Copy of Kusaite_foto

Šiandien Visuomenės aktualijų portalas Slaptai.lt ir laikraštis „XXI amžius” pradeda domėtis terorizmu įtariamos Eglės Kusaitės byla. Šios temos imtis paskatino kai kurie į akis krentantys panašumai su čečėnų Gatajevų sulaikymo bei įkalinimo byla. Tiksliau tariant, kaip ir Gatajevų, taip ir Eglės Kusaitės byla atrodo dirbtinai sukurpta. Bet apie šiuos panašumus […]

juska_naujas

1794 metų sukilimą , kai Lietuva jau buvo špengleriškame saulėlydyje, organizavo tuometinis elitas. Lygiai taip pat Lietuvos elitas sėkmingai organizavo ir 1831, ir 1864 metų sukilimus.Būtent tų sukilimų metu pasireiškė mistiškais vienis – tauta ėjo ne vedama tuometinio elito, tačiau ėjo kartu su juo. Per 1864 metų sukilimą Bazilionių dvarininkas […]

maza-mergaite

Kas keičia tautų likimus? Istoriniai procesai? O kas stovi už tų procesų? Paprasti žmonės, be kurių nebūtų įmanoma nei viena revoliucija (ir mokslo, ir meno, ir politinė). Pasitaiko atvejų, kad istorijoje lemtingas posūkis atsitinka tada, kai dėmesio centre atsiduria mažas žmogutis. Vaikas. Birželio 1-oji – Tarptautinė vaikų gynimo diena. Ji […]

kubilius_stovi_1

Prieš sa­vai­tę vy­ku­sio­je tarp­tau­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Ino­va­ci­jų die­na – Lie­tu­va 2030“ prem­je­ras An­drius Ku­bi­lius ir dau­giau ne­gu 200 vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, ver­slo įmo­nių, kul­tū­ros ir ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vų tei­kė idė­jas ir pa­siū­ly­mus vi­zi­jos „Lie­tu­va 2030“ įgy­ven­di­ni­mui. Ren­gi­nį „glo­bo­jo“ prem­je­ras, jau se­niai kal­ban­tis apie Lie­tu­vą kaip Bal­ti­jos tig­rą ar Ai­ri­ją (nors pas­ta­ro­ji ir­gi […]

vok_kareiviai_2

2010-jų metų gegužė buvo masinio žygiavimo mėnuo. Atrodė, žygiavo veik visi, kas turėjo šiokias tokias kojas. Kadangi prieš 88 metus gegužės 1-ją, (kaip „pasitraukėlis“ į Rytus, į Caro Rusiją, nuo iš Vakarų atžygiuojančių Kaizerio vokiečių) su Maskvos mokyklos pirmokais žygiavau Raudonojoje Aikštėje pro Leniną, mane ypač sudomino šių metų gegužės […]

dykuma_mamibija

Tikriausiai visi esame girdėję apie itin sėkmingai pasibaigusią Izraelio slaptųjų tarnybų operaciją Entebėje, kai Izraelio komandosai beveik be aukų sugebėjo išlaisvinti 1976-ųjų birželio 27-ąją dieną Palestinos kovotojų pagrobtus įkaitus. Tąsyk Izraelio politika Artimuosiuose Rytuose nepatenkinti teroristai užpuolė Prancūzijos keleivinį orlaivį, skridusį iš Izraelio sostinės Tel Avivo į Prancūzijos sostinę Paryžių. […]

tamakauskas

Lie­tu­vos Są­jū­džio Kau­no ta­ry­bos Švie­ti­mo sek­ci­jos, Lie­tu­vos lais­vės ko­vos Są­jū­džio bei mies­to Švie­ti­mo ir ug­dy­mo sky­riaus ini­cia­ty­va pas­ta­rai­siais me­tais mies­to ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se bu­vo su­reng­ti trys is­to­ri­jos kon­kur­sai: 2008 me­tų ba­lan­džio mė­ne­sio 29 die­ną – Lie­tu­vos Są­jū­džio dvi­de­šimt­me­čio pro­ga, 2009 me­tų spa­lio 20 die­ną Lie­tu­vos lais­vės ko­vos Są­jū­džio ju­bi­lie­ji­niams me­tams […]

algimantas-zolubas-1

Nelygu kas, kaip ir iš ko gyvena, kas savo pajamas lengvabūdiškai išleidžia, kas per taupumą, kas per šykštumą turtus susikrauna. Anupras Šykštelė buvo taupus, šykštus ir mokėjo derėtis; jei pardavėjas nedarydavo nors menkiausios nuolaidos, Šykštelė prekės nepirkdavo. Dabar, kai verslas privatus, kainos nėra labai tvirtos, derėtis galima ne tik kokiame […]

ped

Artėjant metų viduriui, vėl svarstoma apie naujų mokesčių įvedimą. Štai planuojama įvesti nekilnojamojo turto mokesčius. Tik dar neaišku, ar bus apmokestinti visi piliečiai, ar tik turintys po du ir daugiau gyvenamųjų būstų. Žadama įvesti ir naujus metinius mokesčius už automobilius. Dėl šių mokesčių dydžio diskutuojama, jie gali siekti nuo 100 […]

iskauskas

Pra­ėjus dau­giau kaip mė­ne­siui nuo tra­ge­di­jos prie Smo­lens­ko į vie­šą­ją erd­vę plūs­te­lė­jo nau­jos „są­moks­lo te­ori­jos“ apie L. Kaz­cyns­kio ir dar 95 aukš­tų Len­ki­jos pa­rei­gū­nų žū­tį ba­lan­džio 10-ąją. Pri­si­pa­žin­siu: ne­la­bai pa­si­ti­kiu to­kio­mis te­ori­jo­mis, ta­čiau, ki­ta ver­tus, ofi­cia­li lėk­tu­vo ka­tast­ro­fos ver­si­ja vi­suo­me­nei ke­lia dar dau­giau abe­jo­nių. Dar vie­ną sti­mu­lą apie tai kal­bė­ti da­vė […]

landsbergis_01

Su­si­tin­ka­me se­no­jo­je Lie­tu­vos sos­ti­nėj ir be­veik is­to­ri­nę die­ną. Pri­si­me­na­me prieš du mė­ne­sius Vil­niu­je ir Briu­se­ly­je švęs­tą at­kur­tos mū­sų Ne­pri­klau­so­my­bės 20-me­tį, dar pri­si­me­na­me prieš mė­ne­sį žu­vu­sį Lie­tu­vos drau­gą Len­ki­jos pre­zi­den­tą, o už­va­kar – pa­žy­mė­tą ir Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­gą su tam tik­ra ap­va­les­ne da­ta. Jei kas no­ri, tai ir va­ka­rykš­tį mi­li­ta­ris­ti­nį […]

Stankevicius_OlgaPosaskova

Prieš 20 me­tų ką tik iš­rink­tos Lie­tu­vos Aukš­čiau­siosios Tarybos–Atkuriamojo Sei­mo de­pu­ta­tai bal­sų dau­gu­ma pa­skel­bė Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo Ak­tą. Tarp Ko­vo 11-osios ak­to sig­na­ta­rų bu­vo ir Kau­ne iš­rink­tas Są­jū­džio at­sto­vas Čes­lo­vas STANKEVIČIUS. Ki­tą die­ną jis bu­vo iš­rink­tas At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju. Įdo­mu, kad šias aukš­tas ir at­sa­kin­gas pa­rei­gas jam ten­ka ei­ti […]

A_Kliunkaa

Kai per spaudos konferenciją, skirtą D. Kedžio bylai, išgirdau drebantį ir dūstantį iš susijaudinimo generalinės prokuratūros ONKT departamento vyriausiojo prokuroro A. Kliunkos balsą, man pasidarė jo žmoniškai gaila. Nesu dar girdėjęs, kad taip kas nors jaudintųsi per spaudos konferenciją. Tačiau visa tai, ką girdėjau, virto farsu, kai kažkodėl patyręs prokuroras […]

kacynskis_lechas

Į da­lies skai­ty­to­jų ne­by­lų klau­si­mą, kas tie ko­man­čai, pri­me­na­me, kad tai stip­ria tau­ti­ne sa­vi­mo­ne ir pa­si­prie­ši­ni­mu bal­tie­siems ko­lo­ni­za­to­riams gar­sė­ju­si in­dė­nų gen­tis Šiau­rės Ame­ri­ko­je. Ta­čiau prie jų pa­mi­nė­ji­mo šia­me kon­teks­te pras­mės tru­pu­tį vė­liau pri­ei­si­me. „XXI am­žiu­je“ gre­ta Len­ki­ją už­jau­čian­čių ir įtar­ti­nas pre­zi­den­ti­nio lėk­tu­vo žū­ties ap­lin­ky­bes nu­ro­dan­čių straips­nių iš­spaus­din­tas ir Vi­ta­li­jaus Bal­kaus […]

pil_1

2010-ųjų pavasaris man prabėgo Vilniuje: mugėse, minėjimuose, mitinguose, piketuose. Tačiau, žydint sodams, norisi ištrūkti iš miesto. Kaip mano klasės draugas istorikas Sigitas Jegelevičius sako, norisi išeiti ant “pirmosios žolės”. Senas kaimiškas pasakymas, jaunas žmogus jo prasmės nesuprastų, nes neganė karvių, jo supratimu, pienas gaminamas “Pieno žvaigždėse”. O kur tokiu metu […]

ukraina_melyna

Da­bar­ti­nė Uk­rai­nos opo­zi­ci­ja, ku­rio­je vis di­des­nis vaid­muo ati­ten­ka eks­prem­je­rės  Ju­li­jos Ty­mo­šen­ko po­li­ti­niam blo­kui, iš pat pra­džių pa­reiš­kė ne­su­tin­kan­ti su dvie­jų ša­lių su­si­ta­ri­mo pra­tęs­ti Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos Juo­do­sios jū­ros lai­vy­no bu­vi­mą Uk­rai­nos te­ri­to­ri­jo­je po 2017 me­tų pa­si­ra­šy­mu slap­ta nuo po­li­ti­kų ir rin­kė­jų ir įvar­di­jo jį sa­va­va­lia­vi­mu ir ne­kons­ti­tu­ci­niais veiks­mais, o Pre­zi­den­tą – […]

europos_sajunga_simbolis

Austrijos laikraštis „Kronen – Zeitung“, sutrumpintai vadinamas „Krone“ (liet. „karūna“) nevengia skelbti kritiškų straipsnių apie Europos Sąjungą. 2010 m. gegužės 11 d. numerio rubrikoje „Skaitytojų laiškai“ paantrašte „Dėl Europos Sąjungos teatro“ skelbiamos dvi kritiškos nuomonės, kurių autoriai nestokoja humoro jausmo. Kadangi panašių kritiškų minčių galima išgirsti ir Lietuvoje, manytume, jog […]

Czv_normalus

Dabar jau niekas neabejoja, kad šią savaitę, o tiksliau – gegužės 28-ąją, iš savo posto pasitrauks JAV nacionalinės žvalgybos direktorius Denisas Blairas. Sunku pasakyti, ar šis pareigūnas tarnybą palieka tikrai savo noru, ar yra verčiamas jos atsisakyti. Nacionalinės žvalgybos direktoriaus pareigos buvo sukurtos tuoj po tragiškos 2001 metų rugsėjo 11-osios […]

radza_ekselent

Žurnalistas – tai šiuolaikinis terminatorius. Robotas, vykdantis tam tikras funkcijas ir misiją. Kokia ta misija, nustato korporacija, kuriai jis priklauso ir vykdo paskirtas funkcijas. Taip žurnalistą su terminatoriumi palygino Lietuvos žurnalistų sąjungos vadovas Dainius Radzevičius, gegužės 12 dieną dalyvavęs mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Žiniasklaidos modelių transformacija skaitmeninėje terpėje“. Idėja žurnalistus […]