„Juodojo antradienio” tęsinys


Da­bar­ti­nė Uk­rai­nos opo­zi­ci­ja, ku­rio­je vis di­des­nis vaid­muo ati­ten­ka eks­prem­je­rės  Ju­li­jos Ty­mo­šen­ko po­li­ti­niam blo­kui, iš pat pra­džių pa­reiš­kė ne­su­tin­kan­ti su dvie­jų ša­lių su­si­ta­ri­mo pra­tęs­ti Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos Juo­do­sios jū­ros lai­vy­no bu­vi­mą Uk­rai­nos te­ri­to­ri­jo­je po 2017 me­tų pa­si­ra­šy­mu slap­ta nuo po­li­ti­kų ir rin­kė­jų ir įvar­di­jo jį sa­va­va­lia­vi­mu ir ne­kons­ti­tu­ci­niais veiks­mais, o Pre­zi­den­tą – ne­tu­rin­čiu įga­lio­ji­mų spręs­ti at­ei­ties kar­tų li­ki­mą. Pro­uk­rai­nie­tiš­ko blo­ko „Mū­sų Uk­rai­na“ de­pu­ta­tas Ja­ros­la­v’as Džo­žy­k’as tei­gė, kad „šie su­si­ta­ri­mai prieš­ta­rau­ja Uk­rai­nos Kon­sti­tu­ci­jai, ir jos ga­ran­tas, t. y. pre­zi­den­tas, ne­ga­lė­jo taip pa­si­elg­ti.

Su­pran­ta­ma, sun­ki eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja, ta­čiau vy­riau­sy­bė nie­ko ne­da­rė, kad iš­veng­tų du­ji­nės pri­klau­so­my­bės nuo Ru­si­jos“. De­pu­ta­tas pa­brė­žė, kad jo atstovaujama po­li­ti­nė jė­ga pa­nau­dos vi­sas par­la­men­ti­nes ir ne­par­la­men­ti­nes pa­si­prie­ši­ni­mo prie­mo­nes, kad šis do­ku­men­tas ne­bū­tų Ra­dos ra­ti­fi­kuo­tas.

Ba­lan­džio 27 die­ną dau­ge­lis Uk­rai­no­je pa­va­di­no Juo­duo­ju ant­ra­die­niu, nes tą­dien Ru­si­jos Dū­ma ir Uk­rai­nos Aukš­čiau­sio­ji Ra­da tu­rė­jo kar­tu ra­ti­fi­kuo­ti jų pa­si­ra­šy­tą pak­tą.

Ir jei­gu dėl RF Dū­mos pri­ta­ri­mo pak­to ra­ti­fi­ka­vi­mui abe­jo­nių nie­kam ne­ki­lo, nes, pa­sak Dū­mos vi­ce­pir­mi­nin­ko, da­bar­ti­nė Dū­ma nė­ra vie­ta dis­ku­si­joms, tai, kaip ma­to­me, Uk­rai­nos opo­zi­ci­ja pa­ža­dė­jo pa­da­ry­ti vis­ką, kad su­tar­tis Uk­rai­no­je ne­bū­tų ra­ti­fi­kuo­ta.

Opo­zi­ci­jos no­ras pa­si­prie­šin­ti bu­vo pa­akin­tas  ir tuo, kad apie vis dar įvai­rias po­li­ti­nes jė­gas at­sto­vau­jan­čio Par­la­men­to bū­si­mą spren­di­mą bu­vo kal­bė­ta kaip apie jau įvy­ku­sį fak­tą. Tai, ne­pai­sant aki­mirks­niu ša­ly­je kilusio pro­uk­rai­nie­tiš­kų jė­gų ne­pa­si­ten­ki­ni­mo, ba­lan­džio 23 die­ną Re­gio­nų par­ti­jos su­va­žia­vi­me pa­skel­bė V. Ja­nu­ko­vy­čius. Jo po­zi­ci­jos su­stip­ri­ni­mui į Ki­je­vą su ofi­cia­liu vi­zi­tu ba­lan­džio 26-osios vė­lų va­ka­rą su pa­siū­ly­mais ben­dra­dar­biau­ti ener­ge­ti­kos ir pra­mo­nės sri­ty­se bu­vo at­vy­kęs RF prem­je­ras Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas, ku­rio su­si­ti­ki­mai su Uk­rai­nos prem­je­ru ir pre­zi­den­tu bai­gė­si jau vė­ly­vą nak­tį.

Lem­tin­gą ba­lan­džio 27 die­ną į Ki­je­vą iš vi­sos Uk­rai­nos at­vy­ko de­šim­tys tūks­tan­čių pro­tes­tuo­to­jų. Par­la­men­te opo­zi­ci­jos de­pu­ta­tai pa­si­prie­ši­no bal­sa­vi­mui, bal­sa­vi­mo vie­tas at­skir­da­mi ir už­blo­kuo­da­mi Uk­rai­nos vė­lia­va bei mė­ty­da­mi kiau­ši­nius į Ra­dos pir­mi­nin­ką V. Lit­vi­ną. Dėl to ne­tru­kus ki­lo muš­ty­nės. Tie­sa, šia­me Par­la­men­to po­sė­dy­je įsi­re­gist­ra­vo tik 211 de­pu­ta­tai, t. y. ma­žiau nei bū­ti­na, tad po­sė­dis vyk­ti ne­ga­lė­jo. Ta­čiau V. Lit­vi­nas, ku­rio po­li­ti­nis blo­kas įė­jo į ko­a­li­ci­ją su Re­gio­nų par­ti­ja, šios nuo­sta­tos ne­pai­sė.

Ne­bu­vo pai­sy­ta ir svar­bių to­kiam le­mia­mam spren­di­mui Aukš­čiau­sios Ra­dos Už­sie­nio rei­ka­lų, Eu­ro­pos in­teg­ra­ci­jos ko­mi­te­tų nu­ta­ri­mų ne­ra­ti­fi­kuo­ti pak­to (Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas spren­di­mo pri­im­ti ne­ga­lė­jo, nes bal­sai pa­si­skirs­tė per pu­sę). Vis dėl­to, kol Par­la­men­to sa­lė­je vy­ko tie­sio­gi­ne šio žo­džio pras­me ko­va tarp ko­a­li­ci­jos ir opo­zi­ci­jos at­sto­vų, V. Lit­vi­nui pa­vy­ko at­lik­ti for­ma­lias pro­ce­dū­ras ir gau­ti rei­kia­mą re­zul­ta­tą – 236 bal­sus.

Tie­sa, kaip bu­vo pa­žy­mė­ta spau­dos, sa­lė­je trū­ko bent tri­jų de­pu­ta­tų, du iš ku­rių tuo me­tu bu­vo Briu­se­ly­je, Eu­ro­pos Ta­ry­bos Par­la­men­ti­nės Asam­blė­jos po­sė­dy­je, o vie­nas – sa­vo sri­ty­je su­si­ti­ki­nė­jo su rin­kė­jais, ta­čiau jų kor­te­lė­mis bu­vo bal­suo­ta. Opo­zi­ci­ja tei­gė, kad dar ma­žiau­siai 40 ko­a­li­ci­jos de­pu­ta­tų muš­ty­nių me­tu ne­ga­lė­jo pa­tys bal­suo­ti – už juos tai pa­da­rė ki­ti. Už­tat, kaip tei­gė Uk­rai­nos spau­da, ko­a­li­ci­jos pu­sė­je muš­ty­nė­se bu­vo gau­su ne­ži­no­mų, fi­ziš­kai la­bai stip­rių as­me­nų, ku­rie, kaip pa­aiš­kė­jo vė­liau, tą ry­tą ga­vo ko­a­li­ci­jos de­pu­ta­tų pa­dė­jė­jų pa­žy­mė­ji­mus.

Nau­ja, ins­pi­ruo­ta Ru­si­jos va­do­vy­bės ir pro­ru­siš­kų Uk­rai­nos po­li­ti­kų re­a­ly­bė ge­o­po­li­ti­ko­je su­kė­lė gi­lu­mi­nę re­ak­ci­ją Uk­rai­no­je ir už­sie­ny­je.

Bu­vęs Uk­rai­nos pre­zi­den­tas Vik­to­ras Juš­čen­ko pa­smer­kė Med­ve­de­vo-Ja­nu­ko­vy­čiaus pak­to ra­ti­fi­ka­vi­mą, pa­va­di­nęs jį ant­ruo­ju Čer­no­by­liu. Jis su 50 de­pu­ta­tų gru­pe krei­pė­si į Uk­rai­nos Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, kad bū­tų iš­aiš­kin­ta, ar tei­sė­tai Ru­si­jos lai­vy­nas nau­do­ja­si ka­ri­ne ba­ze Uk­rai­no­je. Taip bu­vo no­ri­ma iš­spręs­ti ju­ri­di­nį prieš­ta­ra­vi­mą, ka­dan­gi Uk­rai­nos Kon­sti­tu­ci­jos 17 straips­nis ne­lei­džia dis­lo­kuo­ti Uk­rai­no­je jo­kių už­sie­nio ka­ri­nių ba­zių, o Kon­sti­tu­ci­jos Per­ei­na­mo­sios nuo­sta­tos (vien­kar­ti­nis ju­ri­di­nis ak­tas, pri­im­tas 1996 me­tais, kai Uk­rai­no­je įvy­ko per­ėji­mas prie nau­jos Kon­sti­tu­ci­jos są­rangos), ku­rio­mis rem­ta­si Re­gio­nų par­ti­jos ir ku­rios iki šiol li­ko ne­pa­nai­kin­tos, lei­džia tai da­ry­ti esan­čių tarp­tau­ti­nių su­tar­čių ri­bo­se, ra­ti­fi­ka­vus Par­la­men­te. Ta­čiau Uk­rai­nos KT, pa­veik­tas Re­gio­nų par­ti­jos, ba­lan­džio 20 die­ną pa­skel­bė, kad at­si­sa­ko pra­dė­ti šį nag­ri­nė­ji­mą (12 iš 18 bal­sų).

Bu­vu­sio VRM va­do­vo, Oran­ži­nės re­vo­liu­ci­jos lau­ko va­do Ju­ri­jaus Lu­cen­ko nuo­mo­ne, šios nuo­sta­tos „nė­ra Kon­sti­tu­ci­ja ir jais ly­gia­gre­čiai su Kon­sti­tu­ci­ja va­do­vau­tis ne­ga­li­ma“. Anot jo, Uk­rai­no­je „net­gi ka­ri­nėms pra­ty­boms rei­kia Par­la­men­to lei­di­mo“. „Šiems žmo­nėms (Re­gio­nų par­ti­jos ko­a­li­ci­jai – V. K.) nei Uk­rai­nos Kon­sti­tu­ci­ja, nei Uk­rai­nos įsta­ty­mai ne­ga­lio­ja“, –  tei­gė da­bar esan­tis opo­zi­ci­jo­je  J. Lu­cen­ko.

V. Juš­čen­ko no­ri su­vie­ny­ti vi­sus ak­ty­vius Uk­rai­nos pi­lie­čius, pi­lie­ti­nę vi­suo­me­nę tam, kad su­stab­dy­tų pro­ce­sus, ku­rie grą­ži­na Uk­rai­ną penkis, o gal ir 10 me­tų į pra­ei­tį. „Tai, kas įvy­ko ba­lan­džio 21 die­ną Char­ko­ve, o po to ba­lan­džio 27 die­ną Par­la­men­te, yra aki­vaiz­dus pra­lai­mė­ji­mas, ku­rio pa­sek­mes pa­jus ma­žiau­siai trys uk­rai­nie­čių kar­tos“, – pa­reiš­kė V. Juš­čen­ko. Jis įspė­jo, kad Eu­ro­pos Są­jun­ga tu­ri at­kreip­ti dė­me­sį į Uk­rai­ną, nes ga­li­mas Ru­si­jos ir Uk­rai­nos ener­ge­ti­kos kom­pa­ni­jų su­si­vie­ni­ji­mas, ku­rio ini­cia­to­riu­mi yra RF prem­je­ras V. Pu­ti­nas, „nė­ra dvie­jų vy­riau­sy­bių rei­ka­las, kaip tai jau su­sku­bo ko­men­tuo­ti (Va­ka­ruo­se – V. K.)“.

Ben­dras bu­vu­sių Uk­rai­nos pre­zi­den­tų pa­reiš­ki­mas spau­do­je ne­pa­si­ro­dė, ta­čiau jų pa­si­sa­ky­mų šiuo klau­si­mu bu­vo su­lauk­ta.

Pa­sak pir­mo­jo Uk­rai­nos pre­zi­den­to Le­o­ni­do Krav­ču­ko, šiuo pak­tu „Uk­rai­na iki 2042 me­tų su­ti­ko bū­ti ša­li­mi su ri­bo­tu su­ve­re­ni­te­tu“. Jis pa­žy­mė­jo, kad „ne­bu­vo nė vie­no gin­čy­ti­no klau­si­mo tarp Uk­rai­nos ir Ru­si­jos – ar tai bu­vo Juo­do­sios jū­ros lai­vy­no, ar So­vie­tų Są­jun­gos tur­to da­ly­bos, – kad kaip spau­di­mo sver­tas ne­bū­tų nau­do­tas du­jų čiau­pas“. To­kios „stra­te­gi­nės part­ne­rys­tės“ apo­gė­ju­mi, pa­sak L. Krav­ču­ko, ta­po Char­ko­vo pak­tas. „Ab­so­liu­čiai ne­gir­dė­ta šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je prak­ti­ka, kad vals­ty­bių po­li­ti­niai, tei­si­niai san­ty­kiai yra vi­siš­kai pri­klau­so­mi nuo pre­ky­bi­nių ir eko­no­mi­nių, – sa­kė jis ir įvar­di­jo šio pak­to es­mę: – To­kiu bū­du RF pa­sa­kė: jūs bu­vo­te ir lik­si­te mū­sų in­te­re­sų sfe­ro­je.“  Tai­gi Mask­va pa­sie­kia tris tiks­lus: „su­sti­pri­na ka­ri­nę įta­ką Juo­do­sios  jū­ros ba­sei­ne, įtrau­kia mū­sų ša­lį į sa­vo stra­te­gi­nių in­te­re­sų re­a­li­za­vi­mą ir pa­reiš­kia sa­vo pi­lie­čiams, kad Kry­mas ir Uk­rai­na bus vi­siš­kai kon­tro­liuo­ja­mi Ru­si­jos“.

Ant­ra­sis Uk­rai­nos pre­zi­den­tas Le­o­ni­das Kuč­ma pa­ta­rė nau­ja­jai val­džiai ge­ro­kai pa­sver­ti pri­va­lu­mus ir ri­zi­ką, jei­gu no­rės ben­dra­dar­biau­ti su Ru­si­ja avia­ci­jos, lai­vų sta­ty­bos ir ener­ge­ti­kos sri­ty­se. „Dėl avia­ci­jos, kos­mo­so te­ma­ti­kos, bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos rei­kia at­si­sės­ti ir ge­rai pa­si­žiū­rė­ti“, – sa­kė jis. Jo ma­ny­mu, Uk­rai­na da­bar tu­ri vie­ną pa­jė­giau­sių avia­ci­jos ga­my­bos kom­plek­sų, ir jis no­rįs, kad šis lik­tų Uk­rai­no­je. „Bet jei­gu kal­ba ei­na apie tai, kas tu­ri tu­rė­ti kon­tro­li­nį ak­ci­jų pa­ke­tą, kam tu­ri pri­klau­sy­ti auk­si­nė ak­ci­ja, tai čia di­de­lis klau­si­mas“, – tei­gė L.  Kuč­ma ir pa­ra­gi­no ne­sku­bė­ti.

*   *   *

Pa­sau­lio va­do­vai į nau­ją po­ky­tį ge­o­po­li­ti­ko­je re­a­ga­vo kiek san­tū­riau. Vo­kie­ti­jos ža­lių­jų de­pu­ta­tė Eu­ro­par­la­men­te Re­bek­ka Harms ma­no, kad Uk­rai­na at­si­dū­rė Ru­si­jos glė­by­je pa­stum­ta Eu­ro­pos Są­jun­gos. „Li­gi šiol į Uk­rai­ną žiū­ri­ma, kaip į erd­vę tarp Eu­ro­pos ir Ru­si­jos.“ To­dėl, jos ma­ny­mu, ES la­biau rū­pi už­tik­rin­to du­jų tran­zi­to klau­si­mas, ne­gu pa­lai­ky­ti Uk­rai­nos ener­ge­ti­nio sek­to­riaus vys­ty­mą, pa­di­din­ti jos ener­ge­ti­nę ne­pri­klau­so­my­bę. Uk­rai­nai, pa­sak R. Harms, taip ir ne­bu­vo duo­tas vie­na­reikš­miš­kas sig­na­las dėl įsi­jun­gi­mo į ES.

Ry­tų Eu­ro­pos eks­per­tas, Bo­nos uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Ger­har­das Si­mo­nas ma­no, kad Med­ve­de­vo-Ja­nu­ko­vy­čiaus pak­tas bu­vo sen­sa­cin­gas, nes ja­me aki­vaiz­džiai kal­ba­ma apie pre­ky­bą. Jis klau­sė, kaip yra su­si­ję Juo­do­sios jū­ros lai­vy­no dis­lo­ka­ci­ja ir du­jų kai­na. „Uk­rai­na ei­na į Ru­si­jos glė­bį, ir Ru­si­ja jai už tai mo­ka“, – tei­gė G. Si­mo­nas ir pri­mi­nė, kad to­kia po­li­ti­ka Va­ka­ruo­se jau at­gy­ve­no. Aki­vaiz­du, pa­sak pro­fe­so­riaus, kad di­des­nė Uk­rai­nos da­lis šio spren­di­mo ne­pa­lai­kys, o tai lems ski­li­mą. Tai­gi, po­li­to­lo­go nuo­mo­ne, to­kia su­tar­tis pri­ar­ti­na Uk­rai­ną prie Ru­si­jos ir ge­o­po­li­tiš­kai nu­to­li­na ją nuo Va­ka­rų.

Da­lis va­ka­rų po­li­ti­kų vis dar ti­ki V. Ja­nu­ko­vy­čiu­mi, ku­ris tu­ri „pa­ro­dy­ti Uk­rai­nos tau­tai, vi­sam pa­sau­liui, kad su­ge­ba at­sto­vau­ti Uk­rai­nos in­te­re­sams ir at­lik­ti svar­bų vaid­me­nį, į ku­rį pre­ten­duo­ja Uk­rai­na, kaip pa­grin­di­nis til­tas tarp Va­ka­rų ir Ry­tų Eu­ro­pos“, – tei­gė Kris­tia­nas Forst­ne­ras, Vo­kie­ti­jos Han­nso  Sei­de­lio (Han­sas Zei­de­lis) fon­do at­sto­vas Briu­se­ly­je. To­dėl jiems ke­lia nuo­sta­bą, kad apie tarp Ki­je­vo ir Mask­vos pa­siek­tus su­si­ta­ri­mus ne­bu­vo iš anks­to pra­neš­ta svar­biems part­ne­riams Briu­se­ly­je, Eu­ro­pos Są­jun­go­je.

Re­a­guo­da­mas į Med­ve­de­vo-Ja­nu­ko­vy­čiaus pak­tą, Eu­ro­par­la­men­to Pra­mo­nės ir ener­ge­ti­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Her­ber­tas Roi­lis iš­reiš­kė min­tį, kad Uk­rai­na ir Ru­si­ja dėl sa­vo san­ty­kių ener­ge­ti­kos sri­ty­je ne­tu­ri at­si­ri­bo­ti nuo Eu­ro­pos. Jo ma­ny­mu, jei­gu „Uk­rai­na už­degs Gaz­pro­mui „ža­lią švie­są“ sa­vo te­ri­to­ri­jo­je, tai ga­li bū­ti suprantama kaip at­si­sa­ky­mas nuo ben­dra­dar­bia­vi­mo su Eu­ro­pa.“ Anot H. Roi­lio, „nor­ma­liam ben­dra­dar­bia­vi­mui rei­ka­lin­ga at­vi­ra, są­ži­nin­ga po­li­ti­ka“.

Briu­se­ly­je ti­ki­ma­si, kad Char­ko­vo pak­tas ne­truk­dys Uk­rai­nai in­teg­ruo­tis į Eu­ro­pos ener­ge­ti­kos rin­ką. Kaip tei­gė Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos Už­sie­nio po­li­ti­kos stra­te­gi­jos sky­riaus di­rek­to­rius Ger­har­das Sa­bat­hi­las, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja lau­kė, kad do­ku­men­tai dėl Uk­rai­nos pri­si­jun­gi­mo prie Eu­ro­pos ener­ge­ti­kos ben­dri­jos bus pa­si­ra­šy­ti iki šių me­tų pa­bai­gos. Tam Ki­je­vas tu­ri baig­ti re­for­mas ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je.

*   *   *

Va­ka­rų Eu­ro­po­je ne vi­sos vy­riau­sy­bės įžvel­gia tra­ge­di­ją ta­me, kad Uk­rai­na at­si­du­ria Ru­si­jos še­šė­ly­je. Sim­bo­liš­ku ga­li­ma lai­ky­ti Vo­kie­ti­jos, Pran­cū­zi­jos ir Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­rų – Vei­ma­ro tri­kam­pio – su­si­ti­ki­mą su jų Uk­rai­nos ko­le­ga, ku­rio me­tu bu­vo pri­tar­ta Uk­rai­nos ir Ru­si­jos su­ar­tė­ji­mui. Pa­sak Vo­kie­ti­jos di­plo­ma­ti­jos va­do­vo Gui­do Wes­ter­wel­le, „stra­te­gi­niai ir glau­dūs ry­šiai su Ru­si­ja – mū­sų ben­dras tiks­las“.

Tai­gi, Eu­ro­pos Są­jun­go­je vy­rau­ja dvi nuo­mo­nės: Char­ko­vo pak­tas tei­gia­mas tuo, kad san­ty­kiai tarp Uk­rai­nos ir Ru­si­jos, jų aki­mis žiū­rint, nor­ma­li­zuo­ja­si, skir­tin­gi po­žiū­riai, ku­rie le­mia du­jų ka­rą, pa­ša­lin­ti. Iš ki­tos pu­sės, po­li­ti­kai Eu­ro­po­je pa­kan­ka­mai su­si­rū­pi­no tuo, kad Ru­si­jos vaid­muo po­stso­vie­ti­nė­je erd­vė­je su­stip­rė­jo. O tai ga­li pa­veik­ti ben­drą Eu­ro­pos sau­gu­mo struk­tū­rą. Vis­ką, pa­sak po­li­to­lo­go K. Forst­ne­ro, pa­ro­dys lai­kas.

Ta­čiau dėl Uk­rai­nos pla­nų įsto­ti į NATO kal­ba­ma vis san­tū­riau. Oks­for­do moks­li­nin­kė Gwen­do­lyn Sas­se ma­no, kad toks klau­si­mas jau nė­ra ak­tu­a­lus. „Eks­pre­zi­den­tas Juš­čen­ko daug apie tai kal­bė­jo, ta­čiau pre­zi­den­ti­nių rin­ki­mų me­tu nei Ty­mo­šen­ko, nei Ja­nu­ko­vy­čius šio klau­si­mo ne­kė­lė“, – sa­ko G. Sas­se. Uk­rai­nos vi­suo­me­nė­je, anot jos, šis klau­si­mas ne­tu­ri di­de­lio pa­lai­ky­mo, to­dėl NATO ir pa­si­el­gė ati­tin­ka­mai. Ji ne­nei­gė, kad tai vėl ga­li tap­ti ak­tu­a­lu, ir tvir­ti­na, kad Uk­rai­nos san­ty­kių su ES šis su­si­ta­ri­mas ne­pa­veiks.

Pa­gal Uk­rai­nos ir kitų šalių spau­dą pa­ren­gė Va­si­lis Kap­ka­nas

„XXI amžiaus“ priedas „XXI amžiaus horizontai“

2010.05.26

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *