Šiauliai baiminasi prarasti didmiesčio statusą, Kauną emigracija stipriai sumažino


Su­ma­žė­jus gy­ven­to­jų, did­mies­čio sta­tu­so ne­te­ko Pa­ne­vė­žys. Prie šios ri­bos ar­tė­ja ir Šiau­liai.

Pa­si­kei­tus sta­tu­sui bu­vę did­mies­čiai ga­li ne­tek­ti ne tik var­do – ga­li su­ma­žė­ti jiems ski­ria­ma pa­ra­ma, mies­tui tvar­ky­ti ski­ria­mos lė­šos.

Su­ma­žė­ję mies­tai tam­pa ne­pa­trauk­lūs in­ves­tuo­to­jams. Per pas­ta­ruo­sius tre­jus me­tus iš Šiau­lių iš­vy­ko per 18 tūkst. gy­ven­to­jų. Ir nors iki lem­tin­gos 100 tūkst. ri­bos dar yra be­maž 8000 gy­ven­to­jų, at­si­žvel­giant į pas­ta­rų­jų me­tų ten­den­ci­jas, Šiau­liai ga­li ne­tek­ti did­mies­čio sta­tu­so po po­ros me­tų.

Ta­da ga­li ma­žė­ti ir Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma. Tai pir­miau­siai pa­jus­tų oro uos­tas, pla­nuo­jan­tis iš ka­riš­kių at­gau­to­se te­ri­to­ri­jo­se už eu­ro­pi­nes lė­šas kur­ti sa­vo in­fra­struk­tū­rą. Per pas­ta­ruo­sius du de­šimt­me­čius Šiau­lių pra­mo­nės mil­ži­nai – „Tau­ras“, „Vai­ras“, „Verps­tas“ – ge­ro­kai su­ma­žė­jo. „Nu­klo­nas“, pie­no ir mė­sos kom­bi­na­tai, odos per­dir­bi­mo įmo­nės „El­nias“ ir „Stumb­ras“ ban­kru­ta­vo.

Jau da­bar mies­te trūks­ta aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos dar­bi­nin­kų, ku­rie iš­vy­ko ieš­ko­ti ge­res­nio gy­ve­ni­mo sve­tur. Mies­to sta­tu­są le­mia sta­tis­ti­kos duo­me­nys, ta­čiau jie ne vi­sa­da su­tam­pa su ta­me mies­te de­kla­ra­vu­sių­jų gy­ve­na­mą­ją vie­tą žmo­nių skai­čiu­mi. Šiau­lių me­ras Jus­ti­nas Sar­taus­kas di­de­les vil­tis sie­ja su ku­ria­mu Pra­mo­nės par­ku, Lo­gis­ti­kos cen­tru ir ki­tais pro­jek­tais. „Su­ma­žė­jus dar­bo vie­tų skai­čiui Šiau­liuo­se, pro­ble­ma pa­si­jus­tų vi­sa­me Šiau­rės re­gio­ne, nes ma­ži mies­te­liai, iš­si­dės­tę apie 50 km nuo Šiau­lių, taip pat ma­žė­tų, mat šei­mos ne­ras­tų at­spir­ties, kur dirb­ti“, – ne­ri­mau­ja dėl Šiau­lių pa­dė­ties Šiau­lių me­ras.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to skel­bia­ma in­for­ma­ci­ja stul­bi­na ir ki­to mies­to gy­ven­to­jus – per 20 me­tų Kau­ne gy­ven­to­jų su­ma­žė­jo dau­giau nei 100 tūks­tan­čių. Di­džiau­sią įta­ką tam tu­rė­jo emig­ra­ci­ja. Kaip ži­no­ma, Ne­pri­klau­so­my­bės prieš­auš­ry­je Kau­ne bu­vo be­veik 420 tūkst. žmo­nių. Bė­gant me­tams šis skai­čius vis ma­žė­jo ir da­bar te­sie­kia 311 tūks­tan­čių. Įver­ti­nus au­gi­mo ten­den­ci­jas, jog gy­ven­to­jų skai­čius per ne­pri­klau­so­my­bės me­tus tu­rė­jo di­dė­ti ir to­liau, gal iki 450–470 tūkst., su­ma­žė­ji­mas dėl emig­ra­ci­jos bū­tų dar di­des­nis. Taip pat svar­bus fak­tas, kad ne vi­si žmo­nės de­kla­ra­vo sa­vo iš­vy­ki­mą.

Kau­nas iš­si­ski­ria ne tik sa­vo tau­tiš­ku­mu – šia­me mies­te gy­ve­na la­bai ma­žai ki­ta­tau­čių, – bet ir di­des­niu mo­te­rų skai­čiu­mi. Tūks­tan­čiui kau­nie­čių vy­rų ten­ka 1191 mo­te­ris. Kau­no ap­skri­ty­je ma­žė­ja ir san­tuo­kų skai­čius, ta­čiau dau­gė­ja iš­tuo­kų. Kas­met Kau­no mies­te gims­ta ma­žiau žmo­nių, o mirš­ta ke­liais šim­tais dau­giau.

Per pas­ta­ruo­sius me­tus šiek tiek pail­gė­jo vi­du­ti­nė ti­kė­ti­na kau­nie­čių gy­ve­ni­mo truk­mė. Vy­rai ga­li su­lauk­ti vi­du­ti­niš­kai 69-erių, mo­te­rys Kau­ne gy­ve­na de­šim­ti­mi me­tų il­giau. Anks­tes­nių me­tų gy­ven­to­jų ju­dė­ji­mas iš Kau­no į už­sie­nį su­kė­lė il­ga­lai­kių pa­da­ri­nių. 2010 me­tais iš Kau­no iš­va­žia­vo dau­giau kaip 11 tūkst. žmo­nių, 2011-ai­siais – 6,6 tūks­tan­čio. Kiek žmo­nių per­nai pa­si­rin­ko emig­ran­to duo­ną, duo­me­nų kol kas nė­ra.

Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotraukoje: centrinė Šiaulių gatvė.

Laikraštis “XXI amžius”

2013.01.18

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *