NATO susitikimas „sudėliojo taškus”


Il­gai lauk­tas Či­ka­gos (JAV) su­si­ti­ki­mas nu­brė­žė svar­bias gai­res tiek NATO at­ei­ties klau­si­mais, tiek pri­imant eko­no­mi­nius spren­di­mus. Čia vy­ku­sia­me NATO va­do­vų su­si­ti­ki­me bu­vo svars­to­mi NATO ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos stip­ri­ni­mo, prieš­ra­ke­ti­nės gy­ny­bos, mi­si­jos Af­ga­nis­ta­ne ir ko­vos su nau­jo­mis grės­mė­mis klau­si­mai.

NATO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me pri­im­ta 13 do­ku­men­tų. Svar­biau­si – NATO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo de­kla­ra­ci­ja ir pla­tus gy­ny­bos įsi­pa­rei­go­ji­mų pa­ke­tas „NATO pa­jė­gu­mai 2020“ – nu­ma­to efek­ty­vios gy­ny­bos stip­ri­ni­mo prie­mo­nes da­bar ir po de­šim­ties me­tų. Su­tar­ta įgy­ven­din­ti Al­jan­so na­rių tar­pu­sa­vio ben­dra­dar­bia­vi­mo ir są­vei­kos stip­ri­ni­mo ini­cia­ty­vas „Iš­ma­nio­ji gy­ny­ba“ ir „Su­jung­to­sios pa­jė­gos“, ku­rios pa­dės efek­ty­viai ir so­li­da­riai pa­nau­do­ti NATO ša­lių ka­ri­nius, fi­nan­si­nius ir tech­no­lo­gi­nius pa­jė­gu­mus. „Iš­ma­nio­sios gy­ny­bos“ ini­cia­ty­va apims ir Lie­tu­vai ak­tu­a­lias NATO prieš­ra­ke­ti­nės gy­ny­bos sis­te­mą ir oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos vals­ty­bė­se.

Su­si­ti­ki­me nu­tar­ta ne­ter­mi­nuo­tam lai­kui pra­tęs­ti NATO oro po­li­ci­jos mi­si­ją, už­tik­rin­tos ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos ga­ran­ti­jos (kaip nu­ma­to penk­tas Va­šing­to­no su­tar­ties straips­nis), pa­tvir­tin­tos prie­mo­nės gy­ny­bos pla­nams įgy­ven­din­ti, nu­spręs­ta, kad prieš­ra­ke­ti­nė gy­ny­ba ne­bus da­li­ja­ma į sek­to­rius, ir NATO ša­lis gins vi­sa­ver­tė, efek­ty­vi ir sa­va­ran­kiš­ka NATO prieš­ra­ke­ti­nės gy­ny­bos (PRG) sis­te­ma. Di­džiau­sia­me Al­jan­so is­to­ri­jo­je su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo 57 ša­lių ly­de­riai, taip pat Jung­ti­nių Tau­tų Ge­ne­ra­li­nis Sek­re­to­rius, Pa­sau­lio ban­ko ir Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) va­do­vai.

Ge­gu­žės 20 die­ną Či­ka­go­je (JAV) vy­ku­sia­me NATO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me NATO ša­lių ly­de­riai sie­kė ras­ti iš­ei­tį iš si­tu­a­ci­jos Af­ga­nis­ta­ne, už­tik­rin­ti, kad Af­ga­nis­ta­nas po už­sie­nio ka­rių iš­ve­di­mo bū­tų pa­jė­gus ap­gin­ti sa­vo sau­gu­mą. Di­de­lis dė­me­sys bu­vo tei­kia­mas Af­ga­nis­ta­no sau­gu­mo kon­tro­lės pe­rė­mi­mui, po­li­ci­jos ir ka­riuo­me­nės fi­nan­sa­vi­mui.

NATO pri­klau­san­čios ša­lys su­si­ta­rė pra­dė­ti pir­mą­jį prieš­ra­ke­ti­nės gy­ny­bos sis­te­mos eta­pą. Šiai or­ga­ni­za­ci­jai pri­klau­san­čių ša­lių ly­de­riai sek­ma­die­nį pa­skel­bė, kad pra­de­da­mas pir­ma­sis prieš­ra­ke­ti­nės gy­ny­bos sky­do Eu­ro­po­je pro­jek­to eta­pas. Pir­miau­sia Vi­dur­že­mio jū­ro­je bus dis­lo­kuo­ti JAV ka­ro lai­vai su ra­ke­to­mis-gau­dyk­lė­mis, o Tur­ki­jo­je esan­čio ame­ri­kie­čių ka­ri­nio lai­vo, ap­rū­pin­to an­ti­ra­ke­to­mis ir ra­da­rais, kon­tro­lė per­duo­da­ma NATO ba­zės Vo­kie­ti­jo­je kon­tro­lei.

Prieš­ra­ke­ti­nės gy­ny­bos sis­te­ma bus įgy­ven­di­na­ma ke­tu­riais eta­pais ir tu­rė­tų funk­cio­nuo­ti nuo 2018-ųjų. Len­ki­ja ir Ru­mu­ni­ja lei­do at­ei­nan­čiais me­tais sa­vo te­ri­to­ri­jo­se dis­lo­kuo­ti ame­ri­kie­čių an­ti­ra­ke­tas „SM-3“, o JAV lai­vai su PRG sis­te­ma „Aegis“ dis­lo­kuo­ti vie­na­me Is­pa­ni­jos uos­te.

Įtvir­tin­tos sau­gu­mo ga­ran­ti­jos Bal­ti­jos ša­lims

NATO ša­lių va­do­vai Či­ka­go­je di­de­lį dė­me­sį sky­rė iš­ma­nio­sios gy­ny­bos pro­jek­tams ir efek­ty­viam gy­ny­bai skir­tų pi­ni­gų pa­nau­do­ji­mui. Di­džiau­sia­me Al­jan­so is­to­ri­jo­je su­si­ti­ki­me ga­lu­ti­nai įtvir­tin­tos sau­gu­mo ga­ran­ti­jos Bal­ti­jos ša­lims. Oro po­li­ci­jos mi­si­ja Bal­ti­jos ša­ly­se – vie­nas sėk­min­giau­sių NATO so­li­da­ru­mo ir iš­ma­nio­sios gy­ny­bos pa­vyz­džių. Šie gy­ny­bos bū­dai pa­dės NATO na­rėms efek­ty­viau pa­nau­do­ti gy­ny­bai ski­ria­mas lė­šas ir tu­ri­mus pa­jė­gu­mus. Bal­ti­jos ša­lys su­si­ti­ki­mo me­tu pa­skel­bė, kad pa­di­di­na sa­vo įna­šą į oro po­li­ci­jos mi­si­jos įgy­ven­di­ni­mą.

Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė NATO ša­lių va­do­vams pra­ne­šė, jog nuo 2015-ųjų Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja Al­jan­so oro po­li­ci­jos mi­si­ją at­lie­kan­čių ša­lių kaš­tams pa­deng­ti skirs 5 mln. eu­rų (apie 17,2 mln. li­tų) per me­tus. Pa­si­ta­ri­me ji sa­kė: „Lie­tu­va aukš­tai ver­ti­na są­jun­gi­nin­kių pa­si­ry­ži­mą tęs­ti oro po­li­ci­jos mi­si­ją. Bal­ti­jos ša­lys su­si­ta­rė pa­di­din­ti sa­vo pa­ra­mą mi­si­jai nuo 2,2 mln. eu­rų iki 5 mln. eu­rų per me­tus, pra­de­dant 2015 me­tais“.

Šiuo me­tu trys Bal­ti­jos ša­lys Šiau­liuo­se dis­lo­kuo­tai mi­si­jai iš­lai­ky­ti ski­ria apie 3 mln. eu­rų, vi­sos trys pri­si­dė­da­mos maž­daug po ly­giai. Bal­ti­jos ša­lys ap­mo­ka NATO ka­ri­nių kon­tin­gen­tų ap­gy­ven­di­ni­mo iš­lai­das, tei­kia le­do ša­li­ni­mo ir trans­por­ta­vi­mo pa­slau­gas, o at­ei­ty­je su­mo­kės ir už nai­kin­tu­vų ku­rą, ku­ris su­de­gi­na­mas, kai skren­da­ma re­a­guo­jant į pa­žei­di­mus.

