Artūras Paulauskas. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Baigę tarnybą Lietuvos Respublikos prokuratūroje prokurorai nutarė įsteigti eksprokurorų sąjungą. Sąjunga vienija buvusius prokurorus, prokurorų padėjėjus ir tardytojus.
 
Eksprokurorų sąjungos tikslai – atstovauti ir ginti savo narių interesus, rūpintis jų socialine, kultūrine, visuomenine veikla, dalintis savo patirtimi, puoselėti prokuratūros istorinę atmintį, tradicijas, dalyvauti teisės aktų projektų svarstyme, teikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo, bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos prokuratūra, kitomis valstybinėmis institucijomis, organizuoti konferencijas, diskusijas ir kitus renginius aktualia visuomenine teisine tematika.
 
Steigiamajame susirinkime sąjungos pirmininku išrinktas pirmasis Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras Artūras Paulauskas, valdybos nariais – buvę generaliniai prokurorai Antanas Klimavičius ir Vladas Nikitinas, generalinio prokuroro pavaduotojas Vytautas Barkauskas, teritorinės prokuratūros vyriausiasis prokuroras Arvydas Pocius, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai ir buvę prokurorai Egidijus Bičkauskas bei Vidmantas Žiemelis.
 
Eksprokurorų sąjunga jau įregistruota Registrų centre ir turi teisę veikti jos įstatuose numatytais tikslais, praneša Eksprokurorų sąjungos pirmininkas A. Paulauskas.
 
Jis tikisi, kad įkurta buvusių prokurorų visuomeninė organizacija savo darbais ir pasiūlymais pasitarnaus tobulinant šalies įstatymus ir kitus teisės aktus bei prisidės prie teisėsaugos institucijų profesionalumo didinimo, teisininko profesijos prestižo augimo.
 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2020.12.18; 15:00

Esu vienas iš tų, kurie norėjo, kad Dalia Grybauskaitė laimėtų pirmajame ture, tačiau, kaip ir daugelis, to nesitikėjau. Esu vienas iš tų, kurie pirmą kartą už Dalią Grybauskaitę nebalsavo. Mažai ką apie ją žinojau, bijojau komunistinės jos praeities. Ne taip bijojau, kaip Zigmas Vaišvila bijo iki šiol, bet vis dėlto…

Džiaugiuosi, kad klydau, ne taip, kaip Zigmas Vaišvila, kuris, manau, labai nesidžiaugia pirmojo turo rezultatais. Esu vienas iš tų, kurie mato ne tik kadenciją baigiančios prezidentės privalumus, bet ir trūkumų.

Continue reading „Nekirsk šakos, ant kurios privalai sėdėti“

Prezidentė „ignoruoja“ prokuratūrą

2014-01-09 18:30 žinių laidoje TV LNK pranešė, kad prezidentė Dalia Grybauskaitė ignoruoja prokurorų prašymus padėti ištirti, kas ir kodėl iš prezidentūros nutekino slaptą Valstybės saugumo departamento (VSD) pažymą.

Į antrąjį prokurorų prašymą liudyti Prezidentė nė neatsakė, pranešė LNK Žinios.

Pasak LNK, Prezidentei atmetus pirmąjį ir nekreipiant dėmesio į antrąjį prokurorų prašymą duoti parodymus Seime rengiamasi ją pagal įstatymą įpareigoti bendradarbiauti su teisėsauga. Jei Seimas suskubs, įstatymas gali įsigalioti greitai, o tuomet prezidentė privalėtų parodymus duoti dar šiame tyrime.

Continue reading „Slaptos VSD pažymos byla. Audra teisininkų galvose“

milions- 008

Į nau­ją­jį Sei­mą, pa­gal Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK) vi­sų rin­ki­mų kan­di­da­tų pa­teik­tas tur­to ir pa­ja­mų de­kla­ra­ci­jas, pa­te­ko 26 mi­li­jo­nie­riai. Dau­giau­sia jų – po 8 – Dar­bo ir So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jo­se.

Tur­tin­giau­sias Sei­mo na­rys – Dar­bo par­ti­jos ly­de­ris Vik­to­ras Us­pas­ki­chas, ku­ris pri­va­lo­mo re­gist­ruo­ti tur­to, ver­ty­bi­nių po­pie­rių, me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių, pi­ni­gi­nių lė­šų bei su­teik­tų pa­sko­lų de­kla­ra­vo už kiek dau­giau ne­gu 60 mln. li­tų.

To­liau Dar­bo par­ti­jos mi­li­jo­nie­rių są­ra­še po V. Us­pas­ki­cho, ri­kiuo­ja­si dar 7 mi­li­jo­nie­riai – Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, bu­vęs eu­ro­par­la­men­ta­ras Ša­rū­nas Bi­ru­tis (de­kla­ra­vo tur­to už 5,76 mln. li­tų), Vil­niaus vi­ce­me­ras Jo­nas Pins­kus (2,04 mln.), jo žmo­na Ži­vi­lė Pins­ku­vie­nė (1,67 mln.) (abu Pinskai pagal Konstitucinio Teismo ir Seimo sprendimą neteko Seimo nario mandato), Vy­das Ged­vi­las (1,65 mln.), Kęs­tu­tis Dauk­šys (1,47 mln.), bu­vęs so­cial­li­be­ra­lų ly­de­ris Ar­tū­ras Pau­laus­kas (1,16 mln.), Dan­gu­tė Mi­ku­tie­nė (1,06 mln.) ir Ser­ge­jus Ur­su­las (1,05 mln.).

Continue reading „Naujajame Lietuvos Seime – 25 milijonieriai“

savukynas_gera_m

Mes be sekso nenurimsim! Toks galėtų būti nūdienos politikų devizas. Paskui Stomos žaliaakę nusekė ir liberalas Steponavičius, įkliuvęs į “sekso ekspertės” žabangas. Bet kas turėtų būti neleistina Tėvynės sąjungos frakcijos nariui, liberalui gali būti į naudą. Nesvarstysiu, kaip buvo iš tiesų: kvietė į lovą ar tik į kambarį panaktinėti su draugais G. Steponavičius. Žymiai įdomiau panalizuoti, ar tai gali pakenkti G. Steponavičiui bei Liberalų sąjūdžiui.

Continue reading „Ar sekso skandalas pakenks Gintarui Steponavičiui?“

zigmas_zinkevicius

Lenkų veikėjai rėmė LDDP atėjimą į valdžią. Šie atsidėkodami paliko Pietryčių Lietuvoje vietinei lenkiškai valdžiai veikimo laisvę.

Nelengvai sekėsi išjudinti Kultūros ministeriją, bet pagaliau ir ji prisidėjo su savo kultūrinėmis programomis, skirtomis Pietryčių Lietuvai. Viename kitame jų renginyje teko dalyvauti.

Taigi lietuviško švietimo srityje Pietryčių Lietuvoje pavyko nemaža nuveikti. Šiame darbų bare įvyko lūžis. Svarbiausia, pasikeitė vietos gyventojų požiūris į lietuvišką švietimą. Įsigijome jų pasitikėjimą. Tėvai nebebijojo leisti vaikų į lietuviškas mokyklas, nes matė, kad Vyriausybė tomis mokyklomis rūpinasi, kad jos nebus uždarytos ir vaikams nereikės grįžti į lenkiškas mokyklas, ko jie labiausiai bijojo, nes tuo atveju juos kiti vaikai badytų pirštais: štai ką “litvinai” jums padarė!

Continue reading „Prie Lituanistikos židinio ( 3 )“

milijardas_virselism

Perskaičiau įdomų veikalą. Omenyje turiu Manto Dubausko knygą “Snoras žaliems: kaip pradanginti milijarą”. Galima būtų net taip pasakyti: UAB “Gimtojo žodžio” išleista knyga ne vien įdomi, ne vien lengvai perskaitoma. Knyga dar ir reikalinga.

Reikalinga mums, norintiems rimčiau gaudytis sudėtinguose finansiniuose korporacijų, akcinių bendrovių, bankų žingsniuose ir bent jau apgraibomis suvokti, kodėl bankrutuoja “po laiminga žvaigžde” gimę verslininkai, kodėl žlunga jų valdomi “perspektyvūs bankai”.

Sutikite, stebint viešojoje erdvėje pasirodančius politikų, apžvalgininkų, žurnalistų komentarus, kodėl Lietuvos Vyriausybė neturėjo kito kelio kaip tik nacionalizuoti “Snorą”, lengviau pasiklysti informacijos gausoje, nei susigaudyti, kuri iš pateikiamų versijų – arčiausiai tiesos.

Continue reading „Pasakojimas, kaip pradanginti milijardą“

bilotaite2

LRT žurnalistas Virginijus Savukynas surengė įdomią televizijos diskusiją, kurioje bandyta aiškintis, kas rūpi šiandieniniam Lietuvos jaunimui.

Į jaunimo lūkesčius ir bėdas žvelgta tarsi iš visų pusių: kodėl tiek mažai jaunų žmonių išrenkama į Seimą, kodėl jaunimas pasyvus parlamentinių rinkimų metu, kodėl dauguma jaunų žmonių mano, jog politinė ir visuomeninė veikla mūsų valstybėje, – nedėkingas užsiėmimas, kodėl daugiau kaip pusė vaikinų ir merginų svajoja apie emigraciją…

Laidos vedėjas pateikė dėmesio vertų klausimų. Bet kad į juos nebuvo konkrečiai atsakoma. Tiksliau tariant, į klausimus laidos dalyviai dažniausiai atsakydavo primityviais lozungais bei mintinai išmoktomis partinėmis klišėmis: reikia gerint, būtina šviesti, verta kviesti, negalima neaiškinti…

Continue reading „Kodėl Lietuvos jaunimas bijo politikos“

konstantinas_2

Puikiai prisimename posakį apie neteisingoje vietoje padėtą kablelį, kuris kardinaliai pakeitė įtariamojo likimą. Vietoj išteisinamojo nuosprendžio kaltinamąjam buvo pritaikyta griežčiausia – mirties – bausmė.

Užuot išėjęs į laisvę jis neteko gyvybės. Sušaudytas buvo tik dėl to, kad kažkas, gal teisėjas, gal sekretorė, tyčia ar netyčia, ne toje vietoje padėjo kablelį. Derėjo parašyti “nuteisti negalima, išteisinti”, o buvo parašyta “Nuteisti, negalima išteisinti”. Šios klaidos laiku niekas nepastebėjo, ir Temidė žmogaus likimą apvertė aukštyn kojomis. Neteisingai pasmerkė myriop. Šis pavyzdys rodo, jog smulkmenų teisminėse batalijose nėra ir negali būti. Čia kiekviena detalė, kiekvienas niuansas – aukso vertės.

Continue reading „Kai teismo sprendimas “absoliučiai nesuprantamas”“

konstantinas_2

Praėjusi savaitė įsimintina tiems, kurie domisi ketverius metus trunkančiu Medininkų žudynių bylos tyrimu. Byla artėja prie paskutiniojo etapo.

Jau galima nuspėti, koks greičiausiai bus Vilniaus apygardos teismo verdiktas. Mat prokurorai Rolandas Stankevičius ir Saulius Verseckas oficialiai pareikalavo, jog buvęs Rygos OMON milicininkas Konstantinas Michailovas – Nikulinas būtų baudžiamas griežčiausia bausme – kalėjimu iki gyvos galvos.

Prokurorų manymu, byloje surinkta užtektinai įrodymų, jog jis dalyvavo Medininkų žudynėse. O Sigitos Bieliauskienės vadovaujama teisėjų kolegija atmetė visus buvusio Rygos OMON milicininko K.Michailovo – Nikulino advokatų prašymus. Taigi daugiau nebus atlikta jokių papildomų ekspertizių, tyrimų, nebus į teismą kviečiami ir advokatų nurodyti liudininkai. Žodžiu, keršto ištroškę primityvieji patriotai (juos filosofas Arvydas Šliogeris yra apibūdinęs dar griežčiau) gali džiūgauti: vargu ar vienintelis kaltinamasis omonininkas K.Michailovas – Nikulinas bus išteisintas.

Continue reading „Prokurorai siekia, kad buvęs Rygos OMON milicininkas į kalėjimą sėstų iki gyvos galvos“

cyvas110

Lietuvoje į rinkimus veržiasi dvi pagrindinės kategorijos individų – tie, kurie yra dideli viršininkai, ir tie, kurie miršta nuo noro tokiais tapti. Tebūnie tai supaprastinimas ir tegul neįsižeidžia tie, kurie yra kitokie, arba tie, kurie tikisi kitokius išrinkti.

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) šios savivaldos tarybų rinkimų kampanijos pradžioje pareiškė neturinti nei pinigų, nei galimybių rinkimų debatams televizijoje organizuoti. Pilietiškai suskatau pagelbėti nuskurdusiai ir pasimetusiai Tėvynei – ėmiausi organizuoti nemokamus kandidatų debatus interneto vaizdo konferencijoje portale „balsas.lt“. Pasirodo, daugumai tradicinių ir didelei daliai naujųjų politikų normalių debatų nereikia. Tiesa, dėl laiko ir resursų stokos apsiribojau kandidatais į Vilniaus miesto tarybą, bet būčiau giliai nustebęs, jei kitur būtų kitaip.

Continue reading „Didelių viršininkų rinkimai“

video_cip

2009 metų rugsėjo 26-ąją Panevėžyje surengtas Artūro Paulausko vadovaujamos partijos „Naujoji sąjunga“ (socialliberalai) suvažiavimas. Naujoji sąjunga į savo gretas tądien priėmė dvi neparlamentines partijas – Lietuvos liaudies sąjungą „Už teisingą Lietuvą“ ir Lietuvos gyvenimo logikos partiją. Šitaip A.Paulausko socialliberalai tikisi, turėdami per septynis tūkstančius narių, sustiprinti savo pozicijas.

Suvažiavimo metu pareikšta daug karčios kritikos šiandieniniam Seimui ir Andriaus Kubiliaus vadovaujamai Vyriausybei. Kai kurie suvažiavimo dalyviai nedviprasmiškai tvirtino, jog konservatorių vadovaujamas ministrų kabinetas galutinai prarado visuomenės pasitikėjimą, pademonstravo, jog nesugeba valdyti valstybės, todėl privalo kuo greičiau atsistatydinti. Suvažiavime kalbėjęs socialliberalų lyderis A.Paulauskas teigė, jog pertvarką šalyje pradedant būtina atkreipti ypatingą dėmesį į seniūnijas, suteikiant joms finansinį savarankiškumą, o seniūnus renkant tiesiogiai.

Videostudija „SLAPTAI“ pateikia keletą svarbiausių akcentų iš Panevėžyje vykusio Naujosios sąjungos suvažiavimo.

Continue reading „Naujosios sąjungos (socialliberalų) gretas papildė dvi neparlamentinės partijos“