maceika_vilnius

Skaitytojų dėmesiui siūlome A.Juškevičiaus ir J.Maceikos vadovo po Vilnių ir jo apylinkes (“Vilnius ir jo apylinkės”) trečiojo fotografuotinio leidimo pratarmę. Kodėl tai darome? Iki pat Lenkijos ultimatumo Lietuvai (1938 m. kovo 19 d.) Vilniaus krašte buvo žiauriai persekiojama lietuvių kultūra: likviduotos beveik visos svarbesnės Vilniaus lietuvių švietimo įstaigos, periodinė spauda. […]

timosenko_002

Europos Sąjungos vadovybė oficialiai pareiškė neleisianti Ukrainai tikėtis europietiško palankumo, jei buvusi sovietinė respublika neatsisakys ketinimų persekioti buvusios savo premjerės – Julijos Timošenko. “The Guardian” rašo, kad ES reikalauja tuojau pat nutraukti ekspremjerei J.Timošenko iškeltą baudžiamąją bylą, nes toji byla – išskirtinai politinio pobūdžio. Europos Sąjunga tvirtina, kad buvusiai Oranžinės […]

Czv_normalus

Lietuvos generalinio prokuroro pavaduotojas Darius Raulušaitis ir Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras Irmantas Mikelionis buvo susitikę su tarptautinės nevyriausybinės organizacijos „Amnesty International“ atstovėmis Nicola Duckworth, Julia Hall ir Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorium Henriku Mickevičiumi. Susitikimo metu „Amnesty International“ atstovės teigiamai įvertino Lietuvos prokurorų sprendimą […]

ozolas_naujausias

Skaitytojų dėmesiui siūlome naujausios Romualdo Ozolo knygos “Per lėtinį bankrotą. Lietuvos gyvenimo Europos Sąjungoje užrašai. Faktai ir mąstymai. 2010 m.” ištraukas. “Per lėtinį bankrotą” yra knygų “Į saulėlydžio krantą” (2008), “Paskui greičiausią pelną” (2008), “Nepriklausomybė alternatyvų neturi” (2009) ir “Ant imperijos slenksčio” (2010) tęsinys. Ypatingas tęsinys: šia knyga baigiamas kasdienių […]

harison_333

Tiems, ku­riems pa­si­se­kė tai pa­tir­ti, ži­no, ko­kia di­de­lė gar­bė yra gim­ti lie­tu­viu. Da­lis tik vė­liau pa­ti­ria, ko­kia tai „pa­siu­tiš­ka“ at­sa­ko­my­bė. Vi­si, ku­rie su­ge­ba iki pat mir­ties tą at­sa­ko­my­bę ne­iš­duo­da­mi neš­ti ir net sa­vo vai­kams lie­tu­vių kal­ba per­duo­ti, su­vo­kia, ko­kia tai ne­iš­pa­sa­ky­ta sun­ke­ny­bė. De­ja, ne vi­siems duo­ta tai pa­tir­ti, ypač da­bar, […]

ignalinos-atomine-elektrine

Apie už­da­ro­mos Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės (IAE) pro­jek­tus plūs­ta prieš­ta­rin­ga in­for­ma­ci­ja, ta­čiau aki­vaiz­du, kad pro­jek­tai brangs­ta šim­tais mi­li­jo­nų li­tų ir ke­le­rius me­tus vė­luo­ja. To­kia pa­dė­tis iš­ryš­kė­jo prieš skan­da­lin­gai vy­ku­sį IAE Kor­po­ra­ty­vi­nių rei­ka­lų di­rek­to­riaus Os­val­do Čiuk­šio at­sta­ty­di­ni­mą pra­ėju­sią sa­vai­tę. Tęs­ti jė­gai­nės už­da­ry­mą Lie­tu­vai ga­li tek­ti sa­vo lė­šo­mis, nes ES kol kas nu­si­tei­ku­si […]

gintaras_portretas_2

Viešojoje erdvėje neseniai buvo paskelbtas interviu su Kultūros ministro patarėjumi, etnologu Imantu Melianu. Nors interviu nuskambėjo didelę klausytojų auditoriją turinčioje LRT žurnalisto Virginijaus Savukyno laidoje “Įžvalgos”, niekas neatkreipė dėmesio į svarbiausiąjį diskusijos aspektą. Kultūros ministro patarėjas I.Melianas kai kuriuos valstybei aktualius reiškinius šiandien traktuoja kiek kitaip, nei apibūdindavo juos prieš […]

mafiastate

Rusijos slaptosios tarnybos, įskaitant ir FSB, įgyvendina kampaniją, kurios tikslas – kelti baimę svarbiausiems, įtakingiausiems JAV ir Didžiosios Britanijos diplomatams, reziduojantiems Rusijos Federacijos teritorijoje. Metodai, kurių pagalba “ganomi” Vakarų diplomatai, primena priemones, kurias “šaltojo karo” metais naudojo KGB. Tačiau šiandieninė kampanija – ypatingai įžūli. Šia tema daug rašoma naujojoje laikraščio […]

makauskiene-zivile

Garsi Lenkijos mokslininkė prof. Jadvyga Staniškis (Jadwiga Staniszkis) stojo ginti iš visų Varšuvos tribūnų puolamos Lietuvos. Komentuodama premjero Donaldo Tusko (Donald Tusk) staigią kelionę į Lietuvą ginti „skriaudžiamų“ lenkų bei atšalusius abiejų valstybių santykius, mokslininkė sakė, kad reikia suprasti lietuvius, įžvelgiančius grėsmę savo valstybės vientisumui. „Lietuviai bijo „Regionų Europos“, nes […]

muslim_woman

Praėjusią savaitę pirmą kartą Prancūzijoje nubaustos dvi musulmonės. Nubaustos už tai, kad viešoje vietoje nešiojo musulmoniškus galvos ir veido apdangalus. Piniginėmis baudomis nubaustos 32-iejų metų amžiaus Chinda Achmas ir 36-erių metų amžiaus Nažata Chait Ali. Tiesa, abi musulmonės teismo posėdyje nedalyvavo. Negalėjo dalyvauti, kadangi atsisakė nusiimti galvos apdangalus ir nebuvo […]

latvijos-laisves-paminklas

Lat­vi­jos par­la­men­to rin­ki­muo­se per­ga­lę iš­ko­vo­jo pro­ru­siš­kas „San­tar­vės centras“ (SC), ku­ris už­si­tik­ri­no 31 man­da­tą Sei­me. Ne­se­niai įsteig­ta bu­vu­sio preziden­to Val­džio Zat­le­rio re­for­mų par­ti­ja (ZRP) ga­vo 22 man­da­tus, prem­je­ro Val­džio Domb­rov­skio su­bur­tas cen­tro de­ši­ny­sis blo­kas „Vie­ny­bė“ – 20 vie­tų. Kon­ser­va­ty­vus Na­cio­na­li­nis al­jan­sas „Vis­kas – Lat­vi­jai!“, „Tė­vy­nei ir lais­vei“ bei ju­dė­ji­mas „Už Lat­vi­jos […]

konferenc_rugsejo21_dar

Perverčiau Mykolo Biržiškos “Vilniaus Golgotą. Okupuotosios Lietuvos lietuvių darbo ir kančių 1919-1928 metų dienoraštį”. Mažytę tų kančių dalelę pamečiui paskelbiau internete, nes tapo visiškai akivaizdu, kad Vilniaus Golgota tęsiasi iki šių dienų. Kai lenkai okupavo Lietuvos dalį, buvo įkurta Sąjunga Vilniui Vaduoti. Dabar reikia sąjungos, kuri bandytų tą Lietuvos dalį […]

latynina10

Sveikinu jus su naujuoju politiniu sezonu Rusijoje. Vienintelis žmogus, kuris po partijos “Jedinaja Rosija” suvažiavimo nieko neprarado ir nieko neatrado, – Dmitrijus Medvedevas. Ir anksčiau jis nebuvo Rusijos prezidentas, ir ateityje nebus Rusijos prezidentu. O labiausiai nepasisekė ponui Kudrinui. Egzistavo tikimybė, kad jis, Vladimirui Putinui ir vėl tapus Rusijos prezidentu, […]

asanzas

“WikiLeaks” portalo įkūrėjo Džulijano Asandžo autobiografinė knyga netrukus pasirodys knygynuose. Knyga bus išleista nepaisant aplinkybės, jog skandalingasis Dž.Asandžas šiandien jau nenori, kad memuarai išvystų dienos šviesą. Nūnai Dž.Asandžas visomis teisinėmis priemonėmis bando uždrausti leidyklai “Canongate”, su kuria kadaise buvo pasirašęs bendradarbiavimo sutartį, išleisti memuarus. Bet Dž.Asandžo pastangos – bevaisės. Leidyklos […]

jakimavicius_liudvikas

Vasaros pradžioje Kalvarijų turguje žmona iš moterėlės nusipirko vienuolika pomidorų daigų. Sakau jai – labai negudriai išmetei balon pinigus. Nieko iš tų pomidorų nebus. Nesulauksi, kad ant plyno lauko, nualintoj ežioj, nelaistomi užderėtų ir sunoktų. Toji sako: man pagailo močiutės su tuo paskutiniu ryšulėliu. Nebrangiai sumokėjau – tik septynis litus. […]

berlyno_

Šių metų rugsėjo 16-ąją Stambule buvo nušauti trys čečėnų tautybės vyrai. Turkijos slaptosios tarnybos įtaria, kad nužudytieji galėjo priklausyti Doku Umarovo aplinkos kovotojams. Jei nušautųjų ryšys su D.Umarovo kovotojais pasitvirtintų, galima spėti, kas ir kodėl juos nušovė. Tokiu atveju įmanoma versija, jog Turkijos sostinėje gyvenusius tris čečėnus nušovė asmenys, susijęs […]

ozolas_naujausias

Rugpjūčio 21 d. LR Seimo Konstitucijos salėje įvyko konferencija – diskusija “Iššūkiai valstybės vientisumui prieš dvidešimt metų ir šiandien”. Pranešimus perskaitė: A.Tyla. “Rytų Lietuva ir derybos dėl Lenkijos ir Lietuvos sutarties” R.Ozolas. “Valstybinė komisija Rytų Lietuvai tirti – Atgimimo laikų demokratijos faktas” G.Songaila. “Autonomininkų spaudimas Lietuvai: prieš dvidešimt metų ir […]