Seimas bijo investuoti į jaunimo blaivumą


Sei­me be­si­klos­tan­tys įvy­kiai dėl siū­ly­mo pa­pil­dy­ti Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mą, nu­ma­tant ga­li­my­bę įkur­ti Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės pre­ven­ci­jos fon­dą, į ku­rį bū­tų per­ve­da­mi 2 proc. nuo ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio su­rink­tų ak­ci­zų, ro­do, kad Sei­mo na­riai to­kio fon­do at­si­ra­di­mo ne­no­ri ir tik­riau­siai bi­jo pa­sek­mių sa­vo rė­mė­jams – ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio ga­min­to­jams, ku­riuos fon­do pi­ni­gai iš tie­sų įstum­tų į keb­lią si­tu­a­ci­ją. Nors Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas idė­jai pri­ta­rė, ta­čiau svars­ty­mas Au­di­to ko­mi­te­te aiš­kiai pa­ro­dė, kad Sei­mo na­riai pa­mir­šo sa­vo kal­bas apie Lie­tu­vos jau­ni­mo auk­lė­ji­mą.

Kal­bos apie psi­cho­ak­ty­vių­jų me­džia­gų var­to­ji­mo pre­ven­ci­jos bū­ti­nu­mą bu­vo itin su­ak­ty­vė­ju­sios svars­tant al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų re­kla­mos drau­di­mo at­šau­ki­mą. Tuo­met ko­ne kiek­vie­nas Sei­mo na­rys aiš­ki­no, kad drau­di­mais nie­ko ne­iš­sprę­si, vi­suo­me­nę rei­kia švies­ti. Da­bar, kai ban­do­ma su­kur­ti pa­ma­tą to­kio švie­ti­mo or­ga­ni­za­vi­mui na­cio­na­li­niu mas­tu, Sei­mo na­riai pra­de­da iš­ve­džio­ji­mus, kad tai bus ne­skaid­ru, kad tai prieš­ta­raus Kon­sti­tu­ci­jai ir t.t.

Įdo­mu tai, kad prieš fon­dą bal­sa­vo ir iš anks­to jo skaid­ru­mu su­abe­jo­jo Dar­bo par­ti­jos na­rė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, nors tos pa­čios par­ti­jos at­sto­vas Kęs­tu­tis Dauk­šys siū­lė skir­ti net 5 proc. Ma­tyt, tarp po­li­ti­kų įvy­ko su­si­ta­ri­mas – vie­nas bus „ge­rie­tis“, ki­tas – „blo­gie­tis“, ir ga­lų ga­le pa­siū­ly­mas ne­bus pri­im­tas. La­bai įdo­mu, kad skaid­ru­mu su­abe­jo­jo par­ti­jos, tei­sia­mos už ne­skaid­rią bu­hal­te­ri­ją, at­sto­vė. Ma­tyt, čia kaip to­je liau­dies pa­tar­lė­je: kuo pats su­si­te­pęs, tuo ir ki­tus…

Ne­rei­kia bū­ti di­de­liu ora­ku­lu, kad nu­spė­tum, ko­kią nuo­mo­nę apie fon­dą tu­rės Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, ku­ria­me dir­ba Jur­gis Raz­ma, pa­gar­sė­jęs sa­vo są­moks­lais su alaus ga­min­to­jais, bei jo ko­le­ga, da­bar jau pro­ku­ro­rų pra­šy­mu už nu­si­kal­ti­mus ne­lie­čia­my­bę pra­ra­dęs ir ta­ba­ko pra­mo­nę Sei­me pro­te­ga­vęs Vi­tas Ma­tu­zas.

Vy­riau­sy­bė dėl pre­ven­ci­jos fon­do stei­gi­mo jau pa­si­sa­kė nei­gia­mai ir tai vyks­ta val­džio­je esant TS-LKD, ku­rie de­kla­ra­vo sie­kius su­si­tvar­ky­ti su be­sai­kiu ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio var­to­ji­mu. Ma­tyt, tą nuo­mo­nę reikš­min­gai ko­re­guo­ja „MG Bal­tic“ į par­ti­jos są­skai­tą per­ves­ti pi­ni­gai, ku­rių pa­ka­ko ne tik al­ko­ho­lio re­kla­mos drau­di­mo at­šau­ki­mui, bet ir kan­di­da­to į vien­man­da­tę rin­ki­mų apy­gar­dą vie­tai par­ti­jos są­ra­še nu­si­pirk­ti, nes par­ti­jos są­ra­še at­si­dū­rė ne kas ki­tas, o al­ko­ho­lio pra­mo­nės at­sto­vas Ar­tū­ras Lis­ta­vi­čius. Sun­ku ti­kė­tis, kad to­kia mo­ty­va­ci­ja ne­tu­rės įta­kos Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to na­riams pri­im­ti ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio pra­mo­nei pa­lan­kaus spren­di­mo ir ne­pri­tar­ti fon­do įkū­ri­mui.

Ne vie­nam ga­li ­kil­ti klausimas, ko­dėl šis spren­di­mas bū­tų toks ne­pa­lan­kus pra­mo­nei, juk ji itin daž­nai pa­si­sa­ko už al­ko­ho­lio var­to­ji­mą nuo 18 me­tų ir už­si­i­ma įvai­rio­mis so­cia­li­nė­mis kam­pa­ni­jo­mis. Tie­sa ta, kad jau ir da­bar Sei­mo na­riai ir ta­ba­ko bei al­ko­ho­lio ga­min­to­jai ne­tve­ria pyk­čiu dėl ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų pa­stan­gų įgy­ven­din­ti Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos siū­lo­mas efek­ty­vias ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio konr­to­lės prie­mo­nes.

Pyks­ta­ma dėl Sei­mo spren­di­mų vie­ši­ni­mo, įvai­rių ak­ci­jų, ži­nu­čių spau­do­je ir pan. Vi­sa tai vyks­ta ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms vi­siš­kai ne­tu­rint pi­ni­gų. Tik įsi­vaiz­duo­ki­te, kas įvyk­tų, jei šiai veik­lai bū­tų ga­li­ma gau­ti fi­nan­sa­vi­mą. Tur­būt įsi­vaiz­duo­ja­te, ko­kią so­cia­li­nę re­kla­mą už­sie­nio ko­le­gų pa­vyz­džiu su­kur­tų ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai. Bū­tų ro­do­mi ne alu­da­rių pa­gri­muo­ti krep­ši­nin­kai, bet re­a­lios ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio var­to­ji­mo pa­sek­mės bei tik­rie­ji pra­mo­nės tiks­lai ir jų įgy­ven­di­ni­mo pa­sek­mės.

Ne vel­tui Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je vy­ku­sia­me svars­ty­me dėl įspė­ja­mų­jų už­ra­šų ant iš­ori­nės al­ko­ho­lio re­kla­mos la­bai su­si­ner­vi­no Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to (LLRI) at­sto­vas Emi­lis Ru­že­lė, pa­siū­lius įspė­ja­mą­jį teks­tą – „Al­ko­ho­lis su­ke­lia ke­pe­nų ci­ro­zę“. Da­bar ten pui­kuo­ja­si nie­ko ne­pa­sa­kan­tis už­ra­šas apie nu­ma­no­mą al­ko­ho­lio ža­lą svei­ka­tai ir so­cia­li­nei ge­ro­vei.

Už­sie­nio vals­ty­bė­se bū­tent so­cia­li­nė re­kla­ma pa­ro­dė, kaip pra­mo­nė tai­ko­si į vai­kus, kaip sle­pia tik­rą­sias pa­sek­mes ir pan. Ne vel­tui al­ko­ho­lio ga­min­to­jai Eu­ro­pos par­la­men­te „iš­si­mu­šė“ svei­ka lo­gi­ka ne­pa­aiš­ki­na­mą spren­di­mą tik ant al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų bu­te­lių ne­nu­ro­dy­ti su­dė­ties, nors vi­siems ki­tiems ga­mi­niams tai yra pri­va­lo­ma.

Na­tū­ra­lu, kad ga­min­to­jams ne­ra­mu dėl ga­lin­čios pa­sklis­ti in­for­ma­ci­jos, bet dar ne­ra­miau, kad, at­si­ra­dus Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės pre­ven­ci­jos fon­dui, Sei­me nuo­lat bu­dės ne tik ta­ba­ko ar al­ko­ho­lio pra­mo­nės lo­bis­tai, bet ir ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, ku­riems ne­be­rei­kės at­si­pra­ši­nė­ti iš dar­bų ar dėl už­im­tu­mo dar­be at­si­sa­ky­ti iš vi­so da­ly­vau­ti Sei­mo ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se.

Vei­kiau­siai Sei­mo už­mar­šu­mu ir ne­iš­pru­si­mu ste­bė­tis ne­be­rei­kia. Juk pa­ža­dai vi­suo­met la­bai leng­vai duo­da­mi, ir be­veik nie­ka­da ne­te­si­mi.

Nuotraukoje: doc. dr. Au­re­li­jus Ve­ry­ga.

2012.06.23

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.