Pa­čios Bal­ti­jos ša­lys ne­tu­ri tin­ka­mų ka­ri­nių oro pa­jė­gų ir ki­tų pa­kan­ka­mų pa­jė­gu­mų, kad pa­čios už­tik­rin­tų sa­vo oro erd­vės ap­sau­gą. NATO ša­lys no­ri, kad Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja pri­si­im­tų dau­giau mi­si­jos vyk­dy­mui ten­kan­čių fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų. Al­jan­so na­rėms su­si­du­riant su fi­nan­si­niais ir eko­no­mi­niais iš­ban­dy­mais, jos rei­ka­lau­ja ne tik di­din­ti at­ski­rų ša­lių iš­lai­das ben­dram gy­ny­bi­niam biu­dže­tui, bet ir iš­min­tin­giau elg­tis su iš­lai­do­mis ir dau­giau ben­dra­dar­biau­ti.

Pa­sak D. Gry­baus­kai­tės, Bal­ti­jos ša­lių gy­ny­bos pla­nų įgy­ven­di­ni­mas ir NATO oro po­li­ci­jos mi­si­jos pra­tę­si­mas ne­ter­mi­nuo­tam lai­ko­tar­piui – pas­ta­rų­jų me­tų Lie­tu­vos sie­kio tap­ti re­a­lia, o ne for­ma­lia NATO na­re re­zul­ta­tas. D. Gry­baus­kai­tės nuo­mo­ne, įtvir­ti­nus aiš­kias sau­gu­mo ga­ran­ti­jas Lie­tu­vos žmo­nėms, bū­ti­na už­si­tik­rin­ti NATO dė­me­sį nau­joms, ne­ri­mą ke­lian­čioms grės­mėms, ypač in­ten­sy­vė­jan­čiam ka­ri­nių pa­jė­gu­mų stip­ri­ni­mui mū­sų pa­sie­ny­je, Ka­li­ning­ra­de.

Či­ka­go­je svars­ty­ti ir Lie­tu­vos pa­stan­go­mis į Al­jan­so dar­bo­tvarkę įtrauk­ti ko­vos su nau­jo­mis grės­mė­mis, ener­ge­ti­nio ir ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo klau­si­mai. Či­ka­go­je taip pat svars­ty­ta ga­li­my­bė Lie­tu­vo­je įsi­kū­ru­siam Ener­ge­ti­nio sau­gu­mo cen­trui su­teik­ti NATO kom­pe­ten­ci­jos cen­tro sta­tu­są.

Vie­nas iš es­mi­nių pa­sie­ki­mų NATO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Či­ka­go­je yra su­si­ta­ri­mas dėl to, jog Al­jan­so prieš­ra­ke­ti­nės gy­ny­bos sis­te­ma apims vi­sas są­jun­gi­nin­kes. Mat, Ru­si­ja anks­čiau bu­vo siū­liu­si įtrauk­ti Bal­ti­jos ša­lis į sa­vo prieš­ra­ke­ti­nės gy­ny­bos erd­vę. Te­le­fo­nu iš Či­ka­gos D. Gry­baus­kai­tė sa­kė: „La­bai svar­bus pa­sie­ki­mas, kad vi­sos NATO ša­lys bū­tų „den­gia­mos“ NATO prieš­ra­ke­ti­nės gy­ny­bos, kad tas penk­ta­sis pa­ra­gra­fas bū­tų tai­ko­mas vi­soms ša­lims.

Tiek Li­sa­bo­no­je, tiek vė­liau tam bu­vo iš­ki­lu­si grės­mė, nes Ru­si­ja bu­vo pa­si­siū­liu­si tai da­ry­ti kar­tu ir ta­da Bal­ti­jos ša­lys bū­tų gi­na­mos tre­čių­jų ša­lių“. Jos tei­gi­mu, JAV šiuo klau­si­mu la­bai ra­di­ka­liai pa­kei­tė nuo­mo­nę, o šios ša­lies pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma aiš­kiai iš­sa­kė nuo­sta­tą, kad NATO ša­lys tu­ri bū­ti gi­na­mos pa­ties Al­jan­so, be grės­mės tre­čio­sioms ša­lims. „Ru­si­jai siun­čia­ma aiš­ki ži­nia, kad sis­te­ma yra gy­ny­bi­nė ir ne­nu­kreip­ta prieš Ru­si­ją, tai la­bai svar­bu“, – tei­gė Lie­tu­vos Pre­zi­den­tė.

Ji sa­kė, kad Jung­ti­nių Vals­ti­jų pre­zi­den­tas B. Oba­ma pa­kei­tė sa­vo po­zi­ci­ją dėl NATO prieš­ra­ke­ti­nės gy­ny­bos sis­te­mos ir san­ty­kių su Ru­si­ja, pri­mi­nė, kad anks­čiau ji la­bai kri­tiš­kai žiū­rė­jo į JAV ini­ci­juo­tą „per­kro­vi­mo“ po­li­ti­ką Ru­si­jos at­žvil­giu.

Lie­tu­vos ra­di­jui te­le­fo­nu iš Či­ka­gos pir­ma­die­nį Lie­tu­vos Pre­zi­den­tė sa­kė: „No­rė­siu pa­dė­ko­ti Ame­ri­kos pre­zi­den­tui. Bū­tent jis ryš­kiai ir aiš­kiai, sa­ky­čiau, net­gi šiek tiek pa­ko­re­ga­vo sa­vo po­zi­ci­ją dėl prieš­ra­ke­ti­nės gy­ny­bos, dėl ko ir bu­vo la­bai daug pro­ble­mų mums, ir aš as­me­niš­kai la­bai kri­tiš­kai žiū­rė­jau į tą va­di­na­mą „re­se­tą“ (per­kro­vą) su Ru­si­ja, kai be­ato­dai­riš­kai bu­vo mė­gi­na­ma siek­ti ben­dra­dar­bia­vi­mo ne abi­pu­siai nau­din­gu pa­grin­du. (…) Te­ko šiek tiek pa­prieš­ta­rau­ti ir pa­ko­vo­ti jau Li­sa­bo­no­je, ne vi­sa­da tai buvo lengva, bet aš la­bai džiau­giuo­si, kad pa­ga­liau mū­sų ir ma­no pa­stan­gos vai­ni­kuotas tuo, kad Jung­ti­nės Vals­ti­jos ir pats pre­zi­den­tas B. Oba­ma la­bai aiš­kiai for­mu­luo­ja, la­bai aiš­kiai pa­lai­ko mū­sų nuo­mo­nę dėl prieš­ra­ke­ti­nės gy­ny­bos, dėl oro po­li­ci­jos ir ener­ge­ti­nio sau­gu­mo“.

Ru­si­ja tei­gia ma­nan­ti, kad Al­jan­so PRG sis­te­ma ga­li bū­ti nu­kreip­ta prieš Ru­si­ją, są­jun­gi­nin­kai sa­ko, kad sis­te­ma skir­ta ap­si­sau­go­ti nuo ne­prog­no­zuo­ja­mų vals­ty­bių, to­kių kaip Ira­nas ar Šiau­rės Ko­rė­ja. Per su­si­ti­ki­mą Li­sa­bo­no­je Ru­si­jos pre­zi­den­tas Dmit­ri­jus Med­ve­de­vas pa­siū­lė Al­jan­sui su­kur­ti sek­ci­jo­mis su­skirs­ty­tą PRG, ku­rio­je NATO ir Ru­si­jos sis­te­mos tu­rė­tų ben­drą cen­trą ir at­sa­ky­tų kiek­vie­na už sa­vo sek­to­rių. Tai bū­tų reiš­kę, kad Bal­ti­jos ša­lys bū­tų pa­te­ku­sios į Ru­si­jos sek­to­rių. „Svar­biau­sia po­li­ti­nė ži­nia, kad NATO gins Al­jan­so ša­lis ir kad tai yra tik gy­ny­bi­nė, prieš Ru­si­ją ne­nu­kreip­ta sis­te­ma“, – re­ziu­ma­vo Pre­zi­den­tė.

Oro po­li­ci­jos mi­si­ja ga­li bū­ti per­žiū­rė­ta

NATO ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius An­der­sas Fog­has Ras­mus­se­nas pa­skel­bė, kad Al­jan­so ša­lių va­do­vai nu­spren­dė oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos ša­ly­se pra­tęs­ti ir ne­su­sie­ti jos su kon­kre­čio­mis da­to­mis. Ta­čiau į žur­na­lis­tų klau­si­mus po sek­ma­die­nį Či­ka­go­je pa­si­bai­gu­sio Šiau­rės At­lan­to Ta­ry­bos po­sė­džio at­sa­ki­nė­jęs Al­jan­so va­do­vas pa­žy­mė­jo, kad šis su­si­ta­ri­mas ga­li bū­ti per­žiū­rė­tas. A. F. Ras­mus­se­nas sa­kė: „Mes nu­spren­dė­me pra­tęs­ti oro po­li­ci­jos mi­si­ją ne­nu­sta­ty­da­mi da­tos. Ži­no­ma, toks su­si­ta­ri­mas vi­sa­da ga­li bū­ti per­žiū­rė­tas.

Ta­čiau, aš ma­nau, jog šio­je vie­to­je svar­bu tai, kad mū­sų gy­ny­bos pa­ke­to ar­ba iš­ma­nio­sios gy­ny­bos kon­teks­te są­jun­gi­nin­kai su­si­ta­rė, jog tu­ri­mų re­sur­sų ge­res­nis pa­nau­do­ji­mas yra toks, kad są­jun­gi­nin­kai, tu­rin­tys rei­ka­lin­gus lėk­tu­vus, ga­li vyk­dy­ti oro po­li­ci­jos mi­si­ją, o Bal­ti­jos ša­lys ga­li in­ves­tuo­ti į dis­lo­kuo­ja­mas pa­jė­gas ir da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se“. Pa­sak jo, oro po­li­ci­jos mi­si­ja Bal­ti­jos ša­ly­se yra Jung­ti­nių Vals­ti­jų ir są­jun­gi­nin­kų Eu­ro­po­je in­ves­ta­vi­mo į „ben­drą sau­gu­mą“ pa­vyz­dys.

A. F. Ras­mus­se­nas sa­kė: „Mes jau tu­ri­me ge­rų pa­vyz­džių. Bal­ti­jos ša­ly­se imama­si pat­ru­liuoti ore. Va­di­na­si, mū­sų Bal­ti­jos są­jun­gi­nin­kai ga­li su­telk­ti sa­vo iš­tek­lius ki­to­se svar­bio­se sri­ty­se. To­dėl mes su­ta­rė­me, kad NATO su­teiks ne­nu­trūks­ta­mą oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos ša­lims“. NATO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo de­kla­ra­ci­jo­je apie Šiau­liuo­se dis­lo­kuo­tą oro po­li­ci­jos mi­si­ją kal­ba­ma trum­pai. Do­ku­men­te ra­šo­ma: „Mes pra­tę­sė­me mū­sų oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos ša­ly­se. Ši mi­si­ja ir ki­ti su­si­ta­ri­mai dėl oro po­li­ci­jos Eu­ro­po­je, kai są­jun­gi­nin­kai ben­dra­dar­biau­ja siek­da­mi už­tik­rin­ti ir su­teik­ti sau­gu­mą, yra ma­to­mi Al­jan­so so­li­da­ru­mo žen­klai“.

Pre­zi­den­tė sa­kė, kad bū­tent to­dėl pa­lai­ko NATO ge­ne­ra­li­nio sek­re­to­riaus kvie­ti­mą su­si­tar­ti dėl nau­jo ben­dro tiks­lo – „NATO pa­jė­gų 2020“, o „ge­riau­sias bū­das jį pa­siek­ti yra pir­miau­sia pa­si­tel­kiant iš­ma­nio­sios gy­ny­bos, su­jung­tų­jų pa­jė­gų ir ki­tas ini­cia­ty­vas“. D. Gry­baus­kai­tė taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad 2010 me­tais Vil­niu­je įsteig­tas Ener­ge­ti­nio sau­gu­mo cen­tras yra „prak­ti­nis in­dė­lis į NATO pa­stan­gas ener­ge­ti­nio sau­gu­mo sri­ty­je ir į iš­ma­ni­ą­ją gy­ny­bą“.

Ti­ki­ma­si, kad šių me­tų pa­bai­go­je ar­ba ki­tų pra­džio­je šis cen­tras taps ofi­cia­liu NATO cen­tru ir teiks įver­ti­ni­mus, re­ko­men­da­ci­jas bei pa­siū­ly­mus dėl efek­ty­vių ener­ge­ti­kos spren­di­mų ka­ri­nėms reik­mėms, da­ly­vaus ren­giant švie­ti­mo ir mo­ky­mo pro­gra­mas, at­liks moks­li­nius, tech­ni­nius ir aka­de­mi­nius ty­ri­mus.

Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų pre­zi­den­tas B. Oba­ma pir­ma­die­nį pa­reiš­kė, kad NATO oro po­li­ci­jos mi­si­jos Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je pra­tę­si­mas pa­ro­do ne­svy­ruo­jan­tį Al­jan­so ša­lių įsi­pa­rei­go­ji­mą ko­lek­ty­vi­nei gy­ny­bai. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je B. Oba­ma sa­kė, kad bu­vo pa­siek­ti su­si­ta­ri­mai, ku­rie su­tam­pa su NATO stra­te­gi­ne kon­cep­ci­ja ir pa­dės su­stip­rin­ti Al­jan­so gy­ny­bos pa­jė­gu­mus ar­ti­miau­siu de­šimt­mečiu lai­kan­tis įsi­pa­rei­go­ji­mų ko­lek­ty­vi­niam sau­gu­mui.

Su­si­ti­ki­me su pre­zi­den­tu B. Oba­ma Bal­ti­jos kraš­tų va­do­vai dė­ko­jo JAV pre­zi­den­tui už Bal­ti­jos kraš­tų pa­dė­ties su­pra­ti­mą.

Per­duo­ti tech­no­lo­gi­jas rei­kia at­sar­giau

Pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė pa­ra­gi­no Al­jan­so ša­lis lai­ky­tis at­sar­gu­mo per­duo­dant ka­ri­nes tech­no­lo­gi­jas ša­lims, ku­rios ne­pri­klau­so Šiau­rės At­lan­to or­ga­ni­za­ci­jai, ir at­krei­pė dė­me­sį į Ka­ra­liau­čiaus sri­ties mi­li­ta­ri­za­vi­mą. Sek­ma­die­nį sa­ky­da­ma kal­bą ji pri­mi­nė, kad pra­ėju­sia­me NATO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me bu­vo su­si­tar­ta siek­ti „tik­ros stra­te­gi­nės part­ne­rys­tės su Ru­si­ja, pa­rem­tos abi­pu­siu pa­si­ti­kė­ji­mu ir skaid­ru­mu“.

Ji at­krei­pė dė­me­sį į Lie­tu­vos kai­my­nys­tė­je au­gan­čią Ru­si­jos ka­ri­nę ga­lią: „Ta­čiau pas­ta­ruo­sius pus­an­trų me­tų ste­bė­jo­me įvy­kius Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je, Bal­ti­jos vals­ty­bių pa­šo­nė­je, ku­rie yra ne­su­de­ri­na­mi su mi­nė­tais įsi­pa­rei­go­ji­mais, įskai­tant ne­pa­tei­si­na­mą pa­žan­giau­sių „Že­mė-oras“ ir „Že­mė-že­mė“ ti­po ra­ke­ti­nių sis­te­mų dis­lo­ka­vi­mą šia­me re­gio­ne. NATO pri­va­lo ži­no­ti, kad dis­lo­kuo­tos ra­ke­ti­nės sis­te­mos ga­lės pa­siek­ti Vil­nių, Ry­gą, Ta­li­ną, Var­šu­vą, Ber­ly­ną ir ki­tas NATO sos­ti­nes“.

