Toliau persekiojama Eglė Kusaitė, o „FSB Lietuvoje de facto pripažinta mūsų strategine partnere”


Ren­gi­mu­si su­si­sprog­din­ti Če­čė­ni­jo­je kal­ti­na­ma Eg­lė Ku­sai­tė nei­gia esą jos prieš dau­giau nei dve­jus me­tus duo­tus pa­ro­dy­mus, nes ap­klau­sų me­tu prieš ją bu­vo smur­tau­ja­ma.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas, nag­ri­nė­jan­tis šią by­lą, dar nuo pa­va­sa­rio skel­bia jos pa­ro­dy­mus.

Per vieną Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo po­sė­dį bu­vo pa­vie­šin­ta, kad 2010-ųjų ba­lan­dį mer­gi­na sos­ti­nės tei­sė­jui tei­gė, kad no­ras nu­si­žu­dy­ti jai ki­lo dėl blo­gų san­ty­kių šei­mo­je ir nar­ko­ti­kų var­to­ji­mo. Anot by­los duo­me­nų, tuo me­tu ji taip pat pa­tvir­ti­no ke­ti­nu­si vyk­ti į Mask­vą. E. Ku­sai­tė vėliau teis­me sa­kė, kad ap­klau­sų me­tu ji bu­vo gniuž­do­ma psi­cho­lo­giš­kai, prieš ją bu­vo nau­do­ja­mas fi­zi­nis smur­tas, ji ne­ga­lė­jo tam pa­si­prie­šin­ti, be to, esą prie­var­ta bu­vo vei­kia­ma psi­chot­ro­pi­niais vais­tais.

Teis­mo po­sė­dy­je E. Ku­sai­tė sa­kė: „Kaž­ko­dėl vi­si su­reikš­mi­na fi­zi­nį, o ne psi­cho­lo­gi­nį smur­tą. Sė­di, juo­kau­ja – tu nar­ko­ma­nė, tu psi­chi­nė, mes iš ta­vęs pa­da­ry­sim dar­žo­vę! Sė­di du su­au­gę vy­rai – ką aš ga­liu pa­sa­ky­ti! Kai ma­no bū­se­na bū­da­vo ge­res­nė, aš prie­ši­nau­si“.

Ji tei­gė, kad šiek tiek pri­si­me­nan­ti, jog vie­toj jos į kai ku­riuos klau­si­mus at­sa­ki­nė­jo jos tuo­me­ti­nis ad­vo­ka­tas. Ki­to­je pa­skelb­to­je ap­klau­so­je, ku­ri, by­los duo­me­ni­mis, įvy­ko 2010 ba­lan­dį, klai­pė­die­tė tei­gė, kad pri­pa­žįs­ta, jog ren­gė­si su­si­sprog­din­ti Ru­si­jos te­ri­to­ri­jo­je ir nu­si­žu­dy­ti, nes ne­su­ta­rė su te­ta ir ma­ma bei jau­tė­si vie­ni­ša. Jos pir­ma­sis vai­ki­nas če­čė­nas su­ža­vė­jo pa­sa­ko­ji­mais apie is­la­mą, o su­ži­no­jus apie jo žū­tį ka­re Če­čė­ni­jo­je 2004 me­tais, pra­dė­jo kaup­tis nei­gia­mi jaus­mai ru­sų ka­riš­kiams.

In­ter­ne­te su­si­pa­ži­nu­si su če­čė­ne Ai­ša Mag­ma­do­va, ža­vė­jo­si mir­ti­nin­kė­mis ša­chi­dė­mis, ku­rių veiks­mus lai­kė ne te­ro­ris­ti­niais, bet ka­ri­niais gi­nant sa­vo ša­lį. Ne­su­ta­ri­mai šei­mo­je esą dar la­biau lė­mė E. Ku­sai­tės ap­si­spren­di­mą nu­si­žu­dy­ti. Ta­čiau šiuos prieš dve­jus me­tus duo­tus pa­ro­dy­mus ji da­bar nei­gia kaip iš­gau­tus smur­to ke­liu.

Po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai kal­ti­na Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos ir sau­gu­mo tar­ny­bas ne­adek­va­čiai ben­dra­dar­biau­jant su Ru­si­ja ir pa­tai­kau­jant šios vals­ty­bės tar­ny­boms.

Maždaug prieš dvi sa­vai­tes Vil­niu­je Sei­me vy­ku­sio­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Sei­mo na­rys Ry­tas Kup­čins­kas pa­reiš­kė, jog E. Ku­sai­tei iš­kel­ta by­la dėl įta­ria­mo te­ro­riz­mo yra Lie­tu­vos vals­ty­bės gė­da. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vę po­li­ti­niai ka­li­niai, trem­ti­niai ir di­si­den­tai pa­reiš­kė, kad ši by­la tu­ri bū­ti nu­trauk­ta ir tai esąs vals­ty­bės gar­bės rei­ka­las.

Ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras Al­gir­das En­driu­kai­tis, Lie­tu­vos po­li­ti­nių trem­ti­nių ir ka­li­nių są­jun­gos at­sto­vai Pet­ras Gvaz­daus­kas ir Pet­ras Mus­tei­kis bei sesė Ni­jo­lė Sa­dū­nai­tė, pri­klau­san­tys Pa­si­prie­ši­ni­mų oku­pa­ci­jai dar­bo gru­pei, pri­sta­tė sa­vo pa­reiš­ki­mą „Dėl VSD, pro­ku­ra­tū­ros ir teis­mų vals­ty­bi­nės, tei­si­nės, po­li­ti­nės ir is­to­ri­nės są­mo­nės lū­žio“.

Šiuo pa­reiš­ki­mu smer­kia­mos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­ko Gin­ta­ro Kry­že­vi­čiaus, ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro Da­riaus Va­lio ir Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Ge­di­mi­no Gri­nos vei­kos, „kaip tei­siš­kai, po­li­tiš­kai, mo­ra­liš­kai ir is­to­riš­kai re­vi­zuo­jan­čios is­to­ri­ją, ne­val­dan­čios si­tu­a­ci­jos ir nuo­lan­kiai pa­tar­nau­jan­čios Ru­si­jos FSB sa­vo veik­los įslap­ti­ni­mo pa­stan­go­mis“.

Pa­reiš­ki­me taip pat ra­šo­ma: „Jų va­do­vau­ja­mos struk­tū­ros vei­kia su­lau­žy­ta vals­ty­bi­ne są­mo­ne, ati­trū­ku­sios nuo kon­cep­tu­a­lių Lie­tu­vos vals­ty­bės su­ve­re­ni­te­to ir mo­ra­lės pa­grin­dų, el­gia­si for­ma­liai, žai­džia pro­ce­dū­rų vi­sa­ga­ly­be, ap­si­drau­dė­liš­kai, vei­kia be vi­suo­me­nės įsi­ti­ki­ni­mo, vie­ni ki­tus re­mia be vals­ty­bės su­ve­re­ni­te­to, sa­vi­gar­bos, iš­di­du­mo prin­ci­pų“.

Pa­reiš­ki­mas ir ki­ta me­džia­ga iš­siųs­ti Pre­zi­den­tei ir dar še­šioms ša­lies ins­ti­tu­ci­joms. Sei­me su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je P. Gvaz­daus­kas tei­gė, kad Pa­si­prie­ši­ni­mo oku­pa­ci­jai or­ga­ni­za­ci­jų dar­bo gru­pė ste­bi ir ana­li­zuo­ja tei­sė­sau­gos struk­tū­rų veiks­mus oku­pa­ci­jos me­tais pa­da­ry­tų nu­si­kal­ti­mų įver­ti­ni­mo po­žiū­riu, taip pat san­ty­kį su šiuo­lai­ki­nė­mis už­sie­nio rep­re­si­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jos:

„Mes ste­bi­me ir taip pat ver­ti­na­me Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jų veiks­mus Ru­si­jos FSB at­žvil­giu. Ga­li­ma teig­ti, kad VSD, Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ir teis­mai vyk­do at­vi­ro ben­dra­dar­bia­vi­mo su FSB ir uo­laus pa­tar­na­vi­mo jai po­li­ti­ką. FSB Lie­tu­vo­je de fac­to pri­pa­žin­ta mū­sų stra­te­gi­ne ben­dra­dar­bia­vi­mo ko­vo­je su te­ro­riz­mu part­ne­re, kas už­mas­kuo­ja jos vien­pu­sę žval­gy­bi­nę veik­lą Lie­tu­vo­je“.

Jis pri­mi­nė, kad Ru­si­ja ka­te­go­riš­kai at­me­tė pra­šy­mus Me­di­nin­kų žu­dy­nių by­lo­je, Sau­sio 13-osios žu­dy­nių ir Vik­to­ro Us­pas­ki­cho aukš­to­jo moks­lo di­plo­mo įgi­ji­mo pa­grįs­tu­mo ty­ri­muo­se.

Gintaro Visocko (Slaptai.lt) nuotraukoje: ren­gi­mu­si su­si­sprog­din­ti Če­čė­ni­jo­je kal­ti­na­ma Eg­lė Ku­sai­tė.

2012.08.28

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *