maksimavicius_petras

Paprasto recepto, kaip pagerinti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) veiklą, nėra. Tačiau esu įsitikinęs, kad PLB dabartis ir ateitis priklausys nuo Lietuvos valstybės politikos ir jos priimamų sprendimų. Jeigu Lietuvos institucijos manys, kad sprendžiant su užsienio lietuviais susijusius klausimus PLB reikalinga, tai PLB išliks, jeigu ne – tai išnyks. Todėl šiandien, […]

sluzba_vnesnej

Rusijos SVR (Služba vnešnej razvedki) nuo šių metų pradžios kuria naujas tinklaraščių monitoringo metodikas. Apie tai rašo laikraštis “Kommersant”. Tinklaraščių monitoringui Išorinės žvalgybos tarnyba (rus. SVR) išleido 30 milijonų rublių. “Komersant” duomenimis, kalbama apie tris tenderius už tokią sumą. Pagrindinis tikslas – parengti visuomenės nuomonės formavimo per socialinius tinklus metodikas. […]

putinas_ranka_istiesta

Vakarų spauda atpasakoja Boriso Nemcovo ir Leonido Martyniuko pranešimą „Vergo gyvenimas galerose“. Visi leidiniai cituoja skaičius bei detales, pasakojančius apie Rusijos prezidento Vladimiro Putino rezidencijas, lėktuvus ir jachtas. „Rusijos prezidentas Putinas – „vergas galerose“ ar monarchas iš Persų įlankos pakrančių?“ – klausia “The Christian Science Monitor” antraštė. „Didžioji dalis pranešime išvardytų objektų […]

anusauskas_slaptai.lt

Dabar jau aiškėja kai kurios naujos vadinamojo “pliušinių meškiukų desanto” aplinkybės. Jos leidžia kelti versiją, esą galbūt nesankcionuotas skrydis iš Lietuvos į Baltarusiją tebuvo viso labo mums nenaudinga provokacija, kurios pagrindinis tikslas – ne demokratijos skatinimas Baltarusijoje, o tiesiog sumaniai užmaskuotas bandymas Lietuvą sukiršinti su … Švedija. Būtent – sukiršinti […]

sankt_peterburgas

Sa­vo at­gi­mi­mo dvi­de­šimt­me­tį ir Lie­tu­vos vals­ty­bi­nę šven­tę – Ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­ną – lie­tu­vių dias­po­ra Sankt Pe­ter­bur­ge šven­tė vie­nu me­tu. Fon­tan­kos upės kran­ti­nė­je, Gav­ri­los Der­ža­vi­no bei ru­sų li­te­ra­tū­ros mu­zie­ju­je-rū­muo­se. Die­na bu­vo karš­ta, ir sve­čiams, tarp ku­rių bu­vo ru­sai, es­tai bei lat­viai, pa­siū­lė šven­tę pra­dė­ti pa­si­vaikš­čio­ji­mu-eks­kur­si­ja Len­kų so­de, ku­ris yra di­džio­jo […]

asandz_ekstradicion

Į pa­sau­lio ži­niask­lai­dą krei­pė­si šiuo me­tu Lon­do­ne, Ek­va­do­ro am­ba­sa­do­je, prie­globs­tį ga­vęs „WikiLeaks“  tin­kla­la­pio įkū­rė­jas 41 me­tų Aust­ra­li­jos pi­lie­tis Ju­lia­nas As­san­ge‘­as. Pa­si­ro­dęs vie­šu­mo­je jis pa­dė­ko­jo Ek­va­do­ro, ne­di­de­lės Pie­tų Ame­ri­kos vals­ty­bės, va­do­vams už pa­gal­bą gi­nant jo tei­ses ir su­tei­kiant prie­globs­tį. „Esu dė­kin­gas Ar­gen­ti­nos, Li­bi­jos, Bra­zi­li­jos, Či­lės, Bo­li­vi­jos, Sal­va­do­ro, Hon­dū­ro, Mek­si­kos, Ni­ka­rag­vos, Pe­ru, […]

pussy riot_11

„Pussy Riot“ istorija netruko pasklisti po visą pasaulį. Palaikant Rusijos pankes Vokietijoje buvo surengta daug demonstracijų. Bet nesitikėta, kad vokiečiai iš solidarumo su rusėmis ryžtųsi šturmuoti bažnyčią. Būtent taip vokiečių žiniasklaida pavadino rusų pankių pasekėjų akciją garsiojoje Kelno (Köln) katedroje. Rugpjūčio 19 dieną trys persirengę asmenys sutrikdė katedros mišių sakralumą: […]

morisas-koenas

Taip, Morisas Koenas buvo vienas žymiausių Sovietų Sąjungos šnipų. Kartu su savo žmona Lona jis, Morisas Koenas (Morris Cohen, 1910 – 1995)), Rusijoje iki šiol traktuojamas kaip vienas iš žymiausių Sovietų žvalgybos agentų, paskyrusių tam visą savo sąmoningą gyvenimą. Morisas Koenas gimė Niujorke imigranto iš Rusijos šeimoje. 1935 metais įstojo į JAV […]

Atviras laiškas Lietuvos Respublikos prezidentei Daliai GRYBAUSKAITEI Š. m. gegužės 17-osios rytą pakraupo visa Lietuva… Tokio neregėto masto ciniškumu persunktai, mergaitės ėmimo iš jos namų, karinei operacijai neliko abejingų. Šoko ištikti, pamatę perteklinį jėgos demonstravimą, nusivylę šalies teisėsauga, žmonės puolė prie Prezidentūros rūmų, vildamiesi sulaukti palaikymo, padrąsinimo, turėdami Vilties, kad […]

akcentai_111

Rugpjūčio 17-ąją su­ka­ko trys mė­ne­siai, kai iš sa­vo glo­bė­jos na­mų bu­vo per prie­var­tą iš­plėš­ta ma­ža mer­gai­tė. Kur ji, koks jos li­ki­mas? Nei bu­vu­siai glo­bė­jai, nei vi­suo­me­nei jo­kie at­sa­ky­mai apie vai­ko gy­ve­ni­mo są­ly­gas, jos psi­cho­lo­gi­nę ir fi­zi­nę būk­lę ne­pa­tei­kia­mi. Mer­gai­tei ne­lei­džia­ma su­si­tik­ti nei su bu­vu­sia glo­bė­ja, ku­rią ji la­biau­siai my­lė­jo ir su ku­ria […]

kusaite_portretas

Ren­gi­mu­si su­si­sprog­din­ti Če­čė­ni­jo­je kal­ti­na­ma Eg­lė Ku­sai­tė nei­gia esą jos prieš dau­giau nei dve­jus me­tus duo­tus pa­ro­dy­mus, nes ap­klau­sų me­tu prieš ją bu­vo smur­tau­ja­ma. Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas, nag­ri­nė­jan­tis šią by­lą, dar nuo pa­va­sa­rio skel­bia jos pa­ro­dy­mus. Per vieną Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo po­sė­dį bu­vo pa­vie­šin­ta, kad 2010-ųjų ba­lan­dį mer­gi­na sos­ti­nės tei­sė­jui tei­gė, […]

karalienes

Argentinos lietuvių draugija „Nemunas“ paminėjo savo 103-ųjų metinių jubiliejaus sukaktį. Lietuvių savišalpos ir kultūros draugija “Nemunas” yra seniausia lietuvių institucija Pietų Amerikoje ir pirmauja tarp kitų tautų Berisso mieste. “Nemuno” draugija buvo įkurta 1909 metais. Per šventę, kurioje susirinko daugiau nei 200 žmonių, Berisso mieste, Buenos Aires provincijos lietuvių bendruomenė […]

Gintaras_originalas

Lietuva rizikuoja susipykti su Latvija. Oficialia susipykimo priežastimi gali tapti Medininkų žudynių byla. Latvijos Generalinė prokuratūra neleidžia Lietuvai teisti buvusio Rygos omonininko Konstantino Michailovo – Nikulino pagal 100-ąjį straipsnį, numatantį atsakomybę už nusikaltimus žmoniškumui Lietuvos prokurorų pageidaujamoje apimtyje. Tiksliau tariant, latviai nesutinka, kad prie lietuviškųjų karo nusikaltimų epizodų lietuviai prijungtų […]

Seniai Vilniuje vienoje gatvėje matėme tiek daug automobilių, kurie sovietų laikais buvo didžiausia mūsų svajonė. Savaitgalį tokią progą turėjome. Gedimino prospektu iki Prezidentūros važiavo Moskvičiai, Pobiedos, Volgos, Žiguliai… Nematėme tik Zaporožiečių. Kažkur garažuose yra gal dar ir tokių, koks vienas kitas, bet kelionė aplink Lietuvą, jau ne tarybinę, jiems, matyt, […]

mossa_geltonas

Jakovas Karocas – Izraelio žvalgybos ŠAI (Šerut Iediot – informacijos tarnyba), o vėliau ir Mosado (Mossad – Izraelio specialiųjų užduočių tarnyba) agentas. Kilęs iš Vengrijos, Jakovas Karocas (Yakov Karoc) iš pradžių dirbo britams Sirijoje, o paskui Šai (pogrindinės žydų armijos Hagana, veikusios Palestinoje iki Izraelio pasiskelbimo savarankišku, žvalgybos valdyboje). J.Karocas […]

eizenhaueris_dvaitas

Komitetas 5412 – Konsultacinė taryba, kurią 1955 metais įkūrė Amerikos Nacionalinio saugumo taryba. Konsultacinė taryba užsiimdavo tuo, kad Baltųjų rūmų vardu oficialiai sankcionuodavo svarbiausias ar delikačiausias slaptas operacijas bei priemones. Į komitetą buvo įtraukti: Centrinės žvalgybos direktorius Alenas V. Dalesas (Allan W. Dullas), o taip pat prezidento Dvaito Deivido Eizenhauerio, […]

jelcina_naina

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pirmadienį, rugpjūčio 27 dieną 13 valandą, iškilmingos ceremonijos Prezidentūroje metu Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi po mirties apdovanos buvusį Rusijos Federacijos Prezidentą Borisą Jelciną. Valstybinis apdovanojimas bus įteiktas Prezidento našlei Nainai Jelcinai. Pirmasis Rusijos vadovas po mirties apdovanotas vienu iš aukščiausiu Lietuvos valstybinių apdovanojimų už […]

karin_enstriom

Švedija oficialiai pakvietė Lietuvą prisijungti prie jos vadovaujamos Europos Sąjungos Šiaurės šalių kovinės grupės. Prisijungimas turėtų prasidėti 2015 metų pirmąjį pusmetį. Tokį kvietimą įteikė Švedijos ambasadorė Lietuvoje J.E. Cecilia Ruthström-Ruin. Kvietimą pasirašė Švedijos gynybos ministrės Karin Enström. Švedijos gynybos ministrės laiškas adresuotas krašto apsaugos ministrei Rasai Juknevičienei.  Rugpjūčio 24-ąją dieną jis perduotas krašto apsaugos […]

Rugpjūčio 23 dieną, minint Baltijos kelio metines, Nacionalinis susivienijimas “Už Lietuvą Lietuvoje” (Tautininkų sąjunga, Lietuvos centro partija, Lietuvos socialdemokratų sąjunga, Tautos vienybės sąjunga) surengė automobilių žygį Baltijos keliu iki pasienio su Latvija. Įvyko mitingai Ukmergėje, Panevėžyje, Pasvalyje ir Saločiuose. Žygio dalyvius lydėjo, gėles barstė Lietuvos aviatorių pilotuojami lėktuvai. Saločiuose buvo […]