Pre­zi­den­tės ži­nio­mis, Ru­si­jos po­li­ti­nė ir ka­ri­nė va­do­vy­bė pas­ta­ruo­ju me­tu ne kar­tą gra­si­no, jog dis­lo­kuos Ka­ra­liau­čiaus sri­ty­je mo­der­nias ra­ke­ti­nes sis­te­mas, taip pat ir puo­la­mą­sias. Taip Ru­si­ja ban­do įti­kin­ti JAV ir NATO la­biau at­si­žvelg­ti į jos in­te­re­sus plė­to­jant Eu­ro­po­je prieš­ra­ke­ti­nės gy­ny­bos sis­te­mą. „Šie ir ki­ti įvy­kiai są­ly­go­ja bū­ti­ny­bę NATO už­tik­rin­ti pa­ti­ki­mą at­gra­si­ni­mą bei lanks­tes­nę NATO pa­jė­gų są­vei­ką per ben­dras pra­ty­bas, mo­ky­mus ir ro­ta­ci­ją. Jie taip pat per­spė­ja są­jun­gi­nin­kes bū­ti at­sar­ges­nėm nei bet ka­da anks­čiau, per­duo­dant ka­ri­nes tech­no­lo­gi­jas ar­ba įran­gą tre­čio­sioms ša­lims“, – tei­gė D. Gry­baus­kai­tė.

Lie­tu­va ir ki­tos Bal­ti­jos ša­lys reiš­kė sa­vo ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, kai 2009 me­tais pa­aiš­kė­jo, kad Ru­si­ja iš Al­jan­sui pri­klau­san­čios Pran­cū­zi­jos ren­gia­si pirk­ti va­do­va­vi­mo ope­ra­ci­joms ir jū­rų de­san­to lai­vus „Mist­ral“. Kai ku­rie Ru­si­jos ka­riuo­me­nės ge­ne­ro­lai tuo­met sa­kė, kad to­kio ti­po lai­vas ypač bū­tų pra­ver­tęs 2008-ųjų rug­pjū­čio ka­ri­nė­je ope­ra­ci­jo­je prieš na­rys­tės NATO sie­kian­čią Gru­zi­ją.

G8 va­do­vai spren­dė eko­no­mi­nes ir po­li­ti­nes pro­ble­mas

Prieš NATO ša­lių ly­de­rių su­si­ti­ki­mą Kemp Dei­vi­de (Camp Da­vid, 100 km nuo Či­ka­gos) ga­lin­giau­sių­jų pa­sau­lio vals­ty­bių ly­de­riai ban­dė iš­spręs­ti eu­ro zo­nos kri­zę. Pran­cū­zi­jos, Vo­kie­ti­jos, JAV, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Ita­li­jos, Ja­po­ni­jos, Ka­na­dos ir Ru­si­jos ly­de­rių su­si­ti­ki­mas vy­ko ge­gu­žės 18–19 die­no­mis.

G8 ša­lių ly­de­riai su­ta­rė, kad ko­va su ne­dar­bu ir eko­no­mi­kos au­gi­mo pa­lai­ky­mas šiuo me­tu yra pa­grin­di­niai Di­džio­jo aš­tuo­ne­to ša­lių vy­riau­sy­bių už­da­vi­niai. Ypač di­de­lį dė­me­sį G8 ly­de­riai sky­rė Grai­ki­jai, la­biau­siai „ser­gan­čiai“ eu­ro zo­nos ša­liai. Ant­rą­ją su­si­ti­ki­mo die­ną bu­vo daug dis­ku­tuo­ja­ma Atė­nų te­ma, ga­liau­siai G8 ly­de­riai pa­si­sa­kė už Grai­ki­jos iš­sau­go­ji­mą eu­ro zo­no­je, bet su są­ly­ga, kad Atė­nai lai­ky­sis anks­čiau pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų.

G8 su­si­ti­ki­mo me­tu ša­lių va­do­vai ap­ta­rė įvai­rius klau­si­mus, įskai­tant ener­ge­ti­kos sau­gu­mą, kli­ma­to kai­tą, si­tu­a­ci­ją Ira­ne, Af­ga­nis­ta­ne ir Šiau­rės Ko­rė­jo­je. Kemp Dei­vi­de taip pat diskutuota apie ne­si­liau­jan­tį krau­jo lie­ji­mą Si­ri­jo­je. G8 pa­ra­gi­no Si­ri­ją už­baig­ti smur­tą, ku­ris šio­je ša­ly­je jau pa­rei­ka­la­vo maž­daug 12 tūkst. žmo­nių gy­vy­bių.

Laikraštis „XXI amžius”

2012.05.31

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *