Italijos kompensacija dėl prarastos ambasados – keistoka


Va­sa­rio ant­ro­je pu­sė­je Ita­li­ja su­ra­do iš­ei­tį, kaip Lie­tu­vai „grą­žin­ti“ so­vie­tų val­džios pa­grob­tą ir Ru­si­jos vėl ne­ati­duo­tą Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Ro­mo­je pa­sta­tą. Ita­li­jos ir Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­rai va­sa­rio 21-ąją pa­si­ra­šė do­ku­men­tą, ku­riuo „Vil­la Li­tu­a­nia“ res­ti­tu­ci­jos pro­ble­ma nu­sto­jo eg­zis­tuo­ti.

Nors, tie­są sa­kant, eg­zis­tuo­ti nu­sto­jo tik la­bai są­ly­gi­nai, nes vie­toj už­grob­tos am­ba­sa­dos Lie­tu­va ga­vo tik vie­no pa­sta­to, va­di­na­mo rū­mais, aukš­tą. Lie­tu­va at­si­sa­kė pre­ten­zi­jų į tu­rė­tą 8731 kvad­ra­ti­nio met­ro plo­tą No­men­ta­nos gat­vė­je, kar­tu su­tik­da­ma su sim­bo­li­ne nuo­mos su­tar­ti­mi 99 me­tams Vit­to­rios Co­lon­nos gat­vė­je esan­čiuo­se „Blu­mens­tihl“ rū­muo­se (Pa­laz­zo Blu­mens­tihl).

Su­si­tar­ta, kad Vil­nius ne­at­gaus bu­vu­sios am­ba­sa­dos ir ne­rei­ka­laus grą­žin­ti pi­ni­gų, įmo­kė­tų iki oku­pa­ci­jos už iš­si­mo­kė­ti­nai įsi­gy­tą ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, o Ro­ma su­teiks mū­sų ša­lies di­plo­ma­ti­nei mi­si­jai pres­ti­ži­nes pa­tal­pas, ku­rios Vil­niui nie­ko ne­kai­nuos. Sun­kiau­sia yra tai, kad šios pa­tal­pos Lie­tu­vos nuo­sa­vy­be ne­taps.

Nuo to lai­ko, kai am­ba­sa­do­rius Sta­sys Lo­zo­rai­tis vy­res­ny­sis bu­vo pri­vers­tas Ita­li­jos Vy­riau­sy­bės rei­ka­la­vi­mu pa­lik­ti pra­ban­gius „Vil­la Li­tu­a­nia“ rū­mus Ro­mo­je, pra­ėjo 72 me­tai. Lie­tu­vos di­plo­ma­tai pa­sta­te, ku­ris vė­liau iš­gar­sės „Vil­la Li­tu­a­nia“ var­du, įsi­kū­rė 1932 me­tais. Ne­pa­pras­ta­sis ir įga­lio­ta­sis mi­nist­ras Ita­li­jo­je Vol­de­ma­ras Vy­tau­tas Čar­nec­kis su šei­ma į Ro­mą at­vy­kęs dirb­ti 1925 me­tais, vė­liau iš­si­nuo­mo­jo rū­mus No­men­ta­nos gat­vė­je, o ne­tru­kus, su­lau­kęs pa­siū­ly­mo nu­si­pirk­ti Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bei na­mą su be­veik hek­ta­ru že­mės, nu­ta­rė jį įsi­gy­ti iš­si­mo­kė­ti­nai, o vi­są su­mą su­mo­kė­ti per de­šimt me­tų.

1939 me­tais pa­sta­te ap­si­gy­ve­no nau­ja­sis mi­nist­ras – Sta­sys Lo­zo­rai­tis (vy­res­ny­sis), o V. Čar­nec­kis su žmo­na ir pen­kiais vai­kais grį­žo į Lie­tu­vą (ne­tru­kus, 1941 me­tais, V. Čarneckis bu­vo so­vie­tų su­šau­dy­tas). Lie­tu­vos am­ba­sa­da pra­ra­do pa­sta­tą 1940 me­tais, kai Ru­si­ja pe­rė­mė anek­suo­tos Lie­tu­vos tur­tą už­sie­ny­je. Ita­li­ja, pe­rė­mu­si „Vil­la Li­tu­a­nia”, ati­da­vė ją Ru­si­jai. B. Mu­so­li­nio vy­riau­sy­bė bai­gė at­si­skai­ty­ti ir su bu­vu­sia pa­sta­to sa­vi­nin­ke, ku­riai Lie­tu­va spė­jo su­mo­kė­ti tik pu­sę su­tar­tos su­mos.

Ita­li­ja anks­čiau ne kar­tą siū­lė at­ly­gin­ti „Vil­la Li­tu­a­nia“ pra­ra­di­mą. Lie­tu­va at­si­sa­ky­da­vo su­tik­ti su Ro­mos pa­siū­ly­mais, nes di­plo­ma­ti­nei veik­lai siū­lo­mi pa­sta­tai bū­da­vo pa­pras­čiau­siai ne­tin­ka­mi įsi­kur­ti am­ba­sa­dai. Il­gą lai­ką Lie­tu­vos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) lai­kė­si nuo­sta­tos, kad Ita­li­ja pri­va­lo at­kur­ti tei­sę į pra­ras­tą nuo­sa­vy­bę, ta­čiau vė­liau bu­vo gal­vo­ja­ma, kad ge­riau­sia iš­ei­tis bū­tų pi­ni­gi­nė kom­pen­sa­ci­ja, ku­rią bu­vo ke­tin­ta pa­nau­do­ti nau­jos am­ba­sa­dos pa­tal­poms įsi­gy­ti Ro­mo­je.

Iki oku­pa­ci­jos Lie­tu­va už rū­mus ir prie jų esan­tį par­ką pres­ti­ži­nė­je Ro­mos vie­to­je Ita­li­jos ban­kui spė­jo su­mo­kė­ti maž­daug 45 pro­cen­tus jo ver­tės. Už­gro­bu­si pa­sta­tą Ru­si­ja, da­bar įkur­di­nu­si „Vil­la Li­tu­a­nia“ rū­muo­se sa­vo ge­ne­ra­li­nį kon­su­la­tą, pa­li­ku­si už­ra­šą „Vil­la“, ki­to­je var­tų pu­sė­je bu­vu­sį žo­dį „Li­tu­a­nia“ nu­try­nė.

Tri­spal­vė Lie­tu­vos vė­lia­va šia­me pa­sta­te tu­rė­tų su­ple­vė­suo­ti po ke­lių mė­ne­sių. Pa­sta­te yra įsi­kū­ru­si Jung­ti­nių Tau­tų Že­mės ūkio ir mais­to or­ga­ni­za­ci­jos Vi­dur­že­mio jū­ros žu­vi­nin­kys­tės tar­ny­ba.

Kaip tik JT že­mės ūkio ir mais­to or­ga­ni­za­ci­jo­je (FAO) il­gą lai­ką oku­pa­ci­jos me­tais at­sto­vu dir­bo am­ba­sa­do­rius Al­gir­das Že­mai­tis, ne­pa­grįs­tai at­stum­tas ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos URM. Ambasadorius A. Žemaitis mirė 2011 m. gruodžio 9 d., šį mėnesį jam būtų suėję 80 metų.

Džojos Gundos Barysaitės (president.lt) nuotraukoje: Lietuvos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ap­žiū­rė­jo Lie­tu­vai per­duo­tas pa­tal­pas „Blu­mens­tihl“ rū­muo­se.

Laikraštis "XXI amžius"

2013.03.27

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *