Ingrida Ši­mo­ny­tė – apie sko­li­ni­mą­si ir MMA


Sei­me pri­sta­ty­da­ma 2013-ųjų me­tų biu­dže­to pro­jek­tą, fi­nan­sų mi­nist­rė In­gri­da Ši­mo­ny­tė at­sklei­dė kai ku­rias vals­ty­bės fi­nan­sų de­ta­les.

Ji sa­kė, kad eko­no­mi­nes pro­ble­mas spręs­ti dau­giau in­ves­tuo­da­mos ga­li vals­ty­bės, ku­rios sko­li­na­si už la­bai ma­žas pa­lū­ka­nas. Lie­tu­va to­kios ga­li­my­bės ne­tu­ri ir to­dėl jos in­ves­ta­vi­mo ga­li­my­bės yra tik to­kios, ko­kias lei­džia iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) gau­na­ma pa­ra­ma. Jei­gu Lie­tu­va pra­dės sko­lin­tis dau­giau ne­gu da­bar, grei­tai ne­tu­rės ga­li­my­bės sko­lin­tis net­gi už tas pa­lū­ka­nų nor­mas, ku­rias „mums pa­vy­ko pa­siek­ti per ket­ve­rius me­tus kru­vi­no dar­bo, ma­ži­nant tas pa­lū­ka­nas, ku­rios bu­vo 2009 me­tais“.

Ta­čiau mi­nist­rė pa­mir­šo pa­sa­ky­ti, kad dar ma­žes­nės pa­lū­ka­nos, tik 3 pro­cen­tai, bū­tų bu­vę, jei ji ir prem­je­ras bū­tų su­ti­kę sko­lin­tis iš ES siū­lo­mo Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do. Mi­nist­rė pa­mi­nė­jo, kad iš ES gau­na­ma pa­ra­ma ki­tų me­tų biu­dže­te yra 7,5 mlrd. li­tų – „tai tik­rai nė­ra ma­ža su­ma, ji su­da­ro 7 proc. ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to“. Iš vi­so Lie­tu­va, per ket­ve­rius me­tus pa­si­sko­lin­da­ma per 21 mlrd. li­tų, da­bar jau tu­ri be­veik 50 mlrd. li­tų sko­los.

At­sa­ky­da­ma į Sei­mo na­rės B. Vė­sai­tės prie­kaiš­tą, kad ne­si­sten­gia­ma in­ves­tuo­ti į ge­ne­ruo­jan­čią eko­no­mi­ką, mi­nist­rė sa­kė: „Ma­ny­ti, kad to­kios in­ves­ti­ci­jos ne­tu­ri po­vei­kio ūkio plėt­rai, tie­siog bū­tų nai­vu, ir tai yra pi­ni­gai, ku­rie nė­ra sko­lin­ti, ku­rių ne­rei­kės grą­žin­ti ir už ku­riuos ne­rei­kės mo­kė­ti pa­lū­ka­nų. Tai nie­ko ki­to Lie­tu­va ne­la­bai ga­lės su­gal­vo­ti ar­ti­miau­siu me­tu. Vo­kie­ti­jai ar Ja­po­ni­jai ga­li bū­ti tai­ko­mi ki­ti re­cep­tai, bet Lie­tu­va ne­si­sko­li­na vi­daus rin­ko­je tiek, kad ga­lė­tų pa­kel­ti kaž­ko­kius pla­taus mas­to pro­jek­tus“.

I.Ši­mo­ny­tė sa­vo kal­bo­je Sei­mui taip pat pa­brė­žė, kad dėl 85 proc. nu­ma­to­mos ES pa­ra­mos ki­tiems me­tams jau yra su­da­ry­tos su­tar­tys, o dau­giau ne­gu pu­sė – jau iš­mo­kė­ta pro­jek­tų vyk­dy­to­jams. I. Ši­mo­ny­tė sa­kė skep­tiš­kai žiū­rin­ti ir į nau­ją val­dy­sian­čią ko­a­li­ci­ją for­muo­ti pla­nuo­jan­čių par­ti­jų ke­ti­ni­mus di­din­ti mi­ni­ma­lų mė­ne­si­nį at­ly­gi­ni­mą (MMA).

Anot jos, tai reikš­tų do­ta­ci­jų sa­vi­val­dai au­gi­mą, o fis­ka­li­nės draus­mės įsta­ty­mas to­kį au­gi­mą ri­bo­ja. „Svars­tant apie di­des­nius mi­ni­ma­lios al­gos di­di­ni­mus, įskai­tant ir eg­zo­tiš­kus dy­džius, apie ku­riuos kal­bė­ta per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją, ži­no­ma, čia jau nau­jo­sios Vy­riau­sy­bės rei­ka­las, bet no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į ke­lis da­ly­kus.

MMA di­di­ni­mas rei­ka­lau­ja ga­na ne­ma­žo vie­šų­jų iš­lai­dų di­di­ni­mo, dėl to, kad kil­tų at­ly­gi­ni­mai tiems as­me­nims, ku­rie vie­ša­ja­me sek­to­riu­je dir­ba už mi­ni­ma­lią al­gą. Ne­ma­žai to­kių as­me­nų dir­ba sa­vi­val­do­je, tai reikš­tų, kad sa­vi­val­doms rei­kė­tų di­din­ti do­ta­ci­jas. Tuo tar­pu iš­lai­dų au­gi­mą griež­tai ri­bo­ja Fis­ka­li­nės draus­mės įsta­ty­mas, ir to­kio spren­di­mo įgy­ven­di­ni­mas bū­tų ga­na su­dė­tin­gas“, – sa­kė I. Ši­mo­ny­tė.

Be to, pa­mi­nė­jo ministrė, MMA di­di­ni­mas ne­bū­tų są­ži­nin­gas ma­žas, bet ne mi­ni­ma­lias pa­ja­mas vals­ty­bės sek­to­riu­je gau­nan­čių žmo­nių, ku­rie dir­ba kva­li­fi­kuo­tą dar­bą, at­žvil­giu. Anot mi­nist­rės, tuo­met jų ir ne­kva­li­fi­kuo­tą dar­bą dir­ban­čių as­me­nų, gau­nan­čių MMA, at­ly­gi­ni­mai be­veik su­si­ly­gin­tų.

O di­din­ti al­gas vi­sa­me vie­ša­ja­me sek­to­riu­je, pa­sak mi­nist­rės, ga­li­my­bių nė­ra. Gai­la, kad J. Šimonytė to ne­pa­sa­kė ir apie smul­kaus bei vi­du­ti­nio ver­slo įmo­nes, su­gniuž­dy­tas val­dan­čios ko­a­li­ci­jos „nak­ti­nių re­for­mų“ dė­ka.

„Ga­li­ma vis­ką svars­ty­ti – MMA di­di­ni­mą, kaž­kie­no fi­nan­sa­vi­mo di­di­ni­mą, – bet vie­nin­te­lis klau­si­mas, ku­rį svars­tant pa­pras­tai dings­ta en­tu­ziaz­mas, – ko­kios sri­tys ir ko­kios biu­dže­to da­lys tu­rė­tų pa­si­spaus­ti, kad ben­dras iš­lai­dų ly­gis ki­tais me­tais ne­bū­tų di­des­nis, ne­gu nu­ma­to Fis­ka­li­nės draus­mės įsta­ty­mas“, – sa­kė I. Ši­mo­ny­tė, pri­si­min­da­ma fi­nan­si­nius įsta­ty­mus, ku­rių bū­tent ne­si­lai­kė Per­mai­nų ko­a­li­ci­ja „nak­ti­nės mo­kes­čių re­for­mos“ me­tu.

Nu­ei­nan­čios Vy­riau­sy­bės fi­nan­sų mi­nist­rė taip pat sa­kė, jog 2014 me­tais yra re­a­lu kom­pen­suo­ti dėl fi­nan­sų kri­zės prieš ke­le­rius me­tus ap­kar­py­tas pen­si­jas. Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to na­rys so­cial­de­mok­ra­tas Al­gir­das Sy­sas, prie­kaiš­ta­vęs mi­nist­rei, kad iki šiol ne­nu­ma­ty­ta su­ma­žin­tų pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo tvar­ka, skai­čiuo­ja, kad tam rei­kė­tų 2,4 mi­li­jar­do li­tų.

Prem­je­ras A. Ku­bi­lius ge­gu­žę ža­dė­jo dar šios ka­den­ci­jos Sei­mui pa­teik­ti įsta­ty­mo, ku­ris leis pen­si­nin­kams iš­mo­kė­ti dve­jus me­tus su­ma­žin­tų pen­si­jų da­lį, pro­jek­tą, ta­čiau iki šiol jo nė­ra. Dėl eko­no­mi­nio sun­kme­čio de­šim­ta­da­liu su­ma­žin­tų pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo tvar­ka tu­rė­jo bū­ti pa­reng­ta iki 2010-ųjų lie­pos, ta­čiau vė­liau šis ter­mi­nas bu­vo ati­dė­tas me­tams, o Vy­riau­sy­bė ap­kar­py­tų pen­si­jų grą­ži­ni­mo tvar­ką tu­rė­jo pa­reng­ti iki šių me­tų lie­pos 1 die­nos.

Grei­čiau­siai kom­pen­suo­ti la­biau­siai nukentėjusių dir­ban­čių pen­si­nin­kų pen­si­jas prem­je­ras ža­dė­jo kuo grei­čiau, ta­čiau joms ir­gi jo­kio pla­no ne­pa­ren­gė. 2010–2011 me­tais su­ma­žin­tos pen­si­jos nuo šių me­tų pra­džios bu­vo grą­žin­tos į 2009 me­tų ly­gį, ta­čiau ne­bu­vo at­sta­ty­tos su­ma­žin­tos trem­ti­nių ir lais­vės ko­vų da­ly­vių pen­si­jos.

Nuotraukoje: finansų ministrė Ingrida Šimonytė.

Laikraštis “XXI amžius”

2012.11.06

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *