Smulkieji verslininkai prašo mažinti mokesčius


In­di­vi­du­a­lią veik­lą vyk­dan­tys smul­kie­ji ver­sli­nin­kai krei­pia­si į Vy­riau­sy­bę, kad jiems bū­tų per­žiū­rė­ti mo­kes­čių dy­džiai. Smul­kie­ji ver­sli­nin­kai ir pre­ky­bi­nin­kai skun­džia­si, kad di­di­nant mi­ni­ma­lią mė­ne­sio al­gą (MMA), taip pat di­dė­ja ir su jos dy­džiu su­sie­ti dir­ban­čių­jų su ver­slo liu­di­ji­mais mo­ka­mi svei­ka­tos drau­di­mo ir pa­ja­mų mo­kes­čiai.

Kaip ži­no­ma, pir­ma­sis nau­jo­sios Vy­riau­sy­bės spren­di­mas, įsi­ga­lio­jęs nuo šių me­tų pra­džios, – MMA pa­di­di­ni­mas iki 1000 li­tų. Taip kai­rio­ji val­dan­čio­ji dau­gu­ma sie­kia vyk­dy­ti sa­vo „prieš­rin­ki­mi­nius pa­ža­dus“ ma­žiau­siai už­dir­ban­tie­siems.

Be­je, jie dau­giau­siai dir­ba smul­kaus ver­slo įmo­nė­se. Šių įmo­nių sa­vi­nin­kai ir va­do­vai su­tin­ka, kad dir­ban­tie­ji tu­ri už­dirb­ti dau­giau, nes smul­ku­sis ver­slas la­biau­siai jau­čia dar­bo jė­gos emig­ra­ci­ją į Va­ka­rų ša­lis. Nors po kri­zės vi­daus var­to­ji­mas ėmė sta­bi­li­zuo­tis, ta­čiau į prieš­kri­zi­nį ly­gį dar ne­grį­žo, o toks val­dan­čių­jų „pa­ža­dų vyk­dy­mas“ tik dar la­biau kom­pli­kuo­ja ma­žų­jų įmo­nių fi­nan­si­nę pa­dė­tį.

Brangs­tan­ti ener­ge­ti­ka, pa­tal­pų nu­oma ir al­gų di­di­ni­mas, pa­ga­liau, įmo­nių ba­lan­sa­vi­mas ties iš­si­lai­ky­mo ri­ba ver­čia ver­sli­nin­kus per­žiū­rė­ti bu­hal­te­ri­nes ata­skai­tas. Kar­tu jie ne­at­me­ta to, jog vė­liau ga­li tek­ti ma­žin­ti dar­buo­to­jų skai­čių. Kai ku­rie ver­sli­nin­kai kal­ba apie įmo­nių ban­kro­tą.

Smul­kių­jų ver­sli­nin­kų ir pre­ky­bi­nin­kų aso­cia­ci­jos va­do­vė Zi­ta So­ro­kie­nė aiš­ki­na, kad už­si­i­mant in­di­vi­du­a­lia veik­la pa­gal ver­slo liu­di­ji­mus yra ri­bo­ja­ma apy­var­ti­nė ri­ba ir pa­di­dė­jęs mo­kes­tis tu­rė­tų bū­ti už­dir­ba­mas di­des­ne apy­var­ta, o ši­ta veik­la ne­ga­li di­des­nės apy­var­tos vyk­dy­ti.

„Mes siū­ly­si­me, kad pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo mo­kes­tis bū­tų fik­suo­tas, taip pat no­rė­tu­me, kad bū­tų pa­keis­tos gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio nuo­sta­tos. Mes no­ri­me, kad bū­tų pa­nai­kin­ta įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta apa­ti­nė ri­ba ir leis­ta sa­vi­val­dy­bėms, įver­ti­nus esa­mą eko­no­mi­nę si­tu­a­ci­ją, pa­čioms nu­sta­ty­ti mo­kes­čius veik­loms at­lik­ti“, – kal­bė­jo Z. So­ro­kie­nė.

