Teisėtas licencijuotas šilumos tiekėjas Ukmergės rajone – UAB „Miesto energija“


Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija birželio mėnesį gavo Ukmergės rajono savivaldybės prašymą panaikinti UAB „Miesto energija“ licenciją, kurią turėdama įmonė šilumos energiją tiekia Ukmergės miestui ir rajonui.

2010 m. liepos 29 d. viešame posėdyje Komisija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, kurioje surinkta ginčo šalių Komisijai teikta informacija, atsakingų institucijų sprendimai ir paaiškinimai dėl susidariusios padėties Ukmergės rajone tiekiant šilumą ir karštą vandenį, išklausiusi dalyvavusių viešajame posėdyje pasisakymus, taip pat kruopščiai išanalizavusi teisės aktus, reglamentuojančius šilumos ūkio licencijavimą, nenustatė pagrindų, kuriais remiantis būtų galima sustabdyti ar panaikinti šilumos tiekimo licenciją UAB „Miesto energija“.

Komisijos kompetencija šilumos ūkio licencijavimo klausimais nedviprasmiškai apibrėžta Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnyje – Komisija išduoda šilumos tiekėjui, tiekiančiam ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, licencijas, jas sustabdo, panaikina galiojimą. Šilumos tiekėjo licencija naikinama, jeigu:

1.      teisės aktų nustatyta tvarka įrodoma, kad licenciją turintis asmuo, kurio licencijos galiojimas tais pačiais metais jau buvo sustabdytas, pakartotinai pažeidžia nustatytas licencijuojamos veiklos sąlygas arba nepašalina pažeidimų per licenciją išduodančios institucijos nustatytą terminą;

2.      licencijos galiojimas sustabdytas, o licenciją turintis asmuo verčiasi licencijuojama veikla;

3.      juridinis asmuo likviduojamas ar pasibaigia dėl reorganizavimo;

4.      licenciją turintis asmuo pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą;

5.      licenciją turintis fizinis asmuo miršta.

Komisija, ištyrusi bylos medžiagą ir išklausiusi papildomus komentarus bei pasisakymus viešajame posėdyje, vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymu ir Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėmis, konstatuoja, kad UAB „Miesto energija“ nebuvo nė karto sustabdytas licencijos galiojimas dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų ar vykdytos veiklos neturint licencijos, nenustatyta pakartotinių pažeidimų ar kitokių Komisijos teisėtų reikalavimų nevykdymo, įmonė nėra likviduojama ar reorganizuojama, nepateikė ir prašymo, kad atsisako šilumos tiekimo licencijos. Teisės aktai nenumato atvejo, kad licencijos galiojimas gali būti panaikintas trečiųjų asmenų prašymu (savivaldybės, vartotojų asociacijų, konkuruojančių įmonių).

Licencijos galiojimas gali būti panaikintas licenciją išduodančios institucijos sprendimu tik laikantis teisės aktuose nustatytų procedūrų. Komisija ne kartą pateikė poziciją, kad UAB „Miesto energija“ pagal teisės aktų nuostatus yra vienintelis licencijuotas šilumos tiekėjas Ukmergės miesto ir rajono teritorijoje.

Apibendrindama Ukmergės rajono šilumos tiekimo faktines aplinkybes ir vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsniu bei Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėmis, Komisija nutarė atsisakyti panaikinti pagal Ukmergės rajono savivaldybės birželio 7 d. ir birželio 21 d. prašymus UAB „Miesto energija“ šilumos tiekimo licenciją Šventupėje ir Dainavoje.

Komisija, matydama, kad visapusiškas problemos sprendimas galimas tik sprendžiant teisines šilumos ūkio reguliavimo spragas, parengė ir pateikė siūlymą keisti Šilumos ūkio įstatymą. Pagrindinis šio siūlymo tikslas – užtikrinti nenutrūkstamą šilumos energijos tiekimą vartotojams visais tais atvejais, kai dėl nuo vartotojų nepriklausančių trečiųjų šalių veiksmų susiformuoja aplinkybės ir yra nutraukiamas šilumos tiekimas neapibrėžtam laikotarpiui. Siūloma nenutrūkstamo šilumos energijos tiekimo vartotojams problemą spręsti įvedant garantinio šilumos tiekimo sampratą ir veiklą, įpareigojant šilumos tiekėją, turintį galiojančią šilumos tiekimo licenciją, vykdyti garantinį šilumos tiekimą, ir lygiagrečiai įpareigojant šilumos tiekėją, negalintį užtikrinti šilumos tiekimo savo teritorijoje, sudaryti sąlygas garantiniam šilumos tiekėjui vykdyti šilumos energijos tiekimą.

Nuotraukoje: Kovo 11-osios Akto signataras Kęstutis Grinius.

2010.07.31

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.