disco102

Likus vos kelioms valandoms iki išganingosios 2010-ųjų metų pradžios, nuolat provokuojantis klubas “Roller“ kviečia visus, nusidėjėlius ir visiškai nekaltus, naujametinę naktį sutikti pagal 10 disco įsakymų. Todėl, kad tokio Naujųjų metų sutikimo dar nebuvo ir greičiausiai nebebus. Su geriausia muzika, puikiausiais žmonėmis, su iš Gralio besiliejančiu šampanu ir geidulingais bei […]

gaila_gaila

Prieš keliolika matų per apdovanojimus Vilniuje įstrigo man prez. Algirdo Brazausko žodžiai, kad dr. Vytauto Kavolio knyga padarė didžiausią įtaką ar net perversmą lietuvių išeivijos gyvenime. Išeivija besidomintys Seimo nariai manęs pradėjo klausinėti apie tą stebuklingą knygą, ir buvo tiesiog gėda prisipažinti, kad aš jos net neskaičiau, nes mano gyvenimo […]

video_cip

Igoris Suhorukovas – baltarusis. Pabėgo jis iš Baltarusijos baimindamasis prezidento Aleksandro Lukašenkos represijų. Nieko keisto. Paskutiniaisiais metais jis atkakliai kėlė savo kandidatūrą  rinkimuose į Baltarusijos parlamentą, nepraleido rinkimų į vietos savivaldos organus, aktyviai rėmė opoziciją, darbavosi kaip nepriklausomas rinkimų stebėtojas. Šios I.Suhorukovo nuostatos neliko nepastebėtos. Oficiali valdžia netrukus pasirūpino, jog […]

grinius_kkkkkkkk

2009 metų gruodžio 28-ąją dieną Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga, gindama viešąjį interesą, pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui dėl Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarnybos sprendimo atsisakyti pradėti tyrimą dėl šiukšlių deginimo gamyklos Vilniuje. Priminsime, kad 2009-03-11 dienos pareiškimu (vėliau jis buvo tikslinamas pagal pareikalavimą) mūsų lyga kreipėsi […]

akis_1

Sveiki, BTV televizijos vadovai, BTV televizijos žurnalistai, BTV televizijos žiūrovai. Norėčiau paklausti Jūsų štai kokio dalyko. Man patinka “Sąmokslo teorijos” žurnalisto Arno Klevečkos vedamos laidos. Jas žiūriu dažnai ir įdėmiai. Žiūrėdamas paskutiniąją A.Klevečkos laidą nutariau pareikšti savo nuomonę nurodytu telefonu – 1674. Tačiau negalėjau prisiskambinti. Surinkus numerį, autoatsakovas liepė parinkti […]

baukute_asta

Gindamas viešąjį interesą, Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras Ramutis Jancevičius gruodžio 24 d. pasirašė ieškinį Vilniaus miesto 2-ajam apylinkės teismui. Ieškiniu prašoma pripažinti negaliojančiomis UAB “SEB lizingas“ ir Seimo narės Astos Baukutės sudarytos sutarties dėl automobilio nuomos dalį bei transporto priemonės atpirkimo sutartį. Gruodžio 23 d. Vilniaus apygardos prokuratūra iš Seimo […]

Eilinis “Neokono“ apžvalgos fragmentas šį kartą – laiku. Vienu iš pagrindinių pasaulinės ekonomikos vystymosi parametrų šiemet bus naftos kaina. Rusijai tai apskritai pats svarbiausias rodiklis: visos jos vystymosi prognozės grindžiamos būtent juo (kas, mūsų nuomone, ne visada teisinga). Bet ši aplinkybė ateities prognozes daro ypatingai sudėtingomis. Nes pasaulinė naftos kaina […]

tankas_1

Įvykius Ingušijoje jokiu būdu negalima pavadinti pavieniais terorizmo atvejais. Netgi terorizmo aktais, nukreiptais prieš federalinę ar vietinę valdžią. Ingušų opozicijos lyderio Makšaripo Auševo našlės susprogdinimas automobilyje, savižudžio sprogdintojo išpuolis prieš milicijos kontrolės postą – tai ingušų karas su pačiais ingušais. Stabilumo salelė, kuri ilgą laiką buvo ramybės simboliu šalia maištingos […]

lagaminas 030

Prieš šimtą ir net daugiau metų suvargę, paniekinti, išsisėmę varguoliai lietuviai, atvykę į JAV, pirmiausia sugrubusių, apdaužytų rankų darbu aprūpindavo šeimas, jei jas turėjo. Tada žvalgydavosi, kaip įsigyti savą bažnyčią, išleisti laikraštį. Bažnyčiai nusižeminę kreipdavosi pas vyskupą sutikimo, krūvelėn dėdavo centus, nikelius, dešimtukus, ilgai rinkdavo, taupydavo juos, ant įsigyto sklypo […]

paprasaika

Troškimus, motyvus, prisiminimus, nuslopintus ir išstumtus į pasąmonę, ir, pačiai asmenybei nesuvokiant, darančius poveikį jos elgesiui, psichoanalitikai vadina kompleksais. Dešimtmečius prievarta ar pamaloninimais visuomenei diegti elgesio būdai paliko mūsų visuomenei kompleksus, kurie skatina būti elgetomis, ponais, vagimis ar sovietinio paveldo garbintojais. Sovietmečiu būti ponu, nors visi vadinosi draugais, reiškė priklausyti […]

kudarauskas_internetinis

Si­gi­tas Ku­da­raus­kas – pro­fe­so­rius, ha­bi­li­tuo­tas dak­ta­ras, moks­li­nin­kas, iš­ra­dė­jas, vi­są gy­ve­ni­mą do­mė­ję­sis spe­cia­lių­jų elek­tros ma­ši­nų ga­my­ba, jų to­bu­li­ni­mu bei pri­tai­ky­mu vi­suo­me­nės po­rei­kiams. Prof. S. Ku­da­raus­kas mo­kė­si, dir­bo, sta­ža­vo­si Kau­no po­li­tech­ni­kos, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tuo­se, pa­skai­tas skai­tė Vo­kie­ti­jos, Pran­cū­zi­jos, Suo­mi­jos, Če­ki­jos uni­ver­si­te­tuo­se. Ta­čiau pe­da­go­gi­nė veik­la, iš­ra­di­mai, moks­li­nių straips­nių ra­šy­mas – tai tik vie­na jo tu­ri­nin­gos, […]

terleckas_sypsosi

Nei viena valdžios institucija nė piršto nepajudino tautiškumui, patriotizmui, pilietiškumui ugdyti ir ginti. Kuri įtakingesnė partija savo programose kelia sau tikslą puoselėti tautines vertybes, plėtoti nacionalinę ekonomiką?! Tik skubama parduoti užsieniui net strateginius objektus. Rezultatas: neturime nacionalinių bankų, draudimo sistemų, tik nuolaužos beliko iš nacionalinio pramonės sektoriaus. Tad nestebėtina, kad […]

povilaitis1

Tą at­min­ti­ną ru­dens vi­du­die­nį Pa­lan­go­je ei­da­mas pro ži­no­mo dai­ni­nin­ko Sta­sio Po­vi­lai­čio na­mus kie­mo gi­lu­mo­je pa­ma­čiau ski­nan­čią obuo­lius mo­te­rį. Įsi­kal­bė­jo­me. Pri­sis­ta­čiau, kad esu Sta­sys Po­vi­lai­tis, sū­nus Vla­do, kaip ir ži­no­mas dai­ni­nin­kas. Mo­te­ris, kaip pa­si­ro­dė, yra dai­ni­nin­ko mo­ti­na. Ji pri­si­mi­nė, kad Sta­sys apie ma­ne yra kal­bė­jęs. Ne kar­tą ir jau se­niai. Sa­kė, […]

knystautas_00

Verkių regioniniame parke Judėjimas “Už gamtą” gruodžio pabaigoje surengė Kalėdinę inkilų kėlimo akciją. Į medžius sukelti inkilai pagaminti bendroje banko “Swedbank” ir Judėjimo “Už gamtą” gerų darbų akcijoje Rumšiškėse, padedant Kaišiadorių miškų urėdijai. Pasak renginio organizatoriaus gamtininko Algirdo Knystauto, “per Kalėdas žmonės dovanoja dovanas savo artimiesiems, dabar gi – paukščiams”. […]

jurgis_Matulaitis

Nueinantys metai kaip niekada buvo dosnūs jubiliejinių ir šventinių renginių, kuriuose vėl gyvenome Atgimimo dvasia. Ne kartą turėjome progos prisiminti, kad Lietuvos valstybės atkūrimas yra tiesiogiai susijęs su jos kalba ir knyga. Akademikas Zigmas Zinkevičius yra rašęs, kad sovietmečiu iš visokių oficialių raštų bažnytiniai dokumentai buvo leidžiami gražiausia (taisyklingiausia) lietuvių […]

indenas_1

Žuvis genda nuo galvos. Indėnai buvo sunaikinti ugniniu vandeniu, nes jų vadų protas permirko alkoholiu. Deja, ir Lietuvoje nebeliko skaidrių smegenų vadų, kad suprastų nacionalinę nelaimę – genocidą, kurį atlieka laisvai pardavinėjamas ir sumaniai reklamuojamas alkoholis. Jie nemato šimtų tūkstančių gimstančių debilų, jie nemato šimtais žūstančių ir tūkstančiais invalidais liekančių girtų […]

Copy of uniforma

Solidarūs Lietuvos Studentai – SOLIST‘ai gruodžio 23 dieną 11.30 val. įteikė Švietimo ir mokslo ministrui p. Gintarui Steponavičiui Kalėdinę dovaną už jo “nuopelnus” studentijai – simbolinę kalinio uniformą. Juodoje su baltais dryžiais uniformoje įrašytas numeris 2007.06.14 byloja, kada Lietuvos politinės partijos pasirašė gėdingąjį, pasak SOLISTŲ, susitarimą dėl mokslo ir studijų […]

Su žymiu Rusijos politiku, disidentu Sergėjumi Kovaliovu susitikti svajojau seniai. Tačiau tokia galimybė pasitaikė tik šių metų gruodžio mėnesį, kai S.Kovaliovas dalyvavo Vilniuje surengtoje tarptautinėje konferencijoje “Baltijos kelias – kelias į laisvę”. Atkaklusis žmogaus teisių gynėjas S.Kovaliovas mielai sutiko atsakyti į visus “XXI amžiaus” ir internetinio portalo www.slaptai.lt klausimus. Mes […]

steponavicius_gintaras

Solidarūs Lietuvos Studentai – SOLIST‘ai gruodžio 23 d.ieną 11.30 val. prie Švietimo ir mokslo ministerijos įteiks ministrui p. Gintarui Steponavičiui Kalėdinę dovaną už jo nuopelnus studentijai su šūkiu “KOKIA REFORMA – TOKIA UNIFORMA”. Kadangi reforma juodai balta, ministro laukia uniforma su juodais ir baltais dryžiais… Prieš tai, 11 val. p. […]

olga_suprun_2

Solidarių Lietuvos Studentų (SOLIST‘ų) judėjimo nariams kelia susirūpinimą Lietuvos aukštojo mokslo reformos pasekmės studentams – Lietuvoje studentų kreditavimo sistema yra viena blogiausių visoje Europoje. Tai pabrėžia ir oficialiosios studentų organizacijos, be to, pasak LSAS aukštojo mokslo reformos pasekmių ir sistemos analizės, “paskolų sistema per privačius bankus yra netvari”. Viešojoje erdvėje […]