Šiuo me­tu už­si­i­man­tie­siems in­di­vi­du­a­lia veik­la gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio dy­džius pa­čios ga­li nu­sta­ty­ti tik ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bės. Di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se yra nu­sta­ty­ta šio mo­kes­čio ma­žiau­sia leis­ti­na ri­ba. Z. So­ro­kie­nė sa­kė: „Pa­di­di­nus mi­ni­ma­lią al­gą, mo­kes­čių ten­ka su­mo­kė­ti ge­ro­kai virš pus­an­tro tūks­tan­čio, o įver­ti­nus dar ir ki­tus mo­kes­čius, tar­ki­me, „Sod­ros“ – be­veik du tūks­tan­čiai.

Tad per me­tus su­si­da­ro pa­kan­ka­mai di­de­lė pi­ni­gų su­ma, o juos rei­kia už­dirb­ti. Kaip ži­no­me, smul­kia­jam ver­slui bu­vo skir­ta ma­žai dė­me­sio, ir var­to­ji­mas yra men­kas“. Be to, ver­sli­nin­kai sie­kia, kad už­si­i­man­tys įvai­rio­mis veik­lo­mis, nemo­kė­tų ke­lių svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kų. Be­je, nuo to ne­pri­klau­so su­tei­kia­mų svei­ka­tos pa­slau­gų nei kie­kis, nei ko­ky­bė.

Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos pa­rei­gū­nai sa­ko, kad bū­na at­ve­jų, kai, pa­vyz­džiui, pen­si­nin­kas, už­si­i­man­tis in­di­vi­du­a­lia veik­la ir dar dir­ban­tis pa­gal dar­bo su­tar­tį, nu­sta­ty­tą pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo įmo­ką mo­ka tris kar­tus. Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos Tei­sės de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ali­na Gau­du­ty­tė pri­pa­žįs­ta: „Įsta­ty­me nė­ra iš­im­čių, kad jie bū­tų at­leis­ti nuo mo­kes­čių vien to­dėl, kad yra pen­si­nio am­žiaus ar­ba dėl to, kad tu­ri dar dar­bi­nių san­ty­kių.

Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­rius ad­mi­nist­ruo­ja ir vyk­do mo­kes­čius taip, kaip nu­sta­ty­ta įsta­ty­muo­se“. Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Bro­nius Bra­daus­kas sa­ko, jog tu­rė­tų bū­ti per­žiū­rė­ti įsta­ty­mai, kad dir­ban­čių­jų mo­ka­mi mo­kes­čiai bent jau ne­si­dub­liuo­tų. Jis tei­gė: „Esant to­kioms var­ga­noms pen­si­joms, tik­rai pen­si­nin­ką tu­rė­tu­me pa­lik­ti ra­my­bė­je. Jei­gu jis kaž­kur su­ran­da ko­kio dar­be­lio ar pa­pil­do tą sa­vo var­ga­ną pen­si­ją, tai tik­rai ne­tu­rė­tu­me jo dar ap­krau­ti mo­kes­čiais. Aš siū­ly­siu per­žiū­rė­ti vis­ką ir kur bus ne­lo­giš­ku­mų to­kių, dvi­gu­bo ap­mo­kes­ti­ni­mo ar pa­na­šiai, tai steng­si­mės to iš­veng­ti. Vi­są mo­kes­čių po­li­ti­ką mes tu­ri­me per­žiū­rė­ti per pus­me­tį“.

Ste­bi­na ūkio mi­nist­rės Bi­ru­tės Vė­sai­tės aiš­ki­ni­mai dėl MMA kė­li­mo. LRT te­le­vi­zi­jai duo­ta­me in­ter­viu ji sa­kė, kad MMA di­di­ni­mo su­kel­tas pro­ble­mas „iš­spręs in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mas, eks­por­to di­di­ni­mas, ver­slo ap­lin­kos ge­ri­ni­mas“ (LRT te­le­vi­zi­ja. „Pi­ni­gų kar­ta“, 2013 01 08). Da­ro­si ne­aiš­ku, ar mi­nist­rė su­pran­ta, apie ko­kius da­ly­kus kal­ba? Kaip aiš­ki­no lai­dos ve­dė­jas, ne­la­bai tu­ri­me ką pasiū­ly­ti eks­por­tui. B. Vė­sai­tė į klau­si­mą at­sa­kė trum­pai: „Re­cep­to ne­pa­teik­siu. Tu­ri­me orien­tuo­tis į teks­ti­lę, o vie­toj ža­lia­vos (me­die­nos) rei­kia kreip­ti dė­me­sį į pro­duk­tus, pa­vyz­džiui, bal­dus“.

Laikraštis „XXI amžius”

2013.01.18

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *