Skaičiai ir faktai apie naująjį Seimą


Sek­ma­die­nį vy­ku­sių Sei­mo rin­ki­mų ant­ra­ja­me tu­re iš vi­so da­ly­va­vo po 35 Dar­bo par­ti­jos ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) iš­kel­tus pre­ten­den­tus, 28 so­cial­de­mok­ra­tai, 9 „Drą­sos ke­lio“ kan­di­da­tai, 7 Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo, po 6 Li­be­ra­lų są­jū­džio ir Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos, 4 iš­si­kė­lę pa­tys, po 2 li­be­ral­cen­tris­tus bei Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) at­sto­vus.

Vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se lai­mė­jo so­cial­de­mok­ra­tai

Dau­giau­sia vie­tų vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se Sei­me gaus so­cial­de­mok­ra­tai – 22, an­tri – TS-LKD – 20, tre­ti – Dar­bo par­ti­ja – 11. Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­ja lai­mė­jo pen­kias vie­tas, Li­be­ra­lų są­jū­dis ir sa­ve iš­si­kė­lę – po tris, Len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – dvi, vie­ną – LVŽS.

At­kak­liau­sia ko­va tarp dvie­jų var­žo­vų vy­ko Pa­jū­rio, Plungės–Rietavo ir Bal­ti­jos apy­gar­do­se. Pa­jū­rio apy­gar­do­je TS-LKD at­sto­vas Pra­nas Žei­mys su­rin­ko tik 45 bal­sais dau­giau už Ge­no­vai­tę Kra­saus­kie­nę iš Dar­bo par­ti­jos.

Plungės–Rietavo apy­gar­do­je TS-LKD at­sto­vas Jur­gis Raz­ma 53 bal­sais pra­len­kė Min­dau­gą Jur­čių iš Dar­bo par­ti­jos. Bal­ti­jos apy­gar­do­je Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tas Rai­mun­das Pa­liu­kas su­rin­ko 68 bal­sais dau­giau už Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vą Ar­tū­rą Šul­cą. Šilutės–Pagėgių apy­gar­do­je so­cial­de­mok­ra­tas Ar­tū­ras Skar­džius ga­vo 170 bal­sų dau­giau už Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo at­sto­vą Kęs­tu­tį Koms­kį. Šio­se apy­gar­do­se bal­sai bus per­skai­čiuo­ti.

Bal­sa­vo tik 35,86 proc. rin­kė­jų

Sei­mo rin­ki­mų ant­ra­ja­me tu­re da­ly­va­vo tik 35,86 proc. rin­kė­jų (pir­ma­ja­me tu­re – 52,92 proc.). Ak­ty­viau­siai bal­suo­ta Nau­ja­mies­čio apy­gar­do­je – rin­ki­muo­se da­ly­va­vo 46,15 proc. rin­kė­jų, an­tri – Ra­sei­nių apy­gar­dos – 43,95 proc., tre­ti – Šilalės–Šilutės apy­gar­dos rin­kė­jai – 41,83 proc. Ma­žiau­siai rin­kė­jų at­ėjo bal­suo­ti Nau­jo­sios Vil­nios apy­gar­do­je – tik 27,23 proc., Ma­rių – 28,05 proc., Su­val­ki­jos – 28,85 proc., Kaišiadorių–Elektrėnų – 30,92 proc.

Jei pa­žvelg­tu­me į kon­kre­čias apy­lin­kes, tai čia ras­tu­me dar di­des­nį skir­tu­mą. Iš di­džių­jų mies­tų dau­giau­siai rin­kė­jų bal­sa­vo Nau­ja­mies­čio apy­gar­dos Liu­bar­to apy­lin­kė­je – 54,53 proc., Tau­ra­kal­nio – 53,98 proc., o ma­žiau­siai – Nau­jo­sios Vil­nios apy­gar­dos A. Ko­je­la­vi­čiaus apy­lin­kė­je – 21,40 proc. ir Lie­tu­vių na­mų apy­lin­kė­je – 22,26 proc. Da­nės apy­gar­dos Jū­rei­vių apy­lin­kė­je bal­sa­vo 95,03 proc. rin­kė­jų jū­rei­vių. Ta­čiau net 20,06 proc. biu­le­te­nių jie su­ga­di­no. Ra­jo­nuo­se ak­ty­viau­siai bal­sa­vo Varėnos–Eišiškių apy­gar­dos Jan­čiū­nų apy­lin­kė­je – 67,48 proc., Širvintų–Vilniaus apy­gar­dos Ma­žų­jų Ly­gai­nių apy­lin­kė­je – 67,10 proc. ir Gei­siš­kių – 67,03 proc.

Be­veik 50 tūks­tan­čių rin­kė­jų su­ga­di­no biu­le­te­nius

Ste­bi­na ne­ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių skai­čius. Jei po pir­mo­jo rin­ki­mų tu­ro, kai dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je bu­vo ga­li­ma tarp gau­saus par­ti­jų skai­čiaus pa­si­klys­ti ir net­gi ne­ty­čia biu­le­te­nius su­ga­din­ti, ne­ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių bu­vo 4,23 proc. Da­bar, kai vien­man­datėje apygardoje rei­kė­jo pa­si­rink­ti tik iš dvie­jų kan­di­da­tų, vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo net 5,48 proc. ne­ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių (po pir­mo­jo tu­ro, kai rink­ta­si iš gau­saus kan­di­da­tų skai­čiaus, bu­vo 5,69. proc. ne­ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių).

Dau­giau­siai ne­ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių ras­ta Laz­dy­nų (14,24 proc.), Se­na­mies­čio (11,54 proc.), Nau­jo­sios Vil­nios (11,4 proc.) apy­gar­do­se. Ma­žiau­siai biu­le­te­nių su­ga­di­no Šilalės–Šilutės (1,92 proc.) ir Kel­mės (2,28 proc.) apy­gar­dų rin­kė­jai. Vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo tik kiek dau­giau kaip 40 apy­lin­kių (dau­giau­sia – Pakruojo – Joniškio apy­gar­do­je), kur ne­su­ga­din­tas nė vie­nas biu­le­te­nis. Vi­so­je Lie­tu­vo­je biu­le­te­nius su­ga­di­no 47926 rin­kė­jai.

Dau­giau­siai – Nau­jo­sios Vil­nios apy­gar­dos Dvar­čio­nių apy­lin­kė­je – net 25,08 proc., – Laz­dy­nų apy­gar­dos Vilk­pė­dės apy­lin­kė­je – 22,37 proc., Skrob­lų apy­lin­kė­je – 22,19 proc. Ra­jo­nuo­se dau­giau­sia ne­ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių bu­vo Širvintų–Vilniaus apy­gar­dos Ker­na­vės apy­lin­kė­je – 23,58 proc., Gel­vo­nų – 22,0 proc., Rie­šės – 20,57 proc. Ne­pa­tin­gė­ju­sie­ji da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, bet nė už vie­ną ne­bal­sa­vu­sie­ji bal­sa­vi­mo biu­le­te­nius ga­di­no tik­riau­siai to­dėl, kad jiems ne­pa­ti­ko nė vie­nas iš dvie­jų kan­di­da­tų. Ne­ga­lio­jan­čiuo­se biu­le­te­niuo­se bu­vo už­ra­šo­mos ne tik ne­ži­nia ko­kios pa­var­dės, bet ir ati­tin­ka­mi „kom­pli­men­tai“ abiems kan­di­da­tams, par­ti­jas pa­šie­pian­tys pie­ši­niai.

Dau­giau kaip pu­sė – iš da­bar­ti­nio par­la­men­to

Į nau­ją­jį Sei­mą per­rink­ta dau­giau kaip pu­sė da­bar­ti­nio par­la­men­to na­rių. Dar apie dvi de­šim­tis su­grįž­ta į Sei­mą po il­ges­nės ar trum­pes­nės per­trau­kos. Iš­rink­tų­jų Sei­mo na­rių sta­tis­ti­ka ro­do, kad rin­kė­jų va­lia į nau­ją­jį par­la­men­tą pa­te­ko 76 ka­den­ci­ją bai­gian­čio par­la­men­to at­sto­vai. Ne­per­rink­ti 63 Sei­mo na­riai. Tie­sa, apie dvi de­šim­tys jų to nė ne­sie­kė. Iš Sei­mo iš­ei­nan­tiems po­li­ti­kams bei jų pa­dė­jė­jams teks mo­kė­ti iš­ei­ti­nes kom­pen­sa­ci­jas. Tam pri­reiks 3–4 mln. li­tų.

Tarp per­rink­tų Sei­mo na­rių dau­giau­sia Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vų – 28. Į nau­ją­jį Sei­mą iš­rink­ta 20 da­bar ja­me esan­čių so­cial­de­mok­ra­tų, 10 Dar­bo par­ti­jos at­sto­vų, po 7 – Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos bei Li­be­ra­lų są­jū­džio na­rius, 2 Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vai, po 1 – „Drą­sos ke­lio“ bei Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vą. Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, 19 iš­rink­tų­jų nau­jo­jo Sei­mo na­rių po il­ges­nės ar trum­pes­nės per­trau­kos grįž­ta į tau­tos at­sto­vy­bę.

Jei iš­rink­tie­ji at­si­sa­ky­tų Sei­mo na­rio man­da­tų

Nors Sei­mo na­riais iš­rink­ti so­cial­de­mok­ra­tai Zig­man­tas Bal­čy­tis ir Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė, Dar­bo par­ti­jos ly­de­ris Vik­to­ras Us­pas­ki­chas, dar ne­aiš­ku ar jie tik­rai dirbs Sei­me. Vi­si jie yra eu­ro­par­la­men­ta­rai ir ku­rį man­da­tą pa­si­rink­ti – Eu­ro­pos ar Lie­tu­vos – spręs tik įver­ti­nę vi­sas ap­lin­ky­bes, ypač ga­li­my­bę tap­ti mi­nist­rais. Eu­ro­par­la­men­ta­ras yra ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos ly­de­ris Val­de­ma­ras To­ma­šev­skis. Jei Z. Bal­čy­tis ir V. Blin­ke­vi­čiū­tė at­si­sa­ky­tų dirb­ti Sei­me ir lik­tų Eu­ro­pos par­la­men­to na­riais, nau­jo­jo Sei­mo na­riais tap­tų so­cial­de­mok­ra­tai Orin­ta Lei­pu­tė ir Gin­tau­tas Mi­ko­lai­tis.

Jei Eu­ro­pos par­la­men­te lik­tų dirb­ti Dar­bo par­ti­jos va­do­vas V. Us­pas­ki­chas, Sei­mo na­re tap­tų Vi­li­ja Fi­li­po­vi­čie­nė. Jei eu­ro­par­la­men­ta­ru lik­tų Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos va­do­vas V. To­ma­šev­skis, Sei­mo na­riu tap­tų Zbig­ne­vas Je­dins­kis.

Ta­čiau jei ku­ris nors iš mi­nė­tų as­me­nų at­si­sa­ky­tų eu­ro­par­la­men­ta­ro man­da­to, Briu­se­ly­je juos tu­rė­tų pa­keis­ti kaž­kas ki­tas iš tos pa­čios par­ti­jos. V. To­ma­šev­skį eu­ro­par­la­men­te pa­keis­tų Gab­riel Jan Min­ce­vič, V. Us­pas­ki­chą – K. Dauk­šys (bet ne tik jis, o ir to­liau są­ra­še ei­nan­tys Vy­das Ged­vi­las, Ša­rū­nas Bi­ru­tis jau ir­gi iš­rink­ti Sei­mo na­riais, to­dėl gal­būt Dar­bo par­ti­jos at­sto­vą eu­ro­par­la­men­te keis­tų Jus­ti­na Vit­kaus­kai­tė).

Keis­čiau­sia pa­dė­tis bū­tų so­cial­de­mok­ra­tų są­ra­še, nes pir­ma­sis ja­me į Eu­ro­pos par­la­men­tą ne­pa­te­kęs yra 82 me­tų Alo­y­zas Sa­ka­las, o kas ant­ra­sis, kai iš to­liau įra­šy­tų de­šim­ties de­vy­ni da­bar iš­rink­ti Sei­mo na­riais, o dar vie­nas jau mi­ręs? Pir­ma­sis iš neišrinktųjų į Seimą yra Al­vy­das Še­džius.

Be­je, Sei­mo na­rio man­da­to ga­li at­si­sa­ky­ti ir bet ku­ris ki­tas dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš­rink­tas. Pa­vyz­džiui, jei Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos at­sto­vas Re­mi­gi­jus Ačas ir to­liau no­rė­tų bū­ti Ra­sei­nių ra­jo­no me­ru, jis tu­rė­tų Sei­mo na­rio man­da­to at­si­sa­ky­ti, o į Sei­mą pa­gal są­ra­šą pa­tek­tų ki­tas šios par­ti­jos at­sto­vas – Ri­mas An­ta­nas Ru­čys. Klaus­tu­kai ir ties dviem Li­be­ra­lų są­jū­džio pa­var­dė­mis. Vie­nas Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rių Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las dar ne­ži­no, ką pa­si­rinks – Sei­mą ar dar­bą Klai­pė­dos uos­to di­rek­ci­jos va­do­vo kė­dė­je.

O pa­gal są­ra­šą į Sei­mą iš­rink­tas Kęs­tu­tis Gla­vec­kas prieš rin­ki­mus vie­šai pa­reiš­kė ne­be­no­rin­tis dar vie­nos ka­den­ci­jos. Šių dvie­jų li­be­ra­lų spren­di­mo tu­rė­tų ne­kan­triai lauk­ti du ben­dra­žy­giai – Sei­mo sen­bu­vis Ar­mi­nas Ly­de­ka bei ge­riau­sia Lie­tu­vos šach­ma­ti­nin­kė Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė. Be­je, po rin­ki­mų K. Gla­vec­kas lyg ir pa­kei­tė sa­vo nuo­mo­nę. Rin­kė­jų pa­lai­ky­mo su­lau­kęs po­li­ti­kas nu­ta­rė Sei­me dirb­ti dar vie­ną ka­den­ci­ją. Per­si­gal­vo­ti K. Gla­vec­ką pri­ver­tė rin­kė­jų pir­mu­mo bal­sai. Jį pa­lai­kė dau­giau kaip 14 tūkst. Li­be­ra­lų są­jū­džio rin­kė­jų, to­dėl jis par­ti­jos są­ra­še pa­ki­lo iš 11-osios į 6-ąją vie­tą. Tai­gi V. Čmi­ly­tė šan­sų tap­ti Sei­mo na­re ta­da ne­tu­rė­tų.

Nie­ka­da anks­čiau ne­bu­vu­sių Sei­mo na­riais nau­ja­ja­me par­la­men­te iš vi­so bus 45. Ta­čiau kai ku­riuos jų su­dė­tin­ga pa­va­din­ti po­li­ti­kos nau­jo­kais, pa­vyz­džiui, lig­šio­li­nį tei­sin­gu­mo mi­nist­rą Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vą Re­mi­gi­jų Ši­ma­šių ar­ba bu­vu­sią Vai­ko tei­sių kon­tro­lie­rę so­cial­de­mok­ra­tę Ri­man­tę Ša­la­še­vi­čiū­tę. Jie tu­ri pa­kan­ka­mai daug po­li­ti­nio dar­bo pa­tir­ties.

Kur pa­suks ne­par­la­men­ti­nės par­ti­jos at­sto­vė ir iš­si­kė­lę pa­tys?

Į nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mą pa­te­ko vie­na ne­par­la­men­ti­nės par­ti­jos at­sto­vė ir trys ne­par­ti­niai kan­di­da­tai. Jiems jau ne­tru­kus teks rink­tis, prie ko­kios po­li­ti­nės jė­gos šlie­tis par­la­men­te. Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos po­li­ti­kė Ri­ma Baš­kie­nė Sei­me dar­buo­sis jau tre­čią ka­den­ci­ją iš ei­lės. Da­bar­ti­nia­me Sei­me ji vi­są lai­ką dir­bo Miš­rio­je Sei­mo na­rių gru­pė­je. Ar toks po­li­ti­nis da­ri­nys ap­skri­tai eg­zis­tuos nau­jos ka­den­ci­jos par­la­men­te, dar anks­ti spręs­ti.

Vie­na di­džiau­sių rin­ki­mų sen­sa­ci­jų – Li­nas Bal­sys. Bu­vęs pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas ga­na ne­ti­kė­tai Ka­ro­li­niš­kių vien­man­da­tė­je įvei­kė kon­ser­va­to­rę Da­nu­tę Be­kin­tie­nę, 2004 ir 2008 me­tais lai­mė­ju­sią šio­je apy­gar­do­je. Nors L. Bal­sys vei­kiau­siai pel­nė ne­ma­žos da­lies de­ši­nių­jų pa­žiū­rų rin­kė­jų sim­pa­ti­jas, la­bai abe­jo­ti­na, ar vie­nas ar­šiau­sių Vi­sa­gi­no ato­mi­nės elek­tri­nės prie­ši­nin­kų su­ma­nys pri­siš­lie­ti prie kon­ser­va­to­rių ar­ba li­be­ra­lų.

Bu­vęs Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Pa­ne­vė­žio val­dy­bos vir­ši­nin­kas Po­vi­las Urb­šys į rin­ki­mus ėjo siek­da­mas ne­pri­leis­ti prie Sei­mo Vi­to Ma­tu­zo – kon­ser­va­to­riaus, ku­rio ko­rup­ci­jos by­lą gvil­de­no Pa­ne­vė­žio STT. Pla­nas pa­vy­ko su kau­pu – V. Ma­tu­zas net ne­pa­te­ko į ant­rą­jį tu­rą, o P. Urb­šys rin­ki­mus lai­mė­jo triuš­ki­nan­čia per­sva­ra. Ti­ki­my­bė, kad jis jung­sis prie V. Ma­tu­zo ben­dra­žy­gių kon­ser­va­to­rių frak­ci­jo­je vei­kiau­siai ar­ti­ma nu­liui.

Vis dėl­to P. Urb­šys vie­šai pa­lai­kė iš pos­to iš­vers­tą Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos bu­vu­sį di­rek­to­rių Vi­ta­li­jų Gai­lių, o pas­ta­ra­sis į Sei­mą pa­te­ko kaip Li­be­ra­lų są­jū­džio kan­di­da­tas. Tik­ro­sios bu­vu­sio Pa­ne­vė­žio STT va­do­vo po­li­ti­nės sim­pa­ti­jos ir an­ti­pa­ti­jos tik­riau­siai pa­aiš­kės tik jam da­vus Sei­mo na­rio prie­sai­ką.

Prie­nuo­se vien­man­da­tė­je aiš­kiai lai­mė­jo An­drius Pa­lio­nis – tra­giš­kai ava­ri­jo­je žu­vu­sio so­cial­de­mok­ra­to Juo­zo Pa­lio­nio sū­nus. Bū­tent so­cial­de­mok­ra­tai, už­si­tik­ri­nę di­džiau­sią frak­ci­ją Sei­me, ga­li ban­dy­ti pri­si­vi­lio­ti šį prie­niš­kių sim­pa­ti­jas už­ka­ria­vu­sį po­li­ti­ką. Be­je, Da­nės apy­gar­do­je lai­mė­jęs Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vas Nag­lis Pu­tei­kis bu­vo ne tik par­ti­jos są­ra­še, bet ir iš­si­kė­lęs pats, to­dėl par­ti­jos va­lios vyk­dy­ti ne­pri­va­lo.

„Drą­sos ke­lio“ frak­ci­ja

Nė vie­nas iš de­vy­nių „Drą­sos ke­lio“ par­ti­jos at­sto­vų, pa­te­ku­sių į ant­rą­jį tu­rą, vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se ne­lai­mė­jo (vi­sur jų kon­ku­ren­tai bu­vo TS-LKD at­sto­vai). Nė vie­no Sei­mo na­rio man­da­to ant­ra­ja­me tu­re ne­iš­ko­vo­ju­si po­li­ti­nė jė­ga grei­tai ga­li tap­ti bal­sų me­džio­to­jų tai­ki­niu. Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą, frak­ci­jai su­for­muo­ti rei­ka­lin­gi bent sep­ty­ni Sei­mo na­riai. Bū­tent tiek vie­tų Sei­me dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš­ko­vo­jo „Drą­sos ke­lias“. Jei po­li­ti­niai kon­ku­ren­tai per­vi­lios bent vie­ną bū­si­mą­jį par­la­men­ta­rą, frak­ci­ja su­by­rės.

O gal į šią frak­ci­ją at­eis kas nors iš ne­par­ti­nių? Jei ku­ris nors iš „Drą­sos ke­lio“ nu­tar­tų at­si­sa­ky­ti man­da­to, pir­mas „už brūkš­nio“ yra ži­no­mas žur­na­lis­tas Gin­ta­ras Alek­no­nis. Jam vie­tą Sei­me bū­tų už­tik­ri­nu­si bent vie­no iš „Drą­sos ke­lio“ ly­de­rių per­ga­lė vien­man­da­tė­je, ta­čiau tiek N. Venc­kie­nė, tiek J. Var­ka­la, A. Pa­tac­kas ir A. Stan­ci­kie­nė pra­lai­mė­jo kon­ser­va­to­riams. Ki­ti trys šia­me są­ra­še yra Sta­sys Brun­dza, Aud­rius Na­kas ir Aud­ro­nė Sku­čie­nė.

„Ve­te­ra­nai“

Ka­dan­gi nau­jo­jo Sei­mo rin­ki­muo­se ne­da­ly­va­vo nuo 1990 me­tų Lie­tu­vos par­la­men­te dir­bęs so­cial­de­mok­ra­tas Čes­lo­vas Jur­šė­nas, pa­si­kei­tė Sei­mo „ve­te­ra­nai“. Jais ta­po so­cial­de­mok­ra­tai Ire­na Šiau­lie­nė, Ge­di­mi­nas Kir­ki­las ir Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas bei TS-LKD par­ti­jos at­sto­vas An­drius Ku­bi­lius, Sei­me dir­ban­tys nuo 1992-ųjų, tai­gi jau 20 me­tų. Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Kęs­tu­tis Gla­vec­kas (Sei­me dir­ba nuo 1990-ųjų, bet 1992–1996 me­tais bu­vo pa­da­ręs per­trau­ką), ir TS-LKD na­rys Ema­nu­e­lis Zin­ge­ris (per­trau­ką bu­vo pa­da­ręs 2000-2004 me­tais). 18 me­tų esan­tys Sei­mo na­riais.

Gi­mi­nės

Ka­den­ci­ją bai­gian­čia­me Sei­me dir­bo ke­li ar­ti­mi gi­mi­nės: tė­vas ir sū­nus Va­len­ti­nas ir An­drius Ma­zu­ro­niai, žmo­na su vy­ru In­ga ir Arū­nas Va­lins­kai, Rū­ta Rut­ke­ly­tė ir Kęs­tu­tis Gla­vec­kas, o Ar­tū­ras Zuo­kas žmo­nai An­ge­lei net Sei­mo na­rio man­da­tą „pa­do­va­no­jo“ – šiam at­si­sa­kius dirb­ti Sei­me į jo vie­tą pa­gal są­ra­šą pa­te­ko žmo­na. Nau­ja­ja­me Sei­me ir­gi bus ar­ti­mų gi­mi­nių. Vėl Sei­me dirbs tė­vas ir sū­nus Va­len­ti­nas ir An­drius Ma­zu­ro­niai (abu iš Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos), žmo­na ir vy­ras Ži­vi­lė ir Jo­nas Pins­kai (abu iš Dar­bo par­ti­jos), se­suo ir bro­lis Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė (iš Dar­bo par­ti­jos) ir Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las (iš Li­be­ra­lų są­jū­džio).

Tur­tin­giau­sie­ji

Tur­tin­giau­si Sei­mo na­riai pa­pras­tai skai­čiuo­ja­mi pa­gal de­kla­ruo­tą tur­tą, ku­rio tur­tuo­liai tu­ri mi­li­jo­nus. „XXI am­žius“ ma­no, kad tei­sin­giau­sia bū­tų pa­skai­čiuo­ti ki­taip ir pa­mi­nė­ti, kad „Drą­sos ke­lio“ at­sto­vė Au­re­li­ja Stan­ci­kie­nė, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vas Ser­ge­jus Jo­vai­ša ir so­cial­de­mok­ra­tas Ed­var­das Ža­ka­ris yra tur­tin­giau­si Sei­mo na­riai – jie tu­ri po pen­kis vai­kus. Ke­tu­ris vai­kus nu­ro­dė tu­rį Dar­bo par­ti­jos at­sto­vai Vik­to­ras Us­pas­ki­chas, Ar­tū­ras Pau­laus­kas ir Jo­nas Pins­kus. Yra to­kių, ku­rie ne­nu­ro­dė sa­vo šei­mos su­dė­ties, bet tarp jų tur­būt nė­ra tur­tin­ges­nių už šiuos Sei­mo na­rius.

Nau­jo­jo Sei­mo po­sė­dį tu­rė­tų pra­dė­ti vy­riau­sia 76-erių TS-LKD atstovė

Nau­jo­jo Sei­mo pir­mą­jį po­sė­dį, kaip ir prieš ket­ve­rius me­tus, tu­rė­tų pra­dė­ti ves­ti kon­ser­va­to­rė Vi­da Ma­ri­ja Čig­rie­jie­nė. Kon­sti­tu­ci­ja nu­sta­to, kad pir­mą­jį nau­jo­sios ka­den­ci­jos Sei­mo po­sė­dį iki bus iš­rink­tas par­la­men­to pir­mi­nin­kas ve­da vy­riau­sias am­žiu­mi Sei­mo na­rys. Lap­kri­čio vi­du­ry­je į po­sė­džius su­si­rin­ku­sia­me nau­ja­ja­me Sei­me tai tu­rė­tų bū­ti Pa­ne­mu­nės vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš­rink­ta Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vė V. M. Čig­rie­jie­nė, ku­riai spa­lio pra­džio­je su­ka­ko 76 me­tai.

Jai jau te­ko 2008 me­tų lap­kri­čio 17-ąją apie 12 va­lan­dų ves­ti pir­mą­jį tuo­met iš­rink­to Sei­mo po­sė­dį iki par­la­men­to va­do­vu iš an­tro kar­to bu­vo iš­rink­tas Arū­nas Va­lins­kas. Par­la­men­ta­rė pui­kiai su­si­tvar­kė su šia ne­leng­va mi­si­ja. V. M. Čig­rie­jie­nė Sei­mo na­re bu­vo dvi pas­ku­ti­ni­ą­sias ka­den­ci­jas nuo 2004 me­tų. Be­je, jei V. M. Čig­rie­jie­nė ne­bū­tų bu­vu­si iš­rink­ta Sei­mo na­re, ta­da vy­riau­siu Sei­mo na­riu bū­tų Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vas Ju­ze­fas Kvet­kov­skis. Jam – 73 me­tai. Tre­čias pa­gal am­žių yra TS-LKD at­sto­vas 72 me­tų Ari­man­tas Dum­čius, ket­vir­tas – 71 me­tų so­cial­de­mok­ra­tas Bro­nius Pau­ža.

Jau­niau­sie­ji

Jau­niau­sias ką tik iš­rink­ta­me Sei­me – pa­gal Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą pa­te­kęs Vik­to­ras Fio­do­ro­vas, ku­riam sau­sio 29-ąją su­ka­ko 25-eri. Ant­ras yra Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vas 29 me­tų Arū­nas Du­dė­nas, tre­čia – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vė 30 me­tų Ag­nė Bi­lo­tai­tė, ket­vir­tas – ke­tu­rio­mis die­no­mis už ją vy­res­nis Dar­bo par­ti­jos at­sto­vas Vy­tau­tas Gap­šys. Pa­gal Kon­sti­tu­ci­ją, į Sei­mą ne­ga­li bū­ti ren­ka­mi jau­nes­ni nei 25 me­tų am­žiaus Lie­tu­vos pi­lie­čiai.

Nau­jo­jo Sei­mo na­riai

Į nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mą iš vi­so iš­rink­ta 140 na­rių. 70 iš­rink­ta vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, li­ku­sios 70 vie­tų Sei­me pa­skirs­ty­tos pa­gal par­ti­jų kan­di­da­tų są­ra­šus. Dar vie­nas Sei­mo na­rys bus iš­rink­tas Zarasų–Visagino apy­gar­do­je vė­liau vyk­sian­čiuo­se rin­ki­muo­se.

Pa­tei­kia­me vi­są iš­rink­tų­jų Sei­mo na­rių są­ra­šą (par­ti­jos – pa­gal tu­ri­mų man­da­tų skai­čių, pa­var­dės – pa­gal abė­cė­lę; skliaus­te­liuo­se – vien­man­da­tės apy­gar­dos, ku­rio­se lai­mė­jo šie kan­di­da­tai):

Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja – 38 man­da­tai: Vy­te­nis Po­vi­las An­driu­kai­tis (Žir­mū­nų ap.); Zig­man­tas Bal­čy­tis; Min­dau­gas Bas­tys (Ša­kių ap.); Juo­zas Ber­na­to­nis; Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė; Bro­nius Bra­daus­kas (Kaišiadorių–Elektrėnų ap.); Al­gir­das But­ke­vi­čius (Vil­ka­viš­kio ap., iš­rink­tas pir­ma­me ra­te); Arū­nas Du­dė­nas; Ed­mun­das Jo­ny­la (Ra­sei­nių ap.); Be­ne­dik­tas Juod­ka; Ge­di­mi­nas Kir­ki­las; Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė (Lazdijų–Druskininkų ap.); Al­bi­nas Mit­ru­le­vi­čius (Ma­ri­jam­po­lės ap.); Ar­vy­das Moc­kus (Sau­lės ap.); Al­ma Mon­kaus­kai­tė (Kel­mės ap.); An­ta­nas Ne­stec­kis; Juo­zas Ole­kas (Su­val­ki­jos ap.); Ma­ri­ja Auš­ri­nė Pa­vi­lio­nie­nė; Bro­nius Pau­ža (Jur­bar­ko ap.); Mil­da Pet­raus­kie­nė (Ute­nos ap.); Da­rius Pet­ro­šius (Tau­ra­gės ap.); Do­mas Pet­ru­lis (Aukš­tai­ti­jos ap.); Ra­min­ta Po­po­vie­nė (Kauno–Kėdainių ap.); Ju­ras Po­že­la; Gied­rė Pur­va­nec­kie­nė; Ju­lius Sa­ba­taus­kas (Aly­taus ap.); Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas (Rad­vi­liš­kio ap.); Vy­tau­tas Sau­lis (Ro­kiš­kio ap.); Va­le­ri­jus Si­mu­li­kas (Dai­nų ap.); Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius (Jo­na­vos ap.); Al­gir­das Sy­sas; Ar­tū­ras Skar­džius (Šilutės–Pagėgių ap.); Edu­ar­das Šab­lins­kas; Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė; Ire­na Šiau­lie­nė; Bi­ru­tė Vė­sai­tė; Alek­san­dras Zel­ti­nis (Biržų–Kupiškio ap.); Ed­var­das Ža­ka­ris (Auš­ros ap.).

Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai – 33 man­da­tai: Man­tas Ado­mė­nas;Vi­li­ja Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė; Ar­vy­das Anu­šaus­kas (Se­na­mies­čio ap.); Aud­ro­nius Ažu­ba­lis (Šeš­ki­nės ap.); Ag­nė Bi­lo­tai­tė; Vi­da Ma­ri­ja Čig­rie­jie­nė (Pa­ne­mu­nės ap.); Ri­man­tas Jo­nas Da­gys (Ši­lai­nių ap.); Ire­na De­gu­tie­nė (Nau­ja­mies­čio ap.); Ari­man­tas Dum­čius (Kal­nie­čių ap.); Do­na­tas Jan­kaus­kas (Kau­no kai­miš­ko­ji ap.); Ser­ge­jus Jo­vai­ša; Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė (Ža­lia­kal­nio ap.); Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis; Liu­tau­ras Kaz­la­vic­kas; Dai­nius Krei­vys (Fa­bi­jo­niš­kių ap.); An­drius Ku­bi­lius (Ant­akal­nio ap.); Ry­tas Kup­čins­kas (Aleksoto–Vilijampolės ap.); Ka­zi­mie­ras Kuz­mins­kas (Dai­na­vos ap.); Vin­cė Vai­de­vu­tė Mar­ge­vi­čie­nė (Cen­tro ap.); Kęs­tu­tis Ma­siu­lis; An­ta­nas Ma­tu­las (Pasvalio–Panevėžio ap.); Nag­lis Pu­tei­kis (Da­nės ap., bu­vo iš­si­kė­lęs pats); Jur­gis Raz­ma (Plungės–Rietavo ap.); Pau­lius Sau­dar­gas (Jus­ti­niš­kių ap.); Ka­zys Star­ke­vi­čius (Pra­mo­nės ap.); Al­gis Strel­čiū­nas (Laz­dy­nų ap.); Va­len­ti­nas Stun­dys; Sta­sys Šed­ba­ras; Egi­di­jus Va­rei­kis; Ar­vy­das Vi­džiū­nas; Ema­nu­e­lis Zin­ge­ris; Pra­nas Žei­mys (Pa­jū­rio ap.); Ro­kas Ži­lins­kas.

Dar­bo par­ti­ja – 29 man­da­tai: Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė (Kė­dai­nių ap., iš­rink­ta pir­ma­me ra­te); Ša­rū­nas Bi­ru­tis (Ignalinos–Švenčionių ap.); Sau­lius Bu­ce­vi­čius (Akmenės–Joniškio ap.); Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas (Tel­šių ap.); Pet­ras Čim­ba­ras (Molėtų–Švenčionių ap.); Kęs­tu­tis Dauk­šys; Ser­ge­jus Dmit­ri­je­vas; Vy­tau­tas Gap­šys; Jo­lan­ta Gau­du­tie­nė; Vy­das Ged­vi­las; Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė; Vik­to­ras Fio­do­ro­vas; Jo­nas Kon­dro­tas; Rai­mun­das Mar­kaus­kas (Dzū­ki­jos ap.); Dan­gu­tė Mi­ku­tie­nė (Trakų–Elektrėnų ap.); Pet­ras Nar­ke­vi­čius (Ne­vė­žio ap.); Rai­mun­das Pa­liu­kas (Bal­ti­jos ap.); Ar­tū­ras Pau­laus­kas; Jo­nas Pins­kus; Ži­vi­lė Pins­ku­vie­nė; Aud­ro­nė Pit­rė­nie­nė (Skuodo–Mažeikių ap.); Ri­čar­das Sar­gū­nas (Anykščių–Kupiškio ap.); Val­das Skar­ba­lius; Vi­ta­li­ja Von­žu­tai­tė; Da­rius Ulic­kas; Ser­ge­jus Ur­su­las (Nau­jo­sios Vil­nios ap.); Vik­to­ras Us­pas­ki­chas; Me­čis­lo­vas Zas­čiu­rins­kas; Zi­ta Žvi­kie­nė.

Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­ja – 11 man­da­tų: Re­mi­gi­jus Ačas; Kęs­tu­tis Bart­ke­vi­čius (Ma­žei­kių ap.); Pet­ras Gra­žu­lis (Gargž­dų ap.); Vy­tau­tas Kam­ble­vi­čius; Kęs­tas Koms­kis; An­drius Ma­zu­ro­nis; Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis; Jo­li­ta Vaic­kie­nė (Kre­tin­gos ap.); Ona Va­liu­ke­vi­čiū­tė; Ju­lius Ve­sel­ka (Uk­mer­gės ap.); Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis (Šilalės–Šilutės ap.).

Li­be­ra­lų są­jū­dis – 10 man­da­tų: Pet­ras Aušt­re­vi­čius; Vi­ta­li­jus Gai­lius (Pakruojo–Joniškio ap.); Kęs­tu­tis Gla­vec­kas; Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las; Al­gis Ka­šė­ta (Varėnos–Eišiškių ap.); Da­lia Kuo­dy­tė; Eli­gi­jus Ma­siu­lis (Ma­rių ap.); Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius; Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius; Da­lia Tei­šers­ky­tė.

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – 8 man­da­tai: Van­da Krav­čio­nok; Ju­ze­fas Kvet­kov­skis; Mi­cha­las Mac­ke­vi­čius; Ja­ros­la­vas Nar­ke­vi­čius (Vilniaus–Trakų ap., be­je, jo nė­ra par­ti­jos są­ra­še dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je); Zdis­la­vas Pa­le­vi­čius; Le­o­nar­das Tal­mon­tas (Vilniaus–Šalčininkų ap., iš­rink­tas pir­ma­me ra­te, bet jo nė­ra par­ti­jos są­ra­še dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je); Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė (Širvintų–Vilniaus ap., bet jos nė­ra par­ti­jos są­ra­še dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je); Val­de­ma­ras To­ma­šev­skis.

„Drą­sos ke­lio“ par­ti­ja – 7 man­da­tai: Po­vi­las Gy­lys; Vy­tau­tas An­ta­nas Ma­tu­le­vi­čius; Al­gir­das Vac­lo­vas Pa­tac­kas; Au­re­li­ja Stan­ci­kie­nė; Jo­nas Var­ka­la; Val­das Va­si­liaus­kas; Ne­rin­ga Venc­kie­nė.

Iš­si­kė­lę sa­ve – 3 man­da­tai: Li­nas Bal­sys (Ka­ro­li­niš­kių ap.); An­drius Pa­lio­nis (Prienų–Birštono ap.); Po­vi­las Urb­šys (Va­ka­ri­nė ap.).

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga – 1 man­da­tas – Ri­ma Baš­kie­nė (Šiau­lių kai­miš­ko­ji ap.).

Laikraštis “XXI amžius”

2012.11.06

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *