vilutis_portretas

Esu perskaitęs daug tremtinių, politinių kalinių, partizanų knygų, kai kurias redagavau ir išleidau. Bet Leono Vilučio “Likimo mozaika” į rankas pateko tik dabar, po dvidešimties metų nuo jos išleidimo (Kaunas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1992). Tai vieno aktyviausių rezistencijos pradininkų Žemaitijoje ir Rytų Lietuvoje prisiminimų knyga. “… mano […]

atomine_jegaine

Lietuvos Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je ki­lo są­my­šis, kai pa­si­ro­dė ži­nios apie tai, kad JAV įmo­nė „Da­ta Sys­tems & So­lu­tions“ apie 2000 me­tus yra ky­ši­nin­ka­vus už­sa­ky­mams Ig­na­li­nos ato­mi­nė­je elek­tri­nė­je (AE) gau­ti. Pro­ku­ra­tū­ra iš pra­džių pra­ne­šė, kad ši įmo­nė Lie­tu­vo­je at­lie­ka­ma­me ty­ri­me nė­ra mi­ni­ma. Ta­čiau JAV tei­sin­gu­mo de­par­ta­men­to pra­ne­ši­me skel­bia­ma, kad „Da­ta Sys­tems & […]

venckiene_mergaite-k

Są­jū­džio lai­kai jau at­ro­do ne­re­a­lūs, Tau­tos su­si­rin­ki­mams Lie­tu­vo­je ma­tuo­ja­mi ant­ran­kiai. Kie­no var­du po ge­gu­žės 17-osios vi­suo­me­nei pri­myg­ti­nai de­monst­ruo­ja­ma ga­lia? Ne­cy­pau­ki­te Jūs, tie ne­pa­ten­kin­tie­ji, nes ir iki jū­sų at­ei­si­me ir ly­giai to­kiais pa­čiais bū­dais pa­ro­dy­si­me, kas yra Jū­sų spal­vo­to­mis krei­de­lė­mis ban­do­ma kur­ti TIESA… Ru­de­nį bus nu­šluo­ti kon­ser­va­to­riai, o ne­įvar­dy­tas blo­gis lai­mės, […]

algirdas-patackas-voruta-lt

Ski­ria­ma Mer­gai­tei Ado­mas, pir­ma­sis žmo­gus, bu­vo vai­kas. Die­vas su­kū­rė žmo­gų „pa­gal sa­vo pa­veiks­lą ir pa­na­šu­mą“, su­kū­rė jį vai­ku. Nes Die­ve yra vis­ko, yra ir vai­ko. To­bu­las žmo­gus yra vai­kas. Vai­kas yra tik­ra­sis žmo­gus. Vai­kas tu­ri vi­sa, ko rei­kia to­bu­lam žmo­gui, ir tu­ri svar­biau­sia, ko rei­kia to­bu­ly­bei – ty­ru­mą, cas­ti­tas. Šven­ta­ja­me […]

brazaitis_m

Triukš­mas dėl Juo­zo Bra­zai­čio lai­do­tu­vių Pa­di­dė­jus spau­di­mui 1941 me­tų bir­že­lio–­rug­pjū­čio mė­ne­siais dir­bu­sios Lie­tu­vos Lai­ki­no­sios Vy­riau­sy­bės (LLV) mi­nist­rą pir­mi­nin­ką Juo­zą Amb­ra­ze­vi­čių-Bra­zai­tį per­lai­do­ti Kau­ne aukš­čiau­sie­ji vals­ty­bės va­do­vai at­si­sa­kė šiam įvy­kiui su­teik­ti ofi­cia­lų vals­ty­bi­nį sta­tu­są. Da­ly­vau­ti J. Bra­zai­čio per­lai­do­ji­mo iš­kil­mė­se Kris­taus Pri­si­kė­li­mo baž­ny­čio­je at­si­sa­kė ir Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė, ir prem­je­ras An­drius Ku­bi­lius. Ki­lęs […]

valdis-dombrovskis

Latvijos premjeras Valdis Dombrovskis interviu televizijai pareiškė, kad šalis gali vietoje piniginės kompensacijos grąžinti žydų bendruomenei holokausto metais prarastą nuosavybę. Ministras pirmininkas V.Dombrovskis pažymėjo, kad dėl Latvijos ekonominės situacijos galima svarstyti tik turto sugrąžinimo, o ne nuostolių finansinio atlyginimo klausimą. Latvijos teisingumo ministras Gaidis Bėrzinis praėjusią savaitę atsistatydino iš pareigų […]

zaicevas_vadimas

Rusijos Federacijos dienraštis „Kommersant“ ir Baltarusijos opozicinė žiniasklaida sunerimusi informavo, kad Baltarusijos parlamentarai pritarė KGB vadovo Vadimo Zaicevo pasiūlytoms įstatymų pataisoms.  Naujosios pataisos išplėtė specialiųjų tarnybų teises ir papildė „terorizmo“ bei „ekstremizmo“ sąvokas. Pažymėtina, kad minėtose įstatymų pataisose buvo numatytos priemonės, kurios turėtų apsaugoti Baltarusiją nuo vidaus ir išorės grėsmių […]

knystautas-parkai-lt

Būna gi malonių momentų šiame gyvenime. Štai prošimėniškas Mėgėjiškos žūklės įstatymas, vetuotas Prezidentės. Šalies vadovė viešąjį interesą stato priekin. Juk ji – tautos išrinkta. O šis naujas įstatymas skirtas apriboti tautos teises į visiems žmonėms pagal Konstituciją priklausančius gamtos resursus. Į visiems žmonėms skirtą teisę būti gamtoje, gėrėtis ja, ilsėtis. […]

borodac_dar-km

ЛЮСТРАЦИЯ (лат. lustratio – очищение) – процедура проверки лиц, занимающих ответственные государственные должности, а также кандидатов на эти должности на предмет их принадлежности в прошлом к организациям, считающимся преступными. Люстрация применяется пришедшими к власти революционными режимами по отношению к политическим противникам — лицам, состоявшим в дореволюционных политических партиях, работавших в […]

Didžiulis galvos skausmas ta sustabdyta, bet neuždaryta atominė elektrinė. Labai daug pinigų išleista uždarymui, bet neuždaryta. Europos Sąjungos uždarymui skirti pinigai išvogti, o sovietinės atominės elektrinės durys atlapotos: įeik ir įjunk reaktorių nors ir šiandien (taip buvo pasakyta vienoje televizijos laidoje), gamink pigią, konkurencingą elektrą. Deja, įjungti negalima, reikia uždaryti, […]

kremlius_1111

Birželio 26-ąją dieną Kaliningrado žvejybos uoste operatyvinis Vidaus reikalų ministerijos štabas atliko didelio masto antiteroristinius mokymus. Pagal mokymų legendą ginkluoti radikalių religinių pažiūrų teroristai užgrobė laivą ir pateikė reikalavimų sąrašą, kuriame politinių reikalavimų nebuvo. Siekiant minimizuoti galimus teroristinio akto padarinius, buvo nutarta surengti specialiąją operaciją, kuriai pasitelkti Federalinės saugumo tarnybos, […]

bentleyelizabeth

Elizabetė Bentli – amerikietė, dirbusi Jungtinių Amerikos Valstijų teritorijoje veikusio sovietų žvalgybinio tinklo kurjere. Nuo 1938-ųjų ir baigiant 1944-aisiais metais, pasak jos pačios, ji teikė informaciją, taip pat ir vyriausybinių dokumentų kopijas, savo meilužiui, kuris buvo centrinis agentas šnipinėjimo tinkle. E.Bentli, JAV komunistų partijos narė, ketvirtajame ir penktajame dešimtmečiais priklausė […]

algimantas-zolubas-1

Balsavusieji Seime 2012-ųjų birželio 26 d. už Neringos Venckienės neliečiamybės panaikinimą akivaizdžiai išreiškė pasitikėjimą mūsų teisėsauga ir teisėtvarka. Visuomenė mūsų teisėtvarka ir teisėsauga nepasitiki, nepasitiki tikrai pagrįstai. Tačiau, regis, viena partija, besiskelbianti skaidria, vos ne krištoline, arba nuovoką prarado, arba iš tikrųjų nėra krištolinė, nes su prokurorais ir teismais nusprendė […]

kostiajev_suimtas

В октябре 2012 года в Калининграде пройдут выборы нового градоначальника. Возможно, что придется выбирать не просто номинального главу города, исполняющего только представительную функцию, а мэра города, имеющего всю полноту исполнительной власти. Также соответственно депутатам придется выбрать и нового председателя Окружного совета депутатов, то есть город возвращается к схеме функционирования городской […]

visockas-gintaras-portretas

Tikriausiai nieko kito ir nereikėjo tikėtis. Lietuvos parlamentas panaikino Neringos Venckienės teisinę neliečiamybę. Šis Seimo daugumos žingsnis lyg ir suprantamas, lyg ir teisingas. Tačiau – tik iš pirmo žvilgsnio. Po birželio 26-osios balsavimo tiesos ir teisingumo Lietuvoje nepadaugėjo nė per nago juodymą. Už tai nepasitikėjimo lietuviškosios Temidės sprendimais ir lietuviškosios […]

tarasovas_little

Terminas liustracija mūsų šalyse kažkodėl neatskiriamai dažniausiai asocijuojasi su sovietine praeitimi, nors jau praėjo daugiau nei 20 metų. Jau seniai nebėra ir tų problemų, kurios buvo iškilusios mūsų šalims pirmaisiais nepriklausomybės metais, nebėra ir tų žmonių, bent jau daugumos iš jų, kaip aktyvių visuomeninio–politinio gyvenimo dalyvių. Kita vertus, atsirado naujų […]

venckiene_neringa

Su Kau­no apy­gar­dos teis­mo tei­sė­ja Ne­rin­ga Venc­kie­ne po ge­gu­žės 17-ąją pa­da­ry­to bru­ta­laus po­gro­mo prieš jos glo­bo­ja­mą (glo­bą bu­vo pa­sky­ręs teis­mas) bro­lio duk­re­lę Dei­man­tę vyks­ta mo­ra­li­nis, po­li­ti­nis ir tei­si­nis su­si­do­ro­ji­mas. Bir­že­lio pra­džio­je Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pa­rei­ka­la­vo Sei­mo at­im­ti iš N. Venc­kie­nės tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę už ne­va pa­da­ry­tus jos nu­si­kal­ti­mus. Pro­ku­ra­tū­ros rei­ka­la­vi­mu su­da­ry­ta Lai­ki­no­ji […]

tecer-tecer

Farchadas Basoftas – žurnalistas, kuriam Irake įvykdyta egzekucija kaip priešų šnipui. Kilęs iš Irano, gyvenęs Anglijoje, Farchadas Bazoftas (1959 – 1990) buvo pakartas Bagdade 1990 metų kovo 15 dieną po to, kai revoliucinis teismas pripažino jį kaltu dėl  šnipinėjimu Izraelio ir Didžiosios Britanijos naudai. Vienoje Irako televizijos laidoje F.Bazoftas neprieštaravo […]

Saulius-Stoma

„Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.“ Tokie žodžiai parašyti mūsų Konstitucijoje. Jų prasmė aiški: svarbiausi sprendimai valstybėje turi atitikti jos piliečių valią ir teisingumo sampratą. Lietuvoje, kaip ir kitose demokratinėse valstybėse, […]

skiudaite-audrone

„Lietuvos vyrai, aš jus kviečiu stoti į mano organizuojamą Vietinę rinktinę. Visi vykite pas savo apskričių karo komendantus, nes atėjo laikas ginti savo tėvynę. Nepriklausomybės kovose žuvusiųjų savanorių ir partizanų kraujas neveltui pralietas. Tęskime jų pradėtą darbą ir neužmirškime mūsų tautos himno žodžių: „Lietuva, Tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme“. Tad, […]