po­la­kow na Lit­wie“, tai yra „Len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja Lie­tu­vo­je“. Tai­gi dar ran­ko­se lai­kant „len­ko kor­tą“, ga­li­ma reikš­ti Len­ki­jai ar­ti­mas po­zi­ci­jas. Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų tai ma­ty­ti.

Su­va­žia­vi­mo de­le­ga­tai rei­ka­lau­ja už­draus­ti LLRA kaip aiš­kiai ne­lo­ja­lią Lie­tu­vos vals­ty­bei or­ga­ni­za­ci­ją, ne­si­lai­kan­čią Lie­tu­vos Kon­sti­tu­ci­jos ir įsta­ty­mų, su­kur­tą tau­ti­niu pa­grin­du, ta­čiau re­a­liai ne­at­sto­vau­jan­čią vi­siems len­kams Lie­tu­vo­je; at­šauk­ti ir ki­tas su­kur­tas ar ku­ria­mas tau­ti­niu pa­grin­du par­ti­jas, vi­sų mo­kyk­lų ir vai­kų dar­že­lių stei­gė­jų funk­ci­ją per­duo­ti Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai; va­do­vus mo­kyk­lų, ku­rio­se ne­vyk­do­mas Švie­ti­mo įsta­ty­mas, at­leis­ti iš už­ima­mų pa­rei­gų, kaip ne­tin­ka­mus ei­ti vals­ty­bės lė­šo­mis iš­lai­ko­mų mo­kyk­lų va­do­vų pa­rei­gas; iš ne­lo­ja­lių Lie­tu­vai pi­lie­čių, kurs­tan­čių ne­apy­kan­tą Lie­tu­vai, sklei­džian­čių Eu­ro­po­je ir JAV me­la­gin­gus kal­ti­ni­mus Lie­tu­vai, at­im­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę.

Be­si­tę­siant LLRA kurs­to­moms ir or­ga­ni­zuo­ja­moms Vil­ni­jos len­kų ne­pa­klus­nu­mo Lie­tu­vos įsta­ty­mams ak­ci­joms, Vil­niaus ir Šal­či­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­se įves­ti Vy­riau­sy­bės tie­sio­gi­nį val­dy­mą; ne­leis­ti iš­si­pil­dy­ti at­si­gau­nan­tiems len­kų „au­to­no­mi­nin­kų“ jė­gų kės­lams ko­kią nors Lie­tu­vos da­lį pa­da­ry­ti iš­skir­ti­ną; už­draus­ti keis­ti au­ten­tiš­kus lie­tu­viš­kus vie­to­var­džių pa­va­di­ni­mus iš­krai­py­tais sla­viš­kais; su­va­žia­vi­mo de­le­ga­tai pra­šo vals­ty­bi­ne kal­ba dės­to­miems da­ly­kams bei į lie­tu­viš­kas mo­kyk­las skir­ti tai­syk­lin­gai lie­tu­viš­kai kal­ban­čius mo­ky­to­jus – sa­vo ša­lies pat­rio­tus.

At­krei­pia­mas dė­me­sys, kad LLRA na­riai, tu­rin­tys „len­ko kor­tą“, reiš­kian­čią įsi­pa­rei­go­ji­mą Len­ki­jos vals­ty­bei, ne­ga­li bū­ti ren­ka­mi į LR Sei­mą ir dirb­ti vals­ty­bės tar­ny­bo­je, kur rei­kia pri­siek­ti Lie­tu­vai.

Gintaro Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

2012.07.01

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *