Dalia Grybauskaitė: „Dviguba pilietybe pasinaudotų ir gyventojai Rytuose”


Či­ka­go­je vie­šė­ju­si Lie­tu­vos pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė su­si­ti­ki­me su Ame­ri­kos lie­tu­viais per­spė­jo, kad įtei­si­nus dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę, jos siek­tų ir žmo­nės iš Ry­tų. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Pre­zi­den­tė Ame­ri­kos lie­tu­viams sa­kė:

„Bet no­rė­čiau, kad jūs su­pras­tu­mė­te – klau­si­mas yra jaut­rus ne tik dėl to, kad mū­sų Kon­sti­tu­ci­ja ga­na griež­tai ap­ibrėžia, kad tai tu­ri bū­ti iš­im­ti­nis ir re­tas at­ve­jis, taip pat no­rė­čiau pri­min­ti, kad mes po­ten­cia­lių pi­lie­čių tu­ri­me ne tik Ame­ri­ko­je ir Va­ka­ruo­se, bet ir Ry­tuo­se“.

Su­si­ti­ki­me, ku­ris su­reng­tas prieš NATO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą, D. Gry­baus­kai­tė sa­kė: „Įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rios bu­vo teik­tos, reiš­kia, kad leng­vai ga­li­ma gau­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę ir tiems, ku­rie gy­ve­na te­ri­to­ri­jo­se, ku­rio­mis mes dar, de­ja, ne­ga­li­me pa­si­ti­kė­ti. At­ver­da­mi du­ris, at­ver­tu­me du­ris vi­siems“. Ji pa­aiš­ki­no, kad bu­vu­si pri­vers­ta ve­tuo­ti įsta­ty­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės, kai ga­vo kon­sti­tu­ci­nės tei­sės eks­per­tų iš­va­das. Sei­mas bu­vo pri­ėmęs nau­jos re­dak­ci­jos Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mą, ku­ris lei­do dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę iš­lai­ky­ti emig­ran­tams, ta­pu­siems Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ir NATO ša­lių pi­lie­čiais, ta­čiau Pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė jį ve­ta­vo, ar­gu­men­tuo­da­ma prieš­ta­ra­vi­mu Kon­sti­tu­ci­jai.

Či­ka­go­je vie­šė­ju­si D. Gry­baus­kai­tė su­si­ti­ki­me su Ame­ri­kos lie­tu­viais Le­mon­te, prie Či­ka­gos esan­čia­me Pa­sau­lio Lie­tu­vių cen­tre, griež­tai su­kri­ti­ka­vo Len­ki­jos po­li­ti­ką, sa­ky­da­ma, kad Var­šu­va drau­gu pa­si­rin­ko Ru­si­ją, o Lie­tu­va pa­vers­ta at­pir­ki­mo ožiu. Pre­zi­den­tė at­me­tė Var­šu­vos prie­kaiš­tus dėl Lie­tu­vos len­kų pa­dė­ties, sa­ky­da­ma, kad Lie­tu­vo­je su­da­ry­tos ge­riau­sios są­ly­gos mo­ky­tis len­kų kal­ba už Len­ki­jos ri­bų. Pa­sak ša­lies va­do­vės, įtam­pa blo­gi­na Len­ki­jo­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių pa­dė­tį.

„No­riu tik pa­sa­ky­ti, kad pa­sau­ly­je eg­zis­tuo­ja 160 len­kų mo­kyk­lų, virš 100 jų yra Lie­tu­vo­je. Eu­ro­po­je vie­nin­te­lė­je Lie­tu­vo­je len­kų kal­ba ga­li­ma lavintis nuo dar­že­lio iki aukš­to­jo moks­lo. Va­do­vė­lių yra nuo pir­mos iki dvy­lik­tos kla­sės len­kų kal­ba“, – sa­kė Pre­zi­den­tė.

D. Gry­baus­kai­tė kon­kre­čiu pa­vyz­džiu pa­aiš­ki­no su­si­da­riu­sią pa­dė­tį: „Va­sa­rio 16-ąją, kai bu­vo at­va­žia­vęs len­kų pre­zi­den­tas, aš su­dė­jau ant sta­lo va­do­vė­lius, kiek mes iš­lei­do­me len­kų kal­ba Lie­tu­vo­je esan­tiems len­kams ir kiek yra (lie­tu­viš­kų va­do­vė­lių) Sei­nuo­se. Tai bu­vo maž­daug de­šimt kar­tų skir­tu­mas. Bet tai – ne ar­gu­men­tas. Po­li­ti­nė si­tu­a­ci­ja yra to­kia, kad mes per ma­ži, kad mus gir­dė­tų, bet yra in­te­re­sas, kad me­džia­ga ir in­for­ma­ci­ja bū­tų pa­tei­kia­ma la­bai ne kaip. Iš tie­sų ta įtam­pa pra­de­da blo­gin­ti lie­tu­vių pa­dė­tį Sei­nuo­se“.

Laikraštis „XXI amžius”

Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotraukoje: Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė.

2012.05.31

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *